Opatrenie NBS č. 17/1996

O P A T R E N I E  č.  17


Národnej banky Slovenska zo dňa 16. decembra 1996,


ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996
č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely


Národná banka Slovenska podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa §15 zákona č.21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z. ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie Národnej banky Slovenska zo dňa 24. októbra 1996 č.13 o devízovej pozícii bánk na menové účely sa mení takto:

V § 3 ods. 2 sa slová "riadku 90, stĺpec 3, znížené o zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadkom 93 a 94, stĺpec 3" nahrádzajú slovami "riadku 82, stĺpec 3, znížené o zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadkom 85 a 86, stĺpec 3".

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1997.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér