Podmienky NBS - platobný styk

P O D M I E N K Y


Národnej banky Slovenska


zo dňa 27. apríla 1995 na vykonávanie platobného styku so zahraničím
pre klientov Národnej banky Slovenska.


Národná banka Slovenska vykonáva platobný styk so zahraničím pre klientov Národnej banky Slovenska za týchto podmienok:

Prvá časť


Článok I


Všeobecné ustanovenia


/1/ Národná banka Slovenska /ďalej len "NBS"/ v rámci platobného styku so zahraničím vykonáva pre klientov bezhotovostné tzv. "hladké platby", t.j. priame úhrady do zahraničia a realizuje prijaté platby zo zahraničia v prospech klienta.

/2/ Príjem platobných príkazov na úhradu do zahraničia a vysporiadanie platieb do zahraničia a zo zahraničia voči klientom vykonávajú útvary ústredia NBS, vykonávajúce účtovno-operatívnu činnosť, pobočky a expozitúry NBS (na účely týchto podmienok ďalej len "pobočky").

/3/ NBS vykonáva platby v cudzích menách uvedených v prílohe č.1. Zoznam korešpondenčných bánk v zahraničí, v ktorých má NBS otvorené svoje účty, je uvedený v prílohe č.7. Aktualizované prílohy č.1 a 7 sú k dispozícii na nahliadnutie vo všetkých pobočkách.

/4/ V platobnom styku so zahraničím klient používa neskrátený názov NBS takto:

a) slovenský názov: Národná banka Slovenska, Bratislava,
b) anglická verzia: National Bank of Slovakia, Bratislava,
c) swiftový kód: NBSBSKBX.

/5/ Na vykonávanie platobného styku so zahraničím sa používajú číselníky kódov. Jednotlivé číselníky kódov platné ku dňu zverejnenia týchto podmienok sú uvedené v prílohách č. 1, 3 až 6. Aktualizované číselníky sú k dispozícii na nahliadnutie vo všetkých pobočkách.

/6/ Podpisové vzory osôb splnomocnených disponovať s prostriedkami na účte platia aj na vykonávanie platobného styku so zahraničím, pokiaľ klient nepredloží osobitné podpisové vzory.

Druhá časť


Vykonávanie platobného styku do zahraničia


Článok II


Platobné príkazy


/1/ Klient realizuje úhradu do zahraničia formou platobného príkazu na úhradu do zahraničia (ďalej len "príkaz"). Tlačivo príkazu je uvedené v prílohe č. 2. Spolu s príkazom predloží klient kópiu dokladov1/, na základe ktorých je príkaz vystavený.

/2/ Klient na príkaze vyplní:

a) povinné údaje, a to:

1. kód meny (príloha č. 1), v ktorej sa má suma uhradiť,
2. sumu v cudzej mene číslicami,
3. bankové spojenie platiteľa, t.j. číslo účtu a kód banky,
4. sumu v cudzej mene slovom v slovenskom jazyku, veľkým začiatočným písmenom,
5. platobný titul (príloha č. 3),
6. kód subjektu (príloha č. 4),
7. kód krajiny (príloha č. 5),
8. názov platiteľa a jeho presnú adresu,
9. názov príjemcu a jeho presnú adresu,
10. názov banky príjemcu a jej presnú adresu, alebo jej swiftový kód,
11. odtlačok pečiatky a podpisy podľa podpisových vzorov (ak platiteľ nemá pečiatku, uvedie túto skutočnosť na príkaze),

b) ďalšie údaje, a to:

1. kód druhej strany (príloha č. 6),
2. dátum prechodu tovaru hranicou SR,
3. číslo účtu príjemcu; ak klient tento údaj neuvedie, NBS nenesie zodpovednosť za prípadné zdržanie platby, resp. jej nerealizáciu,
4. podrobnejšiu špecifikáciu platby, resp. správu pre príjemcu (uvádza sa napr. číslo faktúry); NBS uvedený text do cudzieho jazyka neprekladá,
5. vyznačenie, na účet koho sa majú účtovať výdavky zahraničných bánk; v prípade nevyznačenia sa výdavky účtujú na ťarchu príjemcu,
6. možnosť informovania príjemcu o obdržaní platby.

Pokyny na vyplnenie tlačiva príkazu sú uvedené na rube druhej kópie určenej pre klienta.

1/ §1 opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej z 9. septembra 1992, ktorým sa ustanovuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi uverejnené v čiastke 94/1992 Zb.

/3/ Klient zodpovedá za správnosť údajov uvedených na príkaze. NBS a jej korešpondenčné banky v zahraničí nezodpovedajú za dodatočné náklady vyplývajúce z nekompletných alebo chybných údajov na príkaze a tieto náklady sa v plnej výške účtujú na ťarchu klienta.

/4/ Ak príkaz neobsahuje povinné údaje uvedené v odseku 2, je poškodený alebo nečitateľný, pobočka ho vráti platiteľovi a za škody vzniknuté jeho nevykonaním nezodpovedá.

/5/ Klient je povinný dať súhlas na inkaso zo svojho účtu v prospech zberného účtu NBS. Číslo účtu NBS oznámi klientovi pracovník pobočky, ktorá mu vedie účet. Na základe zadaného súhlasu na inkaso si NBS v prospech svojho zberného účtu zinkasuje korunovú protihodnotu sumy v cudzej mene vypočítanú kurzom devíza predaj platným v deň prevzatia príkazu, zvýšenú o 1 % z vypočítanej korunovej protihodnoty na krytie kurzových rozdielov a o cenu podľa článku VIII.

/6/ Rozdiel medzi inkasovanou sumou a celkovou sumou spojenou s vykonaním platby (prepočítanou kurzom devíza predaj platným v deň úhrady) pobočka zúčtuje v prospech alebo na ťarchu účtu klienta.

/7/ Bez príkazu klienta je pobočka oprávnená odpísať peňažné prostriedky z jeho účtu v prípade dodatočných nákladov súvisiacich s realizáciou platby do zahraničia.

/8/ Klient môže požiadať o odvolanie príkazu resp. o vrátenie realizovanej platby len na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí byť opatrená odtlačkom pečiatky klienta, podpismi podľa podpisových vzorov a musí byť k nej priložená kópia pôvodného príkazu. Pod odvolaním príkazu sa rozumie odvolanie príkazu, pokiaľ príslušné prostriedky neboli odpísané z nostro účtu NBS v korešpondenčnej banke v zahraničí. Ak už príslušné prostriedky boli odpísané z nostro účtu NBS, ide o vrátenie realizovanej platby.

/9/ Vrátenie platby po realizácii platby do zahraničia, ktorá už bola pripísaná na účet príjemcu, je možné len so súhlasom príjemcu platby. V prípade nesúhlasu príjemcu platby, NBS nemôže už vrátenie realizovať.

Článok III


Lehoty zúčtovania


NBS realizuje platbu do zahraničia najneskôr do štyroch pracovných dní nasledujúcich po dni pripísania korunového krytia z účtu klienta na vnútorný účet NBS. Dňom realizácie platby sa rozumie deň, kedy boli prostriedky v cudzej mene odpísané z účtu NBS v korešpondenčnej banke v zahraničí.

Článok IV


Zúčtovanie dodatočných nákladov


/1/ Dodatočné náklady, ktoré vzniknú z dôvodu nekompletných prípadne chybných údajov uvedených klientom na príkaze, pobočka zúčtuje na ťarchu účtu klienta.

/2/ Ak klient uvedie na príkaze nesprávne údaje o príjemcovi platby v zahraničí a platba sa vráti, pobočka pripíše platbu v prospech účtu klienta zníženú o cenu za základné služby a o dodatočné náklady súvisiace s nerealizovanou platbou.

/3/ Ak sa na žiadosť klienta vráti zo zahraničia už realizovaná platba, pobočka pripíše platbu v prospech účtu klienta zníženú o cenu za základné služby a o dodatočné náklady súvisiace s riešením vrátenia platby.

Článok V


Správy o zúčtovaní


/1/ Pobočka informuje klienta o vykonaní platby do zahraničia avízom.

/2/ O zúčtovaní dodatočných nákladov informuje pobočka klienta správou o zúčtovaní.

Tretia časť


Platby zo zahraničia


Článok VI


Platobné inštrukcie pre klientov


/1/ Pri platbách zo zahraničia klient oznámi platiteľovi:

a) korešpondenčnú banku NBS v zahraničí (podľa prílohy č.7), podľa uhradzovanej cudzej meny,
b) neskrátený názov NBS alebo jej swiftový kód,
c) miesto pobočky, v ktorej má klient otvorený účet,
d) číslo účtu klienta v NBS, na ktorý má byť úhrada pripísaná,
e) neskrátený názov a adresu klienta (nesmie sa použiť preklad),
f) platobný titul, kód subjektu, kód krajiny, kód druhej strany,
g) prípadne aj podrobnejšiu špecifikáciu platby a kontaktnú osobu, ktorej sa má platba zo zahraničia avizovať.

/2/ Platobná inštrukcia bankového spojenia klienta, adresovaná platiteľovi pri úhradách zo zahraničia v prospech klienta, je uvedená v prílohe č.9. Aktualizovaná príloha č. 9 je k dispozícii na nahliadnutie vo všetkých pobočkách.

Článok VII


Zúčtovanie platieb zo zahraničia


/1/ Pobočka pripíše platbu zo zahraničia v prospech účtu klienta v korunovej protihodnote prijatej sumy v cudzej mene, prepočítanej kurzom devíza nákup platným v deň pripísania prostriedkov na účet NBS v korešpondenčnej banke v zahraničí.

/2/ Korunovú protihodnotu prijatej sumy v cudzej mene pobočka zníži o poplatky za vykonanú finančnú transakciu zahraničným bankám, ak stanovil platiteľ, že ich znáša príjemca platby.

/3/ Pobočka informuje klienta o prijatej platbe zo zahraničia a pripísaní korunovej protihodnoty v prospech jeho účtu avízom.

/4/ Ak podľa údajov na príkaze, na výpise z účtu alebo na avíze o platbe prijatých od banky v zahraničí nemožno presne identifikovať príjemcu platby, pobočka pripíše v prospech účtu klienta sumu zníženú o dodatočné náklady súvisiace s jeho identifikáciou.

/5/ Ak zahraničná banka požiada o vrátenie platby pripísanej na účet klienta, pobočka požiada klienta, aby tento vyjadril súhlas alebo nesúhlas s uvedeným vrátením a aby v prípade jeho súhlasu s vrátením platby predložil prevodný príkaz na príslušnú sumu. Prípadný nesúhlas musí klient vyjadriť písomne.

Štvrtá časť


Spoločné a záverečné ustanovenia


Článok VIII


Ceny za služby


Za úkony a činnosti vykonané v platobnom styku so zahraničím účtuje pobočka klientovi ceny, ktorých výška je uvedená v Sadzobníku Národnej banky Slovenska za služby v platobnom styku so zahraničím (príloha č.8).

Článok IX


Záverečné ustanovenia


/1/ NBS nezodpovedá klientovi za škody spôsobené skutočnosťami, ako sú napríklad živelné katastrofy, štrajky a podobne.

/2/ Na vykonávanie platobného styku so zahraničím platia primerane ustanovenia Podmienok Národnej banky Slovenska z 5. augusta 1993 pre vedenie účtov klientov, vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch.

/3/ Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér         
Vydávajúci odbor: Odbor správy devízových aktív
Vypracoval: Ing. Aurel Dibák č. tel. 513 2676
                   RNDr. Jana Baranovičová č. tel. 513 2675

Prílohy 1 - 9 len vo Vestníku NBS