Opatrenie NBS č. 2/1996

O P A T R E N I E  č.  2


Národnej banky Slovenska
zo dňa 18. marca 1996,


ktorým sa ustanovujú podmienky pre obchodovanie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene vykonávané bankami na vnútornom devízovom trhu


Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska a podľa § 13 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1
Úvodné ustanovenia


/1/ Toto opatrenie ustanovuje podmienky pre obchodovanie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene na vnútornom devízovom trhu.

/2/ Toto opatrenie sa vzťahuje na banku so sídlom v tuzemsku alebo pobočku zahraničnej banky, ktoré sú v rozsahu povolenia na výkon bankových činností1) oprávnené vykonávať obchod s devízovými hodnotami2) (ďalej len "banka").

§ 2
Vymedzenie pojmov


Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) vnútorným devízovým trhom medzibankový devízový trh a obchodovanie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene uskutočňované medzi klientmi bánk a bankami,

b) medzibankovým devízovým trhom obchodovanie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene uskutočnené medzi Národnou bankou Slovenska a bankou alebo bankami navzájom (ďalej len "účastníci medzibankového devízového trhu"),

c) klientom banky právnická osoba alebo fyzická osoba.

1) § 4a a § 5a zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z..
2) § 2 písm. o bod 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1996 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

§3
Medzibankový devízový trh


/1/ Účastníci medzibankového devízového trhu obchodujú s peňažnými prostriedkami v cudzej mene na pohotovom aj termínovom trhu za dohodnuté výmenné kurzy, s výnimkou uvedenou v odseku 2.

/2/ Národná banka Slovenska na medzibankovom devízovom trhu uskutočňuje obchody s ostatnými účastníkmi medzibankového devízového trhu vo vybraných cudzích menách v rámci devízového fixingu výmenného kurzu slovenskej koruny k cudzím menám. Na devízovom fixingu uskutočňuje Národná banka Slovenska len pohotové devízové obchody. Svoje požiadavky na nákup, prípadne predaj vybraných cudzích mien voči slovenskej korune môžu odovzdávať do Národnej banky Slovenska iba účastníci medzibankového devízového trhu. Požiadavky sú pre Národnú banku Slovenska a ostatných účastníkov medzibankového devízového trhu záväzné. Národná banka Slovenska vykonáva obchody v rámci devízového fixingu s kurzovým rozpätím a jeho výšku oznamuje bankám.

/3/ Národná banka Slovenska určuje spôsob odovzdávania požiadaviek na devízový fixing Národnej banky Slovenska, okruh vybraných cudzích mien, s ktorými bude obchodovať v rámci denného devízového fixingu, formu predaja alebo nákupu a minimálne množstvá cudzích mien.

/4/ Národná banka Slovenska písomne a s dostatočným časovým predstihom oznamuje bankám zmeny údajov uvedených v odseku 3.

/5/ Národná banka Slovenska môže odmietnuť požiadavku banky na nákup alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene, ak banka nedodržuje limity pre nezabezpečené devízové pozície3) prípadne, ak banka nepredkladá podklady pre kontrolu nezabezpečených devízových pozícií v predpísanom čase a rozsahu.

/6/ Národná banka Slovenska na medzibankovom devízovom trhu nevykonáva operácie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene v hotovosti.

3) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/1994 z 31. januára 1994 o regulácii menových pozícií bánk, oznámené pod č. 30/1994 Z.z..

§ 4
Obchodovanie bánk s klientmi


Banky pri poskytovaní peňažných služieb4) klientom obchodujú za dohodnuté výmenné kurzy cudzích mien k slovenskej korune a uzatvárajú pohotové alebo termínované devízové obchody.

§ 5
Výmenné kurzy


/1/ Kurzy peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhlasované Národnou bankou Slovenska5) sú oficiálne platné výmenné kurzy peňažných prostriedkov v cudzej mene v nasledujúci pracovný deň po ich vyhlásení.

§ 6
Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa:

Opatrenie Štátnej banky československej z 24. augusta 1992, ktorým sa ustanovujú podmienky pre obchod s devízovými prostriedkami vykonávaný bankami na vnútornom devízovom trhu, registrované v čiastke 88/1992 Zb.

§ 7


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér         
4) § 2 písm. n) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z..
5) § 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.