Obchodné podmienky - dodatok

D O D A T O K  č.  1
k Všeobecným obchodným podmienkam
zo dňa 3. augusta 1995,


ktorými sa určujú zásady vedenia účtov klientov v bankách
a zásady vykonávania platobného styku a zúčtovania na týchto účtoch
zo dňa 7. decembra 1993


Národná banka Slovenska po schválení v Direktóriu Národnej banky Slovenska dňa 3. augusta 1995 vydáva dodatok č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam, ktorými sa určujú zásady vedenia účtov klientov v bankách a zásady vykonávania platobného styku a zúčtovania na týchto účtoch zo dňa 7. decembra 1993

Čl. I


Všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa určujú zásady vedenia účtov klientov v bankách a zásady vykonávania platobného styku a zúčtovania na týchto účtoch zo dňa 7. decembra 1993 sa menia a dopĺňajú takto:

1. V čl. III ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová veta tohto znenia: "Banka nezriaďuje klientom účty so zachovaním anonymity."

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:
"3a) Čl. II bod 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov."

2. V čl. III ods. 3 sa text v zátvorke dopĺňa takto:
"vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie".

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 5) znie:

"5) Napr. § 38 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách, v znení neskorších predpisov,
§ 7 ods. 5 zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon,
čl. II bod 6 a čl. VI zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z.z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov".

4. V čl. VI písm. b) text v zátvorke znie: "(čl. XXXIII ods. 1, písm. a/)".

5. V čl. VI písm. c) text v zátvorke znie: "(čl. LIV až LXI)".

6. V čl. XII ods. 2 sa vypúšťa posledná veta a nahrádza sa novou vetou, ktorá znie: "Banka je povinná požadovať preukázanie totožnosti klienta pri každom obchode a pri prenájme bezpečnostných schránok. Poskytnutie služieb so zachovaním anonymity klienta banka odmietne."

Poznámka pod čiarou k odkazu9) znie:
"9) § 37 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov."

7. V čl. X písm. d) text v zátvorke znie: "(čl. XXXIII ods. 1, písm. b/)".

8. V čl. X písm. f) text v zátvorke znie: "(čl. LIV až LXI)".

9. V čl. XVI ods. 3 písm. c) znie:
"c) špecifický symbol (napr. číslo sporožírového účtu u platieb klientov Slovenskej sporiteľne, a.s.; obdobie za ktoré sa platí poistné, daň, príspevok do fondu zamestnanosti a pod.)."

10. V čl. XVI ods. 5 sa číslica "2" nahrádza číslicou "1".

11. V čl. XVII ods. 1 sa číslica "3" nahrádza číslicou "2".

12. V čl. XIX ods. 2, v treťom riadku sa vypúšťajú slová "a bankové spojenie".

13. Poznámka pod čiarou k odkazu12) znie:
"12) § 18 ods. 2 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z.z. o zásadách platobného styku medzi bankami.".

14. V čl. XXVIII ods. 1 sa číslica "2" nahrádza číslicou "1".

15. V druhej časti sa vypúšťa ustanovenie o šekoch "čl.XXX až XL" a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:

"Šeky


Čl. XXX


/1/ Šek je platobný príkaz, ktorým vystaviteľ šeku prikazuje peňažnému ústavu (šekovníkovi) zaplatiť šekovú sumu osobe na šeku menovite uvedenej alebo majiteľovi šeku.

/2/ Podľa toho, kto šek vystavil, sa rozlišuje:

a) bankový šek - vystaviteľom je banka (čl. XLIII až XLVII),
b) súkromný šek - vystaviteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je bankou. Osobitný druh týchto šekov predstavujú zaručené šeky (čl. XXXVII až XLII).

/3/ Podľa toho, na koho je šek vystavený, sa rozlišuje:

a) šek na meno - je vystavený na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej má byť šek vyplatený,
b) šek na majiteľa - na ktorom nie je uvedené meno osoby, v prospech ktorej je šek vystavený, vypláca sa osobe, ktorá šek predloží.

/4/ Klient môže po dohode s bankou používať šek ako platobný prostriedok pri bezhotovostnom platení alebo na výber sumy v hotovosti v banke.

/5/ Šekovú knižku alebo šeky jednotlivo vydáva klientovi banka, ktorá vedie jeho účet, s výnimkou bankových šekov. Vzor univerzálneho šeku je uvedený v prílohe č.3.

/6/ Vystavovanie šekov a ďalšie úkony týkajúce sa šekov sa riadia osobitným zákonom16).

Čl. XXXI


/1/ Šek musí byť vyplnený úplne, čitateľne a správne podľa predtlače a musí obsahovať okrem náležitostí stanovených osobitným zákonom16) aj bankové spojenie platiteľa, konštantný symbol a číslo šeku. Údaje na šeku nesmú byť prepisované, prečiarkované, alebo inak menené a nesmú byť písané obyčajnou ceruzou. Na šekoch vydaných Slovenskou sporiteľňou, a.s., sa namiesto údaja "číslo šeku" uvádza číslo sporožírového účtu klienta.

/2/ Šek sa označí domicilom vydávajúceho miesta.

/3/ Šek musí byť vlastnoručne podpísaný majiteľom účtu alebo osobou oprávnenou disponovať s peňažnými prostriedkami na účte podľa podpisového vzoru uloženého v banke, ktorá vedie jeho účet. Ak je vystaviteľom šeku právnická osoba, musí byť na šeku uvedené aj jej označenie.

/4/ Pri šeku na meno musí byť údaj komu má byť šek vyplatený uvedený neskrátene vrátane sídla - ak ide o právnickú osobu, alebo neskráteným menom, priezviskom a adresou - ak ide o fyzickú osobu. V prípade, že sa jedná o dlhé názvy, alebo o zaužívané skrátené podoby, ktoré sa používajú v skrátenej forme (ako napr. trieda SNP), použitie skrátenej podoby sa pripúšťa.

/5/ Na šeku na majiteľa uvedie vystaviteľ namiesto údajov uvedených v ods. 4 označenie "majiteľovi".

Čl. XXXII


/1/ Banky a iné osoby (ďalej iba "príjemca šeku") akceptujú šeky na základe dohody s bankou, ktorá vydáva šeky klientom. Za dohodu sa považuje i prijatie šeku pri dodržaní týchto podmienok, prípadne ďalších podmienok určených bankou.

16) Zákon zmenkový a šekový č.191/1950 Zb.

/2/ Banky sú povinné vhodným spôsobom oboznámiť príjemcu šeku s podmienkami prijatia šeku.

/3/ Banka si môže určiť odlišný spôsob pre prijímanie vlastných šekov.

Čl. XXXIII


/1/ Klient môže vystaviť na banku, ktorá vedie jeho účet

a) šek na bezhotovostný prevod sumy zo svojho účtu v prospech účtu prijímateľa (šek na zúčtovanie), ktorý musí byť na líci šeku označený doložkou "len na zúčtovanie",
b) šek na výplatu hotovosti zo svojho účtu v prospech príjemcu hotovosti (pokladničný šek).

/2/ Klient nesmie vystaviť šek, na ktorého vyplatenie nie je na účte dostatok peňažných prostriedkov (nekrytý šek)17).

/3/ Banka dohodne s klientom, ktorého účet vedie, podmienky vydávania a používania šekov.

Čl. XXXIV


/1/ Klient je povinný pri predložení šeku preukázať svoju totožnosť.3a) Pri výplate šeku v hotovosti je ďalej povinný potvrdiť príjem sumy svojim podpisom na šeku.

/2/ Príjemca šeku je povinný overiť totožnosť predložiteľa šeku podľa platného občianskeho preukazu18) a na rube šeku poznačiť číslo občianskeho preukazu a rodné číslo. V prípade, že sa jedná o cudzieho štátneho príslušníka alebo o štátneho príslušníka Slovenskej republiky s trvalým pobytom v zahraničí, číslo jeho cestovného pasu.

/3/ Ak šek nie je riadne vyplnený, alebo ak predložiteľ šeku nepreukáže svoju totožnosť, alebo nesplní ďalšie podmienky ustanovené v týchto zásadách, prípadne v podmienkach banky, vracia príjemca šeku takýto šek predložiteľovi bez vyplatenia. Pokladničný šek predložený v banke, ktorá vedie účet, na ťarchu ktorého je šek vystavený, vracia banka predložiteľovi, ak na jeho vyplatenie nie je na tomto účte dostatok peňažných prostriedkov.

17) § 12 čl. II zákona zmenkového a šekového č. 191/1950 Zb.
18) § 1 ods. 1 zákona NR SR č. 162/1993 Z.z. o občianskych preukazoch.

Čl. XXXV


/1/ Šeky sa predkladajú banke na vyplatenie v lehote určenej osobitným zákonom16).

/2/ Služby spojené s vyplatením šeku banka spoplatňuje podľa platného sadzobníka (čl.XXIII).

/3/ Vyplatené šeky sú archivované v banke, ktorá ich vyplatila, po dobu určenú osobitným zákonom19) a nie sú spätne zasielané banke, ktorá šeky vydala. Pre účely odstránenia chýb v zúčtovaní je banka archivujúca šeky povinná na požiadanie zaslať banke, ktorá tlačivá šekov vydala, fotokópiu šeku.

Čl. XXXVI


/1/ Klient je povinný chrániť šeky pred stratou a zneužitím a dodržiavať podmienky používania šekov, s ktorými bol bankou vopred oboznámený (čl. XXXIII, ods. 3. Nepoužité šeky vracia klient pobočke banky, ktorá tieto emitovala.

/2/ V prípade straty a odcudzenia šekov je klient povinný dodržiavať postup, ktorý bol dohodnutý medzi bankou a klientom. Stratené alebo odcudzené šeky klient nahlási pobočke vydávajúcej banky, pričom tieto šeky možno vyhlásiť za umorené20).

/3/ Za účelom ochrany svojich klientov si banky vzájomne oznamujú údaje o stratených a odcudzených šekoch a vedú si o nich evidenciu, a to po dobu platnosti týchto šekov.

/4/ Za škody vzniknuté z prijatia a vyplatenia falošného alebo sfalšovaného šeku šekovník nezodpovedá za predpokladu, že túto škodu nezavinil on sám21).

Zaručené šeky


Čl. XXXVII


/1/ V prípade, že je šek vystavený do maximálnej výšky 6.500,- Sk, vyplatí ho banka, ktorá šek vydala jeho príjemcovi, ak dodržal zásady uvedené v týchto podmienkach bez toho, aby požadovala overovanie krytia tohto šeku (ďalej len "zaručený šek").

19) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
20) § 68 čl. II zákona zmenkového a šekového č. 191/1950 Zb.
21) § 7 čl. III zákona zmenkového a šekového č. 191/1950 Zb.

/2/ V prípade platby, alebo výberu vyššej sumy môže klient vystaviť i niekoľko zaručených šekov, najviac však desať.

/3/ Banka, ktorá zaručený šek vydala, vyplatí banke, prípadne inému subjektu, ktorý takýto šek akceptoval, vyplatenú sumu vždy, ak boli dodržané zásady uvedené v týchto podmienkach.

Čl. XXXVIII


Banka, ktorá šeky vydáva, viaže prijímanie zaručeného šeku na preukázanie totožnosti predložiteľa, alebo na predloženie záručnej karty vydanej bankou k šekom.

Čl. XXXIX


Príjemca zaručeného šeku je povinný kontrolovať, či suma predloženého zaručeného šeku neprevyšuje sumu 6.500,-Sk a či nebolo predložených viac ako desať zaručených šekov.

Čl. XL


V prípade, že je prijímanie zaručeného šeku viazané na preukázanie totožnosti predložiteľa, postupuje príjemca zaručeného šeku podľa čl. XXXIV.

Čl. XLI


/1/ Ak je prijímanie zaručeného šeku viazané na predloženie záručnej karty vydanej k šekom, klient sa pri predložení zaručeného šeku preukáže záručnou kartou a podpíše tento šek v prítomnosti príjemcu zaručeného šeku.

/2/ Príjemca zaručeného šeku je povinný skontrolovať platnosť záručnej karty a ďalej, či podpis predložiteľa na zaručenom šeku zodpovedá podpisovému vzoru na záručnej karte. Príjemca zaručeného šeku skontroluje zhodnosť ďalších údajov uvedených na tomto šeku a na záručnej karte, najmä názov banky, ktorá šeky vydala a číslo účtu klienta. V prípade platby poznačí príjemca na rube zaručeného šeku číslo záručnej karty, v prípade výberu hotovosti v banke poznačí číslo záručnej karty a číslo občianskeho preukazu.

/3/ Ak klient v prípade platby predkladá tri alebo viac zaručených šekov súčasne, je príjemca zaručených šekov okrem kontroly záručnej karty povinný naviac overiť totožnosť predložiteľa a na rube šeku poznačiť číslo záručnej karty a číslo občianskeho preukazu. Rovnako postupuje, ak má pochybnosti o predložiteľovi jedného alebo dvoch zaručených šekov.

Čl. XLII


Príjemca šeku akceptuje zaručené šeky na základe výmeny specimenov týchto šekov, prípadne na základe ďalšej dohody s bankou, ktorá vydáva zaručené šeky klientom.

Bankové šeky


Čl. XLIII


/1/ Vystaviteľom bankového šeku (príloha č. 4) je banka. Banka, ktorá šek vystavila, ručí za jeho vyplatenie. Osoba oprávnená vystaviť bankový šek musí byť na šeku podpísaná podľa platného podpisového vzoru uloženého v banke.

/2/ Podmienkou pre vystavenie bankového šeku je zloženie peňažných prostriedkov na vnútornom účte banky. Klient nie je povinný zriadiť si účet v banke, od ktorej požaduje vystavenie bankového šeku, potrebné množstvo peňažných prostriedkov môže zložiť v hotovosti alebo bezhotovostne previesť na vnútorný účet banky. Banka pri splnení týchto podmienok a po preukázaní totožnosti klienta3a/ na požiadanie vystaví bankový šek klientovi.

/3/ Výška sumy, na ktorú môže byť bankový šek vystavený je neobmedzená.

/4/ Za vystavenie bankového šeku si banka účtuje poplatok podľa vlastného sadzobníka.

Čl. XLIV


/1/ Bankový šek môže byť realizovaný formou výplaty v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom v prospech účtu prijímateľa platby.

/2/ V prípade, že bankový šek bude realizovaný vo forme výplaty v hotovosti, vystavuje sa na meno a pre tieto účely platia ustanovenia čl. XXXI, ods. 4.

Čl. XLV


Pri predložení bankového šeku postupuje jeho príjemca v súlade s čl. XXXIV, ods. 2 týchto podmienok.

Čl. XLVI


/1/ Bankový šek je možné v prípade potreby rozmeniť na dva alebo viac bankových šekov, pričom tieto môžu byť vystavené na meno klienta alebo na meno budúceho majiteľa šeku.

/2/ Banka na požiadanie vystaví jeden alebo viac bankových šekov na zostatkovú sumu pôvodného šeku.

Čl. XLVII


Banky akceptujú bankové šeky na základe vymenených specimenov šekov a podpisových vzorov, prípadne na základe osobitnej dohody. Vyplatené šeky sú archivované v banke ktorá ich vyplatila, po dobu určenú zákonom19) a nie sú spätne zasielané banke, ktorá šeky vydala".

16. Doterajšie "čl. XLI až XLVI" sa označujú ako "čl. XLVIII až LIII".

17. V doterajšom čl. XLI sa číslica "6" nahrádza číslicou "5".

18. V druhej časti sa vypúšťa časť Bankové platobné karty (č. XLVII až čl. LIV) a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:

"Bankové platobné karty


Čl. LIV


Základné pojmy a ustanovenia


/1/ Banková platobná karta (ďalej len "platobná karta") je platobný nástroj, ktorým sa vykonávajú bezhotovostné a hotovostné platobné operácie na ťarchu alebo v prospech účtu, ku ktorému bola platobná karta vydaná.

/2/ Platobnú kartu vydáva banka k účtu, ktorý vedie pre fyzickú alebo právnickú osobu (ďalej len "klient").

/3/ Banka môže vydať k jednému účtu niekoľko platobných kariet, majiteľovi účtu, spoludisponujúcim a oprávneným osobám.

/4/ Majiteľom účtu je fyzická alebo právnická osoba, na meno ktorej je účet zriadený.

/5/ Spoludisponujúci je osoba splnomocnená majiteľom účtu na disponovanie peňažnými prostriedkami na účte.

/6/ Oprávnená osoba je držiteľ platobnej karty, splnomocnený na základe žiadosti o vydanie platobnej karty k účtu, podpísanej majiteľom účtu, realizovať transakcie iba prostredníctvom platobnej karty.

/7/ Držiteľ platobnej karty je osoba, ktorej banka vydala platobnú kartu na základe písomnej žiadosti a uzatvorenej zmluvy s majiteľom účtu. Držiteľom platobnej karty môže byť majiteľ účtu, spoludisponujúca, resp. oprávnená osoba.

/8/ Platobná karta je neprenosná, jej zneužitie neoprávnenými osobami je trestné22).

/9/ Na vydanie platobnej karty nemá klient právny nárok.

/10/ Debetná platobná karta je viazaná na finančné prostriedky klienta, zvyčajne prostredníctvom bežného alebo špeciálneho (kartového) účtu. Transakcie sú denne zúčtovávané na ťarchu príslušného účtu.

/11/ Kreditná karta je platobná karta, ktorá nie je viazaná na finančné prostriedky klienta. Banka poskytuje držiteľovi platobnej karty možnosť čerpania revolvingového úveru, ktorý sa splácaním záväzkov klienta automaticky obnovuje na pôvodnú výšku v rámci dohodnutého limitu medzi bankou a klientom.

/12/ Charge karta je platobná karta, ktorá nie je viazaná na finančné prostriedky klienta. Držiteľ platobnej karty čerpá od banky úver a v dohodnutých intervaloch dostáva od banky výpis svojich transakcií, na základe ktorého je povinný v stanovenej lehote uhradiť svoje záväzky. Uhradenie záväzkov voči banke je súčasne podmienkou na obnovenie úveru na ďalšie obdobie.

/13/ Obnovená karta je platobná karta s novým dátumom platnosti, ktorá sa držiteľovi platobnej karty vydáva po skončení platnosti pôvodnej platobnej karty.

22) § 249c Trestného zákona.

/14/ Affinity Card je platobná karta, ktorú môže banka vydať pre členov právnickej osoby alebo skupiny ľudí so spoločnými záujmami, profesiou a pod. Funkcia platobnej karty je obdobná ako pri ostatných platobných kartách, dizajn platobnej karty odlišuje túto skupinu držiteľov platobných kariet od ostatných klientov (napríklad platobnej karty pre členov lekárskej komory, obchodnej komory a pod.).

/15/ Co-Branded Card je platobná karta vydaná spoločne členskou bankou a obchodníkom, ktorá nesie logá obidvoch inštitúcií. Funkcia platobnej karty je obdobná ako pri ostatných platobných kartách, umožňuje však nebankovým subjektom participovať na vydávaní platobných kariet.

/16/ Replacement Card je platobná karta s obmedzenou dobou platnosti, ktorá je vyrobená a vydaná držiteľovi platobnej karty na základe súhlasu banky prostredníctvom "Card Replacement Centre" v prípade straty alebo krádeže platobnej karty v zahraničí.

/17/ Peňažný automat ATM (Automated Teller Machine), resp. bankomat je zariadenie zabezpečujúce výdaj hotovosti pri použití platobnej karty držiteľom, prípadne ďalšie služby, ako napr. informácie o zostatku na účte, vklad hotovosti na účet, informácie o prevedených transakciách, prevod peňažných prostriedkov a pod.

/18/ Elektronická pokladňa EFT POS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) je elektronické zariadenie umiestnené u obchodníka, ktoré umožňuje autorizáciu platobnej karty, bezhotovostnú platbu a následný elektronický prevod finančných prostriedkov z účtu, ku ktorému bola platobná karta vydaná na účet obchodníka.

/19/ Reliéfny záznam (embossing) je hmatateľný a čitateľný zápis na prednej strane karty, obsahujúci osobné údaje držiteľa platobnej karty a údaje potrebné na zúčtovanie. Záznam je určený na vizuálnu kontrolu a mechanické snímanie týchto údajov.

/20/ Plochá tlač (indent printing) je nehmatateľný a čitateľný zápis osobných a zúčtovacích údajov na prednej strane platobnej karty, ktorý je určený na vizuálnu kontrolu a zabraňuje použitiu platobnej karty mimo elektronického prostredia.

/21/ Magnetický záznam je umiestnený na magnetickom prúžku zadnej strany platobnej karty a slúži na nahratie údajov identifikujúcich držiteľa platobnej karty, ktoré sú elektronicky zosnímané pri transakciách v ATM a EFT POS.

/22/ Osobné identifikačné číslo (z angl. Personal Identification Number, tzv. PIN číslo) je číslo podmieňujúce používanie platobnej karty v elektronických snímacích zariadeniach (napr. ATM, EFT POS).

/23/ Denný limit stanovuje maximálnu výšku hotovosti, ktorú je možné danou platobnou kartou vybrať z ATM, resp. maximálnu výšku platieb, ktoré je možné uskutočniť v rámci jedného kalendárneho dňa.

/24/ Cash Advance je výber hotovosti na platobnú kartu pri prepážke v pobočke finančnej inštitúcie akceptujúcej platobné karty.

/25/ Autorizačné centrum je centrum, na ktoré sú napojené ATM a EFT POS terminály, a ktoré povoľuje, resp. odmieta vykonať jednotlivé transakcie na základe kritérií stanovených bankou.

/26/ Partnerská banka je banka poskytujúca služby (spravovanie obchodníkov, výdaj hotovosti prostredníctvom ATM, imprintrov a pod.), ku ktorým ju oprávňuje členstvo v medzinárodných organizáciách. Každá partnerská banka je oprávnená používať obchodnú značku príslušnej asociácie. /27/ Obchodník je fyzická alebo právnická osoba, akceptujúca platobné karty na základe zmluvy uzatvorenej s partnerskou bankou (obchody, hotely, reštaurácie, požičovne áut, benzínové čerpadlá a pod.).

/28/ Imprinter je mechanický snímač údajov embossovaných na platobnej karte.

/29/ Platobný doklad (sales slip) je doklad, na ktorom držiteľ platobnej karty podpisom potvrdzuje prevzatie hotovosti, tovaru alebo poskytnutých služieb pri bezhotovostnej platbe prostredníctvom platobnej karty.

/30/ STOPLIST je zoznam platobných kariet, na ktoré je zákaz výplaty vo forme vizuálneho alebo elektronického záznamu.

/31/ HOTLIST je zoznam "horúcich" platobných kariet uvedených na STOPLISTE, ktoré už boli aspoň jedenkrát zneužité.

/32/ ICA číslo (Interbank Card Association Number) je jedinečné štvormiestne číslo identifikujúce finančnú inštitúciu, ktorá vydala platobnú kartu.

/33/ Prefix je počiatočná sekvencia z čísla platobnej karty, ktorá jednoznačne identifikuje produkt a vydavateľa platobnej karty. Zvyčajne ju tvorí prvých šesť číslic z čísla platobnej karty.

/34/ Chargeback je reklamácia transakcie uskutočnenej platobnou kartou odoslaná vydavateľom platobnej karty partnerskej banke, ktorá spravuje obchodníka, u ktorého bola uskutočnená transakcia. Reklamácia môže byť spojená s prevodom finančných prostriedkov.

/35/ Floor limit je maximálna suma špecifikovaná podľa kategórie obchodníkov, pod hodnotu ktorej transakcia ešte nevyžaduje autorizáciu vydavateľa platobnej karty. Stanovuje sa zmluvne medzi bankou a obchodníkom. /36/ Provízia je poplatok platený obchodníkom banke, s ktorou má podpísanú zmluvu o akceptácii platobných kariet. Zvyčajne je vyjadrená ako určité percento z každej transakcie, alebo stanovená hodnota v domácej mene.

Čl. LV


Normalizácia platobných kariet


/1/ Základné vlastnosti platobnej karty musia zodpovedať medzinárodným normám vydávaným Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (normy ISO) podľa typu vydávanej platobnej karty, v súlade so spôsobom zaznamenávania informácií na platobnej karte, spôsobom jej autorizácie, spôsobom jej komunikácie s prostredím a to najmä pre:

a) fyzikálne charakteristiky (materiál, rozmery, tolerancie),
b) reliéfne písmo (embossing),
c) nosič dát,
d) umiestnenie reliéfnych nápisov,
e) umiestnenie záznamových stôp I, II a III,
f) štruktúru záznamov na stopách I, II a III pre finančné transakcie.

/2/ Identifikačné znaky čelnej strany (FRONT) a zadnej strany (REVERS) platobnej karty musia zodpovedať pravidlám medzinárodných kartových asociácií pre bankové platobné karty.

/3/ Platobná karta musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

a) identifikátory vydavateľa platobnej karty (logo, názov vydavateľa, ICA a pod.),
b) identifikácia držiteľa platobnej karty (meno, rodné číslo, podpis a pod.),
c) číslo platobnej karty,
d) dátum, resp. dobu platnosti platobnej karty,
e) bezpečnostné prvky platobnej karty.

/4/ Platobné karty, platné len na území Slovenskej republiky (národná platobná karta), musia mať uvedenú územnú platnosť.

/5/ Národné platobné karty musia mať na zadnej strane uvedené upozornenie, že neoprávnené použitie platobnej karty je trestné22).

Debetné platobné karty


Čl. LVI


Vydávanie platobných kariet


/1/ Platobné karty sú oprávnené vydávať iba banky.

/2/ Výrobu platobných kariet zabezpečujú banky prostredníctvom autorizovaných výrobcov plastových kariet.

/3/ Banka vydáva platobnú kartu klientovi na základe písomnej zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty.

/4/ V zmluve o vydaní a používaní platobnej karty dohodne banka s klientom najmä:

a) druh platobnej karty,
b) rozsah používania platobnej karty (napr. národná, medzinárodná),
c)spôsob disponovania peňažnými prostriedkami na účte prostredníctvom platobnej karty,
d) spôsob zúčtovania hotovostných výberov a bezhotovostných platieb,
e) dobu platnosti platobnej karty,
f) podmienky zrušenia práva na používanie platobnej karty,
g) podmienky zániku zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty,
h) náklady spojené s používaním platobnej karty.

/5/ Za dizajn platobnej karty vrátane identifikačných údajov držiteľa platobnej karty zodpovedá banka, ktorá platobnú kartu vydala.

Čl. LVII


Povinnosti držiteľa platobnej karty


/1/ Platobná karta je majetkom banky. Držiteľ platobnej karty zodpovedá za jej používanie v súlade so zmluvou o vydaní a používaní platobnej karty.

/2/ Po ukončení platnosti platobnej karty nesmie držiteľ platobnú kartu ďalej používať.

/3/ Držiteľ platobnej karty je povinný dodržiavať zmluvne dohodnuté zásady ochrany platobnej karty a autorizačného kódu, chrániť platobnú kartu pred stratou a zneužitím.

/4/ Držiteľ platobnej karty je povinný chrániť platobnú kartu pred mechanickým poškodením a magnetickým poľom.

/5/ Držiteľ platobnej karty zodpovedá za škody spôsobené nedodržaním zmluvných podmienok. Ak držiteľ platobnej karty je spoludisponujúca alebo oprávnená osoba, za škody takto spôsobené zodpovedá majiteľ účtu.

/6/ Držiteľ platobnej karty alebo majiteľ účtu je povinný oznamovať banke, ktorá platobnú kartu vydala, všetky zmeny údajov, na základe ktorých mu bola platobná karta vydaná.

Čl. LVIII


Zánik zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty


/1/ Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty zaniká dohodou zmluvných strán, výpoveďou jednej z nich alebo zrušením zmluvy o účte.

/2/ Majiteľ účtu môže kedykoľvek zrušiť právo spoludisponujúcej a oprávnenej osoby na používanie platobnej karty.

/3/ Majiteľ účtu zodpovedá za všetky záväzky, ktoré vznikli používaním platobnej karty, vydanie ktorej k svojmu účtu schválil, až do vyrovnania záväzkov vyplývajúcich z jej používania.

/4/ Banka je oprávnená kedykoľvek zmluvu o vydaní a používaní platobnej karty vypovedať. Výpoveď musí byť písomná a musí byť klientovi doručená.

/5/ Majiteľ účtu je oprávnený kedykoľvek písomne vypovedať zmluvu o vydaní a používaní platobnej karty.

/6/ Zánikom zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty nezaniká majiteľovi účtu povinnosť vysporiadať všetky záväzky plynúce z používania platobných kariet vydaných k jeho účtu.

/7/ Výpoveď zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty je účinná od nasledujúceho dňa po doručení výpovede. V prípade, že klient do 3 dní neprevezme zásielku, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa o uložení nedozvedel.

Čl. LIX


Akceptácia platobnej karty


/1/ Obchodník akceptuje platby vykonávané prostredníctvom platobných kariet na základe zmluvy s bankou, ktorá zabezpečuje akceptáciu platobnej karty.

/2/ Zmluva o akceptácii platobných kariet má písomnú formu. Banka dohodne v zmluve s obchodníkom najmä:

a) spôsob autorizácie platobnej karty,
b) spôsob a periodicitu doručovania účtovných dokladov,
c) spôsob a periodicitu zúčtovania transakcií na účet obchodníka,
d) autorizačný limit obchodníka (floor limit a pod.),
e) výšku provízie,
f) ustanovenia o porušení dohodnutých podmienok,
g) zoznam obchodných miest.

/3/ Banky sú povinné vhodným spôsobom oboznámiť obchodníka s podmienkami prijímania platobných kariet.

/4/ Pri platobných kartách, ktorých používanie je viazané na preukázanie totožnosti predložiteľa, je obchodník povinný overiť totožnosť predložiteľa platobnej karty podľa platného občianskeho preukazu18/ a pri platobných kartách, ktorých používanie je viazané na overenie podpisu, overiť či podpis predložiteľa zodpovedá podpisovému vzoru na platobnej karte. V prípade, že sa jedná o cudzieho štátneho príslušníka alebo o štátneho príslušníka Slovenskej republiky s trvalým pobytom v zahraničí, overí totožnosť predložiteľa platobnej karty podľa cestovného pasu.

/5/ Banka môže oznámiť obchodníkovi údaje z evidencie o stratených, odcudzených a zneužitých národných platobných kartách dohodnutým spôsobom (písomne, na magnetických médiách a pod.).

Čl. LX


Zánik zmluvy o akceptácii platobných kariet


/1/ Zmluva o akceptácii platobných kariet zaniká dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou jednej z nich.

/2/ Banka je oprávnená kedykoľvek zmluvu o akceptácii platobných kariet písomne vypovedať.

/3/ Obchodník je oprávnený zmluvu o akceptácii platobných kariet kedykoľvek písomne vypovedať.

/4/ Výpoveď zmluvy o akceptácii platobných kariet je účinná od nasledujúceho dňa po doručení výpovede. V prípade, že klient do 3 dní neprevezme zásielku, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa o uložení nedozvedel.

/5/ Zánikom zmluvy nezaniká banke a obchodníkovi povinnosť vysporiadať všetky záväzky do dňa zániku zmluvy o prijímaní platobných kariet.

/6/ Ak banka zistí, že obchodník vykonávajúci činnosť podľa čl. LVIII nedodržiava povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok, alebo nedodržiava povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o akceptácii platobných kariet, je banka oprávnená zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou.

Čl. LXI


Ochrana platobných kariet


/1/ Za účelom ochrany svojich klientov si banky môžu vzájomne a dohodnutým spôsobom oznamovať údaje o stratených, odcudzených a zneužitých platobných kartách a viesť ich evidenciu.

/2/ Ak sa banka odôvodnene obáva zneužitia platobnej karty, môže zamedziť používanie takej platobnej karty, zaradiť ju do evidencie podľa ods. 1 a žiadať jej vrátenie.

/3/ Za účelom ochrany svojich klientov si banky môžu vzájomne a dohodnutým spôsobom oznamovať údaje o nekorektnom konaní obchodníkov a viesť o tom evidenciu.

/4/ Banky sú povinné nakladať s platobnými kartami ako s ceninami,23) v prípade ak sú:

a) nepersonalizované,
b) v dobe platnosti.

/5/ Ak je banke odovzdaná alebo u nej zadržaná cudzia platobná karta, odovzdá ju banke, ktorá je na platobnej karte uvedená ako vydavateľ platobnej karty. Pred odoslaním ju znehodnotí v súlade s platnými pravidlami medzinárodných kartových asociácií."

23) Pokyn guvernéra NBS č. 18/1995 pre správu zásob peňazí a iných hodnôt a na vykonávanie emisnej a pokladničnej činnosti v NBS.

19. Na konci druhej časti sa za ustanovenia o platobných kartách vkladá nový text, ktorý znie:

Čl. LXII


"Tuzemský akreditív


/1/ Tuzemský akreditív24) je písomný záväzok banky, vystavený na základe žiadosti klienta-príkazcu, ktorým sa banka zaväzuje poskytnúť plnenie tretej osobe- oprávnenému, ak budú v stanovenej dobe splnené podmienky akreditívu.

/2/ Tuzemský akreditív je jedným zo zabezpečovacích nástrojov v tuzemskom platobnom styku, pri ktorom banka vystupuje ako sprostredkovateľ medzi kupujúcim a predávajúcim. Na akreditíve sa zúčastňujú:
- príkazca (obvykle kupujúci, ktorý žiada banku o otvorenie akreditívu v prospech predávajúceho),
- banka príkazcu (banka otvárajúca akreditív),
- oprávnený (obvykle predávajúci, beneficient),
- prípadne aj banka, ktorá otvorenie akreditívu avizuje alebo potvrdzuje.

Čl. LXIII


/1/ Odvolateľný akreditív môže banka vo vzťahu k oprávnenému zmeniť alebo zrušiť bez jeho súhlasu a bez predchádzajúceho oznámenia do doby než oprávnený splní podmienky akreditívu.

/2/ Neodvolateľný akreditív môže byť zmenený alebo zrušený len na základe súhlasu príkazcu, vystavujúcej banky, oprávneného a potvrdzujúcej banky ak taká existuje.

/3/ Avizovaný akreditív nevyjadruje právny záväzok avizujúcej banky. Avizujúca banka oznamuje oprávnenému otvorenie akreditívu a zodpovedá iba za škodu spôsobenú nesprávnosťou tohto oznámenia.

/4/ Potvrdený akreditív je neodvolateľný akreditív, ktorý banka oprávneného na požiadanie potvrdila beneficientovi. Banka, ktorá akreditív potvrdila, preberá na seba rovnaký záväzok za plnenie platby z akreditívu, ako banka, ktorá akreditív vystavila.

/5/ Akreditív splatný na videnie sa začne plniť ihneď po predložení dokumentov, ktoré sú v súlade s podmienkami akreditívu, v banke príkazcu - otvárajúcej akreditív alebo v banke oprávneného - potvrdzujúcej banke, ak taká existuje.

24) § 682 - 691 Obchodného zákonníka

/6/ Akreditív s odloženou splatnosťou sa začne plniť v stanovenej dobe po predložení dokumentov, ktoré sú v súlade s podmienkami akreditívu. Doba musí byť presne a jednoznačne stanovená v podmienkach akreditívu.

Čl. LXIV


/1/ Podrobnejšie ustanovenia o akreditíve sú obsiahnuté v "Jednotných zvyklostiach a pravidlách pre dokumentárne akreditívy", ktoré vydala Medzinárodná obchodná komora v Paríži v roku 1993 ako publikáciu č. 500.

/2/ Medzinárodne uznávanou normou, ktorá sa dodržiava v operáciách spojených so spracovaním tuzemského akreditívu sú "Medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok", ktoré vydala Medzinárodná obchodná komora v Paríži v roku 1990 pod názvom "INCOTERMS 1990".

20. V tretej časti sa doterajšie "čl. LV až LVII" označujú ako "čl. LXV až LXVII".

21. Príloha č. 1 Tuzemský akreditív sa vypúšťa. Doterajšie prílohy č. 2, 3, 4, 5, 6 sa označujú ako prílohy č. 1, 2, 3, 4, 5.

22. V doterajšej prílohe č. 2 Konštantné symboly používané v platobnom styku, Triede 5-ostatné finančné platby sa vkladá pod text "355x - platby poistného poisťovniam (14 riadok) nový text, ktorý znie: "4559 - výplaty z vkladov obyvateľstva prostredníctvom platobnej karty, 555x - vrátená rýchla platba"

23. V triede 9 - vzťahy bánk ku klientele B sa v predposlednom riadku vypúšťa konštantný symbol "1898" a nahrádza sa novým konštantným symbolom "189x".

24. V doterajšej prílohe č. 5 Vzor univerzálneho bankového šeku sa vypúšťa text s názvom "Vysvetlivky k univerzálnemu bankovému šeku a nahrádzajú sa novým textom, ktorý znie:

"Vysvetlivky k bankovému šeku


Rozmery šeku : 205,74 mm, (81,10") x 97,29 mm (23/6")

Líce šeku

1. Voľný priestor v záhlaví je určený pre vytlačenie názvu šekovníka (prípadne jeho loga).

2. V okienku " MENA " sa uvádza mena, v ktorej je šek vystavený.

3. V okienku " SUMA " sa čiastka k vyplateniu uvádza číslicami, pred tento údaj sa odporúča dávať znamienko rovnosti.

4. Do riadku " SUMA SLOVOM " sa suma vpisuje vždy s veľkým začiatočným písmenom a haliere sa uvádzajú v zlomku, napr. päťdesiat halierov - 50/100. V prípade, že suma sa začína číslicou 1, uvádza sa v texte i s touto číslicou, napr. - Jedentisíc.

5. Do riadku " KOMU " sa uvádza meno, priezvisko a adresa osoby, ktorej má byť šek vyplatený. Ak riadok veľkosťou nepostačuje pre daný účel, je možné pokračovať vo vpisovaní pod daný riadok.

6. Do riadku " SPLATNÝ U " sa uvádza presný názov banky, ktorá šekovú sumu vypláca alebo zúčtuje.

7. V riadku " MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA " sa mesiac uvádza vždy slovom.

8. Do riadku " PODPISY " sa podpisujú osoby na to oprávnené a to spôsobom ako je uvedené v podpisových vzoroch.

9. Medzi riadkami " MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA " a " PODPISY " je vyhradené miesto pre názov vystaviteľa (na vzore univerzálneho šeku je vyznačené prerušovanou čiarou, pričom predpokladaná výška písma je 4 mm). Označenie vystaviteľa môže byť aj vytlačené.

10. Ak budú šeky spracované bez použitia čítacieho zariadenia, uvádzajú sa údaje predpísané v okienku, ktoré oddeľuje potlačenú časť od nepotlačenej, nad uvedeným okienkom podľa predtlače s tým, že:

a) nad okienkom určeným pre bankové spojenie (neoznačené okienko, " ČÍSLO ÚČTU " a " KÓD BANKY " sa uvádza úplné bankové spojenie, z ktorého má byť šeková suma zúčtovaná,
b) nad okienkom " KÓD " sa uvádza konštantný symbol 179, 178.

11. Ak budú šeky spracované pomocou čítacieho zariadenia, uvádza príslušné údaje banka v čítacej zóne v súlade s materiálom " Univerzálna kódová linka bankového šeku ".

12. Všetky údaje podľa bodov 10. a 11. sú iba numerické.

13. Čiara nad okienkami s predpísanými údajmi (2,5 mm) môže byť ozdobná (orna-mentálna), alebo môže byť využitá pre negatívny text podľa rozhodnutia banky. 14. V dolnej časti šeku musí byť zachovaný biely pruh (16,05 mm), v ktorom je vytlačený iba nasledujúci alebo obdobný text: " Toto pole láskavo nepopisujte, ani nepečiatkujte, je určené pre automatizované spracovávanie šeku, " a to malým typom písma tesne nad spodným okrajom tlačiva. Do bieleho pruhu môže banka nechať predtlačiť alebo kódovať predpísané údaje iba písmom OCR B1 (bod 11).

Rub šeku

Obsah nie je špecifikovaný. Podmienkou je len dodržanie bieleho pruhu v dolnej časti tlačiva (16,05 mm), ktorý obsahuje mikrotext uvedený v bode 14., inak nesmie byť potlačený, popisovaný ani opečiatkovaný. Odporúča sa však na túto stranu šeku vpisovať údaj o identifikácii predložiteľa šeku - príjemcu hotovosti, pokiaľ platná právna úprava vyžaduje overovanie totožnosti predkladateľa šeku."

Čl. II


Organizačný odbor Národnej banky Slovenska sa splnomocňuje, aby v oznamovacej časti Vestníka Národnej banky Slovenska uverejnil úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok , ktorými sa určujú zásady vedenia účtov klientov v bankách a zásady vykonávania platobného styku a zúčtovania na týchto účtoch zo dňa 7. decembra 1993 ako vyplýva zo zmien a doplnení vyplývajúcich z dodatku č. 1.

Čl. III


Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér