Opatrenie NBS č. 2/1995

O P A T R E N I E  č.  2


Národnej banky Slovenska zo dňa 17. 2. 1995,


ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie niektorých obchodov
s devízovými hodnotami inými osobami než bankami


Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:

Prvá časť


Všeobecné ustanovenia


§ 1


Toto opatrenie upravuje:

a) predaj valút1),
b) spätný nákup slovenskej meny od devízových cudzozemcov.

Druhá časť


Predaj valút


§ 2


/1/ Predajom valút sa rozumie predaj valút za slovenskú menu devízovým tuzemcom - fyzickým osobám2) (ďalej len "predaj valút") vykonávaný inými osobami než bankami.

/2/ Inými osobami než bankami sa na účely druhej časti tohto opatrenia rozumejú devízoví tuzemci - právnické osoby3), ktorým bolo vydané devízové povolenie podľa osobitného zákona4).

Žiadosť o devízové povolenie


§ 3


/1/ Devízové povolenie na predaj valút vydáva na základe písomnej žiadosti Národná banka Slovenska devízovým tuzemcom - právnickým osobám, ktoré vykonávajú zmenárenskú činnosť na základe koncesnej listiny vydanej príslušným živnostenským úradom5) (ďalej len "podnikatelia").

1) § 1 ods. 2 devízového zákona č. 528/1990 Zb.
2) § 5 devízového zákona
3) § 18 zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
4) § 7 ods. 3 devízového zákona
5) Zákon č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

/2/ Žiadosť o udelenie devízového povolenia na predaj valút musí obsahovať tieto náležitosti:

a) názov a sídlo podnikateľa,
b) charakteristiku činnosti, ktorú podnikateľ vykonáva,
c) odôvodnenie žiadosti,
d) adresy prevádzkarní, v ktorých bude podnikateľ valuty predávať,
e) úradne overený výpis z obchodného registra alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby v prípade, ak sa táto právnická osoba do obchodného registra nezapisuje,
f) úradne overenú kópiu koncesnej listiny na vykonávanie zmenárenskej činnosti,
g) údaje o nákupe valút v slovenskej mene za obdobie posledných šiestich mesiacov pred podaním žiadosti.

/3/ Žiadosť sa predkladá pobočke Národnej banky Slovenska miestne príslušnej podľa sídla podnikateľa.

Povinnosti pri predaji valút


§ 4


Podnikateľ môže predávať valuty, ktoré získa pri výkone vlastnej zmenárenskej činnosti.

§ 5


Podnikateľ môže v rozsahu devízového povolenia vykonávať predaj

a) valút mien uvedených v kurzoch devízového trhu v rozsahu vyhlásenom Národnou bankou Slovenska na stanovené obdobie podľa osobitného zákona6),
b) maďarských forintov maximálne v rozsahu stanovenom pre vývoz tejto meny Dohodou medzi Národnou bankou Slovenska a Maďarskou národnou bankou o vzájomných platbách7),
c) českých korún maximálne v rozsahu stanovenom pre vývoz tejto meny Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o používaní peňažných prostriedkov v národných menách v oblasti cestovného ruchu8).
6) § 21 devízového zákona č. 528/1990 Zb.
7) Vestník Národnej banky Slovenska čiastka 10/1994
8) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o používaní peňažných prostriedkov v národných menách v oblasti cestovného ruchu, čiastka 8/1993 Z.z.

§ 6


/1/ Predaj valút zaznamenaných v kurzoch devízového trhu sa uskutoční po predložení platného cestovného pasu, do ktorého podnikateľ zapíše údaje o uskutočnenom predaji.

/2/ O predaji maďarských forintov a českých korún sa zápis do cestovného pasu nevykonáva.

/3/ Podnikateľ má právo používať pri predaji valút vlastný predajný kurz valút.

/4/ Za vykonanú predajnú operáciu má podnikateľ právo účtovať poplatok v Sk. Určenie výšky poplatku je v právomoci podnikateľa.

/5/ Podnikateľ je povinný zverejniť predajný kurz a výšku účtovaných poplatkov za predaj valút na takom mieste a takým spôsobom, aby klient bol jednoznačne informovaný o týchto skutočnostiach pred uskutočnením predaja valút.

§ 7


/1/ O predaji valút vystaví podnikateľ číslovaný doklad - predajný odpočet, ktorý obsahuje tieto údaje:

a) číslo cestovného pasu klienta,
b) označenie predávanej meny a jej množstvo,
c) predajný kurz,
d) kurzovú hodnotu v Sk,
e) poplatok v Sk,
f) sumu na výplatu,
g) identifikačné znaky prevádzkarne9), dátum a miesto vystavenia.

/2/ Kópiu predajného odpočtu dostane klient, originál si ponechá v číselnom rade v evidencii podnikateľ. Platí to aj v prípade, ak podnikateľ pri vystavovaní odpočtov využíva výpočtovú techniku10).

/3/ Pri vystavovaní predajných odpočtov podnikateľ zaokrúhľuje sumy na výplatu na celé slovenské koruny.

9) § 4 ods. 1 Opatrenia Národnej banky Slovenska zo dňa 17.2.1995, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie zmenárenskej činnosti fyzickými a právnickými osobami,
10) § 11 zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve.

§ 8


Podnikateľ je povinný zaznamenávať údaje o predaji valút do autorizovanej valutovej knihy vedenej aj za nákup devízových prostriedkov. Valutovú knihu je povinný denne uzavierať (aj v prípade využitia výpočtovej techniky) vyčíslením súhrnných súm jednotlivých druhov mien.

§ 9


Podnikateľ môže devízové prostriedky nakúpené vlastnou zmenárenskou činnosťou v plnom rozsahu použiť na predaj. Nepredané valuty podliehajú ponukovej povinnosti podľa osobitného zákona11).

§ 10


Ak podnikateľ má záujem vykonávať predaj valút aj v ďalších ako povolených prevádzkarňach, je povinný požiadať o rozšírenie devízového povolenia pobočku Národnej banky Slovenska, ktorá devízové povolenie na predaj valút vydala.

Tretia časť


Spätný nákup slovenskej meny od devízových cudzozemcov


§ 11


Spätným nákupom slovenskej meny od devízových cudzozemcov sa rozumie nákup slovenskej meny, ktorú devízoví cudzozemci nadobudli výmenou devízových prostriedkov (valút a devíz - šekov) za slovenskú menu a vlastnia o tejto výmene odpočet o nákupe valút - devíz (ďalej len "nákupný odpočet").

§ 12


1) Devízové povolenie na spätný nákup vydáva Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti devízovým tuzemcom, ktorí vykonávajú zmenárenskú činnosť na základe koncesnej listiny vydanej živnostenským úradom5) (ďalej len "podnikatelia").

11) § 11 a 12 devízového zákona č. 528/1990 Zb., v znení zákona č. 228/1992 Zb.

/2/ Žiadosť o udelenie devízového povolenia na spätný nákup musí obsahovať tieto náležitosti:

a) názov a sídlo podnikateľa,
b) odôvodnenie žiadosti,
c) adresy prevádzkarní, v ktorých bude podnikateľ spätný nákup vykonávať,
d) úradne overenú kópiu koncesnej listiny na vykonávanie zmenárenskej činnosti.

/3/ Žiadosť predkladá právnická osoba podľa svojho sídla, fyzická osoba podľa miesta bydliska príslušnej pobočke Národnej banky Slovenska.

§ 13


Povinnosti pri spätnom nákupe


/1/ Podnikateľ vykonáva spätný nákup len na základe predloženia nákupného odpočtu, ktorý obsahuje všetky náležitosti a bol vystavený slovenským zmenárenským pracoviskom12). Pri spätnom nákupe použije vlastný predajný kurz.

/2/ Spätný nákup slovenskej meny získanej cudzozemcom výmenou maďarských forintov, prípadne českých korún môže podnikateľ vykonať len za menu uvedenú v nákupnom odpočte, t.j. maďarské forinty, prípadne české koruny.

/3/ Na vykonaný spätný nákup slovenskej meny vystaví podnikateľ odpočet o spätnom nákupe. Jeho náležitosti, vrátane nadväznosti na účtovné doklady sú zhodné s náležitosťami odpočtov pri zmenárenskej činnosti12).

Štvrtá časť


Bankový dohľad


§ 14


Bankový dohľad nad predajom valút a spätným nákupom vykonáva Národná banka Slovenska13).
 
12) § 9 Opatrenia Národnej banky Slovenska zo dňa 17.2.1995, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie zmenárenskej činnosti fyzickými a právnickými osobami
13) § 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb., o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z. Piata časť Záverečné ustanovenia

§ 15


Zrušuje sa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 9. septembra 1992, ktorým sa ustanovujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávanými inými osobami než bankami vyhlásené v čiastke 94/1992 Zb.

§ 16


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         
Vydávajúci odbor: Devízový
Vypracoval: Ing. Gabriela Matonoková tel. 325 441 - 4 kl. 278
                   Mgr.Branislav Roh tel. 325 441 - 4 kl. 287