Opatrenie NBS č. 4/1995

O P A T R E N I E  č.  4


Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995,


ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4 z 31. januára 1994
o pravidlách likvidity bánk


Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách a §19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie č. 4 Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 o pravidlách likvidity bánk sa mení takto:
Príloha sa nahrádza novou prílohou, ktorá znie:

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vladimír Masár, v. r.

guvernér

Vypracoval: Ing. František Kobyda, CSc. tel. 362 160
Odbor dohliadok na diaľku

Príloha

"P O K Y N Y


na zostavenie hlásenia Prehľad skutočnej /zostatkovej/ splatnosti aktív a pasív


1. Hlásenie sa zostavuje v menovom členení, t.j. sumár za Sk celkom, sumár za voľne vymeniteľné meny celkom, sumár za ostatné meny celkom a celkový sumár za všetky meny. Každý sumár treba jasne vyznačiť v ľavej časti záhlavia hlásenia podľa kategórií (A, B, C, D) prečiarknutím nevhodných kategórií.

2. Jednotlivé riadky hlásenia presne nadväzujú na výkaz Bil l-l2 podľa stĺpca "b". Na riadkoch 29 a 36 "ostatné" sa uvedú údaje, ktoré vzniknú odpočítaním súčtu hodnôt všetkých predchádzajúcich položiek aktív, resp. pasív od hodnôt celkových aktív, resp. položiek pasív.

3. Medzi jednotlivými riadkami (ďalej len "r.") hlásenia platia pre všetky stĺpce tieto väzby:
- r. 48 = r. 24
- r. 48 = r. 49 až 51
- r. 52 = r. 25
- r. 52 = r. 53 až 57
- r. 60 + 66 + 72 = r. 32 + 33
- r. 60 = r. 61 až 65
- r. 66 = r. 67 až 71
- r. 72 = r. 73 až 77
- rozpis v oddieli IV. sa týka iba vkladov bánk a klientov uvedených na r. 32 a 33.

4. Pokladničné hodnoty na r. 22 sa vykazujú v dvoch stĺpcoch, a to pokladnica v stĺpci 1 a zlato, drahé kovy a ostatné pokladničné hodnoty v stĺpci 8.

5. Povinné minimálne rezervy sa vykazujú na r. 23 v stĺpci 8 a zostatok hodnoty účtov v Národnej banke Slovenska sa rozpíše podľa doby splatnosti.

6. Za "neterminované vklady" na r. 72 / ako aj členenie na r. 73 až 77/ sa považujú vklady "a vista", t.j. bežné účty, sporožírové účty, vkladné knižky bez výpovednej lehoty a iné.

7. Kumulatívna netto súvahová pozícia na r. 38 sa vypočíta súčtom hodnôt zo všetkých predchádzajúcich stĺpcov vrátane vyplňovaného stĺpca uvedených na r. 37. Napr. kumulatívna netto súvahová pozícia v stĺpci 4 sa vypočíta ako súčet hodnôt na r. 37 v stĺpcoch 1 až 4.

8. Za klientov sa považujú všetky nebankové subjekty vrátane orgánov Slovenskej republiky, samospráv a verejnoprávnych fondov. Jednotlivé pohľadávky sa posudzujú podľa ich splátkového kalendára.

9. Za "pridružené banky" na r. 61, 67 a 73 sa považujú banky podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č.65/252/1994 z 23.mája 1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky bánk.

10. Za "nepridružené banky" na r. 62, 68 a 74 sa považujú všetky ostatné banky.

11. Do kategórie "podniky a inštitúcie, vrátane orgánov Slovenskej republiky, samospráv a verejnej správy" na r. 64, 70 a 76 patria štátne podniky, družstvá, podnikatelia súkromného sektoru, poisťovne a neziskové organizácie.

12. V jednotlivých stĺpcoch sa vykazujú účtové hodnoty (po odpočítaní oprávok a opravných položiek) podľa skutočnej (zostatkovej) splatnosti, vrátane posledného dňa sledovaného obdobia.

13. Bežné účty - kreditné zostatky a netermínované vklady sa zahrňajú do stĺpca 1, t.j. s dobou splatnosti kratšou ako l mesiac.

14. Bežné účty - debetné zostatky vrátane zmluvného kontokorentu sa započítavajú do ostatných pohľadávok na r. 57, pričom hodnota kontokorentného úveru sa vykáže v prvom stĺpci a zbytok hodnoty debetného zostatku vyplývajúci z poplatku a úrokov sa uvedie v stĺpci 8 - nešpecifikované.

15. Do stĺpca 8 - nešpecifikované patria hodnoty tých položiek bilancie, ktorých časová splatnosť nie je zmluvne ani inak špecifikovaná, alebo ich členenie z hľadiska skutočnej /zostatkovej/ splatnosti nedáva zmysel ,alebo nie sú sledované.

16. Časové členenie sumárnych položiek z oddielu I v jednotlivých stĺpcoch, ktoré sú rozpisované v oddieloch III a IV, musí byť totožné.

17. V stĺpci 9 sa uvádzajú všetky klasifikované aktíva, ako sú definované v Opatrení č.3 Národnej banke Slovenska z 3.marca 1995 o Pravidlách hodnotenia pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk podľa rizík v nich obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto rizík.

18. Ostatné pohľadávky na r. 57 zahrňujú všetky hodnoty zostávajúcich pohľadávok z bilancie voči nebankovým subjektom, t.j. zučtované na účtoch skupín 23, 24 a 28.".

Príloha - Prehľad skutočnej (zostatkovej) splatnosti aktív a pasív - len vo Vestníku NBS