Rozhodnutie NBS - zúčtovanie platieb s ČR

R O Z H O D N U T I E


Národnej banky Slovenska zo dňa 20. septembra 1995


k ukončeniu vzájomného zúčtovania platieb
medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
formou clearingového platobného styku


V súlade s § 2 bod písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a v súvislosti s ukončením platnosti Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou dňom 30.septembra 1995 Národná banka Slovenska vydáva toto rozhodnutie:

I.


Postup bánk a pobočiek zahraničných bánk so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len "banky") vo vzťahu k Bankovému zúčtovaciemu centru Slovenska, a.s. (ďalej len "zúčtovacie centrum"):

1. v účtovnom dni zúčtovacieho centra 28. septembra 1995 banky odovzdajú poslednýkrát do zúčtovacieho centra dáta určené na zúčtovanie v Českej republike;

2. v účtovnom dni zúčtovacieho centra 29. septembra 1995 zúčtovacie centrum zúčtuje len dáta prijaté z Českej republiky;

3. platby smerované na neexistujúci účet príjemcu v Českej republike budú po 30. septembri 1995 vrátené spôsobom, ktorý banka dohodne s korešpondenčnou bankou.

II.


Dňom ukončenia platnosti Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou končí aj platnosť konštantných symbolov používaných pri platbách do Českej republiky, preto počnúc dňom 1. októbra 1995 musia byť platby do Českej republiky označené symbolmi devízovej štatistiky. Banky pri realizácii platobných príkazov overujú správnosť použitých symbolov.

III.


Banky oprávnené vykonávať platby do zahraničia vykonávajú platobný styk do Českej republiky po 30. septembri 1995 štandardným zahraničným platobným stykom. O spôsobe a obchodných podmienkach vykonávania platieb do Českej republiky po 30. septembri 1995, ako aj o ukončení vzájomného zúčtovania s Českou republikou formou clearingového platobného styku, banky informujú svoju klientelu.

IV.


Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na platobný styk a zúčtovanie medzi bankami uskutočňované na území Slovenskej republiky1).

V.


Dňom 30. septembra 1995 sa zrušuje:

1. rozhodnutie viceguvernéra Národnej banky Slovenska č. 23 zo dňa 3.2.1993 k vykonávaniu platobného styku navzájom medzi bankami so sídlom v SR a so sídlom v ČR (po menovej odluke);

2. rozhodnutie viceguvernéra Národnej banky Slovenska č. 32 k platobnému vysporiadaniu vzájomných pohľadávok a záväzkov, ktoré vznikli pred 8. februárom 1993 medzi právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi, ktorí majú trvalý pobyt alebo sídlo v Českej republike (ďalej len "ČR") a medzi právnickými alebo fyzickými osobami - podnikateľmi (ďalej len "subjekty"), ktoré majú sídlo v Slovenskej republike (ďalej len "SR").

VI.


Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. septembrom 1995.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         
1) Vyhláška Národnej banky Slovenska č.275/1994 Z.z. o zásadách platobného styku medzi bankami