Opatrenie NBS č. 8/1995

O P A T R E N I E  č.  8

Národnej banky Slovenska zo dňa 24. novembra 1995,
ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk
Národnej banke Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 24 ods.2 zák.č. 21/1992 Zb. o bankách ustanovuje:

§1

/1/ Banky1/ a pobočky zahraničných bánk2/ zostavujú a Národnej banke Slovenska predkladajú tieto výkazy:

Označenie výkazu Názov výkazu
Bil /NBS/ 1-12 Mesačná bilancia aktív a pasív

Bil /NBS/ 2-04 Štvrťročný výkaz ziskov a strát

V /NBS/ 1-12 Výkaz o hotovostnom peňažnom obehu

V /NBS/ 3-12 Mesačný výkaz o úveroch

V /NBS/ 4-55 Hlásenie o stave úverov a vkladov bánk

V /NBS/ 5-12 Mesačný výkaz o vkladoch

V /NBS/ 6-36 Dekádny prehľad o aktívach a pasívach

V /NBS/ 7-12 Prehľad o stave úverov v členení podľa úrokových mier

V /NBS/ 8-12 Mesačný výkaz o cenných papieroch v majetku bánk

V /NBS/ 9-12 Prehľad o čerpaní úverov v členení podľa úrokových mier

V /NBS/ 10-12 Hlásenie o úrokových sadzbách za vklady a úvery

V /NBS/ 11-12 Mesačný výkaz o objeme vkladov a výške priemerných úrokových mier

V /NBS/ 12-12 Mesačný výkaz o úverových a vkladových medzibankových obchodoch

V /NBS/ 13-04 Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch

V /NBS/ 15-12 Mesačný výkaz o inkasách a platbách na účtoch nerezidentov v slovenských korunách

V /NBS/ 17-36 Evidencia nákupov a predajov na medzibankovom devízovom trhu

Dev /NBS/ 11-12 Mesačný výkaz o devízovej pozícii

Dev /NBS/ 12-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných menách

Dev /NBS/ 14-04 Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa územného členenia v konvertibilných menách

Dev /NBS/ 16-04 Štvrťročný výkaz o nadlimitných transakciách v konvertibilných menách

Dev /NBS/ 19-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v členení podľa mien

Dev /NBS/ 20-98 Denný výkaz o devízovej pozícii

Dev /NBS/ 21-52 Hlásenie o nákupe a predaji konvertibilných mien

Dev /NBS/ 22-12 Mesačný výkaz o nákupe a predaji valút a šekov v Kč a HUF

Dev /NBS/ 31-04 Štvrťročný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientom podľa ekonomických sektorov v konvertibilných menách

Dev /NBS/ 41-04 Štvrťročný výkaz o devízových vkladoch klientov podľa ekonomických sektorov v konvertibilných menách

E /NBS/ 1-04 Prehľad o rozvoji peňažného sektora v SR

FORM 1363 /E/ FORM 1: Základné údaje o každom jednotlivom dlhodobom záväzku

FORM 1364 /E/ FORM 1A: Budúca výška splátok istiny a úroku /upresňujúce resp. opravné údaje k výkazu FORM 1/

FORM 1365 /E/ FORM 2: Stav a transakcie vo vykazovanom období

FORM 1366 /E/ FORM 3: Vykazovanie opráv

FORM 1388 /E/ FORM 4: Vykazovanie súkromného negarantovaného dlhu

1/ § 1 ods.1 zákona č.21/1992 Zb., o bankách
2/ § 1 ods.5 zákona č.21/1992 Zb., o bankách

2/ Vzory výkazov podľa odseku 1 sú prílohou tohoto opatrenia.

§ 2

1/ Banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú výkazy stanovené v § 1 ods.1. Národnej banke Slovenska týmto spôsobom:

P r e d k l a d a n i e  v ý k a z u 
Označenie výkazu  Periodicita  Termín            Forma
Bil /NBS/ 1-12   mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane 
         nasledujúceho mesiaca 
Bil /NBS/ 2 -04  štvrťročne  do 25. kalendárneho dňa   automatizovane 
         nasledujúceho mesiaca 
         po ukončení štvrťroka 
V /NBS/ 1-12    mesačne    do 13. kalendárneho dňa   písomne 
         nasledujúceho mesiaca 
V /NBS/ 3-12    mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
         nasledujúceho mesiaca 
V /NBS/ 4-55    2 krát    každý tretí a posledný    automatizovane 
      týždenne   pracovný deň v týždni    /faxom/
         do 11:00 hod. 
V /NBS/ 5-12    mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
         nasledujúceho mesiaca 
V /NBS/ 6-36    dekádne    do 5.,15. a 25. kalendár.  automatizovane
         dňa v mesiaci 
V /NBS/ 7-12    mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
         nasledujúceho mesiaca
V /NBS/ 8-12    mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
         nasledujúceho mesiaca 
V /NBS/ 9-12    mesačne    do 15. kalendárneho dňa   automatizovane
         nasledujúceho mesiaca 
V /NBS/ 10-12   mesačne    do 25. dňa predchádzajúceho automatizovane
      a pri zmene  mesiaca ku dňu stavu
      úrok. sadzby  
V /NBS/ 11-12   mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
         nasledujúceho mesiaca 
V /NBS/ 12-12   mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane 
         nasledujúceho mesiaca 
V /NBS/ 13-04   štvrťročne  do 25. kalendárneho dňa   automatizovane
         nasledujúceho mesiaca 
V /NBS/ 15-12   mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
         nasledujúceho mesiaca 
V /NBS/ 17-36   dekádne    do 5.,15. a 25. kalendárneho automatizovane
         dňa v mesiaci 
Dev /NBS/ 11-12  mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane 
         nasledujúceho mesiaca 
Dev /NBS/ 12-12  mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
         nasledujúceho mesiaca 
Dev /NBS/ 14-04  štvrťročne  do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
         nasledujúceho mesiaca 
         po ukončení štvrťroka 
Dev /NBS/ 16-04  štvrťročne  do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
         nasledujúceho mesiaca 
         po ukončení štvrťroka
Dev/NBS/ 19-12   mesačne    do 20. kalendárneho dňa   automatizovane
         nasledujúceho mesiaca
Dev /NBS/ 20-98  denne     do 11:00 hod. nasledujúceho automatizovane
         pracovného dňa        /faxom/ 
Dev/NBS/ 21-52   týždenne   každý posledný pracovný   písomne 
         deň v týždni do 11:00hod.  /faxom/
      mesačne    nasledujúci pracovný     písomne 
         deň po skončení mesiaca   /faxom/ 
         do 1100hod.
Dev /NBS/ 22-12  mesačne    do 10. kalendárneho dňa   písomne 
         nasledujúceho mesiaca 
Dev /NBS/ 31-04  štvrťročne  do 20. kalendárneho dňa   automatizovane 
         nasledujúceho mesiaca 
         po ukončení štvrťroka 
Dev /NBS/ 41-04  štvrťročne  do 20. kalendárneho dňa   automatizovane 
         nasledujúceho mesiaca 
         po ukončení štvrťroka 
E /NBS/ 1-04    štvrťročne  do 5. kalendárneho dňa    písomne 
         nasledujúceho mesiaca 
         po ukončení štvrťroka 
FORM 1363 /E/   štvrťročne  do 15. kalendárneho dňa   písomne 
         nasledujúceho mesiaca 
         po ukončení štvrťroka,
         v ktorom záväzok vznikol 
FORM 1364 /E/   štvrťročne  v prípadoch stanovených   písomne 
         metodikou Svetovej banky 
         do 15. kalendárneho dňa 
         nasledujúceho mesiaca 
         po ukončení štvrťroka 
FORM 1365 /E/   ročne     do 15. marca nasledujúceho  písomne 
         roka
FORM 1366 /E/   štvrťročne  v prípade opráv ročných   písomne 
         údajov do 15. marca, 
         v prípade opráv štvrťročných 
         údajov do 15. kalendárneho 
         dňa po ukončení štvrťroka
FORM 1388 /E/   ročne     do 15. marca         písomne 
         nasledujúceho roka

/2/ Výkazy predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk organizačným útvarom Národnej banky Slovenska tak ako sú uvedené na jednotlivých výkazoch. Výkaz V/NBS/1-12 predkladajú banky v regionálnom členení pobočkám Národnej banky Slovenska. Výkazy V/NBS/3-12 a V/NBS/5-12 predkladajú banky v regionálnom členení pobočkám Národnej banky Slovenska podľa regiónu a súhrnne ústrediu Národnej banky Slovenska. Výkazy Svetovej banky predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk odboru štatistiky Národnej banky Slovenska.

§3

/1/ Banky a pobočky zahraničných bánk pôsobiace v Slovenskej republike predkladajú Národnej banke Slovenska výkazy podľa § 2 v týchto variantoch:

  a/ výkazy banky za Slovenskú republiku, t.j. súhrnne za centrálu a pobočky v Slovenskej republike,

  b/ výkazy za centrálu a pobočky banky v Slovenskej republike podľa ich regionálnej príslušnosti k pobočkám Národnej banky Slovenska,

  c/ výkazy banky ako akciovej spoločnosti alebo štátneho peňažného ústavu celkom /vrátane pobočiek banky v zahraničí/,

  d/ výkazy pobočiek zahraničných bánk, ktoré pôsobia v Slovenskej republike.

/2/ Jednotlivé výkazy predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk vo variantoch podľa odseku 1 takto /uplatnené varianty sú označené "x"/:

Označenie výkazu  V a r i a n t  p r e d l o ž e n i a  v ý k a z u
       a/       b/       c/      d/ 
Bil /NBS/ 1-12    x               x       x 
Bil /NBS/ 2-04    x               x       x 
V /NBS/ 1-12            x               x 
V /NBS/ 3-12     x       x               x 
V /NBS/ 4-55     x                      x 
V /NBS/ 5-12     x       x               x 
V /NBS/ 6-36     x                      x 
V /NBS/ 7-12     x                      x 
V /NBS/ 8-12     x                      x 
V /NBS/ 9-12     x                      x 
V /NBS/ 10-12    x                      x 
V /NBS/ 11-12    x                      x 
V /NBS/ 12-12    x                      x 
V /NBS/ 13-04    x                      x 
V /NBS/ 15-12    x                      x 
V /NBS/ 17-36    x               x       x 
Dev /NBS/ 11-12   x                      x 
Dev /NBS/ 12-12   x                      x 
Dev /NBS/ 14-04   x                      x 
Dev /NBS/ 19-12   x                      x 
Dev /NBS/ 20-98   x                      x 
Dev /NBS/ 21-52   x                      x 
Dev /NBS/ 22-12   x                      x 
Dev /NBS/ 31-04   x                      x 
Dev /NBS/ 41-04   x                      x 
E/NBS/ 1-04                     x       x 

/3/ Výkazy FORM 1363/E/,1364/E/,1365/E/,1366/E/,1388/E/ predkladajú banky podľa metodiky stanovenej Svetovou bankou.

§4

Banky a pobočky zahraničných bánk predložia Národnej banke Slovenska do 31.3.1996 výkazy Bil /NBS/ 1-12, V /NBS/ 3-12, V /NBS/ 5-12, Dev /NBS/ 11-12, Dev /NBS/ 31-04 a Dev /NBS/ 41-04 podľa § 3 ods.1 písm.a/ a d/ zostavené k 1.1.1996 podľa metodiky roku 1996.

§5

Národná banka Slovenska môže na základe zmeny všeobecne záväzného právneho predpisu v nevyhnutných prípadoch vykonať zmeny vo výkazoch, ktoré sú prílohou tohoto opatrenia.

§6

Týmto opatrením nie je dotknutá povinnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk predkladať Národnej banke Slovenska iné výkazy, alebo podklady podľa osobitných predpisov3/.

§7

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č.7 zo dňa 9.decembra 1994, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

§8

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1996.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Vydávajúci odbor: Odbor štatistiky

3/ Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.