Podmienky NBS - platobný styk s ČR

P O D M I E N K Y


Národnej banky Slovenska zo dňa 14. septembra 1995


na vykonávanie platobného styku s Českou republikou
pre klientov Národnej banky Slovenska


Národná banka Slovenska vykonáva platobný styk s Českou republikou pre klientov Národnej banky Slovenska za týchto podmienok:

Prvá časť


Článok I


Všeobecné ustanovenia


/1/ Národná banka Slovenska (ďalej len "NBS") v rámci platobného styku s Českou republikou (ďalej len "ČR") vykonáva pre klientov bezhotovostné tzv. "hladké platby", t.j. priame úhrady do ČR a realizuje prijaté platby z ČR od Českej národnej banky (ďalej len "ČNB").

/2/ Príjem platobných príkazov na úhradu do ČR a vysporiadanie platieb do ČR a z ČR voči klientom vykonávajú útvary ústredia NBS, vykonávajúce účtovno- operatívnu činnosť, pobočky a expozitúry NBS (na účely týchto podmienok ďalej len "pobočka").

/3/ NBS vykonáva platby poukázané v menách uvedených v prílohe č.1. Platby do ČR poukázané v cudzích menách, ktoré nie sú uvedené v prílohe č.1, upravujú osobitné podmienky1). Príjemca v Slovenskej republike (ďalej len "SR") bude mať platby pripísané v slovenských korunách (ďalej len "SKK") a príjemca v ČR bude mať platby pripísané v českých korunách.

/4/ Na vykonávanie platobného styku s ČR sa používajú číselníky kódov. Jednotlivé číselníky kódov platné ku dňu zverejnenia týchto podmienok sú uvedené v prílohách č.1 a 3 až 6. Aktualizované číselníky sú k dispozícii na nahliadnutie vo všetkých pobočkách.

/5/ Podpisové vzory osôb splnomocnených disponovať s prostriedkami na účte platia aj na vykonávanie platobného styku s ČR, pokiaľ klient nepredloží osobitné podpisové vzory.

1) Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 27. apríla 1995 na vykonávanie platobného styku so zahraničím pre klientov Národnej banky Slovenska, uverejnené v čiastke 9/1995 Vestníka Národnej banky Slovenska

Druhá časť


Vykonávanie platobného styku do ČR


Článok II


Platobné príkazy


/1/ Klient realizuje úhradu do ČR formou platobného príkazu na úhradu do ČR (ďalej len "príkaz"). Tlačivo príkazu je uvedené v prílohe č. 2. Spolu s príkazom predloží klient kópiu dokladov2), na základe ktorých je príkaz vystavený.

/2/ Klient na príkaze vyplní:

a) povinné údaje, a to:

1. kód meny (príloha č.1),
2. sumu v príslušnej mene číslicami,
3. bankové spojenie platiteľa, t.j. číslo účtu a kód banky,
4. sumu slovom v slovenskom jazyku, veľkým začiatočným písmenom,
5. platobný titul (príloha č. 3),
6. kód subjektu (príloha č. 4),
7. názov platiteľa a jeho presnú adresu,
8. číslo účtu príjemcu,
9. názov príjemcu a jeho presnú adresu,
10. numerický kód banky príjemcu (príloha č.5),
11. kód druhej strany (príloha č. 6),
12. odtlačok pečiatky a podpisy podľa podpisových vzorov (ak platiteľ nemá pečiatku, uvedie túto skutočnosť na príkaze),

b) ďalšie údaje, a to:

1. dátum prechodu tovaru hranicou SR,
2. názov banky príjemcu a jej presnú adresu,
3. variabilný symbol,
4. špecifický symbol,
5. požadovaný deň odpísania prostriedkov z účtu platiteľa.

Pokyny na vyplnenie tlačiva príkazu sú uvedené na rube kópie určenej pre klienta.

/3/ Klient zodpovedá za správnosť údajov uvedených na príkaze.

/4/ Ak príkaz neobsahuje povinné údaje uvedené v odseku 2, je poškodený alebo nečitateľný, pobočka ho vráti platiteľovi a nezodpovedá za škody vzniknuté jeho nevykonaním.

2) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/1995, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom

/5/ Klient je povinný dať súhlas na inkaso zo svojho účtu v prospech zberného účtu NBS. Číslo účtu NBS oznámi klientovi pracovník pobočky, ktorá mu vedie účet. Na základe zadaného súhlasu na inkaso si NBS v prospech svojho zberného účtu zinkasuje sumu v SKK uvedenú na príkaze a cenu podľa článku VI v požadovanom dni odpísania prostriedkov z účtu platiteľa, resp. ak tento údaj nie je na príkaze uvedený, nasledujúci pracovný deň po dni prevzatia príkazu.

/6/ Sumu v SKK uvedenú na príkaze NBS prepočíta na USD kurzom devíza predaj platným v nasledujúci deň po dni odpísania prostriedkov z účtu platiteľa.

/7/ Klient môže požiadať o odvolanie príkazu len na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí byť opatrená odtlačkom pečiatky klienta, podpismi podľa podpisových vzorov, príslušným dátumom vystavenia a musí k nej byť priložená kópia pôvodného príkazu. Odvolanie príkazu pobočka realizuje len na základe žiadostí doručených najneskôr do 8.30 hod. nasledujúceho dňa po dni odpísania prostriedkov z účtu platiteľa.

Článok III


Lehoty zúčtovania


NBS realizuje platbu do ČR nasledujúci deň po dni pripísania korunového krytia z účtu klienta na zberný účet NBS. Dňom realizácie platby sa rozumie deň, kedy boli prostriedky v cudzej mene odpísané z účtu NBS v ČNB.

Článok IV


Správy o zúčtovaní


Pobočka informuje klienta o odpísaní ním určených prostriedkov na úhradu do ČR z jeho účtu správou o zúčtovaní.

Tretia časť


Platby z ČR


Článok V


Zúčtovanie platieb z ČR


/1/ NBS pripíše platbu z ČR v prospech účtu klienta v korunovej protihodnote prijatej sumy v USD, prepočítanej kurzom devíza nákup platným v deň odpísania platby z loro účtu ČNB v NBS. Uvedený deň je spravidla totožný s dňom pripísania prostriedkov na účet klienta.

/2/ Pobočka informuje klienta o prijatej platbe z ČR a pripísaní korunovej protihodnoty v prospech jeho účtu správou o zúčtovaní a avízom o platbe z ČR.

Štvrtá časť


Spoločné a záverečné ustanovenia


Článok VI


Ceny za služby


/1/ Za úkony a činnosti vykonané v platobnom styku s ČR účtuje pobočka klientovi ceny podľa Sadzobníka Národnej banky Slovenska za služby v platobnom styku s ČR (príloha č.7).

Článok VII


Záverečné ustanovenia


/1/ NBS nezodpovedá klientovi za škody spôsobené skutočnosťami, ako sú napríklad živelné katastrofy, štrajky a podobne.

/2/ Na vykonávanie platobného styku s ČR platia primerane ustanovenia Podmienok Národnej banky Slovenska z 5. augusta 1993 pre vedenie účtov klientov, vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch.

/3/ Zrušuje sa príloha č. 4 Platobný styk so subjektami v Českej republike Podmienok Národnej banky Slovenska z 5. augusta 1993 pre vedenie účtov klientov, vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch.

/4/ Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. októbrom 1995.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Vydávajúci odbor: Odbor správy devízových aktív
Vypracoval: Ing. Aurel Dibák č. tel. 513 2548
                   RNDr. Jana Baranovičová č. tel. 513 2675

Príloha č. 1

Kódy mien a názvy mien


Kód meny      Názov meny
SKK         Slovenská koruna 

Príloha č..2 - platobný príkaz na úhradu do Českej republiky - len vo Vestníku NBS

Pokyny na vyplnenie tlačiva


"Platobný príkaz na úhradu do Českej republiky"


Mena: - podľa kódu ISO (trojpísmenný kód uvedený v prílohe č. 1)
Suma: - desatinnú časť oddeliť desatinnou čiarkou,
- desatinná čiarka je povinná aj pri celých číslach,
- oddeľovač tisícov je bodka (napr. SKK 3.456.777,22 )
- ( ak podľa prílohy č. 1 týchto podmienok bude umožnené poukázať sumu aj v cudzích menách, potom pri uvádzaní sumy v menách BEF, ESP, GRD, ITL, JPY, LUF, PTE je potrebné uviesť len celé čísla)
Na ťarchu účtu platiteľa v NBS č.:
- príslušný účet platiteľa v NBS, z ktorého má byť požadovaná suma debetovaná
Platobný titul:
- trojčíselný kód podľa prílohy č. 3
Kód subjektu:
- jednočíselný kód podľa prílohy č. 4
Kód druhej strany: (nepovinný údaj)
- jednočíselný kód podľa prílohy č. 6
Dátum prechodu tovaru hranicou SR: (nepovinný údaj)
- deň, mesiac a rok
Platiteľ: - v každom riadku môže byť uvedené max. 35 znakov
- 1. a 2. riadok - presný a úplný názov organizácie
- 3. riadok - ulica a číslo
- 4. riadok - mesto, štát
Príjemca: - v každom riadku môže byť uvedené max. 35 znakov
- 1. a 2. riadok - presný a úplný názov organizácie
- 3. riadok - ulica a číslo
- 4. riadok - mesto, štát
Číslo účtu príjemcu: (max. 35 znakov)
- príslušné číslo účtu príjemcu vo svojej banke (banka príjemcu), na ktorý má byť úhrada pripísaná
Numerický kód banky príjemcu:
- štvorčíselný kód uvedený v prílohe č. 5
Banka príjemcu: (nepovinný údaj)
- v každom riadku môže byť uvedené max. 35 znakov
- banka, v ktorej má príjemca otvorený účet
- 1. a 2. riadok - presný a úplný názov banky
- 3. riadok - mesto
- 4. riadok - štát
Variabilný symbol: (nepovinný údaj)
- desaťčíselný kód
Špecifický symbol: (nepovinný údaj)
- desaťčíselný kód
Požadovaný deň odpísania prostriedkov z účtu: (nepovinný údaj)
- deň, mesiac, rok odpísania prostriedkov z účtu
Dátum: - deň, mesiac a rok predloženia platobného príkazu
Meno: - meno kontaktnej osoby
Pečiatka platiteľa a podpisy:
- pečiatka a podpisy platiteľa podľa podpisových vzorov

Príloha č. 3

Platobné tituly


Kód položky       Definícia, číselníky

Skupina 1. Inkasá a platby za tovar

110                     Vývoz tovaru
112                     Finančný prenájom
120                     Dovoz tovaru
130                     Reexport (bez ČR)
132                     Reexport vo vzťahu k ČR

Skupina 2. Dopravné služby a cestovný ruch

Nákladná doprava

210                     Železničná nákladná
215                     Námorná nákladná
220                     Letecká nákladná
225                     Ostatná nákladná doprava
230                     Železničný tranzit
235                     Potrubný tranzit
Osobná doprava
240                     Železničná osobná
242                     Námorná osobná
245                     Letecká osobná
250                     Ostatná osobná doprava
255                     Ostatné dopravné služby
Cestovný ruch
260                     Individuálna turistika - aktívna
265                     Individuálna turistika - pasívna
270                     Organizovaná turistika - aktívna
275                     Organizovaná turistika - pasívna
280                     Zahraničné pracovné cesty
285                     Mimobankové zmenárne
290                     Nákupy devíz od tuzemcov
295                     Transakcie z použitia platobných kariet, šekov a podobných dokumentov

Skupina 3. Iné služby

310                     Služby spojov
315                     Stavebné a montážne práce
320                     Obchodný predaj
325                     Spracovanie a opravy
330                     Neživotné poistenie
332                     Životné a penzijné poistenie
335                     Finančné služby
340                     Reklama
345                     Právne, účtovné a poradenské služby
348                     Nájomné z nehnuteľností
350                     Prenájom nehmotných statkov
352                     Prenájom strojov a zariadení
355                     Výskum a vývoj
360                     Autorské honoráre, licenčné poplatky a·ďal.
365                     Služby výpočtovej techniky
370                     Diplomatické zastúpenia v zahraničí.
372                     Zahraničné diplomatické zastúpenia v tuzemsku
375                     Vládne príjmy a výdavky
380                     Iné obchodné služby
385                     Služby v oblasti zdravotníctva, kultúry, zábavy, športu a rekreácie.
390                     Ostatné položky skupiny 3

Skupina 4. Pracovné príjmy

410                     Prevody z pracovných príjmov

Skupina 5. Dôchodky z majetku a podnikania

510                     Dividendy
520                     Výnosy z cenných papierov.
530                     Úroky
540                     Úroky z vládnych úverov
550                     Ostatné výnosy z majetku
590                     Ostatné položky skupiny 5.

Skupina 6. Jednostranné prevody

610                     Prevody
612                     Dedičstvá a dary
615                     Výživné
618                     Penzie
620                     Príspevky medzinárodným organizáciám z rozpočtu
625                     Príspevky medzinárodným organizáciám mimo rozpočet
628                     Prevody súvisiace s vysťahovaním.
630                     Zahraničná pomoc.
690                     Ostatné položky skupiny 6 .

Skupina 7. Transakcie s finančnými aktívami vo vzťahu k zahraničiu

710                     Zahraničné akcie portfóliové.
712                     Nástroje peňažného trhu
715                     Finančné deriváty
720                     Zahraničné cenné papiere - krátkodobé
722                     Zahraničné cenné papiere - strednodobé a dlhodobé
730                     Zahraničné akcie - priame investície
732                     Majetkové účasti v zahraničí
735                     Nákup a predaj nehnuteľností v zahraničí
740                     Poskytnuté úvery - krátkodobé
742                     Poskytnuté úvery stredno a dlhodobé - čerpanie
745                     Poskytnuté úvery stredno a dlhodobé - splácanie
748                     Poskytnuté vládne úvery
750                     Vklady promptné a krátkodobé
755                     Vklady stredno a dlhodobé
760                     Konverzie, arbitráže a iné operácie
769                     Devízový fixing s NBS
770                     Členské podiely v medzinárodných organizáciách
780                     Ostatné finančné aktíva
790                     Ostatné položky skupiny 7

Skupina 8. Transakcie s finančnými pasívami vo vzťahu k zahraničiu

810                     Tuzemské akcie - portfóliové
812                     Nástroje peňažného trhu
815                     Finančné deriváty
820                     Tuzemské cenné papiere - krátkodobé
822                     Tuzemské cenné papiere - stredno a dlhodobé
830                     Tuzemské akcie - priame investície
832                     Majetkové účasti v tuzemsku
835                     Nákup a predaj nehnuteľností v tuzemsku
838                     Účasť vo veľkej a malej privatizácii
840                     Prijaté úvery krátkodobé
842                     Prijaté úvery stredno a dlhodobé - čerpanie
845                     Prijaté úvery stredno a dlhodobé - splácanie
848                     Prijaté vládne úvery
850                     Vklady promptné a krátkodobé
855                     Vklady stredno a dlhodobé
880                     Ostatné finančné pasíva
890                     Ostatné položky skupiny 8

Skupina 9. Devízové prevody medzi tuzemskými subjektami

910                     Prevody vo vnútri banky
920                     Prevody medzi bankami
930                     Prevody
940                     Devízové účty fyzických osôb
945                     Devízové účty právnických osôb
948                     Dane z úrokov devízových účtov právnických osôb
950                     Centrálny devízový zdroj
960                     Prevody vládnych úverov
970                     Kurzové rozdiely
972                     Kurzové rozpätie
990                     Ostatné položky skupiny 9
999                     Sprostredkované operácie
Špecifikácia jednotlivých kódov je uvedená v Opatrení Štátnej banky česko-slovenskej z 28.2.1992, ktorým sa určujú podmienky pre usmerňovanie platobnej bilancie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky uverejnenom v čiastke 29/1992 Zb. a v Opatrení Národnej banky Slovenska z 23.9.1993 o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách uverejnenom v čiastke 60/1993 Z.z.

Pravidlá pre používanie platobných titulov:

1. Pri transakciách, inkasách a platbách vo vzťahu na zahraničie, t.j. pri účtovných operáciách účtovaných na účtoch nerezidentov v zahraničnej mene sa uvádzajú platobné tituly skupiny 1 až 8 podľa ekonomickej podstaty transakcie.

2. Pri transakciách, inkasách a platbách účtovaných na účtoch rezidentov v zahraničnej mene sa uvádzajú platobné tituly skupiny 9.

Príloha č. 4

Kódy subjektov


Kód subjektu Definícia

0 nezaradené do sektorov

1 nefinančné organizácie a korporácie (sektory 100 až 103)

2 obyvateľstvo (sektor 892)

3 vlastné operácie NBS

4 peňažné inštitúcie a korporácie (sektory 400 až 463)

5 poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy (sektory 500 až 503)

6 vládny sektor (sektory 600 až 640

7 súkromné neziskové inštitúcie slúžiace prevažne domácnostiam (sektor 700)

8 domácnosti (sektor 800)

9 zahraničie (sektor 900)

Pre priraďovanie kódov subjektov slúži ako metodická pomôcka klasifikácia ekonomických sektorov pre Systém národných účtov (SNA). Kódy sektorov a ich špecifikácia sú uvedené v materiáli Štatistického úradu SR "Číselníky k registru organizácií".

Príloha č. 5 - len vo Vestníku NBS

Príloha č. 6

Kódy druhých strán


Kód           Definícia 
1     Zahraničné   hlavné riaditeľstvo
materská spoločnosť 
veľký akcionár (vlastník najmenej 10% podielu 
základného imania) 
spoločnosti k nim sa vzťahujúce 
spoločnosti s nimi spojené filiálky 
pridružené spoločnosti transaktora podniky, 
v ktorých má tento podnik alebo pridružená 
spoločnosť veľkú účasť 
2     Zahraničná vláda, zahraničná centrálna banka, Medzinárodný 
menový fond, Svetová banka, ostatné medzinárodné 
finančné inštitúcie, Európska únia, G24 
3     Zahraničná banka
4     Iný zahraničný nerezident
5     Rezident 

Druhou stranou transakcie sa rozumie právnická osoba, ktorá je partnerom subjektu vykonávajúceho transakciu.

Kód druhej strany sa uvádza len pri nadlimitných transakciách, t.j.:

a) za tovar (platobné tituly skupiny 1) - transakcie nad 100 mil. Sk,

b) za služby (platobné tituly skupiny 2 a 3) - transakcie nad 10 mil. Sk

c) ostatné transakcie (platobné tituly skupiny 4 až 8, mimo platobného titulu 750 a 850) - transakcie nad 20 mil. Sk.

Pokiaľ transakcia nie je nadlimitná, kód druhej strany sa rovná 0.

Príloha č. 7

Sadzobník cien Národnej banky Slovenska
za služby v platobnom styku s Českou republikou


Národná banka Slovenska za dole uvedené činnosti v platobnom styku s Českou republikou účtuje klientom tieto ceny:

I. Základné služby

Položka       Druh činnosti           cena (v Sk) 
1. Úhrada do Českej republiky - hladká platba      5,- Sk 
2. Úhrada z Českej republiky - hladká platba     neúčtuje sa
3. Odvolanie platobného príkazu do Českej republiky   8,- Sk 

Tento sadzobník nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.