Opatrenie NBS č. 1/1996

O P A T R E N I E  č.  1


Národnej banky Slovenska
zo dňa 21. decembra 1995,


ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov


Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z. ustanovuje:

§ 1
Vymedzenie minimálnej výšky likvidných prostriedkov


/1/ Minimálna výška likvidných prostriedkov

a) bánk1/ a pobočiek zahraničných bánk2/ je 1. 9 % zo záväzkov splatných na požiadanie voči všetkým osobám s výnimkou bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní3/ /ďalej len "banky"/, 2. 3 % z terminovaných záväzkov voči všetkým osobám s výnimkou bánk,
b) stavebných sporiteľní je 1 % zo záväzkov splatných na požiadanie a z terminovaných záväzkov voči všetkým osobám s výnimkou bánk.

/2/ Záväzkami podľa odseku 1 sa na potreby tohto opatrenia rozumejú záväzky v slovenských korunách, aj záväzky znejúce na cudziu menu.

§ 2

Povinné minimálne rezervy

/1/ Likvidné prostriedky podľa § 1 ods. 1 sú banky povinné mať uložené na účtoch peňažných rezerv vedených v Národnej banke Slovenska v slovenských korunách ako povinné minimálne rezervy.4/

/2/ Povinné minimálne rezervy sa neúročia.

1/ § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z.
2/ § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.
3/ § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení
4/ § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.

§ 3


/1/ Banka, ktorá nezačala vykonávať bankovú činnosť na základe povolenia pôsobiť ako banka udeleného pred 1. marcom 1996 alebo banka, ktorej bolo udelené povolenie na založenie banky po 1. marci 19965/, je povinná tvoriť povinné minimálne rezervy prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na výkon bankových činností.6/

/2/ Banka, ktorá vznikla zlúčením, splynutím, rozdelením bánk alebo odkúpením banky inou bankou, tvorí povinné minimálne rezervy dňom zlúčenia, splynutia, rozdelenia alebo odkúpenia.

/3/ Banka, v ktorej Národná banka Slovenska zaviedla nútenú správu7/, netvorí povinné minimálne rezervy.

§ 4


Spôsob výpočtu povinných minimálnych rezerv


/1/ Pri výpočte stanovených povinných minimálnych rezerv sa vychádza z priemerného stavu záväzkov za 3 dekádne obdobia, uvádzaných v príslušnom výkaze bankovej štatistiky V (NBS) 6-36 Dekádny prehľad aktív a pasív (ďalej len "výkaz"). Pre výpočet povinných minimálnych rezerv na mesiac N sa použijú dekádne výkazy k 20. a poslednému dňu mesiaca N-2 a k 10. dňu mesiaca N-1.8/

5/ § 4 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.
6/ § 4a a § 5a zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996Z.z.
7/ § 27 a nasl. zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996Z.z.
8/ Napr. výpočet stanovených povinných minimálnych rezerv na mesiac december sa vykoná z priemerného stavu údajov dekádneho výkazu k 20. októbru, 31. októbru, 10. novembru.

/2/ Základňa pre výpočet stanovených povinných minimálnych rezerv z výkazu je

a/ percento podľa § 1 ods. 1 zo záväzkov splatných na požiadanie, a to z riadku
č. 63 - neterminované vklady ústredných orgánov Slovenskej republiky,
č. 70 - neterminované vklady miestnych orgánov,
č. 75 - vklady klientov celkom, znížené o sumy uvedené
           v riadku č. 77 - terminované vklady podnikateľskej sféry
           v riadku č. 79 - terminované vklady obyvateľstva
           v riadku č. 81 - terminované vklady ostatné,
č. 96 - devízové neterminované vklady.
( R. 63 + r.70 + r.75 - r.77 - r.79 - r.81 + r.96 )
b/ percento podľa § 1 ods. 1 z terminovaných záväzkov, a to z riadku
č. 64 - terminované vklady ústredných orgánov Slovenskej republiky,
č. 71 - terminované vklady miestnych orgánov,
č. 77 - terminované vklady podnikateľskej sféry,
č. 79 - terminované vklady obyvateľstva,
č. 81 - ostatné terminované vklady,
č. 85 - emitované zmenky,
č. 86 - emitované cenné papiere,
č. 97 - devízové terminované vklady,
( R. 64 + r.71 + r.77 + r.79 + r. 81 + r.85 + r.86 + r.97).

/3/ Ak banka nepredloží niektorý z výkazov za jedno dekádne obdobie uvedené v odseku 1 druhá veta, základňou pre výpočet povinných minimálnych rezerv je priemer údajov z dvoch predložených výkazov podľa odseku 1 zvýšený o 20%. Ak banka nepredloží výkazy za dve dekádne obdobia, základňou pre výpočet povinných minimálnych rezerv sú údaje z predloženého výkazu zvýšené o 40 %.

/4/ Ak banka nepredloží niektorý z výkazov z dôvodu zrušenia povinnosti jeho predloženia za príslušné dekádne obdobie, alebo výkaz nie je k dispozícii z dôvodu zmeny termínu na jeho predloženie, základňa pre výpočet povinných minimálnych rezerv sa nezvyšuje.

/5/ Výška povinných minimálych rezerv na príslušný mesiac sa vypočítava vopred osobitne pre každú banku. Stanovené povinné minimálne rezervy banky odsúhlasujú s Národnou bankou Slovenska pred začatím príslušného mesiaca, ktorého sa povinné minimálne rezervy týkajú.

§ 5

Spôsob hodnotenia povinných minimálnych rezerv

/1/ Dodržanie mesačne stanovených povinných minimálnych rezerv sa vyhodnocuje dvakrát mesačne, a to
a/ za obdobie od 1. dňa mesiaca do 15. dňa mesiaca vrátane,
b/ za obdobie od 16. dňa mesiaca do posledného dňa mesiaca vrátane, (ďalej len "hodnotené obdobie").

/2/ Základom pre hodnotenie je priemer denných korunových zostatkov príslušnej banky za hodnotené obdobie na účtoch peňažných rezerv v Národnej banke Slovenska. /3/ Povinné minimálne rezervy sú splnené, ak priemer jednotlivých denných zostatkov na účtoch peňažných rezerv banky v Národnej banke Slovenska za hodnotené obdobie v mesiaci (ďalej len "skutočný priemerný stav povinných minimálnych rezerv") dosiahne aspoň výšku povinných minimálnych rezerv stanovených na príslušný mesiac.

§ 6

Neplnenie a sankcie za neplnenie povinných minimálnych rezerv

/1/ K neplneniu stanovenej výšky povinných minimálnych rezerv dochádza vtedy, ak skutočný priemerný stav povinných minimálnych rezerv banky za hodnotené obdobie je nižší ako stanovená výška povinných minimálnych rezerv.

/2/ Rozdiel medzi stanoveným a skutočným priemerom za hodnotené obdobie zaťaží Národná banka Slovenska úrokom vo výške trojnásobku diskontnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej na začiatku hodnoteného obdobia, kedy došlo k neplneniu stanovenej výšky povinných minimálnych rezerv. Úrok sa zúčtuje do 15 dní po ukončení hodnoteného obdobia inkasným príkazom Národnej banky Slovenska na ťarchu účtu príslušnej banky. Pokiaľ banka nešpecifikuje príslušný účet do 5 dní po ukončení obdobia, v ktorom povinné minimálne rezervy nesplnila, splatenie úrokov vykoná Národná banka Slovenska na ťarchu účtu platobného styku banky v Bankovom zúčtovacom centre Slovenska, a.s.

§ 7


Zrušuje sa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej zo 17. septembra 1992 publikované v čiastke 97/1992Zb.

§ 8


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 1996.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér         
Vydávajúci odbor: Odbor bankových obchodov
Vypracoval: Ing. Jozef Jankovics, tel.: 513 2752