Opatrenie NBS č. 11/1996

O P A T R E N I E  č.  11


Národnej banky Slovenska zo dňa 22. augusta 1996,


ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v
podmienkach Národnej banky Slovenska


Národná banka Slovenska podľa § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ustanovuje:

§ 1
Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je vydať zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska.

§ 2
Štátne tajomstvo


Skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska sú
a) prehľad o osobitných zásobách peňažných prostriedkov pripravených na brannú pohotovosť štátu a ich rozmiestnenie,
b) ochrana objektov osobitnej dôležitosti, vrátane vstupných kódov a hesiel,
c) vojnový rozpočtový výhľad, návrh rozpočtu a súhrnné údaje o plnení rozpočtu Slovenskej informačnej služby, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
d) informácie o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných strategických materiálov, technológií a zariadení,
e) príprava vykonávania zásadných menových opatrení nad rámec fluktuačného pásma,
f) umiestnenie, preprava a spôsob zabezpečenia celkových štátnych zásob drahých kovov umiestnených na území Slovenskej republiky a peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovostnej forme,
g) informácie o stave, rozsahu a spôsobe deblokácie špeciálnych vládnych úverov,
h) režimové opatrenia na ochranu štátneho tajomstva, vrátane systému technického zabezpečenia,
ch) systém a opatrenia hospodárskej mobilizácie a jej pripravenosť, vojnová organizácia Národnej banky Slovenska a dislokácia ústredia Národnej banky Slovenska za brannej pohotovosti štátu,
i) súhrnný krízový plán Národnej banky Slovenska a ústredia na obdobie brannej pohotovosti štátu,
j) medzinárodné rokovania a ich príprava, vrátane rokovaní o zmluvných dokumentoch, ak to ich povaha vyžaduje,
k) schválené medzinárodné zmluvy a protokoly, ak sa na tom zmluvné strany dohodli.

§ 3
Služobné tajomstvo


Skutočnosti tvoriace predmet služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska sú
a) údaje o osobitnom režime úschovy a minimálnom limite peňažných prostriedkov v slovenskej mene,
b) príkazy k zásielkam peňažných prostriedkov v slovenskej mene, ktoré obsahujú termíny prenosu /s výnimkou šifrovaných príkazov, zásielok poštou, zásielok dopravnými prostriedkami banky v sídle prikazujúceho alebo odosielajúceho miesta, samotných zásielok mincí/ a kniha dispozícií,
c) ochrana peňazí, platidiel a hodnôt pred ich falšovaním a zneužitím, údaje o špeciálnych ochranách, ktorých detekcia je možná len technickými prostriedkami Národnej banky Slovenska,
d) úverový plán vrátane údajov o jeho plnení a rozpise pre odbor 07,
e) stav a spôsob zabezpečenia ochrany guvernéra,
f) krízový plán pobočky a účelovej organizačnej jednotky na obdobie brannej pohotovosti štátu,
g) systém a opatrenia hospodárskej mobilizácie a jej pripravenosť, vojnová organizácia a dislokácie pobočky a účelovej organizačnej jednotky na obdobie brannej pohotovosti štátu,
h) údaje týkajúce sa menovitých zoznamov a charakteristík objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov,
ch) súvaha odboru 07 Národnej banky Slovenska, rozpisy zostatkov analytických účtov, stavy úverov, vkladov a štátneho rozpočtu, týkajúceho sa odboru 07, hlavné ukazovatele Národnej banky Slovenska vedené na odbore 07,
i) dokumentácia súvisiaca s činnosťou poľných orgánov Národnej banky Slovenska za brannej pohotovosti štátu,
j) korešpondencia so zahraničím, správy a údaje týkajúce sa príslušných medzinárodných rokovaní, obsahujúce utajované skutočnosti chránené podľa príslušných medzivládnych dohôd a medzibankových dohovorov,
k) teritoriálne správy o inkasách a platbách za dodávku špeciálu,
l) projektová dokumentácia zložiek komplexného ochranného systému Národnej banky Slovenska v rozsahu Pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska o ochrane osôb a majetku č. 0232/1994,
m) predpisy na zaisťovanie bezpečnosti pokladničnej prevádzky, úschovy a presunov slovenských peňazí a iných hodnôt,
n) stav a spôsob stráženia,
o) režimové opatrenia týkajúce sa ochrany objektov a majetku Národnej banky Slovenska,
p) výstupy z ústredí elektrických zabezpečovacích systémov,
r) osobitné režimové opatrenia pre použitie a manipuláciu s kľúčmi od uschovacích miest,
s) komplexná projektová dokumentácia novovybudovaných objektov ústredia a expozitúr Národnej banky Slovenska, vrátane projektovej dokumentácie uschovacích miest /prísne strážená zóna/, údaje o rozmeroch a úložnej kapacite uschovacích miest a vybavovaní uschovacích miest,
t) režimové opatrenia objektov uzatvorené s príslušným orgánom policajného zboru Slovenskej republiky,
u) dokumentácia špeciálnych prepravných vozidiel a osobitné režimové opatrenia pri používaní týchto vozidiel,
v) časť príprav vykonávania zásadných menových opatrení v prípade situácie nebezpečia a stavu ohrozenia Slovenskej republiky.

§ 4
Účinnosť


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér