Rozhodnutie NBS - devízové prostriedky

R O Z H O D N U T I E


Národnej banky Slovenska zo dňa 23. júna 1995,


ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 16. decembra 1994,
ktorým sa vyhlasuje rozsah predávaných devízových prostriedkov
devízovému tuzemcovi - fyzickej osobe za účelom platenia výdavkov
spojených so zahraničnou cestou v roku 1995


Národná banka Slovenska podľa § 21 ods. 1 Devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 161/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z. ustanovuje:
 
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 16. decembra 1994, ktorým sa vyhlasuje rozsah predávaných devízových prostriedkov devízovému tuzemcovi - fyzickej osobe za účelom platenia výdavkov spojených so zahraničnou cestou v roku 1995, doplnené rozhodnutím Národnej banky Slovenska zo dňa 10. februára 1995 sa mení takto:

Čl. I


v § 2 ods. 1 sa suma 16 000,- Sk nahrádza sumou 30 000,- Sk.

Čl. II


Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júla 1995.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér