Opatrenie NBS č. 1/1995

O P A T R E N I E  č.  1


Národnej banky Slovenska zo dňa 17.2.1995,


ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie zmenárenskej činnosti
fyzickými a právnickými osobami


Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/92 Zb., o Národnej banke Slovenska a podľa § 7 ods. 5 devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb., ustanovuje:

Prvá časť


Všeobecné ustanovenia


§ 1


Toto opatrenie upravuje vykonávanie zmenárenskej činnosti fyzickými a právnickými osobami (ďalej len "podnikatelia"), ktorým živnostenský úrad vydal koncesnú listinu1), ktorá ich oprávňuje na vykonávanie zmenárenskej činnosti.

§ 2


/1/ Zmenárenskou činnosťou sa rozumie nákup devízových prostriedkov2) od fyzických osôb za slovenskú menu. Devízovými prostriedkami sa na účely tohto opatrenia rozumejú valuty a devízy - šeky.

/2/ Zmenárenské pracovisko (ďalej len "prevádzkareň") sa môže zriadiť len na pevnom mieste a svojím vybavením musí byť porovnateľné s podobnými pracoviskami v devízových bankách.

/3/ Prevádzkareň musí byť označená obchodným menom3). Na označenie sa nesmie použiť slovo "banka" alebo "sporiteľňa", jeho preklady alebo slová, v základe ktorých sa tieto slová vyskytujú. Výnimku tvoria prípady stanovené zákonom4). Prevádzkareň sa označuje slovom "zmenáreň", príp. aj prekladmi tohto slova.

/4/ Začatie výkonu zmenárenskej činnosti s uvedením presnej adresy prevádzkární podnikateľ oznámi miestne príslušnej pobočke Národnej banky Slovenska.

1) Zákon č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
2) § 1 ods. 3 písm. o) zákona č. 21/1992 Zb., o bankách
3) § 30 zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov
4) § 3 zákona č. 21/1992 Zb., o bankách

§ 3


Za riadnu prevádzku a dodržiavanie predpisov, ktoré súvisia s vykonávaním zmenárenskej činnosti zodpovedá:
a) ustanovený zodpovedný zástupca5), ak je podnikateľom právnická osoba,
b) podnikateľ fyzická osoba alebo ním ustanovený zodpovedný zástupca5)

§ 4


Základné pojmy


/1/ Identifikáciou prevádzkarne sa rozumejú identifikačné znaky, ktorými sa musia označiť doklady súvisiace s vykonávaním zmenárenskej činnosti. Týmito znakmi sú:

a) pečiatka, obsahujúca obchodný názov prevádzkarne,
b) podpis oprávneného pracovníka podľa podpisových vzorov,
c) identifikačné číslo.

/2/ Podpisové vzory sú doklady obsahujúce mená a podpisy pracovníkov prevádzkarne, ktorí sú oprávnení vykonávať zmenárenské operácie, prípadne ďalšie činnosti. Podpisové vzory musí schváliť a potvrdiť podnikateľ.

/3/ Pri vykonávaní zmenárenskej činnosti sa používajú tieto tlačivá:

a) odpočet o výmene (nákupe) devízových prostriedkov,
b) valutová kniha,
c) zberný účtovný doklad - súpis valút a šekov pri plnení ponukovej povinnosti.

Druhá časť


Práva a povinnosti podnikateľa pri vykonávaní zmenárenskej činnosti


§ 5


Podnikateľ je oprávnený používať pri nákupe devízových prostriedkov vlastný nákupný kurz valút a devíz.

§ 6


Za poskytnuté zmenárenské služby je podnikateľ oprávnený účtovať poplatok v Sk. Stanovenie výšky poplatku je v právomoci podnikateľa.
 
5) § 11 zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

§ 7


Podnikateľ je povinný zverejniť nákupný kurz a výšku účtovaných poplatkov za poskytnuté zmenárenské služby na takom mieste a takým spôsobom, aby klient bol jednoznačne o týchto skutočnostiach informovaný ešte pred vykonaním zmenárenskej operácie.

§ 8


Podnikateľ príp. zodpovedný zástupca písomne poverí pracovníkov na výkon zmenárenskej činnosti. Poverenie môže byť súčasťou pracovnej zmluvy.

§ 9


/1/ O nákupe devízových prostriedkov vystaví podnikateľ číslovaný doklad (nákupný odpočet), ktorý musí obsahovať tieto údaje:
a) nákup valút
1. číslo cestovného pasu (pre prípad vykonania spätnej výmeny nespotrebovanej slovenskej meny za zahraničné valuty. Pred vykonaním nákupu valút poučí pracovník zmenárne devízového cudzozemca, že prípadný spätný nákup nie je možné vykonať, ak klient nepredloží cestovný pas),
2. označenie nakupovanej meny, jej množstvo,
3. nákupný kurz,
4. kurzovú hodnotu v Sk,
5. poplatok v Sk,
6. sumu na vyplatenie v Sk,
7. identifikačné znaky prevádzkarne,
8. dátum a miesto vystavenia,
b) nákup devíz - šekov
1. číslo cestovného pasu klienta,
2. označenie nakupovanej meny, jej množstvo,
3. nákupný kurz,
4. kurzovú hodnotu v Sk,
5. poplatok v Sk,
6. sumu na vyplatenie v Sk,
7. identifikačné znaky prevádzkarne,
8. meno vlastníka šeku,
9. čísla šekov,
10. názov šekovníka,
11. dátum a miesto vystavenia.

/2/ Kópiu nákupného odpočtu dostane klient, originál si ponechá v číselnom rade v evidencii podnikateľ. Platí to aj v prípade, ak pri vystavovaní odpočtov podnikateľ využíva výpočtovú techniku6).

/3/ Ak podnikateľ vykoná storno nákupného odpočtu, zaradí ho medzi ostatné v číselnom rade. Originál i kópiu označí slovom "storno", ďalej uvedie identifikačné znaky prevádzkarne, dátum a miesto vystavenia.

/4/ Podnikateľ zaokrúhľuje sumu na vyplatenie pri nákupe devízových prostriedkov na celé slovenské koruny.

/5/ Ak podnikateľ uvažuje s vykonávaním nákupu devíz - šekov, je povinný vopred dohodnúť s devízovou bankou podmienky ich odoberania.

§ 10


/1/ O zmenárenskej činnosti podnikateľ vedie autorizovanú valutovú knihu, do ktorej zaznamenáva zmenárenské operácie vrátane odvodu a nákupu devízových prostriedkov v devízových bankách. Valutovú knihu je povinný denne uzavierať (aj v prípade využitia výpočtovej techniky) vyčíslením súhrnných súm jednotlivých druhov nakúpených devízových prostriedkov.

/2/ Zberný účtovný doklad, ktorý je súpisom súhrnných súm nakúpených devízových prostriedkov je podnikateľ povinný zostaviť pri každom odvode devízovej banke.

/3/ Zápisy o odvodoch musia byť v súlade s údajmi na zbernom účtovnom doklade, ktorý potvrdila devízová banka, prípadne s dokladom devízovej banky o realizovanom odvode.

/4/ Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby sa doklady preukazujúce vykonanie odvodu nachádzali v prevádzkarni po uskutočnení odvodu, najneskoršie v nasledujúci deň. Ak sa odvod vykoná prostredníctvom pošty, po doručení týchto dokladov.

6) § 11 zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve

§ 11


/1/ Podnikateľ zodpovedá za pravosť a platnosť nakúpených devízových prostriedkov. Ak má podnikateľ podozrenie, že devízové prostriedky sú falšované alebo pozmenené, odoberie ich na potvrdenku7).

/2/ Podnikateľ vystaví potvrdenku najmenej v štyroch vyhotoveniach určených pre:

a) predložiteľa,
b) Národnú banku Slovenska,
c) políciu,
d) prevádzkareň, ktorá falzifikát zadržala.

§ 12


Všetky doklady, ktoré podnikateľ používa pri vykonávaní zmenárenskej činnosti (§ 4 ods. 3) sú podľa osobitného zákona účtovnými dokladmi8). Podnikateľ je povinný tieto doklady uchovávať po dobu piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom boli vystavené, z toho dva roky v prevádzkarni podnikateľa. Skartácia dokladov sa môže vykonať až po uplynutí tejto doby.

Tretia časť


Ponuková povinnosť


§ 13


Všetky devízové prostriedky nakúpené v rámci zmenárenskej činnosti je podnikateľ povinný ponúknuť na kúpu devízovej banke9).
 
7) § 2 vyhlášky ŠBČS č. 147/1992 Zb., ktorou sa ustanovuje postup pri príjme zákonných peňazí a nakladaní s nimi a pri poskytovaní náhrad za necelé a poškodené bankovky a mince
8) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
9) § 11 a 12 devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb.

Štvrtá časť


Bankový dohľad


§ 14


Bankový dohľad nad zmenárenskou činnosťou vykonáva Národná banka Slovenska10).

Piata časť


Záverečné ustanovenia


§ 15


Zrušuje sa opatrenie Štátnej banky česko - slovenskej z 9. septembra 1992, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie zmenárenskej činnosti právnickými a fyzickými osobami, vyhlásené v čiastke 94/1992 Zb.

§ 16


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         
Vydávajúci odbor: Devízový
Vypracoval: Ing. Gabriela Matonoková tel. 325 441 - 4 kl.278
                   Mgr. Branislav Roh tel. 325 441 - 4 kl.287
 
10) § 36 ods. 1písm. b) zákona NR SR č. 566/1992 Zb., o Národnej banke Slovenska v znení zákona NR SR č. 249/1994 Z.z.