Opatrenie NBS č. 14/1996

O P A T R E N I E  č.  14


Národnej banky Slovenska zo dňa 24 . októbra 1996,


ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska
z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov, v znení opatrenia Národnej banky Slovenska
z 18. júla 1996 č. 9


Národná banka Slovenska podľa §15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z. ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov, v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

"c) bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní je i objem finančných prostriedkov ustanovený opatrením Národnej banky Slovenska3a)."

2. V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová "podľa § 1 ods. 1" nahrádzajú slovami "podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b)".

3. V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová "podľa § 1 ods. 1" nahrádzajú slovami "podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b)".

4. § 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie: "c) objem finančných prostriedkov podľa § 1 ods. 1 písm. c).".

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         
3a) Napríklad opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely.