Opatrenie NBS č. 10/1996

O P A T R E N I E  č.  10


Národnej banky Slovenska zo dňa 11. júla 1996,


ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas
na zriadenie pobočky v zahraničí


Národná banka Slovenska podľa § 10 ods. 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:

§ 1
Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí.

§ 2
Náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí


Žiadosť banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí obsahuje najmä

a) dôvody zriadenia pobočky v zahraničí s rozborom podmienok, v ktorých bude pôsobiť,

b) bankové činnosti podľa § 1 ods. 1 a 3 zákona, ktoré bude vykonávať spolu s časovým predpokladom začatia výkonu jednotlivých činností a ich rozsah,

c) oznámenie miesta pôsobenia pobočky v zahraničí,

d) predpokladané náklady na realizáciu zámeru zriadiť pobočku v zahraničí,

e) obchodný plán pobočky v zahraničí na prvé tri roky jej činnosti, ktorého štruktúra je zhodná so štruktúrou súvahy v členení ustanovenom pre banky Ministerstvom financií Slovenskej republiky a so štruktúrou výkazu ziskov a strát v členení ustanovenom pre banky Ministerstvom financií Slovenskej republiky1/,

1/ Opatrenie Ministerstva financií SR č. 143 zo dňa 14. novembra 1994, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej, určený na zverejnenie (vyhlásené pod č. 347/1994 Z.z.).

f) informácie o organizácii pobočky v zahraničí
1.organizačná štruktúra pobočky,
2.činnosti organizačných zložiek pobočky, počet pracovníkov, rozdelenie kompetencií medzi vedúcich pracovníkov pobočky,
3.organizácia a riadenie informačného systému pobočky, ďalej metodické, technické a programové prostriedky používané v informačnom systéme pobočky,
4.organizácia obchodu s devízovými hodnotami,
5.organizácia rozhodovacieho procesu pri poskytovaní úverov,
6.organizácia riadenia likvidity,
7.budovy, v ktorých sa budú uskutočňovať bankové činnosti,

g) údaje o najmenej troch vedúcich pracovníkoch pobočky v zahraničí, ktorí zodpovedajú za riadenie, funkcie, do ktorých sú navrhovaní, ich životopisy, doklady o odbornej spôsobilosti na navrhovanú funkciu, absolvovanie odborných výcvikov a stáží v oblasti riadenia, v ktorej sa s nimi uvažuje, prehľad doteraz vykonávaných činností v bankách alebo iných finančných inštitúciách s uvedením dĺžky praxe vo vedúcej funkcii a počte riadených osôb v porovnaní s rozhodovacou a riadiacou právomocou a kompetenciou na navrhovanú funkciu, pracovné posudky2/ od posledného zamestnávateľa, výpisy z registra trestov, a ak nejde o občana Slovenskej republiky aj iné obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti,

h) organizáciu a ciele vnútorného kontrolného systému, ako aj spôsob zabezpečenia ich objektívneho fungovania, údaje o navrhovanom vedúcom útvaru vnútornej kontroly, jeho životopis, doklady o odbornej spôsobilosti na navrhovanú funkciu, výpis z registra trestov, a ak nejde o občana Slovenskej republiky aj iné obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti, funkcie v orgánoch iných obchodných spoločností3/, mená a priezviská blízkych osôb4/, ktoré sú zamestnané v iných bankách a finančných inštitúciách,

2/ § 60 ods.1 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
3/ Napríklad § 56 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.
4/ § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

ch) informáciu o právnej úprave ochrany alebo poistenia vkladov v štáte, v ktorom chce banka zriadiť pobočku, vrátane toho, či táto pobočka bude povinná zúčastniť sa na ochrane alebo poistení vkladov fyzických osôb v tomto štáte bez ohľadu na systém ochrany vkladov v Slovenskej republike5/.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 3

/1/ Všetky doklady sa predkladajú v jednom vyhotovení. Doklady predkladané ako kópie musia byť úradne overené. Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch upustiť od predloženia alebo úradného overenia niektorých dokladov vyžadovaných podľa § 2.

/2/ Súčasťou žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí je aj písomné vyhlásenie štatutárnych predstaviteľov banky o tom, že údaje uvedené v žiadosti sú aktuálne, úplné a pravdivé.

§ 4


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.  
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         
5/ § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.