Opatrenie NBS č. 7/1995

O P A T R E N I E  č.  7


Národnej banky Slovenska zo dňa 25. septembra 1995,


ktorým sa ustanovuje rozsah ponukovej povinnosti tuzemcov
právnických osôb


Národná banka Slovenska podľa § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ustanovuje:

§ 1


Tuzemec - právnická osoba je povinný ponúknuť devízovému miestu uvedenému v § 2 písm. o) bod 1 zákona na kúpu nadobudnuté peňažné prostriedky v cudzej mene za slovenskú menu s výnimkou peňažných prostriedkov
a) ktorými sa cudzozemec podieľa vkladom do základného imania na podniku v tuzemsku podľa osobitných predpisov1),
b) získaných darom, grantom, dedením alebo ako úrok z vlastného devízového účtu,
c) určených na vyplatenie na základe zmluvného vzťahu tuzemcovi - fyzickej osobe cudzozemcom, prostredníctvom tuzemca - právnickej osoby,
d) v úschove na súde, alebo notárskej úschove2) po dobu ich úschovy,
e) zložených ako peňažná záruka v trestnom konaní3) po dobu ich zloženia,
f) zaistených po dobu trestného konania4) alebo na prejednanie porušenia devízových predpisov colným orgánom5),
g) v úschove colných orgánov6) po dobu ich úschovy,
h) v hotovosti do 100 000 Sk určených na úhradu výdavkov v zahraničí.

§ 2


Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         
1) zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2) § 35 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
3) § 37 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
4) § 47,48,79 a 347 Trestného poriadku.
5) § 29 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov "
6) § 23 ods. 4 Devízový zákon.