Rozhodnutie NBS - platobný styk

R O Z H O D N U T I E


Národnej banky Slovenska zo dňa 10. novembra 1995,


ktorým sa ustanovujú podmienky na uskutočňovanie medzibankového platobného styku formou príkazu na rýchlu platbu


Národná banka Slovenska podľa § 9 písm.d/ vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z.z. o zásadách platobného styku medzi bankami ustanovuje:

§ 1


Účelom tohto rozhodnutia je ustanoviť podmienky, za ktorých sa uskutočňuje medzibankový platobný styk formou príkazu na rýchlu platbu1).

§ 2


Medzibankový platobný styk formou príkazu na rýchlu platbu môžu uskutočňovať banka2) a tretia strana3) medzibankového platobného styku (ďalej len "účastník").

§ 3


/1/ Zúčtovacím procesom rýchlej platby sa na účely tohto rozhodnutia rozumie odpísanie peňažných prostriedkov z účtu platiteľa, zúčtovanie dát medzibankového platobného styku v zúčtovacom centre4) a pripísanie peňažných prostriedkov na účet príjemcu.

/2/ Rýchlou platbou sa na účely tohto rozhodnutia rozumie prevod finančných prostriedkov a zúčtovanie dát medzibankového platobného styku najneskôr do konca účtovného dňa banky.

/3/ Účtovným dňom sa na účely tohto rozhodnutia rozumie časový úsek od ukončenia dennej účtovnej uzávierky bežného dňa banky do ukončenia dennej účtovnej uzávierky banky nasledujúceho dňa.

1) § 9 písm. d/ vyhlášky Národnej banky Slovenska č.275/1994 Z.z. o zásadách platobného styku medzi bankami.
2) § 1 ods. 1 zákona č.21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
3) § 2 rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 22.septembra 1994, ktorým sa ustanovujú podmienky na uskutočňovanie medzibankového platobného styku formou príkazu tretej strany.
4) § 2 vyhlášky Národnej banky Slovenska č.275/1994 Z.z. o zásadách platobného styku medzi bankami.

§ 4


/1/ Účastník, ktorý vedie účet platiteľa, odovzdá zúčtovaciemu centru dáta medzibankového platobného styku5) v ten istý účtovný deň, ako ich zúčtoval vo svojom účtovníctve.

/2/ Zúčtovacie centrum v ten istý účtovný deň prijaté dáta medzibankového platobného styku zúčtuje na účtoch platobného styku a spracované ich odovzdá účastníkovi, ktorý vedie účet príjemcu.

/3/ Účastník, ktorý vedie účet príjemcu, zúčtuje dáta medzibankového platobného styku vo svojom účtovníctve v ten istý účtovný deň, keď boli zúčtované v zúčtovacom centre.

/4/ Zúčtovacie centrum a účastník rýchlej platby sú povinní dodržiavať lehotu zúčtovania dát medzibankového platobného styku podľa predchádzajúcich odsekov.

/5/ Zúčtovací proces rýchlej platby je spojitý a neodvolateľný.

/6/ Ak účastník, ktorý vedie účet príjemcu, nemôže vykonať zúčtovanie dát medzibankového platobného styku podľa ods. 3, je povinný vykonať spätný zúčtovací proces rýchlej platby do konca prevádzkového času6) zúčtovacieho centra.

§ 5


Na uskutočňovanie medzibankového platobného styku formou príkazu na rýchlu platbu platia primerane ustanovenia osobitného predpisu7).

5) § 4 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z.z. o zásadách platobného styku medzi bankami.
6) § 18 ods. 1 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z.z. o zásadách platobného styku medzi bankami.
7) Vyhláška Národnej banky Slovenska č.275/1994 Z.z. o zásadách platobného styku medzi bankami.

§ 6


Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Vydávajúci odbor: Odbor platobného styku
Vypracoval: Ing. Emília Tóthová, tel. 513 3066