Opatrenie NBS č. 13/1996

O P A T R E N I E  č.  13


Národnej banky Slovenska z dňa 24. októbra 1996


o devízovej pozícii bánk na menové účely


Národná banka Slovenska podľa §19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 15 zákona č.21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z. ustanovuje:

§ 1
Predmet opatrenia


Predmetom tohto opatrenia je zavedenie devízovej pozície bánk1) na menové účely ustanovením minimálneho pomeru devízových aktív k devízovým pasívam.

§ 2
Vymedzenie pojmov


/1/ Devízové aktíva na účely tohto opatrenia sú súvahové aktíva bánk voči nerezidentom v cudzej mene.

/2/ Devízové pasíva na účely tohto opatrenia sú súvahové pasíva bánk voči rezidentom a nerezidentom v cudzej mene a súvahové pasíva bánk voči nerezidentom - bankám v slovenských korunách.

/3/ Koeficient devízovej pozície bánk na menové účely je pomer devízových aktív k devízovým pasívam.

§ 3


/1/ Devízové aktíva podľa §2 ods. 1 sú zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadku 35, stĺpec 2, vo výkaze V (NBS) 6-36, Dekádny prehľad o aktívach a pasívach.

/2/ Devízové pasíva podľa §2 ods. 2 sú zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadku 54, stĺpec 2 a zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadku 90, stĺpec 3, znížené o zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadkom 93 a 94, stĺpec 3, vo výkaze V (NBS) 6-36, Dekádny prehľad o aktívach a pasívach.

§ 4
Záväzné koeficienty devízovej pozície bánk na menové účely


Záväzný koeficient devízovej pozície bánk na menové účely je

a) od 31. decembra 1996 vrátane, najmenej 0,65,
b) od 31. marca 1997 vrátane, najmenej 0,70,
c) od 30. júna 1997 vrátane, najmenej 0,80.
1) §1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

§ 5
Výpočet koeficientu devízovej pozície bánk na menové účely


Pri výpočte koeficientu devízovej pozície bánk na menové účely sa vychádza z priemerného stavu devízových aktív a devízových pasív za tri dekádne obdobia. Pre výpočet za mesiac N sa použijú dekádne údaje k 20. a poslednému dňu mesiaca N a k 10. dňu mesiaca N+1.

§ 6
Neplnenie záväzných koeficientov devízovej pozície bánk na menové účely


/1/ Objem neplnenia záväzného koeficientu sa vypočíta vynásobením rozdielu medzi záväzným a skutočným koeficientom (pokiaľ je skutočný koeficient nižší ako záväzný) priemerným zostatkom devízových pasív.

/2/ Pri nedodržaní záväzného koeficientu devízovej pozície bánk na menové účely v mesiaci N sa zvyšuje minimálna výška likvidných prostriedkov na účtoch peňažných rezerv vedených v Národnej banke Slovenska v slovenských korunách2) počas mesiaca N+2 o 9 % z objemu neplnenia záväzného koeficientu.

§ 7


Týmto opatrením nie je dotknutý postup podľa opatrenia Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 5 o regulácii menových pozícií bánk.

§ 8 Účinnosť


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér