Opatrenie NBS č. 9/1995

O P A T R E N I E  č.  9


Národnej banky Slovenska zo dňa 24. novembra 1995,


ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky


Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1


/1/ Za účelom vytvorenia podkladov na zostavenie platobnej bilancie Slovenskej republiky a na základe systému členenia a kódovania finančných transakcií (inkás a platieb) ustanovujú sa platobné tituly na inkasá a platby v cudzej a slovenskej mene (ďalej len "platobné tituly") na platby tuzemcov cudzozemcom (ďalej len "platby"), na inkasá tuzemcov od cudzozemcov (ďalej len "inkasá"), na prevody medzi cudzozemcami, na prevody cudzej meny medzi tuzemcami.

/2/ Tuzemci pri platbách cudzozemcom sú povinní označiť účel platby platobnými titulmi podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu tohto opatrenia.

/3/ Tuzemci na zabezpečenie označenia účelu inkás sú povinní oznámiť cudzozemcom v rámci platobnej inštrukcie platobný titul podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu tohto opatrenia.

/4/ Devízové miesta1) kontrolujú správnosť používania platobných titulov v platobnom a zúčtovacom styku.

§ 2


Prípady, v ktorých sa vyžaduje devízové povolenie ustanovujú osobitné predpisy2).
1) § 2 písm. o) bod 1 a 2 zákona NR SR č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona.

§ 3


Ruší sa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 28. februára 1992, uverejnené v čiastke č. 29/1992 Zb., ktorým sa určujú podmienky pre usmerňovanie platobnej bilancie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky.

§ 4


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1996.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Vydávajúci odbor: Oddelenie platobnej bilancie
Vypracoval: Ing. Peter Fejko, CSc.

Príloha

Platobné tituly


Skupina 1 INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR

Skupina 1 sa týka vývozu a dovozu tovarov (vrátane nemonetárneho zlata) a dlhodobého prenájmu (nad 1 rok).

110 VÝVOZ TOVARU - inkasá za tovar v dohodnutej parite (vrátane úrokov zahrnutých v cene tovaru) upravené o korigujúce položky (vratky, storná a pod.). V inkasách za tovar sú zahrnuté náklady na prepravu, skladovanie, poistenie, provízie, montáže a iné, pokiaľ sú súčasťou ceny tovaru. Do tohto platobného titulu sa nezahŕňa reexport.

112 FINANČNÝ PRENÁJOM - inkasá a platby súvisiace s vývozom a dovozom tovarov formou ich dlhodobého prenájmu (nad 1 rok) s následnou kúpou (úhradou splátok).

120 DOVOZ TOVARU - platby za tovar v dohodnutej parite (vrátane úrokov zahrnutých v cene tovaru) upravené o korigujúce položky (vratky, storná a pod.).

130 REEXPORT - inkasá a platby za tovar, ktorý sa doviezol a bez podstatnejšej úpravy opäť vyviezol do zahraničia (nepriamy reexport).

Skupina 2 DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH

Časť skupiny 2 "dopravné služby" sa týka dopravných služieb súvisiacich s pohybom tovaru (s výnimkou nákladov zakalkulovaných do ceny tovaru, napr. prepravné, skladné, poistné a pod. zahrnutých do skupiny 1) a prepravou osôb. Časť skupiny 2 "cestovný ruch" sa týka nákupu a predaja peňažných prostriedkov v cudzej mene fyzickým a právnickým osobám, inkás a platieb fyzických a právnických osôb v oblasti zahraničného cestovného ruchu.

NÁKLADNÁ DOPRAVA

210 ŽELEZNIČNÁ NÁKLADNÁ - inkasá a platby súvisiace so železničnou prepravou tovaru.

215 NÁMORNÁ NÁKLADNÁ - inkasá a platby súvisiace s námornou prepravou.

220 LETECKÁ NÁKLADNÁ - inkasá a platby súvisiace s leteckou prepravou.

225 OSTATNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA - inkasá a platby za ostatné druhy nákladnej dopravy (t.j. riečnej, kamiónovej, špedície a pod.), daňové poplatky platené na colnici z nákladnej dopravy, colné istoty.

230 ŽELEZNIČNÝ TRANZIT - inkasá a platby súvisiace s prepravou zahraničného tovaru po železnici cez územie Slovenskej republiky.

235 POTRUBNÝ TRANZIT - inkasá a platby súvisiace s tranzitom tovaru potrubím cez územie Slovenskej republiky.

OSOBNÁ DOPRAVA

240 ŽELEZNIČNÁ OSOBNÁ - inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb železničnou dopravou.

242 NÁMORNÁ OSOBNÁ - inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb námornou dopravou.

245 LETECKÁ OSOBNÁ - inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb leteckou dopravou.

250 OSTATNÁ OSOBNÁ DOPRAVA - inkasá a platby za ostatné druhy osobnej dopravy (t.j. napr. riečnu, autobusovú a pod.).

OSTATNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY

255 OSTATNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY - inkasá a platby za ďalšie služby poskytované na letiskách, v prístavoch a inde (manipulácia s nákladom, uskladnením, balením, služby lodivoda, údržba dopravných zariadení, záchranné akcie a pod.).

CESTOVNÝ RUCH

260 INDIVIDUÁLNA TURISTIKA AKTÍVNA - inkasá za nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene od zahraničných návštevníkov (fyzických osôb, vrátane zahraničných študentov) v zmenárňach bánk a spätné odkúpenie slovenskej meny za zahraničnú menu.

265 INDIVIDUÁLNA TURISTIKA PASÍVNA - platby za predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene fyzickým osobám (tuzemcom) v zmenárňach bánk v rámci limitu a platby za úhradu nákladov súvisiacich s individuálnou turistikou.

270 ORGANIZOVANÁ TURISTIKA AKTÍVNA - platby, prípadne inkasá právnických osôb, spojené s poskytovanými službami v oblasti cestovného ruchu (cestovné kancelárie, hotely a pod.) a prípadne vratky. Zahrňuje organizované cesty cudzozemcov do Slovenskej republiky.

275 ORGANIZOVANÁ TURISTIKA PASÍVNA - platby právnických osôb, spojené s prijímanými službami v oblasti cestovného ruchu (cestovné kancelárie, hotely a pod.) a prípadne vratky. Zahrňuje organizované cesty tuzemcov do zahraničia.

280 ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY - platby za predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene na pracovné cesty do zahraničia a prípadné vratky.

285 MIMOBANKOVÉ ZMENÁRNE - inkasá, príp. platby za nákup, príp. predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene od mimobankových zmenární.

29O NÁKUPY PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V CUDZEJ MENE OD TUZEMCOV - inkasá za nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene od fyzických osôb v zmenárňach bánk (s výnimkou vratiek peňažných prostriedkov v cudzej mene nakúpených v rámci limitu) získané za služby poskytnuté v zahraničnom cestovnom ruchu.

295 TRANSAKCIE Z POUŽITIA PLATOBNÝCH KARIET, ŠEKOV A PODOBNÝCH DOKUMENTOV - inkasá a platby vyplývajúce zo zúčtovania platobných kariet, šekov a pod. v zmenárňach bánk.

Skupina 3 INÉ SLUŽBY

Skupina 3 sa týka transakcií súvisiacich s poskytovaním všetkých druhov služieb obchodnej a neobchodnej povahy s výnimkou dopravných služieb a turistiky.

310 SLUŽBY SPOJOV - inkasá a platby za poštové, kábelové, telefonické a telekomunikačné služby ( vrátane rozhlasového a televízneho vysielania).

315 STAVEBNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE - inkasá a platby za stavebné a montážne práce vrátane projektovej prípravy (s výnimkou stavebných a montážnych nákladov zahrnutých v cene tovaru).

320 OBCHODNÝ PREDAJ - inkasá a platby za tovar, ktorý bol v zahraničí nakúpený, znova predaný, ale neprekročil hranicu tuzemska, resp. nebol colne odbavený v tuzemsku (priamy reexport).

325 SPRACOVANIE A OPRAVY - inkasá a platby za zhodnotenie a opravy tovaru, ktorý je vo vlastníctve subjektu inej krajiny.

330 NEŽIVOTNÉ POISTENIE - inkasá a platby za poistenie majetku a osôb, t.j. všetky druhy poistenia s výnimkou poistenia zahrnutého v cene tovaru a služieb, životného a dôchodkového poistenia.

332 ŽIVOTNÉ A DÔCHODKOVÉ POISTENIE - inkasá a platby za životné poistenie (napr. na dožitie určitého veku alebo úmrtie) a dôchodkové poistenie.

335 FINANČNÉ SLUŽBY - inkasá a platby za finančné služby vrátane provízií (okrem úrokov) poskytované bankami a inými finančnými inštitúciami s výnimkou platobných titulov 330 a 332.

340 REKLAMA - inkasá a platby za reklamnú, propagačnú a inzertnú službu, prieskum trhu a prieskum verejnej mienky.

345 PRÁVNÉ, ÚČTOVNÍCKE A PORADENSKÉ SLUŽBY - inkasá a platby za poskytované právne, účtovnícke, auditorské, konzultačné, manažérske a podobné služby.

348 NÁJOMNÉ Z NEHNUTEĽNOSTÍ - inkasá a platby za prenájom budov (dlhodobý prenájom nad 1 rok sa zahrňuje do skupiny 1).

350 PRENÁJOM NEHMOTNÝCH STATKOV - inkasá a platby za prenájom filmov, zvukových a obrazových záznamov a iných nehmotných statkov.

352 PRENÁJOM STROJOV A ZARIADENÍ - inkasá a platby za prenájom strojov a zariadení (dlhodobý prenájom nad 1 rok sa zahrňuje do skupiny 1).

355 VÝSKUM A VÝVOJ - inkasá a platby za poskytované služby v oblasti základného a aplikovaného výskumu a vývoja.

360 AUTORSKÉ HONORÁRE, LICENČNÉ POPLATKY A INÉ - inkasá a platby za nákup, predaj a využívanie nehmotných nevýrobných nefinančných aktív a vlastníckych práv, ako napr. patenty, ochranné známky, autorské a nakladateľské práva, priemyselné vzory, výrobné postupy a iné.

365 SLUŽBY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY - inkasá a platby za akékoľvek služby poskytované v oblasti výpočtovej techniky.

370 DIPLOMATICKÉ ZASTÚPENIA V ZAHRANIČÍ - platby, príp. vratky peňažných prostriedkov v cudzej mene v súvislosti s činnosťou diplomatických a konzulárnych zastúpení v zahraničí.

372 ZAHRANIČNÉ DIPLOMATICKÉ ZASTÚPENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - inkasá, príp. vratky peňažných prostriedkov v cudzej mene v súvislosti s činnosťou diplomatických a konzulárnych zastúpení cudzích krajín.

375 VLÁDNE PRÍJMY A VÝDAVKY - inkasá a platby súvisiace so štátnymi platmi vrátane účastí v jednotkách OSN.

380 INÉ OBCHODNÉ SLUŽBY - inkasá a platby za ostatné neuvedené služby obchodnej povahy, napr. odborné expertízy, sprostredkovateľské služby, náklady na reprezentáciu firiem, inžinierske a technické služby.

385 SLUŽBY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA, KULTÚRY, ZÁBAVY, ŠPORTU A REKREÁCIE - inkasá a platby za služby zamerané na zdravotnícku, kultúrnu, športovú, rekreačnú, zábavnú, vzdelávaciu a inú činnosť.

390 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 3 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 3.

Skupina 4 PRACOVNÉ PRÍJMY

410 PREVODY PRACOVNÝCH PRÍJMOV - inkasá a platby z prevodov miezd, platov a iných odmien fyzických osôb získaných pracovným pobytom v zahraničí.

Skupina 5 DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA

Skupina 5 sa týka výnosov a nákladov vyplývajúcich z vlastníckych a majetkových vzťahov.

510 DIVIDENDY - inkasá a platby súvisiace s prevodom podielu na zisku priamej investície, určeného na rozdelenie, t.j. dividendy, tantiémy a pod.

520 VÝNOSY Z CENNÝCH PAPIEROV - inkasá a platby súvisiace s prevodmi výnosov z portfóliových investícií.

530 ÚROKY - inkasá a platby súvisiace s úrokmi z vkladov a úverov (s výnimkou úrokov z vládnych úverov a úrokov zahrnutých v cene tovaru).

540 ÚROKY Z VLÁDNYCH ÚVEROV - inkasá a platby súvisiace s úrokmi z vládnych úverov.

550 OSTATNÉ VÝNOSY Z MAJETKU - inkasá a platby z výnosov stálych aktív ( napr. nájomné z pôdy a pod.)

590 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 5 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 5.

Skupina 6 JEDNOSTRANNÉ PREVODY

Skupina 6 sa týka poskytovaných finančných hodnôt bez obdržania protihodnoty od jej príjemcu.

610 PREVODY - inkasá a platby v súvislosti s prevodmi peňažných prostriedkov v cudzej mene fyzických osôb (napr. vená, podpory, odškodnenie, dary do 10 tis. Sk), ako aj právnických osôb.

612 DEDIČSTVÁ A DARY - inkasá a platby v súvislosti s prevodmi výnosov z predaja zdedených hnuteľností a darov nad 10 tis. Sk. 615 VÝŽIVNÉ - inkasá a platby z prevodov čiastok na výživné.

618 DÔCHODKY - inkasá a platby zo starobných a iných dôchodkov.

620 PRÍSPEVKY MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM Z ROZPOČTU - platby, príp. vratky v súvislosti s povinnými príspevkami medzinárodným organizáciám z rozpočtu Slovenskej republiky.

625 PRÍSPEVKY MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM MIMO ROZPOČTU - platby príp. vratky v súvislosti s povinnými príspevkami medzinárodným organizáciám mimo rozpočet Slovenskej republiky.

628 PREVODY SÚVISIACE S VYSŤAHOVANÍM - inkasá a platby v súvislosti s migráciou obyvateľstva.

630 ZAHRANIČNÁ POMOC - inkasá a platby súvisiace s dobrovoľnými príspevkami medzinárodným a nevládnym inštitúciám, poskytnutými formou finančných darov, bezplatnej pomoci, poskytnutými subvenciami, štipendiami a ďalšími formami finančnej pomoci.

690 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 6 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 6.

Skupina 7 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU

Skupina 7 sa týka transakcií s finančnými aktívami, ktoré majú vzťah k zahraničiu.

710 ZAHRANIČNÉ AKCIE - PORTFÓLIOVÉ - inkasá a platby za nákup a predaj zahraničných akcií alebo základného imania, ktoré nemájú charakter priamej investície, v zahraničí tuzemcami. Ide o také portfóliové investície, kde podiel investora je menší ako 10% základného imania zahraničného subjektu.

712 NÁSTROJE PEŇAŽNÉHO TRHU - inkasá a platby z medzibankových depozít, dohôd o spätnom predaji (repo) a depozitných certifikátov (so splatnosťou do 1 roka vrátane).

715 FINANČNÉ DERIVÁTY - inkasá a platby z operácií s finančnými derivátmi (opcie, swapy, futures, forward a ďalšie odvodené nástroje).

720 ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE KRÁTKODOBÉ - inkasá a platby za nákup a predaj zahraničných cenných papierov (napr. zmenky, "commercial paper", pokladničné a iné poukážky) s výnimkou akcií.

722 ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - inkasá a platby za nákup a predaj zahraničných cenných papierov (napr. obligácie so splatnosťou nad 1 rok) s výnimkou akcií.

730 ZAHRANIČNÉ AKCIE - PRIAME INVESTÍCIE - inkasá a platby za nákup a predaj zahraničných akcií, v zahraničí tuzemcami. Ide o priame investície, kde podiel investora je vyšší alebo sa rovná 10% základného imania zahraničného subjektu.

732 MAJETKOVÉ ÚČASTINY V ZAHRANIČÍ - inkasá a platby v súvislosti s finančným vkladom do základného imania v zahraničí tuzemcami. Ide o priame investície, kde podiel investora je vyšší alebo sa rovná 10% základného imania zahraničného subjektu.

735 NÁKUP A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V ZAHRANIČÍ - inkasá a platby za nákup a predaj nehnuteľností v zahraničí.

740 POSKYTNUTÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ - čerpanie a splácanie úverov poskytnutých do zahraničia so splatnosťou do 1 roka vrátane.

742 POSKYTNUTÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - čerpanie úverov poskytnutných do zahraničia so splatnosťou nad 1 rok.

745 POSKYTNUTÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - splácanie úverov poskytnutých do zahraničia so splatnosťou nad 1 rok.

748 POSKYTNUTÉ VLÁDNE ÚVERY - čerpanie a splácanie úverov poskytnutých do zahraničia.

750 VKLADY PROMPTNÉ A KRÁTKODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a výbermi z účtov bánk v zahraničí so splatnosťou do jedného roka vrátane.

755 VKLADY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a výbermi z devízových účtov bánk v zahraničí so splatnosťou nad 1 rok.

760 KONVERZIE, ARBITRÁŽE A INÉ OPERÁCIE - inkasá a platby súvisiace so ziskovými a inými operáciami s peňažnými prostriedkami v cudzej mene a zlatom.

769 DEVÍZOVÝ FIXING S NBS - inkasá a platby za nákup a predaj devízových prostriedkov od NBS za slovenské koruny.

770 ČLENSKÉ PODIELY V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH - platby za členské podiely v medzinárodných menových a finančných organizáciách.

780 OSTATNÉ FINANČNÉ AKTÍVA - inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a výbermi peňažných prostriedkov v cudzej mene z devízových účtov fyzických a právnických osôb v zmenárňach bánk.

790 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 7 - položky zahrňujúce inkasá a platby v súvislosti s dotáciami a odvodmi z pokladníc, ako aj ostatné transakcie vykazujúce znaky skupiny 7.

Skupina 8 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU

Skupina 8 sa týka transakcií s finančnými pasívami, ktoré majú vzťah k zahraničiu.

810 TUZEMSKÉ AKCIE - PORTFÓLIOVÉ - inkasá a platby za nákup a predaj akcií emitovaných v tuzemsku cudzozemcovi. Ide o portfóliové investície, kde podiel zahraničného investora je menší ako 10% základného imania tuzemského subjektu.

812 NÁSTROJE PEŇAŽNÉHO TRHU - inkasá a platby z medzibankových depozít, dohôd o spätnom predaji (repo) a depozitných certifikátov (so splatnosťou do 1 roka vrátane).

815 FINANČNÉ DERIVÁTY - inkasá a platby z operácií s finančnými derivátmi (opcie, swapy, futures, foward a ďalšie odvodené nástroje).

820 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPIERE KRÁTKODOBÉ - inkasá a platby za nákup a predaj tuzemských cenných papierov cudzozemcovi (napr. zmenky, pokladničné poukážky) s výnimkou akcií .

822 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPIERE STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - inkasá a platby za nákup a predaj tuzemských cenných papierov cudzozemcovi (napr. obligácií so splatnosťou nad 1 rok) s výnimkou akcií.

830 TUZEMSKÉ AKCIE - PRIAME INVESTÍCIE - inkasá a platby za nákup a predaj akcií, ktoré majú charakter priamej investície v tuzemsku cudzozemcovi. Ide o priame investície, kde podiel zahraničného investora je vyšší alebo sa rovná 10% základného imania tuzemského subjektu.

832 MAJETKOVÉ ÚČASTINY V TUZEMSKU - inkasá a platby v súvislosti s finančným vkladom do základného imania v tuzemsku cudzozemcami. Ide o priame investície, kde podiel zahraničného investora je vyšší alebo sa rovná 10% základného imania tuzemského subjektu.

835 NÁKUP A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V TUZEMSKU - inkasá a platby za nákup a predaj nehnuteľností v tuzemsku cudzozemcami.

838 ÚČASŤ NA VEĽKEJ A MALEJ PRIVATIZÁCII - inkasá a platby v súvislosti s účasťou cudzozemcov na privatizácii v Slovenskej republike. 840 PRIJATÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ - čerpanie a splácanie úverov prijatých zo zahraničia so splatnosťou do 1 roka vrátane.

842 PRIJATÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - čerpanie úverov prijatých zo zahraničia so splatnosťou nad 1 rok .

845 PRIJATÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - splácanie úverov prijatých zo zahraničia so splatnosťou nad 1 rok.

848 PRIJATÉ VLÁDNE ÚVERY - čerpanie a splácanie vládnych úverov prijatých zo zahraničia.

850 VKLADY PROMPTNÉ A KRÁTKODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a výbermi z devízových účtov cudzozemcov so splatnosťou do 1 roka vrátane.

855 VKLADY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a výbermi z devízových účtov cudzozemcov so splatnosťou nad 1 rok.

880 OSTATNÉ FINANČNÉ PASÍVA - inkasá a platby v súvislosti s transakciami s ostatnými neuvedenými finančnými pasívami.

890 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 8 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 8.

Skupina 9 PREVODY PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V CUDZEJ MENE MEDZI TUZEMSKÝMI SUBJEKTAMI

Skupina 9 sa týka prevodov peňažných prostriedkov v cudzej mene medzi tuzemskými bankami a medzi bankami a ich klientmi - tuzemcami.

910 PREVODY VO VNÚTRI BANKY - prevody medzi pobočkami a centrálou banky alebo medzi účtami v rámci jednej organizačnej jednotky príslušnej banky (s výnimkou pobočiek v zahraničí).

920 PREVODY MEDZI BANKAMI - prevody peňažných prostriedkov v cudzej mene medzi bankami.

930 PREVODY - inkasá a platby v súvislosti s poskytovaním a splácaním úverov právnickým a fyzickým osobám - tuzemcom.

940 DEVÍZOVÉ ÚČTY FYZICKÝCH OSÔB - vklady a výbery z devízových účtov fyzických osôb.

945 DEVÍZOVÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSÔB - vklady a výbery z devízových účtov právnických osôb.

948 DANE Z ÚROKOV DEVÍZOVÝCH ÚČTOV PRÁVNICKÝCH OSÔB - odvody vyplývajúce z daňového zaťaženia právnických osôb.

950 CENTRÁLNY DEVÍZOVÝ ZDROJ - operácie súvisiace s centrálnym devízovým zdrojom (platí výlučne pre Národnú banku Slovenska).

960 PREVODY VLÁDNYCH ÚVEROV - prevody peňažných prostriedkov v cudzej mene súvisiace s čerpaním a splácaním vládnych úverov.

970 KURZOVÉ ROZDIELY - rozdiel stavu devízovej pozície k ultimu vykazovaného mesiaca, počiatočného stavu devízovej pozície k 1.1. bežného roka a rozdiel inkás a platieb za uplynulé obdobie v prepočte na Sk a prípadné saldo chýb.

972 KURZOVÉ ROZPÄTIE - kurzový rozdiel medzi kurzom nákup a kurzom stred a medzi kurzom predaj a kurzom stred.

990 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 9 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 9.

999 SPROSTREDKOVANÉ OPERÁCIE - inkasá a platby vykonávané voči zahraničiu inou bankou.