Opatrenie NBS č. 3/1995

O P A T R E N I E  č.  3


Národnej banky Slovenska zo dňa 3. marca 1995,


o Pravidlách hodnotenia pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk
podľa rizík v nich obsiahnutých
a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto rizík.


Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách a § 19 zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ


Základné ustanovenia


§ 1


Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je ustanoviť jednotné pravidlá správneho vykazovania a oceňovania pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk, ktoré by zohľadňovali riziká strát v nich obsiahnuté.

§ 2


/1/ Banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len "banky") v súlade s ustanoveniami tohto opatrenia pravidelne kategorizujú pohľadávky a podsúvahové záväzky podľa rizík v nich obsiahnutých alebo z nich vyplývajúcich. Zohľadnia pritom konkrétne rozpoznané a predpokladané riziká strát, ktoré bankám vznikli v priebehu bežného účtovného obdobia, v priebehu predchádzajúcich účtovných období alebo by mohli vzniknúť v budúcich účtovných obdobiach (vysvetlivka č. 1 v prílohe).

/2/ Pohľadávkou na účely tohto opatrenia rozumieme každý nárok banky na plnenie od inej osoby, ktorý vznikol v dôsledku podnikateľských aktivít.

/3/ Pohľadávkou pre účely tohto opatrenia nie je pohľadávka z dlžobných cenných papierov okrem prípadu, keď má banka voči emitentovi cenného papieru zároveň pohľadávku z úveru.

/4/ Dlžobné cenné papiere sú cenné papiere, ktoré zakladajú nárok ich majiteľa na peňažné plnenie voči emitentovi prípadne ručiteľovi (avalistovi), ale nie na podiel na majetku emitenta.

/5/ Podsúvahovým záväzkom pre účely tohto opatrenia rozumieme záväzok banky, ktorého splnenie znamená súčasne vznik pohľadávky voči osobe, voči ktorej splnila banka svoj záväzok alebo voči tretej osobe.

§ 3


Zisťovanie rizík


/1/ Zistenie rizík obsiahnutých v pohľadávkach alebo vyplývajúcich z podsúvahových záväzkov bánk je výsledkom ich inventarizácie.

/2/ Inventarizácia pohľadávok, sa vykonáva najmenej:

a) raz za rok u pohľadávok, ktorých nominálna hodnota je menšia ako 0,1% základného imania banky1),
b) štyrikrát za rok u všetkých ostatných pohľadávok.

/3/ Ak má banka viacero pohľadávok voči jednému klientovi, inventarizujú sa tieto podľa odseku 2 ako keby mala banka voči klientovi jednu pohľadávku s nominálnou hodnotou rovnajúcou sa súčtu nominálnych hodnôt týchto pohľadávok.

/4/ Podsúvahové záväzky voči klientom, voči ktorým banka nemá pohľadávky, sa inventarizujú podľa odseku 2. Podsúvahové záväzky voči klientom, voči ktorým má banka pohľadávky a tieto majú väčšiu nominálnu hodnotu ako jednotlivé podsúvahové záväzky, sa inventarizujú spolu s pohľadávkami. V opačnom prípade sa inventarizujú podľa odseku 2.

/5/ Inventarizácie sa uskutočňujú počas účtovného obdobia v pravidelných intervaloch a jedna z nich sa uskutoční ku dňu zostavenia ročnej účtovnej závierky. /6/ Riziko nezaplatenia (úverové riziko), ktoré pohľadávka obsahuje, sa zisťuje analýzou klienta a pohľadávky podľa dvoch hlavných kritérií:

a) výsledkov finančnej analýzy a posúdenia hospodárskej situácie klienta (vysvetlivka č. 2 v prílohe), prípadne i jeho občianskej bezúhonnosti,
b) dĺžky oneskorení v splácaní záväzkov klienta voči banke.

/7/ Na základe zistení rizík pri inventarizácii sa pohľadávky a podsúvahové záväzky zaradia do jednej z kategórií pohľadávok alebo podsúvahových záväzkov. (§ 5).

/8/ Ak banka zistí závažnú skutočnosť, ktorá negatívne ovplyvňuje schopnosť klienta splácať svoje záväzky voči banke inou cestou ako pri inventarizácii pohľadávok, zohľadní túto skutočnosť zmenou kategorizácie pohľadávok voči tomuto klientovi v tom mesiaci, v ktorom sa túto skutočnosť dozvedela.

/9/ Ak má banka voči jednému dlžníkovi viacero pohľadávok, ktoré predstavujú nárok na vrátenie poskytnutých prostriedkov, posudzujú sa tieto v zásade ako celok. Ak banka takéto pohľadávky kategorizuje rozlične, musí to vedieť Národnej banke Slovenska odôvodniť.

1) U pobočiek zahraničných bánk je to 0,1% z trvale poskytnutých zdrojov centrálou alebo 0,1% základného imania potrebného na založenie novej banky podľa osobitného predpisu.

/10/ Banky pri kategorizácii pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk nebudú brať do úvahy prijaté záruky alebo záložné práva, okrem zvláštnych prípadov uvedených v § 12.

§ 4


Systém riadenia rizík


/1/ Účelom systému riadenia rizík je čo najpresnejšie sledovať a účinne riadiť vlastnosti a kvalitu pohľadávok a podsúvahových položiek.

/2/ Systém riadenia rizík musí obsahovať vnútorný predpis banky podľa § 21, vnútorné predpisy banky o postupoch pri poskytovaní úverov, o spôsoboch a postupoch oceňovania zabezpečení, o systéme opatrení na predchádzanie nepriaznivým stavom a pre ich nápravu, systém zberu a spracovania potrebných informácií a systém vnútornej kontroly účinnosti riadenia rizík.

/3/ Systém zberu a spracovania informácií musí zabezpečovať sledovanie pohľadávok a podsúvahových záväzkov okrem požiadaviek vyplývajúcich z iných ustanovení tohto opatrenia, aj podľa toho, či ide o pohľadávky pred uplynutím doby splatnosti alebo po uplynutí doby splatnosti, z hľadiska koncentrácie voči jednému dlžníkovi alebo skupine vzájomne spätých dlžníkov, odvetví hospodárstva, geografických regiónov a krajín.

DRUHÁ ČASŤ


Kategorizácia pohľadávok a podsúvahových záväzkov


§ 5


Kategórie pohľadávok a podsúvahových záväzkov


/1/ Pohľadávky sa rozdeľujú podľa závažnosti rizika strát ktoré obsahujú, do piatich kategórií:

a) štandardné pohľadávky,
b) štandardné pohľadávky s výhradou,
c) neštandardné pohľadávky,
d) pochybné a sporné pohľadávky,
e) stratové pohľadávky.

/2/ Podsúvahové záväzky sa rozdeľujú do kategórií podľa odseku 1 písm. a), c), d) a e).

/3/ Pohľadávky podľa odseku 1 písm. c), d) a e) sa nazývajú klasifikované pohľadávky. Podsúvahové záväzky podľa odseku 1 písm. c), d) a e) sa nazývajú klasifikované podsúvahové záväzky.

§ 6


Štandardné pohľadávky


/1/ Štandardné pohľadávky sú také pohľadávky, u ktorých nie je dôvod pochybovať o tom, že pohľadávka bude splatená včas a v plnej výške jej nominálnej hodnoty pri súčasnom dodržaní ostatných podmienok podľa zmluvy.

/2/ V kategórii štandardných pohľadávok sa vykazujú tie pohľadávky, ktoré majú všetky tieto znaky:

a) klient je solventný, jeho ekonomická situácia a platobná schopnosť sú také, že sa v budúcnosti nepredpokladá ohrozenie splácania istiny, úrokov a platenie poplatkov,
b) oneskorenia v platbách (splácanie istiny, úrokov, platenie poplatkov a odplát2) nie sú dlhšie ako 30 dní,
c) banka poskytla klientovi vzhľadom na jeho požiadavky správny druh úveru,
d) klient použil úver na tie účely, ako bolo dohodnuté v úverovej zmluve.

§ 7


Štandardné pohľadávky s výhradou


/1/ Štandardné pohľadávky s výhradou sú také pohľadávky, u ktorých prišlo k zhoršeniu kritérií ich kvality, ale na základe dostupných informácií sa predpokladá, že budú splatené v plnej výške ich nominálnej hodnoty.

/2/ V kategóri štandardných pohľadávok s výhradou sa vykazujú tie pohľadávky, ktoré majú aspoň jeden z týchto znakov:

a) klient má hospodárske a finančné ťažkosti, ktoré ale vzhľadom na jeho doterajší a ďalší očakávaný vývoj neoprávňujú predpokladať, že by ich nevedel prekonať a že by ohrozili splácanie dlhu,
b) oneskorenia v platbách (splácanie istiny, úrokov, platenie poplatkov a odplát) sú dlhšie ako 30 dní, ale nie dlhšie ako 90 dní,
c) klient neposkytol bankou požadované finančné výkazy a údaje aspoň 30, najviac však 90 dní odo dňa, kedy mali byť banke poskytnuté,
d) banka poskytla klientovi vzhľadom na jeho požiadavky nesprávny druh úveru (vysvetlivka č. 3 v prílohe),
e) klient použil úver na iné účely, ako bolo dohodnuté v úverovej zmluve.
2) § Zákona č. 513/1991 Zb.- Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

§ 8


Neštandardné pohľadávky


/1/ Neštandardné pohľadávky sú také pohľadávky, u ktorých je pravdepodobné, že nebudú splatené v plnej výške ich nominálnej hodnoty, pričom splatenie väčšej časti ich nominálnej hodnoty je vysoko pravdepodobné.

/2/ Neštandardné pohľadávky sú pohľadávky, ktoré majú aspoň jeden z týchto znakov:

a) dlžník má výrazne zlý hospodársky vývoj a finančné a ekonomické ťažkosti na základe ktorých možno očakávať, že sa stane v blízkej budúcnosti (resp. ešte počas trvania zmluvného vzťahu s bankou) platobne neschopným,
b) oneskorenia v platbách (splácanie istiny, úrokov, platenie poplatkov a odplát) sú väčšie ako 90 dní, ale nie väčšie ako 180 dní,
c) klient neposkytol bankou požadované finančné výkazy a iné údaje viac ako 90 dní odo dňa, kedy mali byť banke poskytnuté, najviac však 180 dní.

§ 9


Pochybné a sporné pohľadávky


/1/ Pochybné a sporné pohľadávky sú také pohľadávky, ktorých splatenie dlžníkom v plnej výške ich nominálnej hodnoty je na základe dostupných informácií vysoko nepravdepodobné alebo sporné. Čiastočné splatenie je vysoko pravdepodobné.

/2/ Pochybné pohľadávky sú pohľadávky, ktoré majú aspoň jeden z týchto znakov:

a) dlžník je insolventný,
b) oneskorenia v platbách (splácanie istiny, úrokov, platenie poplatkov a odplát) sú väčšie ako 80 dní, ale nie väčšie ako 360 dní,
c) klient neposkytol bankou požadované finančné výkazy a iné údaje viac ako 180 dní odo dňa, kedy mali byť banke poskytnuté, najviac však 360 dní.

/3/ Sporné pohľadávky bánk sú pohľadávky, o ktorých uznanie alebo zaplatenie druhou stranou sa vedie spor.

§ 10


Stratové pohľadávky


/1/ Stratové pohľadávky sú také pohľadávky, ktoré sa na základe dostupných informácií javia ako nenávratné, prípadne návratné len čiastočne vo veľmi malej hodnote alebo po splnení mnohých podmienok.

/2/ Stratové pohľadávky sú pohľadávky, ktoré majú aspoň jeden z týchto znakov:

a) klient neplatí záväzky voči banke viac ako 360 dní,
b) klient neposkytol bankou požadované finančné výkazy a iné údaje viac ako 360 dní odo dňa, kedy mali byť banke poskytnuté,
c) klient je v konkurznom konaní alebo likvidácii (bez ohľadu na výšku odhadnutých strát).

§ 11


Pohľadávky, ktoré sa podľa § 3 ods. 2 písm. a) inventarizujú raz za rok, sa v priebehu účtovného obdobia kategorizujú podľa dĺžky oneskorenia ich splácania klientom.

§ 12


/1/ Pohľadávky zabezpečené záložným právom na

a) peniaze v nominálnej hodnote všetkých pohľadávok z poskytnutého úveru danými do zálohy veriteľskej banke či už klientom alebo ručiteľom bez možnosti, aby si ich tento mohol vybrať pred splatením všetkých pohľadávok z úveru,
b) záložným právom na štátne pokladničné poukážky a štátne dlhopisy3), pokladničné poukážky a dlhopisy centrálnych bánk štátov zóny A4) v nominálnej hodnote všetkých pohľadávok z poskytnutého úveru danými do zálohy veriteľskej banke, ktorých doba splatnosti nie je kratšia ako doba splatnosti pohľadávok, ktoré zabezpečujú
a pohľadávky zabezpečené neodvolateľnými štátnymi zárukami sa kategorizujú iba ako neštandardné a štandardné s výhradou.

§ 13


Pohľadávky, ktoré vznikli realizáciou podsúvahových záväzkov


/1/ Pohľadávka, ktorá vznikla realizáciou podsúvahového záväzku voči tretej osobe v prospech klienta sa spravidla považuje za pochybnú, prípadne stratovú.

/2/ Ak má banka v momente vzniku pohľadávky z realizácie podsúvahového záväzku voči klientovi nejaké pohľadávky, je potrebné analyzovať situáciu klienta a podľa toho zaradiť takúto pohľadávku do jednej z troch kategórií klasifikovaných pohľadávok, prípadne jednotne preklasifikovať všetky pohľadávky voči tomuto klientovi.

3) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov
4) Opatrenie č. 2 Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 o kapitálovej primeranosti bánk

§ 14


Pohľadávky, ktoré vznikli odstúpením banky od úverovej zmluvy alebo jej vypovedaním


Pohľadávky, ktoré vznikli odstúpením banky od úverovej zmluvy alebo jej vypovedaním zo strany banky sa posudzujú podľa § 13.

§ 15


Reštrukturalizované pohľadávky


/1/ Reštrukturalizovaná pohľadávka je taká, u ktorej banka pristúpila na zmenu dohodnutých podmienok poskytnutia úveru, ktorú by nebola urobila, keby dlžník nemal ekonomické a finančné problémy. Sú to tieto zmeny uskutočnené jednotlivo alebo v kombinácii:

a) predĺženie termínov splácania istiny alebo úrokov (prolongácia),
b) zníženie úrokovej sadzby z úveru,
c) zníženie výšky dlhu (istiny alebo nesplatených úrokov),
d) zámena peňažnej pohľadávky za iné aktívum.

/2/ Pohľadávka, ktorá bola reštrukturalizovaná podľa odseku 1 písm. a) alebo c) alebo v kombinácii písm. a), b), a c), sa považuje najmenej za neštandardnú, ak bola reštrukturalizovaná viackrát, považuje sa za pochybnú. Takúto pohľadávku je možné preradiť medzi štandardné s výhradou, ak klient uhrádza všetky splátky istiny a úrokov podľa dohodnutého harmonogramu platieb minimálne počas prvej štvrtiny dohodnutej doby splatnosti a banke nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by ju oprávňovali predpokladať, že v budúcnosti klient nebude tento harmonogram dodržiavať.

/3/ Pohľadávka, ktorá bola reštrukturalizovaná podľa odseku 1 písm. b), sa zaradí do tej istej kategórie, do akej bola zaradená pred reštrukturalizáciou alebo do rizikovejšej, okrem prípadu, keď pred reštrukturalizáciou bola pohľadávka štandardnou. Takáto pohľadávka sa považuje za štandardnú s výhradou.

/4/ Riziká obsiahnuté v aktívach podľa odseku 1 písm. d) sa hodnotia podľa zásad stanovených osobitným predpisom5). Pokiaľ tieto aktíva predstavujú pohľadávky, postupuje sa podľa tohto opatrenia.

/5/ Pohľadávka, u ktorej banka prepracovala plán splátok bez toho, aby predĺžila jej dobu splatnosti a neuskutočnili sa u nej zmeny podľa odseku 1 písm. b) a c), sa považuje za štandardnú s výhradou.

5) Vydá ho Národná banka Slovenska. Dokiaľ nebude vydaný, banky sa riadia inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a svojimi vnútornými predpismi.

§ 16


Refinancované pohľadávky


/1/ Refinancované pohľadávky sú také pohľadávky, ktoré vznikli poskytnutím jedného alebo viacerých úverov alebo podsúvahových záväzkov dlžníkovi na uspokojenie iných, skôr vzniknutých pohľadávok banky alebo ich častí voči nemu.

/2/ Ak všetky úroky, poplatky a odplaty z pohľadávky ktorá bola neskôr refinancovaná boli riadne splácané, pohľadávka vzniknutá jej refinancovaním sa považuje za štandardnú s výhradou.

/3/ Ak úroky, poplatky a odplaty z pohľadávky ktorá bola neskôr refinancovaná neboli splácané, pohľadávka vzniknutá jej refinancovaním sa posudzuje ako keby k refinancovaniu nebolo prišlo, to znamená ako keby naďalej trvala pôvodná pohľadávka.

/4/ Ak z pohľadávky ktorá bola neskôr refinancovaná neboli splatené úroky, poplatky a odplaty, v ich výške sa dňom vzniku refinancovanej pohľadávky vytvorí opravná položka k nej.

§ 17


Klasifikácia neodvolateľných podsúvahových záväzkov


/1/ Riziká strát z neodvolateľných podsúvahových záväzkov voči iným osobám alebo voči tretím osobám v prospech iných osôb, voči ktorým vedie banka vo svojom úverovom portfóliu nejaké klasifikované pohľadávky, sú rovnaké ako z pohľadávok voči takýmto osobám. Tieto podsúvahové záväzky sa považujú za klasifikované v tej kategórii, v akej sú klasifikované aj pohľadávky voči týmto osobám.

/2/ Riziká strát z neodvolateľných podsúvahových záväzkov voči tretím osobám v prospech iných osôb, ktorých realizácia je možná z dôvodu neplnenia ich záväzkov voči tretím osobám pričom voči druhým osobám nemá banka pohľadávky, sa posudzujú podľa toho, či je pravdepodobné, že banka bude musieť realizovať svoj záväzok (vysvetlivka č. 4). Ak áno, takéto podsúvahové záväzky sa považujú za pochybné, prípadne i za stratové ak tomu nasvedčujú informácie, ktoré má banka k dispozícii.

§ 18


Pohľadávky, ktoré sa kategorizujú inak ako podľa § 5


/1/ Pohľadávky z bankových činností, ktoré majú charakter poplatku alebo odplaty za bankové služby a nie za poskytnutie prostriedkov6), sa rozdeľujú do dvoch kategórií, štandardné a stratové. Takáto pohľadávka sa stáva stratovou, ak nebola zaplatená viac ako 90 dní odo dňa splatnosti alebo po uplynutí lehoty splatnosti. Rovnako sa kategorizujú aj pohľadávky z iných ako bankových činností, ktoré majú charakter poplatku za poskytnuté služby.

/2/ Pôžičky osobitného charakteru sa vzhľadom na ich povahu rozdeľujú do dvoch kategórií, štandardné a pochybné a posudzujú sa individuálne.

/3/ Pôžička osobitného charakteru je taká pôžička, pri poskytnutí ktorej veriteľ súhlasil s tým, že práva na uspokojenie pohľadávky aspoň jedného iného veriteľa toho istého dlžníka budú mať prednosť pred jeho právami na vysporiadanie pohľadávky z pôžičky a táto skutočnosť je obsiahnutá v ustanoveniach zmluvy o poskytnutí pôžičky. Takéto ustanovenie sa nazýva doložkou podriadenosti.

TRETIA ČASŤ


Tvorba zdrojov na krytie možných strát z pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk


§ 19


Požiadavky na krytie rizík


/1/ Banka v súlade so zásadou obozretnosti podnikania vytvára zdroje na krytie možných strát v dôsledku rizík obsiahnutých v pohľadávkach alebo vyplývajúcich z podsúvahových záväzkov bánk vo forme opravných položiek alebo rezerv, vo výnimočných prípadoch vo forme zvláštnych rezervných fondov v minimálnej výške:

a) k štandardným pohľadávkam s výhradou 5% ich nominálnej hodnoty,
b) k neštandardným pohľadávkam 20% ich nominálnej hodnoty,
c) k pochybným a sporným pohľadávkam 50% ich nominálnej hodnoty,
d) k stratovým pohľadávkam 100% ich nominálnej hodnoty,
e) k splatným, ale k 31. 12. nezaplateným úrokom a poplatkom vrátane sankčných a odplatám z klasifikovaných pohľadávok 100 % ich nominálnej hodnoty,
f) k úrokom z klasifikovaných pohľadávok časovo rozlišovaných ako príjmy budúcich období, ktorých termín splatnosti je v budúcom účovnom období, 100 % ich nominálnej hodnoty,
g) k stratovým pohľadávkam podľa § 18 ods. 1 100% ich nominálnej hodnoty,
h) k pochybným pohľadávkam podľa § 18 ods. 2 vo výške rozpoznanej možnej straty.
6) § 1 ods. 2 a 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách

/2/ Pri výpočte hodnoty zdroja potrebného podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. h) na krytie rizík obsiahnutých v tej-ktorej pohľadávke alebo podsúvahovom záväzku sa berie do úvahy hodnota zabezpečenia tejto pohľadávky alebo podsúvahového záväzku. Postupuje sa pri tom tak, že od nominálnej hodnoty pohľadávky alebo podsúvahového záväzku sa odráta hodnota zabezpečenia. Zostatok sa prenásobí koeficientom podľa kategórie, do ktorej je pohľadávka alebo podsúvahový záväzok zaradený a v tejto sume sa vytvorí zdroj krytia.

/3/ Zabezpečenie, či už záruka alebo predmet záložného práva, sa podľa odseku 2 nezoberie do úvahy ak:

a) ručiteľ je v zlej finančnej a ekonomickej situácii,
b) zabezpečenie je sporné (vymáhateľnosť zabezpečenia sa stáva spornou či už z formálnych alebo vecných dôvodov, hodnota založených aktív je sporná alebo podlieha významným cenovým výkyvom a banka nie je chránená proti ich znehodnoteniu),
c) zabezpečenie je nevymáhateľné,
d) aktívum, ktorým je pohľadávka zabezpečená je nelikvidné, pričom aktívum ako predmet záložného práva sa považuje za nelikvidné, ak je opodstatnené predpokladať, že ho nebude možné realizovať do jedného roku od nadobudnutia práva nakladať s ním,
e) aktívum, ktorým je pohľadávka zabezpečená, sa znehodnotilo a banka neurobila jeho nové, reálne ocenenie,
f) predmetom záložného práva sú pre zabezpečenie funkčnosti a plnenia základných funkcií dlžníka nevyhnutné výrobné prostriedky a zariadenia, ďalej špeciálne výrobne prostriedky, u ktorých je pre ich veľmi špecializované výrobné funkcie málo pravdepodobné, že by sa našiel záujemca o ich odkúpenie.

/4/ Formu zdroja volí banka v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi7).

/5/ K pohľadávkam podľa ods. 1 písm. e) a g) sa tvoria výlučne opravné položky.

/6/ K pohľadávkam podľa ods. 1 písm. f), pokiaľ platné postupy účtovania neumožňujú tvoriť k nim opravné položky, sa tvoria zvláštne rezervy.

7) Najmä zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, zákon č. 610/1992 Zb. o rezervách pre zistenie základu dane z príjmov, opatrenie MF SR č. 65/520/1994 ktorým sa ustanovuje účová osnova a postupy účtovania pre banky.

ŠTVRTÁ ČASŤ


Prechodné a záverečné ustanovenia


§ 20


Banka je povinná upraviť svoje účtovníctvo na analytickej úrovni tak, aby mohlo poskytnúť všetky informácie potrebné na výkon a kontrolu uplatňovania tohto opatrenia.

§ 21


/1/ Banka vydá vnútorný predpis, ktorým upraví v banke pravidlá hodnotenia rizík obsiahnutých v pohľadávkach a podsúvahových záväzkoch a tvorby zdrojov na ich krytie v súlade s týmto opatrením. Tento vnútorný predpis bude súčasťou systému riadenia rizík podľa § 4 a bude obsahovať aj určenie ukazovateľov a postupov, ktorými bude banka analyzovať finančnú situáciu klienta a určenie iných vecí potrebných na výkon tohto opatrenia.

/2/ Vnútorný predpis podľa odseku 1 predloží banka bankovému dohľadu Národnej banky Slovenska do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia. Novovzniknutá banka predloží takýto predpis do troch mesiacov odo dňa svojho vzniku. Banka tiež predloží bankovému dohľadu Národnej banky Slovenska všetky zmeny a doplnky vnútorného predpisu ihneď po ich prijatí.

/3/ Bankový dohľad Národnej banky Slovenska môže vysloviť výhradu k vnútornému predpisu podľa odseku 1. V takom prípade je banka povinná prepracovať svoj vnútorný predpis podľa pokynov bankového dohľadu Národnej banky Slovenska.

/4/ Bankový dohľad Národnej banky Slovenska môže rozhodnúť o kategorizácii konkrétnej pohľadávky alebo skupiny pohľadávok odlišne od kategorizácie ktorú uskutočnila banka. V takom prípade je banka povinná viesť predmetné pohľadávky v účtovných knihách podľa tohto rozhodnutia.

/5/ Bankový dohľad Národnej banky Slovenska môže ustanoviť výšku zdroja potrebného na krytie rizika obsiahnutého v konkrétnej pohľadávke alebo v skupine pohľadávok a v konkrétnom podsúvahovom záväzku alebo skupine podsúvahových záväzkov odlišne, ako ju stanovila banka.

§ 22


Hlásenia


/1/ Banka vypracuje k poslednému dňu každého štvrťroku hlásenie o kategorizácii pohľadávok a doručí ho bankovému dohľadu Národnej banky Slovenska najneskôr do tridsiateho dňa nasledujúceho mesiaca.

/2/ Hlásenie sa zostavuje podľa vzoru, ktorý vypracuje a oznámi bankám bankový dohľad Národnej banky Slovenska.

/3/ Bankový dohľad Národnej banky Slovenska je oprávnený meniť vzor hlásenia. Zmenu vzoru hlásenia oznámi bankový dohľad bankám oznámením bankového dohľadu Národnej banky Slovenska.

/4/ Hlásenia musia byť podpísané dvomi osobami oprávnenými konať v mene banky a zodpovednými za riadenie banky ako celku.

/5/ Útvar vnútornej kontroly banky overuje úplnosť a správnosť údajov obsiahnutých v hláseniach.

§ 23


Výkon tohto opatrenia usmerňuje bankový dohľad Národnej banky Slovenska metodickými usmerneniami.

§ 24


/1/ Banke môže byť na jej žiadosť poskytnutá výnimka z ustanovení § 19 ods. 1 písm. a) až d) a h) z dôvodu reštrukturalizácie úverového portfólia banky, najdlhšie na obdobie troch rokov.

/2/ Podmienkou poskytnutia výnimky je predloženie plánu reštrukturalizácie úverového portfólia banky bankovej rade Národnej banky Slovenska.

/3/ Výnimku podľa odseku 1 udeľuje banková rada Národnej banky Slovenska, pričom prihliada na to, či predložený plán reštrukturalizácie obsahuje záväzok banky, že počas trvania výnimky bude rozdeľovať zisky akcionárom a do fondov, z ktorých plynú požitky zamestnancom len v obmedzenej miere, prípadne ich nebude takto rozdeľovať vôbec. Zároveň posúdi, či rozsah tohto záväzku je primeraný situácii a realisticky odhadnutému vývoju banky počas budúcich troch rokov .

/4/ Súčasne s poskytnutím výnimky budú banke ustanovené osobitné požiadavky na krytie rizík podľa § 19 ods. 1.

§ 25


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         
Vydávajúci odbor: Odbor dohliadací
Vypracoval: Ing. Ľubomír Kučera, tel. 362 160

Vysvetlivka č. 1: Z ďalších ustanovení je zrejmé, že posudzovanie rizík obsiahnutých v pohľadávkach nie je možné úplne automatizovať a úverový pracovník má v tomto procese nezastupiteľné miesto.

Vysvetlivka č. 2: Pod finančnou analýzou a posúdením hospodárskej situácie klienta sa rozumie výpočet rôznych ukazovateľov, ako sú napr. okamžitá a bežná likvidita, zistenie a posúdenie finančného toku (cash-flow) ale aj analýza súvahy a výsledovky, posúdenie schopnosti uhrádzať obchodné záväzky a záväzky voči iným bankám, posúdenie pozície klienta na relevantom trhu, dojednané zmluvy, ktorých dôsledkom bude plnenie odberateľa klientovi banky a iné.

Vysvetlivka č. 3: Napríklad ak banka poskytne na financovanie dlhodobých aktivít klienta krátkodobý úver.

Vysvetlivka č. 4: Ak banka v zmluve nezaviazala klienta poskytovať jej informácie o sebe, posudzuje takýto záväzok hlavne z hľadiska znižovania hodnoty garancie, čo vyjadruje, ako klient plní svoje záväzky voči osobe, ktorej sa banka za klienta zaručila.