Rozhodnutie NBS - devízové prostriedky

R O Z H O D N U T I E


Národnej banky Slovenska zo dňa 10. februára 1995,


ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 16. decembra 1994,
ktorým sa vyhlasuje rozsah predávaných devízových prostriedkov
devízovému tuzemcovi-fyzickej osobe za účelom platenia výdavkov
spojených so zahraničnou cestou v roku 1995


Národná banka Slovenska podľa § 21 ods. 1 Devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 161/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z. ustanovuje:
 
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 16. decembra 1994, ktorým sa vyhlasuje rozsah predávaných devízových prostriedkov devízového tuzemcovi - fyzickej osobe za účelom platenia výdavkov spojených so zahraničnou cestou v roku 1995 sa dopĺňa takto:

"Čl. I


V § 2 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

"/9/ Predaj devízových prostriedkov peňažný ústav vyznačí v platnom cestovnom pase4) s uvedením dátumu a výšky uskutočneného predaja. Tento záznam má len evidenčný charakter pre potrebu peňažného ústavu a nenahradzuje potvrdenie podľa § 27 ods. 1 písm. a) Devízového zákona.

Čl. II


Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia"."
Vladimír Masár, v.r.
guvernér