Opatrenie NBS č. 16/1996

O P A T R E N I E  č.  16


Národnej banky Slovenska zo dňa 22. novembra 1996,


ktorým sa dopĺňa Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky


Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky sa dopĺňa takto:

V prílohe Platobné tituly sa v skupine 6 na konci dopĺňa nový platobný titul tohto znenia:
"695 NEŠPECIFIKOVANÉ POLOŽKY PLATOBNÝCH TITULOV SKUPÍN 1 AŽ 6 - nezaraditeľné inkasá zo zahraničia, ktoré vykazujú znaky platobných titulov skupín 1 až 6.".

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1997.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér