Opatrenie NBS č. 15/1996

O P A T R E N I E  č  15


Národnej banky Slovenska zo dňa 22. novembra 1996,


ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska


Národná banka Slovenska podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z. ustanovuje:

§1


/1/ Banky1) a pobočky zahraničných bánk2) zostavujú a Národnej banke Slovenska predkladajú tieto výkazy:

Označenie výkazu Názov výkazu
Bil /NBS/ 1-12 Mesačná bilancia aktív a pasív
Bil /NBS/ 2-12 Mesačný výkaz ziskov a strát
V /NBS/ 1-12 Výkaz o hotovostnom peňažnom obehu
V /NBS/ 3-12 Mesačný výkaz o úveroch
V /NBS/ 4-55 Hlásenie o stave úverov a vkladov bánk
V /NBS/ 5-12 Mesačný výkaz o vkladoch
V /NBS/ 6-36 Dekádny prehľad o aktívach a pasívach
V /NBS/ 7-12 Mesačný výkaz o stave úverov v členení podľa úrokových sadzieb
V /NBS/ 8-12 Mesačný výkaz o cenných papieroch v majetku bánk
V /NBS/ 9-12 Mesačný výkaz o čerpaní úverov v členení podľa úrokových sadzieb
V /NBS/ 10-12 Hlásenie o úrokových sadzbách za vklady a úvery
V /NBS/ 11-12 Mesačný výkaz o objeme vkladov a výške priemerných úrokových mier
V /NBS/ 12-12 Mesačný výkaz o úverových a vkladových medzibankových obchodoch
V /NBS/ 13-04 Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch
V /NBS/ 15-12 Mesačný výkaz o inkasách a platbách na účtoch nerezidentov v slovenských korunách
V /NBS/ 17-36 Evidencia nákupov a predajov na medzibankovom devízovom trhu
Dev /NBS/ 11-12 Mesačný výkaz o devízovej pozícii
Dev /NBS/ 12-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 14-04 Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa územného členenia v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 19-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v členení podľa mien
Dev /NBS/ 20-98 Denný výkaz o devízovej pozícii
Dev /NBS/ 21-52 Hlásenie o nákupe a predaji konvertibilných mien
Dev /NBS/ 22-12 Mesačný výkaz o nákupe a predaji peňažných prostriedkov v hotovosti a šekov v CZK a HUF
Dev /NBS/ 31-04 Štvrťročný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientom podľa ekonomických sektorov v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 41-04 Štvrťročný výkaz o devízových vkladoch klientov podľa ekonomických sektorov v konvertibilných menách
E /NBS/ 1-04 Prehľad o rozvoji peňažného sektora v SR
FORM 1363 /E/ FORM 1: Popis jednotlivých štátnych, štátom garantovaných a garantovaných dlhov voči zahraničiu
FORM 1364 /E/ FORM 1A: Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé štátne, štátom garantované a garantované dlhy voči zahraničiu
FORM 1365 /E/ FORM 2: Individuálne zahraničné záväzky štátu a štátom garantované súkromné záväzky - aktuálny stav a transakcie uskutočnené v priebehu vykazovaného obdobia
FORM 1366 /E/ FORM 3: Opravy vo výkazoch FORM 1 a 2
FORM 1388 /E/ FORM 4: Negarantované dlhy voči zahraničiu

/2/ Vzory výkazov podľa odseku 1 sú prílohou tohoto opatrenia.

1) § 1 ods.1 zákona č.21/1992 Zb. o bankách, v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z.
2) § 1 ods.5 zákona č.21/1992 Zb. o bankách, v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z.

§ 2


/1/ Banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú výkazy ustanovené v § 1 ods. 1. Národnej banke Slovenska týmto spôsobom:

P r e d k l a d a n i e   v ý k a z u


Označenie výkazu  Periodicita Termín          Forma        
Bil /NBS/ 1-12   mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane 
                nasledujúceho mesiaca   a písomne v 2 exemp.
Bil /NBS/ 2 -12  mesačne   do 25. kalendárneho dňa  automatizovane
                nasledujúceho mesiaca   a písomne v 2 exemp.
V /NBS/ 1-12    mesačne   do 13. kalendárneho dňa  písomne
                nasledujúceho mesiaca
V /NBS/ 3-12    mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane 
                nasledujúceho mesiaca   a písomne
V /NBS/ 4-55    2 krát   prvý pracovný deň po   faxom
     týždenne  vykazovanom období 
           do 11oohod
V /NBS/ 5-12    mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane 
                nasledujúceho mesiaca   a písomne
V /NBS/ 6-36    dekádne   do 5.,15.a 25 kalendárneho automatizovane 
                dňa v mesiaci do 11oohod. a písomne 
                + príloha len za 3. dekádu 
                do 5. kalendárneho dňa 
V /NBS/ 7-12    mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane 
                nasledujúceho mesiaca   a písomne
V /NBS/ 8-12    mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane 
                nasledujúceho mesiaca   a písomne
V /NBS/ 9-12    mesačne   do 15. kalendárneho dňa  automatizovane 
                nasledujúceho mesiaca   a písomne
V /NBS/ 10-12   mesačne   do 25. dňa predchádz.   automatizovane 
          a pri zmene mesiaca ku dňu stavu    a písomne 
          úrok. sadzby
V /NBS/ 11-12   mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane
                nasledujúceho mesiaca   a písomne 
V /NBS/ 12-12   mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane 
                nasledujúceho mesiaca   a písomne
V /NBS/ 13-04   štvrťročne do 25. kalendárneho dňa  automatizovane 
                nasledujúceho mesiaca   a písomne
V /NBS/ 15-12   mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane 
                nasledujúceho mesiaca   a písomne
V /NBS/ 17-36   dekádne   do 5.,15. a 25. kalendár. automatizovane 
                dňa v mesiaci 
Dev /NBS/ 11-12  mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane 
                nasledujúceho mesiaca   a písomne 
Dev /NBS/ 12-12  mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane 
                nasledujúceho mesiaca   a písomne
Dev/NBS/ 14-04   štvrťročne do 20. kalendárneho dňa  automatizovane 
                nasledujúceho mesiaca   a písomne 
                po ukončení štvrťroka 
Dev/NBS/ 19-12   mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane 
                nasledujúceho mesiaca   a písomne 
Dev /NBS/ 20-98  denne    do 11:00 h. nasledujúceho automatizovane 
                pracovného dňa       /faxom/
Dev/NBS/ 21-52   týždenne  každý posledný pracovný  písomne 
                deň v týždni do 11:00hod. /faxom/ 
          mesačne   nasledujúci pracovný    písomne 
                deň po skončení mesiaca  /faxom/ 
                do 11:00hod. 
Dev /NBS/ 22-12  mesačne   do 10. kalendárneho dňa  písomne 
                nasledujúceho mesiaca 
Dev /NBS/ 31-04  štvrťročne do 20. kalendárneho dňa  automatizovane 
                nasledujúceho mesiaca   a písomne 
                po ukončení štvrťroka 
Dev /NBS/ 41-04  štvrťročne do 20. kalendárneho dňa  automatizovane 
                nasledujúceho mesiaca   a písomne 
                po ukončení štvrťroka 
E /NBS/ 1-04    štvrťročne do 5. pracovného dňa    písomne 
                nasledujúceho mesiaca 
                po ukončení štvrťroka 
FORM 1363 /E/   štvrťročne do 15. kalendárneho dňa  písomne 
                nasledujúceho mesiaca 
                po ukončení štvrťroka, 
                v ktorom záväzok vznikol 
FORM 1364 /E/   štvrťročne v prípadoch stanovených  písomne 
                metodikou Svetovej banky 
                do 15. kalendárneho dňa 
                nasledujúceho mesiaca 
                po ukončení štvrťroka 
FORM 1365 /E/   ročne    do 15. marca nasledujúceho písomne 
                roka
FORM 1366 /E/   štvrťročne v prípade opráv ročných  písomne 
                údajov do 15. marca, 
                v prípade opráv štvrťročných
                údajov do 15. kalendárneho 
                dňa po ukončení štvrťroka 
FORM 1388 /E/   ročne    do 15. marca        písomne 
                nasledujúceho roka

/2/ Formou predkladania výkazov automatizovane sa rozumie predkladanie výkazov na diskete, pri predkladaní výkazov v písomnej forme je potrebné predložiť originály výkazov a pri viacerých exemplároch je potrebné predložiť originál a kópiu výkazu.

/3/ Výkazy predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk organizačným útvarom Národnej banky Slovenska tak ako sú uvedené na jednotlivých výkazoch. Výkaz V/NBS/1-12 predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk pobočkám Národnej banky Slovenska podľa odseku 4. Výkazy V/NBS/3- 12 a V/NBS/5-12 predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk pobočkám Národnej banky Slovenska podľa odseku 4 a súhrnne ústrediu Národnej banky Slovenska. Výkazy Svetovej banky predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk odboru štatistiky Národnej banky Slovenska.

/4/ Podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky3) je pobočka Národnej banky Slovenska v Bratislave príslušná pre Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj a Nitriansky kraj, pobočka Národnej banky Slovenska v Banskej Bystrici pre Žilinsky kraj a Banskobystrický kraj a pobočka Národnej banky Slovenska v Košiciach pre Prešovský kraj a Košický kraj.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.

§3


/1/ Banky a pobočky zahraničných bánk pôsobiace v Slovenskej republike predkladajú Národnej banke Slovenska výkazy podľa § 2 v týchto variantoch:
a) výkazy banky za Slovenskú republiku, t.j. súhrnne za centrálu a pobočky v Slovenskej republike,
b) výkazy za centrálu a pobočky banky v Slovenskej republike pobočkám Národnej banky Slovenska podľa § 2 ods. 4,
c) výkazy banky ako akciovej spoločnosti alebo štátneho peňažného ústavu celkom /vrátane pobočiek banky v zahraničí/,
d) výkazy pobočiek zahraničných bánk, ktoré pôsobia v Slovenskej republike.

/2/ Jednotlivé výkazy predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk vo variantoch podľa odseku 1 takto /uplatnené varianty sú označené "x"/:

Označenie výkazu   V a r i a n t  p r e d l o ž e n i a  v ý k a z u 
           a/       b/     c/      d/     
Bil /NBS/ 1-12    x              x       x 
Bil /NBS/ 2-12    x              x       x 
V /NBS/ 1-12             x            x 
V /NBS/ 3-12     x        x            x 
V /NBS/ 4-55     x                     x 
V /NBS/ 5-12     x        x            x 
V /NBS/ 6-36     x                     x 
V /NBS/ 7-12     x                     x 
V /NBS/ 8-12     x                     x 
V /NBS/ 9-12     x                     x 
V /NBS/ 10-12    x                     x 
V /NBS/ 11-12    x                     x 
V /NBS/ 12-12    x                     x 
V /NBS/ 13-04    x                     x 
V /NBS/ 15-12    x                     x 
V /NBS/ 17-36    x              x       x 
Dev /NBS/ 11-12   x                     x 
Dev /NBS/ 12-12   x                     x 
Dev /NBS/ 14-04   x                     x 
Dev /NBS/ 19-12   x                     x 
Dev /NBS/ 20-98   x                     x 
Dev /NBS/ 21-52   x                     x 
Dev /NBS/ 22-12                 x       x 
Dev /NBS/ 31-04 x x 
Dev /NBS/ 41-04 x x 
E /NBS/ 1-04 x x

/3/ Výkazy FORM 1363/E/,1364/E/,1365/E/,1366/E/,1388/E/ predkladajú banky podľa metodiky stanovenej Svetovou bankou.

§4


Banky a pobočky zahraničných bánk predložia Národnej banke Slovenska do 31.3.1997 výkazy Bil /NBS/ 1-12, V /NBS/ 3-12, V /NBS/ 5-12, Dev /NBS/ 11-12, Dev /NBS/ 31-04 a Dev /NBS/ 41-04 podľa § 3 ods.1 písm.a/ a d/ zostavené k 1.1.1997 v metodike roku 1997.

§5


/1/ Na účely zostavovania výkazov podľa § 1 sa rozumie

a) rezidentom

1. právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
2. zahraničná osoba4), ktorá má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a ktorá je zapísaná v obchodnom registri,
3. fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky5),

b) nerezidentom iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá nie je uvedená v písmene a).

/2/ Účty vkladov a úverov sa členia na účty rezidentov a nerezidentov takto

a) medzibankové vlastné vklady podľa charakteru subjektu, u ktorého je vkladový účet otvorený,

b) medzibankové cudzie vklady podľa charakteru vkladateľa,

c) vklady klientov podľa charakteru vkladateľa,

d) poskytnuté úvery podľa charakteru príjemcu úveru (dlžníka),

e) prijaté úvery podľa charakteru veriteľa,

f) účty vlastných pobočiek v zahraničí sa uvádzajú pod nerezidentami.

/3/ Cenné papiere, peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, zlato a ostatné pohľadávky a záväzky sa zaraďujú pod rezidentov a nerezidentov takto

a) cenné papiere v majetku bánk podľa ich emitenta,
b) vlastné cenné papiere emitované bankou podľa charakteru veriteľa,
c) hodnoty na inkaso podľa miesta platenia,
d) peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti pod nerezidenta,
e) zlato pod nerezidenta a cudziu menu,
f) ostatné pohľadávky a záväzky podľa charakteru dlžníka a veriteľa.

/4/ Pohľadávky a záväzky účtované v účtových skupinách 91 až 97 sa zaraďujú pod rezidentov a nerezidentov podľa charakteru

a) príkazcu, ak ide o vydanú záruku,
b) garanta, ak ide o prijatú záruku,
c) dlžníka, ak ide o prísľub na poskytnutie úveru,
d) veriteľa, ak ide o prísľub na prijatie úveru,
e) korešpondenta alebo klienta pri ostatných pohľadávkach a záväzkoch.
4) § 21 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
5) Zákon č.135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.

/5/ Charakterom osoby (dlžník, veriteľ, vkladateľ, garant...) sa rozumie členenie na rezidenta a nerezidenta.

§6


Národná banka Slovenska môže na základe zmeny všeobecne záväzného predpisu v nevyhnutných prípadoch vykonať zmeny vo výkazoch, ktoré sú prílohou tohoto opatrenia.

§7


Týmto opatrením nie je dotknutá povinnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk predkladať Národnej banke Slovenska iné výkazy, alebo podklady podľa osobitných predpisov .

§8


Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č.8 zo dňa 24. novembra 1995, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

§9


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1997.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Vydávajúci odbor: Odbor štatistiky

6) Zákon č.21/1992 Zb.o bankách v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Zb. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Vzory výkazov predkladaných bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska - len vo vestníku NBS