Opatrenie NBS č. 12/1996

O P A T R E N I E  č.  12


Národnej banky Slovenska zo dňa 22. augusta 1996,


ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk
a rozsah oznamovania údajov zapísaných
v registri bankových úverov a záruk


Národná banka Slovenska podľa § 20a ods. 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z. ustanovuje:
Prvá časť
Úvodné ustanovenia

§ 1
Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je ustanoviť spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk (ďalej len "register") o poskytnutých úveroch a zárukách podnikateľským subjektom a o iných prijatých záväzkoch v slovenskej alebo cudzej mene, ktorých výška je najmenej 3 000 000 Sk (v cudzej mene sa výška určuje prepočtom kurzom stred vyhláseným Národnou bankou Slovenska, ktorý bol platný v deň poskytnutia úveru) a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri.

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov


Na účely tohto opatrenia sa rozumie
a) podnikateľským subjektom fyzická osoba-podnikateľ1) alebo právnická osoba1),
b) klientom podnikateľský subjekt, ktorý žiada o poskytnutie úveru alebo záruky,
c) identifikáciou klienta identifikačné číslo, rodné číslo alebo iný identifikačný znak, ktorým sú klienti vzájomne rozlíšení,
d) typom zmluvy úverová zmluva, zmluva o konzorciálnom úvere, záručná zmluva a pod.,
e) typom zabezpečenia najmä zabezpečenie nehnuteľnou vecou, hnuteľnou vecou, peňažnými prostriedkami, cennými papiermi a pod.,
f) ohodnotením disciplíny klienta bankou zaradenie klienta do kategórie podľa závažnosti rizika strát v súlade s opatrením č. 3 Národnej banky Slovenska zo dňa 3. marca 1995 o pravidlách hodnotenia pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk podľa rizík v nich obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto rizík,
g) kódom stavu úveru zmluva o budúcej úverovej zmluve, platná úverová zmluva, z ktorej neboli čerpané peňažné prostriedky, platná úverová zmluva, z ktorej sú čerpané peňažné prostriedky, splatenie poskytnutého úveru a pod.,
h) zoznamom vlastníkov zoznam obsahujúci prehľad fyzických osôb - podnikateľov1) alebo právnických osôb1), ktoré vlastnia viac ako 10 % akcií alebo iných podielových účastí.
1) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

§ 3
Register


/1/ Národná banka Slovenska vedie register2).

/2/ Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné predkladať Národnej banke Slovenska údaje podľa § 4 ods. 1 na zápis do registra a zodpovedajú za ich správnosť.

/3/ Národná banka Slovenska zodpovedá za spracovanie a poskytovanie informácií.

Druhá časť
Rozsah údajov zapisovaných do registra
a oznamovaných z registra


§ 4
Údaje zapisované do registra


/1/ Do registra sa zapisujú tieto údaje
a) o právnickej osobe1), ktorá úver, záruku, iný záväzok prijala
1. obchodné meno,
2. právna forma,
3. sídlo,
4. identifikačné číslo,
5. prevažujúce odvetvie podnikania,
6. ohodnotenie disciplíny klienta bankou,
7. zoznam vlastníkov;
b) o fyzickej osobe - podnikateľovi1), ktorá úver, záruku, iný záväzok prijala
1. priezvisko, meno a titul,
2. právna forma,
3. bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,
4. identifikačné číslo, ak bolo pridelené alebo rodné číslo,
5. prevažujúce odvetvie podnikania,
6. ohodnotenie disciplíny klienta bankou;
c) o úveroch, zárukách a iných prijatých záväzkoch
1. kód banky alebo pobočky zahraničnej banky,
2. číslo zmluvy,
3. typ zmluvy,
2) § 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4. odvetvie, do ktorého bol úver, záruka, iný prijatý záväzok poskytnutý,
5. dátum nadobudnutia platnosti zmluvy,
6. typ zabezpečenia,
7. hodnota zabezpečenia,
8. dátum splatnosti úveru, záruky, iného prijatého záväzku,
9. výška poskytnutého úveru, záruky, iného prijatého záväzku,
10. mena, v ktorej bol úver, záruka, iný prijatý záväzok poskytnutý,
11. aktuálny stav zostatku úveru, záruky, iného prijatého záväzku,
12. dostatok istiny nesplatenej v lehote,
13. zostatok úrokov nesplatených v lehote,
14. dátum poslednej aktualizácie údajov,
15. kód stavu úveru.

/2/ Banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytne klientovi na požiadanie informáciu o údajoch zaslaných o ňom do registra.

§ 5
Údaje oznamované z registra


/1/ Všetky údaje oznamované z registra podľa odseku 2 slúžia výlučne pre vnútornú potrebu banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá si ich vyžiadala.

/2/ Z registra sa oznamujú bankám a pobočkám zahraničných bánk tieto údaje
a) identifikácia klienta,
b) celkové zaťaženie dlžníka,
c) celková hodnota zabezpečení,
d) celkový počet registrovaných úverov poskytnutých dlžníkovi,
e) celkový počet omeškaných splátok,
f) celková hodnota omeškaných splátok.

/3/ Štruktúru oznamovaných údajov nie je možné modifikovať.

/4/ Banky a pobočky zahraničných bánk uhrádzajú za poskytnutú informáciu z registra cenu podľa sadzobníka cien Národnej banky Slovenska.

/5/ Bankový dohľad Národnej banky Slovenska využíva údaje z registra potrebné pri vykonávaní kontroly na mieste a pri spracúvaní analýz bánk alebo bankového sektoru.

Tretia časť
Spôsob ukladania údajov v registri


§ 6
Spôsob uchovávania a ochrana zapisovaných a oznamovaných údajov


/1/ Údaje podľa § 4 ods. 1 sa ukladajú v osobitnej databáze Národnej banky Slovenska, ktorá je chránená a nie je prístupná zo siete bankám a pobočkám zahraničných bánk.

/2/ Údaje podľa § 5 ods. 2 sa ukladajú v osobitnej databáze Národnej banky Slovenska, ktorá je chránená a prístupná zo siete bankám a pobočkám zahraničných bánk na ich požiadanie po schválení a overení prístupových práv bankovým dohľadom Národnej banky Slovenska

/3/ Údaje podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 2 uložené v osobitnej databáze Národnej banky Slovenska sú prístupné bankovému dohľadu Národnej banky Slovenska, ktorý ich využíva pre svoje potreby.

Štvrtá časť
Aktualizácia a archivácia údajov


§ 7
Aktualizácia údajov


/1/ Všetky údaje registra sa aktualizujú raz za mesiac formou hlásení.

/2/ Banka a pobočka zahraničnej banky vypracuje k poslednému dňu každého mesiaca hlásenia o nových poskytnutých úveroch, zárukách a iných prijatých záväzkoch podľa § 1 a zmenách už zapísaných údajov v registri a doručí ich bankovému dohľadu Národnej banky Slovenska najneskôr do pätnásteho dňa nasledujúceho mesiaca.

/3/ Hlásenia obsahujú údaje za vykazovaný mesiac a zostavujú sa podľa vzorov oznámených bankovým dohľadom Národnej banky Slovenska.

/4/ Bankový dohľad Národnej banky Slovenska je oprávnený meniť vzor hlásenia. Zmenu vzoru hlásenia oznámi písomne bankám a pobočkám zahraničných bánk.

/5/ Hlásenia sa odovzdávajú do registra prostredníctvom siete alebo na magnetických nosičoch dát. /6/ Správnosť hlásenia potvrdí banka a pobočka zahraničnej banky písomne. Potvrdenie musí byť podpísané dvomi osobami oprávnenými konať v mene banky a pobočky zahraničnej banky a zodpovednými za riadenie banky ako celku.

§ 8
Archivácia údajov


/1/ Informácie o klientoch podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) sa uschovávajú v osobitnej databáze bankového dohľadu Národnej banky Slovenska po dobu piatich rokov nasledujúcich po splatení, prípadne odpísaní jeho posledného úveru.

/2/ Informácie o poskytnutom úvere podľa § 4 ods. 1 písm. c) sa uschovávajú v osobitnej databáze bankového dohľadu Národnej banky Slovenska po dobu piatich rokov nasledujúcich po splatení úveru, prípadne jeho odpísaní.

Piata časť
Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 9


/1/ Banka a pobočka zahraničnej banky vypracuje na účel prvého naplnenia registra hlásenia o dosiaľ platných úveroch, zárukách a iných prijatých záväzkoch podľa § 1 poskytnutých pred nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia.

/2/ Banka a pobočka zahraničnej banky doručí tieto hlásenia bankovému dohľadu Národnej banky Slovenska najneskôr do šesťdesiatich dní od nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia.

§ 10


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 1996.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér