Podmienky NBS - zmenky

P O D M I E N K Y


Národnej banky Slovenska zo dňa 17. augusta 1995


o vykonávaní nákupu zmeniek


Národná banka Slovenska po schválení na Direktóriu Národnej banky Slovenska dňa 17. augusta 1995 vydáva tieto podmienky o vykonávaní nákupu zmeniek.

PRVÁ ČASŤ


Článok I


Všeobecné ustanovenia


Národná banka Slovenska podľa § 18 a 23 písmeno a) zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska (ďalej "NBS") stanovuje tieto podmienky na nákup zmeniek:

/1/ NBS nakupuje od centrál obchodných bánk alebo od ich výkonných organizačných jednotiek vrátane pobočiek zahraničných bánk (ďalej "banka") a spätne im predáva cudzie zmenky (ďalej "zmenky") znejúce na slovenské koruny (Sk), vystavené a splatné na území Slovenskej republiky za diskontnú úrokovú sadzbu, platnú v deň nákupu zmeniek, v súlade so zmenkovým a šekovým zákonom č. 191/1950 Zb.

NBS nakupuje prostredníctvom pobočiek NBS zmenky na:

A. podporu poľnohospodárstva (reeskont) na dobu 30 - 90, resp. 180 kalendárnych dní,

B. podporu exportu (eskont) na dobu 30 - 180 kalendárnych dní.

/2/ Podľa § 23 písmeno a), zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov sa reeskont a eskont uskutočňuje podľa sídla banky na území Slovenskej republiky. Pre zmenkové obchody s NBS môžu centrály bánk preniesť právomoc k vykonávaniu predaja zmeniek na svoje výkonné organizačné jednotky, odporúča sa v rámci územného regiónu pobočky NBS poveriť jednu výkonnú organizačnú jednotku banky predajom zmeniek. Územná príslušnosť sa vzťahuje i na tieto výkonné organizačné jednotky bánk.

/3/ Nákupom zmeniek v mene NBS sú poverené jej pobočky. Pobočky NBS nakupujú zmenky od centrál bánk alebo ich výkonných organizačných jednotiek výhradne za príslušný úverový región, ktorý zodpovedá predošlému územnému členeniu podľa krajov.

DRUHÁ ČASŤ


PODMIENKY NBS PRI VYKONÁVANÍ NÁKUPU POĽNOHOSPODÁRSKYCH ZMENIEK (REESKONT)


Článok II


Všeobecné ustanovenia


/1/ K nákupu zmeniek môžu byť predložené zmenky, ktoré obsahujú podpisy najmenej 3 subjektov, z ktorých jeden je podpisom predávajúcej banky, ktorá má v NBS vedený účet. Dva podpisy (v prípade viacerých podpisov sa uplatňuje zásada pomeru 2/3 celkového počtu) musia byť podpismi osôb oprávnených podpisovať v mene právnických osôb vrátane podnikateľov zapísaných do obchodného registra. Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka je podnikateľom aj fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie osobitného predpisu1).

/2/ Pobočky NBS nakupujú zmenky, ktorých zostatková splatnosť od dňa nákupu nesmie byť dlhšia ako 180 kalendárnych dní, pričom NBS nakupuje tieto zmenky na dobu najmenej 30 a najviac 90, resp. 166 kalendárnych dní. Pri predaji zmeniek NBS sa banka zaväzuje k spätnému nákupu zmeniek od NBS. Spätný predaj zmenky banke sa uskutoční najneskôr 14 kalendárnych dní pred splatnosťou zmenky. NBS môže 7 kalendárnych dní pred spätným predajom zmenky vyzvať banku, od ktorej bola zmenka nakúpená, na jej prevzatie.

/3/ NBS nakupuje z dôvodu sezónnych vplyvov poľnohospodárske zmenky vystavené poľnohospodárskymi subjektami na vybrané komodity, uvedené v čl. II ods. 6 týchto podmienok, maximálne na dobu 166 kalendárnych dní. Splatnosť takejto zmenky nesmie byť dlhšia ako 180 kalendárnych dní.

/4/ Pobočky NBS nakupujú eskontované zmenky od bánk (reeskont zmeniek) podľa regionálnej príslušnosti. Nákup zmeniek vykonávajú pobočky NBS v zmysle konkretizácie na podmienky pobočky.

1) Evidencia je upravená v § 12a) až 12e) zákona č. 215/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

/5/ Pobočky NBS nakupujú eskontované zmenky na podporu poľnohospodárstva:

a) vystavené poľnohospodárskymi prvovýrobcami, vrátane samostatne hospodáriacich roľníkov, na dodávky:

aa) vybraných poľnohospodárskych komodít, tzv. preferované poľnohospodárske zmenky z dôvodu sezónnych vplyvov, ktorých zostatková splatnosť nie je kratšia ako 44 a dlhšia ako 180 kalendárnych dní, a možno ich nakúpiť na dobu 30 - 166 kalendárnych dní. Tieto zmenky sú vystavené na komodity uvedené v čl. II ods. 6,

ab) ostatných poľnohospodárskych komodít zmenkových subjektov z rezortu poľnohospodárstva. Doba nákupu týchto zmeniek je 30 - 90 kalendárnych dní,

b) vystavené poľnohospodárskymi nákupnými a im podobnými podnikmi na poľnohospodárske komodity. Doba nákupu týchto zmeniek je 30 - 90 kalendárnych dní,

c) vystavené na (akékoľvek) poľnohospodárske komodity inými podnikmi neuvedenými v čl. II ods.5 a, b) a to v prípade, že týmito komoditami boli uhradené záväzky prvovýrobcov, vzniknuté voči vystaviteľom zmeniek za dodávky osív, sadív, agrochemikálií, kŕmnych zmesí, pohonných hmôt, mechanizmov a pod., potrebných na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby, pričom tieto podniky dodávajú poľnohospodárske komodity nákupným alebo spracovateľským podnikom. Doba nákupu týchto zmeniek je 30 - 90 kalendárnych dní,

d) vystavené inými podnikmi a akceptované poľnohospodárskymi prvovýrobcami na dodávky osív, sadív, agrochemikálií, kŕmnych zmesí, pohonných hmôt, mechanizmov a pod., potrebných na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby. Doba nákupu týchto zmeniek je 30 - 90 kalendárnych dní.

/6/ Za preferované poľnohospodárske zmenky sú považované cudzie zmenky za dodávky obilia, chmeľu, zemiakov, cukrovej repy, olejnín, hrozna, kukurice, strukovín a jatočných ošípaných, vystavené poľnohospodárskymi prvovýrobcami a akceptované dlžníkmi (napr. nákupné organizácie, skladovatelia). Komodita obilie zahŕňa: pšenicu (potravinársku, kŕmnu), raž, jačmeň (sladovnícky, kŕmny), ovos, proso, ryžu.

/7/ Pri nákupe poľnohospodárskych zmeniek na vybrané komodity z dôvodu sezónnych vplyvov (v nadväznosti na čl. II ods. 5aa), môže organizácia nakupujúca poľnohospodárske produkty vystaviť 14 kalendárnych dní pred splatnosťou prvej zmenky, ktorú vystavil prvovýrobca, novú zmenku na obdobie 90 kalendárnych dní na rovnakú komoditu ako u prvej zmenky. Zmenku bude akceptovať spracovateľský podnik (mlyny, cukrovary, pivovary, vinárske závody, mäsokombináty, atď.), avalistom môže byť poľnohospodársky subjekt, ktorý vystavil prvú zmenku. NBS môže takto vystavenú novú zmenku reeskontovať .

/8/ Organizácia, ktorá nakupuje poľnohospodárske produkty zo zmenkového úveru novej zmenky splatí prvú zmenku, ktorú predloží banka v deň splatnosti na zaplatenie.

/9/ Banky, ktoré požadujú reeskont zmeniek na podporu poľnohospodárstva, predkladajú NBS eskontované zmenky so žiadosťou banky o reeskont zmeniek vrátane zoznamu zmeniek a dokladu o eskonte (výpisom z účtu). Na zmenkách alebo na žiadostiach vystaviteľov o eskont sú uvedené komodity, na ktoré sú zmenky vystavené, pretože nákup zmeniek max. na dobu 166 kalendárnych dní sa vzťahuje len na komodity uvedené v čl. II ods. 6.

/10/ Pri zmenkových obchodoch, krytých poľnohospodárskymi zmenkami, NBS odporúča bankám poskytovať reeskontné úvery za úrokovú sadzbu neprevyšujúcu 1,5 násobok platnej diskontnej úrokovej sadzby.

/11/ Skúmanie bonity zmenkových subjektov a následne primerané zabezpečenie zmenkového obchodu z rezortu poľnohospodárstva plne prislúcha banke, ktorá predkladá zmenky k reeskontu. V prípade vyžiadania si dokumentov o zmenkových subjektoch pobočkou NBS, je banka povinná predložiť ich v stanovenej lehote.

/12/ Pobočky NBS používajú pri uskutočňovaní nákupu poľnohospodárskych zmeniek účet s predčíslím 326 a názvom poľnohospodárske zmenky pre obchodné banky.

TRETIA ČASŤ


PODMIENKY NBS PRI VYKONÁVANÍ NÁKUPU ZMENIEK NA PODPORU EXPORTU (ESKONT)


Článok III


Všeobecné ustanovenia


/1/ NBS poskytuje bankám v Slovenskej republike úverové zdroje na úverovanie exportných pohľadávok formou nákupu zmeniek na exportné pohľadávky. Úverové zdroje NBS sa poskytujú za diskontnú úrokovú sadzbu, platnú v deň nákupu zmeniek.

/2/ Pod úverovými zdrojmi NBS na úverovanie exportných pohľadávok sa rozumie nákup zmeniek vystavených na:

a) hotové výrobky a tovar vyrobený v Slovenskej republike a dodávaný na užitie v zahraničí vrátane takého tovaru, ktorý je určený na poskytovanie služieb, alebo
b) nákup nevyhnutných domácich materiálov, surovín a polotovarov na výrobu tovaru (finálneho výrobku), ktorý je predmetom vývozu vyrobeného v Slovenskej republike dodávaného na užitie v zahraničí.

/3/ NBS nakupuje zmenky na podporu exportu vystavené na tovar:

a) dodávaný do krajiny, ktorá je na zozname krajín2), uvedenej v prílohe č. 1 týchto podmienok,
b) úhradu, ktorého zabezpečuje banka so sídlom v krajine uvedenej v prílohe č. 1 týchto podmienok3).

/4/ NBS nakupuje (eskontuje) zmenky dvoch subjektov, pričom vystaviteľom a veriteľom (prvý podpis) týchto zmeniek je banka, ktorá predkladá zmenky k nákupu NBS (eskontu) a zmenečníkom (druhý podpis) je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá vyrába tovar, ktorý je dodávaný na užitie v zahraničí, príp. právnická osoba, ktorá zabezpečuje vývoz v zmysle čl. III ods. 5.

/5/ NBS eskontuje zmenky právnickej osoby - zmenečníka, ktorý zabezpečuje (sprostredkuje) vývoz a spĺňa nasledovné podmienky:

a) preukáže zaplatenie tovaru v prospech výrobcu alebo
b) preukáže kapitálový (majetkový) podiel u výrobcu.

/6/ NBS nakupuje zmenky na podporu exportu na základe žiadosti banky spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim, že uvedenú sumu banka skutočne vyplatila zmenečníkovi - akceptantovi (exportérovi). Zostatková splatnosť zmeniek nesmie byť kratšia ako 44 a dlhšia ako 180 kalendárnych dní. Doba nákupu zmeniek je maximálne na dobu 166 kalendárnych dní.

/7/ NBS poskytuje bankám úverové zdroje formou nákupu zmeniek na exportné pohľadávky za podmienky, že úroková sadzba z úveru poskytnutého bankou nepresiahne 1,3 násobok aktuálnej diskontnej úrokovej sadzby.

/8/ NBS pri nákupe zmeniek na podporu exportu akceptuje aj pohľadávky vystavené na základe potvrdených kontraktov, uzavretých zmlúv, faktúr a pod. Prednostne budú eskontované zmenky zabezpečené zaisťovacím platobným inštrumentom. Zaisťovacím platobným inštrumentom sa rozumie:

a) potvrdený neodvolateľný akreditív,
b) banková záruka,
c) avalovaná zmenka,
d) poistenie kontraktov prostredníctvom Slovenskej spoločnosti pre poistenie exportných úverov Bratislava.
2) Pre výrobné družstvá invalidov sa akceptuje aj Česká republika. Po zrušení Platobnej dohody o vzájomnom zúčtovaní medzi Slovenskou a Českou republikou bude Česká republika zahrnutá do zoznam krajín, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok.
3) NBS akceptuje zmenky vystavené na tovar, ktorý je zabezpečený vystavením zaisťovacieho platobného inštrumentu prvotriednej zahraničnej banky krajiny uvedenej v prílohe č. 1, v zmysle čl. III ods. 8a - c), do krajín neuvedených v prílohe č. 1.

/9/ Banka predkladajúca zmenky k eskontu plne zodpovedá za preverenie zabezpečenia vývozu, návratnosti poskytnutých úverových zdrojov, a za dodržanie účelu použitia úverových prostriedkov, na ktorý boli poskytnuté.

/10/ Pobočky NBS v súvislosti s prebiehajúcim alebo uskutočneným nákupom zmeniek na podporu exportu majú právomoc kontroly účelnosti použitia poskytnutých úverových zdrojov NBS.

/11/ Pobočky NBS realizujú nákup exportných zmeniek prostredníctvom účtu s predčíslím 334 a názvom exportné zmenky pre obchodné banky.

ŠTVRTÁ ČASŤ


POSTUPY POBOČIEK NBS PRI REALIZÁCII ZMENKOVÝCH OBCHODOV


Článok IV


Postupy pri nákupe zmeniek


/1/ Pobočky NBS nakupujú zmenky predkladané bankami so sídlom v Slovenskej republike v zmysle konkretizácie na podmienky pobočky na nákup zmeniek a do výšky pre ne stanoveného zmenkového rámca, vymedzeného na základe územného princípu. Nákup zmeniek pobočkami NBS sa realizuje v nimi vyhradených nákupných dňoch, o ktorých informujú banky.

/2/ Pobočky NBS k nákupu zmeniek neprijímajú zmenky, ktoré:

a) sú v rozpore so zmenkovým a šekovým zákonom č. 191/1950 Zb.,
b) sú poškodené,
c) nemajú pevne stanovený deň splatnosti,
d) majú dobu zostatkovej splatnosti dlhšiu ako 6 mesiacov (180 kalendárnych dní),
e) nemajú miesto splatnosti niektoré bankové miesto.

/3/ K nákupu zmeniek predkladá banka:

a) zmenku, ktorej indosament musí byť umiestnený na rube zmenky v tomto znení "Za nás na rad Národnej banky Slovenska", pečiatka a podpisy banky, miesto a dátum. Banka môže indosovať zmenku na rad NBS len v prípade, že predchádzajúci majiteľ zmenky (väčšinou je to osoba, na ktorej rad bola zmenka vystavená) indosoval na rad banky. Neakceptuje sa zmocňovací indosament "hodnota k inkasu" a pod.,
b) originál a jednu kópiu zoznamu zmeniek na predpísanom formulári podľa prílohy č. 3 týchto podmienok. Nákupné miesto pobočky NBS uskutoční kontrolu náležitostí zmeniek. Neprijaté zmenky, na ktorých škrtne indosament banky, vráti ihneď banke a na kópii zoznamu zmeniek tieto zmenky vyznačí. Potvrdená kópia zoznamu s vyznačeným rozsahom zmeniek prevzatých NBS zostáva banke. O vykonanom nákupe príp. vrátení zmeniek vydáva NBS doklad - protokol o nakúpených zmenkách a protokol o odmietnutých zmenkách.

/4/ Dňom nákupu zmenky je nasledujúci pracovný deň po predložení žiadosti banky o predaj zmeniek. V tento deň je uhradená čiastka, ktorá zodpovedá nominálnej hodnote zmenky na účet reeskontu, príp. eskontu predávajúcej banky s proti zápisom na účte predávajúcej banky v NBS s predčíslím 326 a označením reeskont a s predčíslím 334 a označením eskont.

/5/ Nákup zmeniek sa uskutočňuje v plnej výške ich nominálnej hodnoty, uvedenej zaokrúhlene na celé Sk bez halierov, zníženej o úrokovú zrážku vo výške diskontnej úrokovej sadzby za obdobie od dňa nákupu do dňa splatnosti zmenky. Pobočka NBS je oprávnená spätne vyinkasovať zmenku, a vrátiť nakúpenú zmenku za čiastku, ktorá zodpovedá nominálnej hodnote zmenky zníženej o úrokovú zrážku od dňa vyinkasovania do dňa splatnosti zmenky.

/6/ Pobočky NBS s nakúpenými zmenkami manipulujú v zmysle konkretizácie na podmienky pobočky na nákup zmeniek (reeskont a eskont), ktoré určujú postupy manipulácie, evidencie a spracovania zmeniek.

/7/ Banka, ktorá vykonáva nákup zmeniek od klientov so zámerom využitia reeskontovania príp. eskontovania NBS, upozorní zmenkové subjekty na možnosť kontroly zo strany NBS, resp. vyžiadanie si údajov o ich ekonomickej a finančnej situácii pobočkami NBS. Pokiaľ pobočky NBS v stanovenej lehote nezískajú vyžiadané údaje o zmenkových subjektoch, sú povinné zmenky predať späť banke.

/8/ Banka predloží príslušnej pobočke NBS podpisové vzory pracovníkov poverených vykonávaním zmenkových obchodov a podpisové vzory pracovníkov poverených manipuláciou a fyzickým prevzatím zmeniek predávaných, neprevzatých NBS a zmeniek vrátených.

/9/ Podpisové vzory pracovníkov predkladá banka v rozsahu a členení podľa prílohy č.5 týchto podmienok, ktoré musia byť podpísané a overené pečiatkou štatutárneho orgánu banky ako aj pečiatkou a podpismi výkonnej organizačnej jednotky.

Článok V


Postupy pri spätnom predaji zmeniek


/1/ Platba za spätný predaj zmeniek sa realizuje z podnetu NBS inkasom nominálnej hodnoty zmenky. Úhradu úrokovej zrážky vykoná NBS v prospech výnosového účtu banky od dňa spätného predaja zmenky do dňa jej splatnosti. Pokiaľ deň spätného predaja pripadá na iný než pracovný deň, predaj sa uskutoční nasledujúci pracovný deň pri dodržaní doby spätného predaja max. 14 kalendárnych dní pred dňom splatnosti. V opačnom prípade sa spätný predaj uskutoční pred dohodnutým termínom.

/2/ Výsledná úroková zrážka sa rovná úrokovej zrážke za skutočnú dobu nákupu zmenky NBS. Pre účely prepočtu výšky úrokovej zrážky NBS vychádza zo skutočného počtu kalendárnych dní reeskontu a eskontu a z ročného účtovného obdobia 360 kalendárnych dní, podľa prílohy č.2 týchto podmienok. Banka je povinná pred začatím reeskontu, eskontu zmeniek oznámiť odboru bankových obchodov NBS číslo účtu reeskontného a eskontného úveru a čísla nákladového a výnosového účtu na inkaso alebo úhradu úrokovej zrážky.

/3/ NBS je oprávnená bez predchádzajúceho súhlasu banky spätne vyinkasovať a vrátiť (predať) banke nakúpenú zmenku za čiastku zodpovedajúcu nominálnej hodnote zmenky. Tento postup sa uplatňuje v prípadoch, ak:

a) uplynula lehota, po ktorú bola zmenka nakúpená t.j. 14 kalendárnych dní pred splatnosťou zmenky, maximálne však 90, resp. 166 kalendárnych dní od dňa nákupu,
b) ak dodatočne v priebehu splatnosti zmenky zistí NBS nedodržanie týchto podmienok alebo zhoršenia portfólia banky.

/4/ Banka môže kedykoľvek v priebehu splatnosti zmenky pred uplynutím termínu stanoveného pre reeskont a eskont zmenky požiadať pobočku NBS o vyinkasovanie a vrátenie ktorejkoľvek zmenky. Úroková zrážka za takúto zmenku sa prepočítava len za dobu skutočne uskutočneného reeskontu, eskontu a nie za obdobie pôvodne dohodnutého obchodu. Zmenka odpredaná pred dohodnutým termínom sa vyinkasuje v nominálnej hodnote zníženej o úrokovú zrážku za obdobie od dňa predaja zmenky (splatenie reeskontného, eskontného úveru) do doby jej vyznačenej splatnosti v prípadoch uvedených v čl.V ods.3 a ďalej na žiadosť banky, v prípadoch, ak ide o mimoriadne predčasné vymáhanie záväzkov u nositeľa zmenkového vzťahu, pri vysporiadaní na základe vyhláseného konkurzu alebo vyrovnania, predčasné splatenie záväzku a pod.

/5/ Spätný predaj alebo vrátenie zmenky sa uskutoční na základe:

a) vrátenia zoznamu zmeniek banke. Originál, na ktorom zodpovedný pracovník banky potvrdí fyzické prevzatie zmeniek, zostáva pobočke NBS ako doklad. Kópiu alebo druhopis zoznamu (protokolu) odovzdá pobočka NBS banke spolu s vrátenými zmenkami,
b) indosovania zmenky v tomto znení "Za nás na rad (banky) bez postihu", pečiatka NBS a podpisy, dátum a miesto, v prípade jej spätného predaja,
c) prečiarknutia indosamentu banky na rad NBS pri neprijatí k reeskontu, eskontu.

/6/ Pri spätnom odkúpení zmenky pobočky NBS odovzdajú príslušnej banke:

a) zmenku s indosamentom v tomto rozsahu "Za nás na rad (banky) bez postihu", pečiatka NBS a podpisy, dátum a miesto,
b) kópiu alebo druhopis zoznamu zmeniek. Originál zoznamu (protokol) zmeniek, na ktorom fyzické prevzatie zmeniek potvrdí oprávnený pracovník banky, zostáva ako doklad v pobočke NBS. V príslušnom termíne na vyzvanie pobočky NBS je poverený pracovník banky povinný dostaviť sa k prevzatiu zmeniek.

/7/ Banka je taktiež povinná na vyžiadanie preukázať NBS obchodný pôvod predávanej zmenky.

/8/ V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia zmenky, nakúpenej NBS, začne NBS umorovacie konanie.

/9/ Zmenky je možné banke vrátiť z dôvodu ich neprijatia k reeskontu a eskontu pre formálne či vecné vady, alebo pre prekročenie zmenkového rámca aj napriek tomu, že predtým boli pobočkou NBS nakúpené.

PIATA ČASŤ


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


/1/ Zrušujú sa podmienky Národnej banky Slovenska o vykonávaní nákupu zmeniek (reeskont) a podmienky Národnej banky Slovenska na nákup zmeniek na podporu exportu zo dňa 1.1.1994.

/2/ Tieto podmienky Národnej banky Slovenska o vykonávaní nákupu zmeniek nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku NBS.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Vydávajúci odbor: Odbor bankových obchodov
Vypracovala: Ing. Renáta Huščavová, č. tel. 513 2754

Príloha č. 1

Národná banka Slovenska nakupuje zmenky vystavené na tovar a služby

a) dodávané do týchto krajín (odberateľské krajiny)

b) ktorých úhrada je zabezpečená zaisťovacím platobným inštrumentom uvedeným v čl. III ods. 8 a) - c) prvotriednou zahraničnou bankou so sídlom v týchto krajinách

1. Austrália
2. Belgicko
3. Čína
4. Dánsko
5. Fínsko
6. Francúzsko
7. Grécko
8. Holandsko
9. Hongkong
10. India
11. Írsko
12. Island
13. Japonsko
14. Južná Kórea
15. Kanada
16. Luxembursko
17. Mexiko
18. Nemecko
19. Nórsko
20. Nový Zéland
21. Portugalsko
22. Rakúsko
23. Singapúr
24. Španielsko
25. Švajčiarsko
26. Švédsko
27. Taliansko
28. Tchaiwan
29. Turecko
30. USA
31. Veľká Británia

Príloha č. 2

Postup pri zúčtovaní reeskontu, eskontu


Pobočka NBS priamo vykonáva zaúčtovanie prevzatých zmeniek do podsúvahovej evidencie NBS a zabezpečuje podklady pre účtovanie prevodov finančných prostriedkov medzi NBS a bankou.

Príklad postupu zúčtovania

Žiadosť banky (AGB) predložená dňa 25. apríla 1995, nominálna hodnota zmenky 1.000.000.00 Sk, splatnosť 31. augusta 1995, banka žiada o reeskont (eskont) na 113 dní:

diskontná sadzba ................................... 11,0% deň nákupu 
.................................................... 26. 4. 1995 
doba nákupu zmenky je na 113 kalendárnych dní 
deň spätného predaja ............................... 17. 8. 1995 
prepočet úrokovej zrážky pri nákupe zmenky je od 26. 4. 1995 na 127 
kalendárnych dní úroková zrážka pri nákupe: 
1 000 000 x 11 x 127 = 1 397 000 000 = 38 805,56 Sk 
  100 x 360 dní      36 000

- Pri nákupe zmeniek pobočkou NBS, obdrží odbor bankových obchodov od pobočky podklady na úhradu prostriedkov na účet banky vrátane vyinkasovania úrokovej zrážky v prospech výnosového účtu NBS.

úroková zrážka pri spätnom predaji:

1 000 000 x 11 x 14 = 154 000 000 = 4 277,78 Sk 
  100 x 360 dní    36 000

- Pri spätnom predaji zmeniek banke obdrží odbor bankových obchodov od pobočky podklady pre vyinkasovanie prostriedkov z účtu banky vrátane úhrady úrokovej zrážky na ťarchu nákladového účtu NBS.

Príloha č. 3 - len vo Vestníku NBS

Príloha č. 4 - len vo Vestníku NBS

Príloha č. 5 - len vo Vestníku NBS