Opatrenie NBS č. 10/1995

O P A T R E N I E  č.  10


Národnej banky Slovenska zo dňa 24. novembra 1995,


ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2 z 31. januára 1994
o kapitálovej primeranosti bánk


Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách a § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie č. 2 Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 o kapitálovej primeranosti sa mení a dopĺňa takto:
§ 16 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"/5/ Z ustanovenia § 5 ods. 1 písm. e/ môže banková rada Národnej banky Slovenska na žiadosť banky udeliť výnimku na základe predloženia reštrukturalizačného projektu jej úverového portfólia najdlhšie na obdobie troch rokov od schválenia tohto reštrukturalizačného projektu Národnou bankou Slovenska.".

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Vydávajúci odbor: Odbor dohliadok na mieste
Vypracoval: Ing. Štefan Galbáč, Ing. Ľubomír Kučera