Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY,


ktorými sa určujú zásady vedenia účtov klientov v bankách
a zásady vykonávania platobného styku a zúčtovania na týchto účtoch
zo dňa 7. decembra 1993


Čl. I


Predmet a rozsah úpravy


Všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa určujú zásady vedenia účtov klientov v bankách, vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch (ďalej len "podmienky"), upravujú podmienky vedenia účtov, platobný styk a zúčtovanie vykonávané pre klientov bankami1) na území Slovenskej republiky.

P R V Á  Č A S Ť


Zriaďovanie, vedenie a zrušenie účtov


Čl. II


1) Banky zriaďujú fyzickým a právnickým osobám (ďalej len "klient") účty na základe zmluvy o účte2). Zmluva o účte má písomnú formu. Jej súčasťou sú podmienky.

2) V zmluve o účte dohodne banka s klientom najmä:

a) deň, ku ktorému sa účet zriaďuje a deň od ktorého je klient oprávnený disponovať s peňažnými prostriedkami na účte,
b) menu, v ktorej je účet vedený,
c) spôsob disponovania peňažnými prostriedkami na účte vrátane platobných prostriedkov, ktoré je klient oprávnený používať,
d) prípady, kedy banka vykonáva bezhotovostné prevody z účtu klienta bez jeho príkazu,
e) lehoty predkladania príkazov klientom a lehoty zúčtovania príkazu bankou,
f) podmienky a spôsob úročenia peňažných prostriedkov na účte,
g) podmienky odovzdávania správ o zúčtovaní,
h) výšku cien za peňažné služby, príp. spôsob ich určenia a spôsob platenia,
i) podmienky zrušenia účtu.

3) Banka môže určiť časť obsahu zmluvy o účte odkazom na tieto podmienky.3)

1) Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách.
2) § 708 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. § 787 Občianskeho zákonníka.
3) § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Čl. III


1) Banka pri zriadení účtu požaduje doklady osvedčujúce vznik právnickej osoby alebo totožnosť fyzickej osoby, podpisový vzor osôb oprávnených disponovať s peňažnými prostriedkami na účte, prípadne ďalšie doklady. Z podpisového vzoru musí byť jasný spôsob, akým sa tieto osoby podpisujú.

2) Ak zriaďuje banka účet osobe, ktorá spravuje splatené vklady pred vznikom obchodnej spoločnosti, aby umožnila splnenie podmienky pre vznik obchodnej spoločnosti, požaduje od klienta ako doklad spoločenskú, alebo zakladateľskú zmluvu4), resp. zakladateľskú listinu.

3) Klient oznamuje banke bez odkladu písomne zmeny údajov jej odovzdaných pri zriadení účtu (najmä zmenu názvu, vrátane sídla alebo bydliska, zmenu štatutárneho orgánu, osôb oprávnených disponovať s peňažnými prostriedkami na účte).

4) Banka je oprávnená vykonávať na účte zmeny podľa ods. 3 iba na základe písomnej dispozície klienta, s ktorým uzavrela zmluvu o účte.

Čl. IV


1) Pri zriaďovaní účtu oznámi banka písomne klientovi bankové spojenie (čl. XVI ods. 2) a názov účtu s údajom, ku ktorému dňu sa účet zriaďuje.

2) Banka oznamuje bankové spojenie klienta bez jeho súhlasu iba v prípadoch určených zákonom5).

3) Klient súhlasí s tým, že banka za účelom správneho zúčtovania platieb oznamuje jeho bankové spojenie bankám a orgánom spojov.

Čl. V


1) Banka zruší účet, ak uplynie doba na ktorú bol zriadený, alebo na základe písomnej výpovede banky alebo klienta. Banka i klient sú povinní pred zrušením účtu vyrovnať vzájomné pohľadávky a záväzky. Klient súhlasí s tým, že banka si pred zrušením účtu započíta všetky svoje splatné pohľadávky voči klientovi 6).
4) Napr. § 60, 165 a 168 Obchodného zákonníka.
5) Napr. § 38 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách. § 7 ods. 5 zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.
6) § 361 Obchodného zákonníka.

2) Banka naloží so zostatkom účtu podľa písomnej dispozície klienta. Ak neurčí klient do účinnosti výpovede ako má byť so zostatkom účtu naložené, eviduje banka zostatok účtu do jeho premlčania7) a neúročí ho.

3) Zrušenie účtu s údajom, ku ktorému dňu je účet zrušený, oznamuje banka klientovi písomne.

Bezhotovostný platobný styk


Čl. VI


Klient vykonáva bezhotovostné platby prevodom peňažných prostriedkov z účtu na účet prostredníctvom:
a) jednorázového alebo trvalého príkazu na zúčtovanie; príkaz na zúčtovanie vyhotovuje platiteľ (majiteľ účtu alebo osoba oprávnená disponovať s peňažnými prostriedkami na účte) formou príkazu na úhradu, alebo príjemca (osoba, ktorá nie je majiteľom účtu, ani osobou oprávnenou disponovať s peňažnými prostriedkami na účte) formou príkazu na inkaso v prípadoch uvedených v čl.VII. ods. 2 a v čl. IX. ods.2,
b) šeku na zúčtovanie (čl.XXXI ods. 1, písm. a/),
c) bankovej platobnej karty (čl.XLVII).

Čl. VII


1) Jednorazovým príkazom na úhradu sa vykonávajú úhrady akýchkoľvek platieb.

2) Jednorazovým príkazom na inkaso sa vykonávajú výbery súm:
a) u ktorých je tento spôsob platenia ustanovený právnými predpismi8),
b) u ktorých bol tento spôsob platenia dohodnutý medzi klientom (platiteľom) a jeho bankou.

Čl. VIII


K zúčtovaniu platieb uskutočnených prostredníctvom šekov a bankových platobných kariet vyhotovuje príjemca platby jednorazový príkaz na inkaso. K zúčtovaniu platieb uskutočnených prostredníctvom zmeniek sa vyhotovuje jednorazový príkaz na úhradu alebo na inkaso.
 
7) § 396 a 397 Obchodného zákonníka.
8) Napr. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 32/1993 Z.z., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia ČSFR č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku v znení neskorších predpisov.

Čl. IX


1) Trvalými príkazmi na úhradu sa vykonávajú:

a) opakujúce sa platby pre rovnakého príjemcu splatné v určitom termíne,
b) pravidelné prevody v určitej výške alebo nad stanovený limit zostatkov na účte, alebo celého jeho zostatku.

2) Platby uvedené v ods. 1 písm a) môžu byť vykonávané i trvalým príkazom na inkaso, ak bol tento spôsob platenia dohodnutý medzi platiteľom a jeho bankou.

3) Trvalý príkaz na úhradu alebo na inkaso môže klient predložiť iba písomnou formou dohodnutou s bankou.

Hotovostný platobný styk


Čl. X


Klient môže vykonávať platby v hotovosti prostredníctvom banky:

a) zložením hotovosti na prevod peňažných prostriedkov v prospech účtu príjemcu pokladničným dokladom banky,
b) zložením hotovosti na výplatu sumy v hotovosti pokladničným dokladom banky,
c) poukázaním peňažných prostriedkov zo svojho účtu na výplatu sumy v hotovosti pokladničným dokladom banky,
d) šekom vystaveným na výplatu sumy v hotovosti (čl.XXXI ods. 1 písm. b),
e) výberom hotovosti pokladničným dokladom banky,
f) bankovou platobnou kartou (čl. XLVII).

Čl. XI


1) Klient skladá hotovosť v prospech svojho účtu, prípadne v prospech účtu iného príjemcu za podmienok určených bankou, ktorá vedie jeho účet.

2) Ako súčasť tržieb skladaných v hotovosti môžu byť predkladané banke jednorazové príkazy na inkaso platieb prijatých od klientov prostredníctvom šekov na zúčtovanie a bankových platobných kariet.

Čl. XII


1) Klient vyberá hotovosť zo svojho účtu spravidla v banke, ktorá vedie jeho účet, prípadne v inej banke za podmienok určených zmluvou medzi bankami. Banka je povinná informovať klienta, ktorého účet vedie, v ktorých bankách si môže vyberať hotovosť.

2) Na dokladoch banky určených na vyberanie hotovosti uvedených v čl. X písm.e) musí byť uvedený podpis oprávnenej osoby podľa podpisového vzoru a u právnickej osoby i jej označenie. Ak sa banka nedohodne v zmluve o účte s klientom inak, je klient povinný pri vyberaní hotovosti preukázať svoju totožnosť. Klient je vždy povinný potvrdiť príjem sumy svojim podpisom na doklade. Banka je povinná požadovať preukázanie totožnosti klienta pri každom obchode, ktorého hodnota prevyšuje sumu určenú v osobitnom právnom predpise9).

Vykonávanie platobného styku a zúčtovania na účtoch


Čl. XIII


Banka odpisuje peňažné prostriedky z účtu na základe príkazu klienta. Bez príkazu klienta je banka oprávnená odpísať peňažné prostriedky z jeho účtu:

a) v prípadoch stanovených v čl. V ods. 1, čl.VII ods. II, čl. IX ods. 2, čl. XXVIII ods.1,
b) na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu10),
c) na úhradu cien a skutočných výdavkov za poskytnuté peňažné služby (čl.XXIII), na úhradu splatných debetných úrokov, alebo v ďalších prípadoch, keď je na to vopred splnomocnená písomnou zmluvou s klientom, ktorého účet vedie.

Čl. XIV


Banka je povinná zabezpečiť, aby bola suma z účtu klienta odpísaná iba v súlade s čl. XIII.

Čl. XV


1) Klient predkladá príkazy na zúčtovanie (čl. VI písm. a/) banke, ktorá vedie jeho účet. Banka, ktorá vedie účet klienta, prevezme od neho vykonateľný príkaz na inkaso bez overovania oprávnenosti jeho použitia; oprávnenosť použitia príkazu na inkaso overuje banka platiteľa.

9) § 37 zákona č. 21/1992 Zb.
10) § 303 a násl. Občianskeho súdneho poriadku. § 78 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

2) Klient predkladá banke príkazy na zúčtovanie formou:

a) technických nosičov dát odovzdávaných fyzicky na kompatibilnom médiu alebo diaľkovým prenosom dát, a to na základe vopred uzatvorenej písomnej zmluvy s bankou, ktorej súčasťou je formát a štruktúra odovzdávaných dát,
b) písomných príkazov.

Čl. XVI


1) Klient uvádza na príkazoch na zúčtovanie tieto povinné náležitosti:

a) bankové spojenie platiteľa,
b) bankové spojenie príjemcu,
c) sumu,
d) označenie meny, (pokiaľ nie je označená, predpokladá sa, že ide o platbu v slovenských korunách),
e) konštantný symbol (charakter platby),
f) podpis (kód); u právnickej osoby aj označenie príkazcu,
g) dátum vystavenia.

2) Bankovým spojením sa rozumie číslo účtu a identifikačný kód banky. Banka je povinná oboznámiť klientov, ktorých účty vedie, so svojím identifikačným kódom a na požiadanie i s identifikačnými kódmi ostatných bánk.

3) Klient môže uvádzať na príkazoch na zúčtovanie:

a) dátum splatnosti (dátum, kedy majú byť peňažné prostriedky odpísané z účtu),
b) variabilný symbol (správu pre príjemcu platby),
c) špecifický symbol (zúčtovací údaj, napr. u platieb klientov Slovenskej štátnej sporiteľne číslo sporožirového účtu), ak sa dohodne na jeho uvádzaní s bankou.

Tieto údaje je banka platiteľa (príjemcu) povinná obstarať a uvádzať v správe o zúčtovaní.

4) Klient môže po dohode s bankou uvádzať na príkazoch na zúčtovanie doplňujúci údaj, prípadne ďalšie údaje.

5) Konštantné symboly sa uvádzajú na príkazoch na zúčtovanie v súlade s prílohou č.2 týchto podmienok. Variabilný symbol a špecifický symbol sú vždy číselné údaje a obsahujú najviac 10 znakov.

Čl. XVII


1) Písomné príkazy na zúčtovanie predkladá klient na univerzálnych tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 3 alebo na tlačivách určených bankou. Písomné príkazy môžu byť vyhotovené formou počítačovej zostavy, musia však obsahovať všetky predpísané náležitosti. (čl. XVI ods. 1).

2) Príkazy musia byť podpísané podľa podpisových vzorov. Pri príkazoch na zúčtovanie, odovzdávaných na technických nosičoch dát alebo diaľkovým prenosom dát, môže byť podpis nahradený kódom, určeným v dohode s bankou.

Čl. XVIII


1) Banka na požiadanie klienta dohodnutým spôsobom potvrdí prevzatie príkazu na zúčtovanie.

2) Klient je oprávnený požiadať banku o potvrdenie kópie vykonaného príkazu na zúčtovanie; banka je povinná mu túto službu poskytnúť, ak ide o zaplatenie poplatku pre účely začatia konania príslušného orgánu.

Čl. XIX


1) Príkazy na zúčtovanie, ktoré neobsahujú náležitosti podľa čl. XVI ods. 1 alebo nespĺňajú dohodnuté podmienky, nemusí banka prijať na zúčtovanie a môže ich s odôvodnením vrátiť klientovi ako nevykonateľné.

2) Ak banke predloží na vykonanie súd alebo príslušný správny orgán rozhodnutie o nariadení výkonu rozhodnutia prikázaním pohľadávky z účtu v banke 10), ktoré neobsahuje bankové spojenie platiteľa a bankové spojenie alebo presné označenie vrátane sídla alebo bydliska príjemcu platby a banke sa nepodarí zistiť tieto údaje z vlastnej evidencie, oznámi banka súdu, resp. príslušnému správnemu orgánu, že rozhodnutie nemôže bez týchto údajov vykonať.

3) Ak dostane banka od súdu alebo od príslušného správneho orgánu právoplatné rozhodnutie o nariadení výkonu rozhodnutia prikázaním pohľadávky z účtu v banke, odpíše peňažné prostriedky z účtu klienta. Banka zablokuje peňažné prostriedky na účte klienta do výšky vykonateľnej pohľadávky a jeho príslušenstva, ak dostane príslušné rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti.

4) Banka nie je povinná vykonávať čiastočné úhrady platieb okrem prípadov určených osobitným zákonom11).

Čl. XX


1) Banka zúčtováva vykonateľné príkazy na zúčtovanie do výšky voľných peňažných prostriedkov na účte, prípadne dohodnutého debetného zostatku účtu, a to v deň určený klientom (splatnosť). Príkazy, na ktorých zúčtovanie nie je na účte dostatok peňažných prostriedkov, je banka oprávnená vracať klientovi.

2) Banka nie je povinná vykonávať na účte konverziu medzi rôznymi menami.

Čl. XXI


1) Banka je povinná odpísať peňažné prostriedky z účtu klienta v ním určenom dni splatnosti, ak bol príkaz na zúčtovanie predložený aspoň dva pracovné dni pred splatnosťou, ak nie je dohodnutá iná doba. Ak klient lehotu na predloženie príkazu na zúčtovanie nedodržal, alebo ak nie je deň splatnosti určený, je banka povinná odpísať peňažné prostriedky z účtu klienta najneskôr druhý pracovný deň po dni prevzatia príkazu na zúčtovanie alebo v inej dohodnutej lehote.

2) Banka je povinná pripísať peňažné prostriedky na účet klienta najneskôr nasledujúci deň po dni, kedy dostala peňažné prostriedky a potrebné podklady k ich zúčtovaniu od banky platiteľa.

3) Odpísanie peňažných prostriedkov z účtu klienta a pripísanie peňažných prostriedkov na účet klienta sa považuje za zúčtovanie dát platobného styku v účtovníctve banky podľa osobitného predpisu12).

4) Odpísanie peňažných prostriedkov z účtu a ich pripísanie na účet sa z hľadiska počítania času považuje za samostatné zúčtovanie.

5) Ak uvedie klient na príkaze na zúčtovanie ako deň splatnosti deň pracovného pokoja alebo voľna, zúčtuje banka vykonateľný príkaz nasledujúci pracovný deň.

11) § 308 Občianskeho súdneho poriadku.
12)§ 18 ods. 2 vyhlášky č. 51/1992 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní medzi bankami.

Čl. XXII


Úročenie účtov


1) Zostatok účtu úročí banka klientovi v súlade so zmluvou o účte. Úročenie na účte klienta začína dňom zúčtovania peňažných prostriedkov na jeho účet a končí dňom predchádzajúcim dňu ich výberu alebo prevodu. Banka pripisuje v prospech účtu úroky v mene, v ktorej je účet vedený.

2) Banka s klientom dohodne dĺžku úrokovacieho obdobia. O zúčtovaní úroku za dohodnuté úrokovacie obdobie informuje banka klienta v správe o zúčtovaní (čl. XXV).

3) Pri úročení sa spravidla počíta mesiac za 30 dní a rok za 360 dní.

Ceny za služby v platobnom styku


Čl. XXIII


1) Banka účtuje klientovi podľa svojho sadzobníka, ktorý je povinná zverejniť spôsobom určeným zákonom13), ceny a skutočné výdavky za poskytnuté služby v platobnom styku (ďalej len "cena").

2) Banka určí vo svojom sadzobníku výšku cien pevnou alebo percentuálnou sadzbou; ďalej určí, v ktorých prípadoch vyberá sumy vynaložené za peňažné služby zahraničných bánk a ďalšie skutočné výdavky, pokiaľ nie sú zahrnuté do ceny.

3) Banka určí ceny tak, aby zvýhodnila bezhotovostnú formu platenia a hospodárne spôsoby odovzdávania dát platobného styku.

4) Za služby v platobnom styku v sadzobníku neuvedené sa ceny určia dohodou s klientom.

Čl. XXIV


1) Banka dohodne s klientom spôsob a dobu platenia cien. Banka môže dohodnúť s klientom platenie cien formou paušálu.

13) § 11 zákona č. 21/1992 Zb.. Zákon č. 526/1990 Zb., o cenách.

2) Banka je povinná vydať klientovi na požiadanie doklad o zaplatení ceny, pokiaľ tento údaj nie je zrejmý z dokladu o poskytnutej službe v platobnom styku.

Správy o zúčtovaní a chyby v zúčtovaní


Čl. XXV


1) Banka informuje klienta v dohodnutných lehotách o stave peňažných prostriedkov na účte a o vykonaní platieb správou o zúčtovaní. Správu o stave peňažných prostriedkov na účte vyhotovuje banka pre klienta aspoň raz ročne písomnou formou, správu o vykonávaní platieb vyhotovuje formou dohodnutou s klientom.

2) Správa o zúčtovaní obsahuje najmä:

a) označenie klienta,
b) dátum vykonania platby,
c) identifikáciu jednotlivých položiek,
d) začiatočný a konečný zostatok účtu.

Čl. XXVI


1) Po doručení správy o zúčtovaní skontroluje klient náväznosť zúčtovania, správnosť stavu peňažných prostriedkov na účte, správnosť vykonania platieb a bez odkladu oznámi banke chyby v zúčtovaní, prípadne nezúčtovanie vykonateľných príkazov.

2) Správnosť zostatku účtu k poslednému dňu v roku potvrdzuje klient banke v dobe 14 kalendárnych dní po doručení správy o zúčtovaní, alebo v tej istej dobe uplatňuje námietky v banke. Ak nedostane banka od klienta v uvedenej dobe potvrdenie správnosti zostatku ani námietky, považuje pre účely inventarizácie zostatok účtu za schválený klientom. Tým nie je dotknuté právo klienta uplatniť následne požiadavku na odstránenie chýb v zúčtovaní podľa ods. 3.

3) Klient je povinný oznamovať chyby v zúčtovaní a uplatňovať požiadavku na ich odstránenie v banke, ktorá vedie jeho účet, do šiestich mesiacov od vzniku chyby alebo v dlhšej lehote dohodnutej medzi bankou a klientom. Táto banka prešetrí požiadavku klienta a odstráni chyby, ktoré sama spôsobila. V prípade, že chybné zúčtovanie bolo zavinené inou bankou, požiada túto banku o opravu chybného zúčtovania. Banky si pri odstraňovaní chýb v zúčtovaní poskytujú vzájomnú súčinnosť.

4) Ak nesplní klient povinnosť oznámiť banke chyby v zúčtovaní v lehote uvedenej v bode 3, nemá nárok na náhradu škody14) vzniknutej uplatnením požiadavky na odstránenie týchto chýb po určenej lehote.

Čl. XXVII


Ak bolo pri zúčtovaní uvedené neexistujúce bankové spojenie, alebo z iného dôvodu nemohla byť platba zúčtovaná, vráti banka príjemcu platbu na účet platiteľa ten istý alebo nasledujúci deň po dni, kedy platbu dostala.

Čl. XXVIII


1) Banka opraví chybné zúčtovanie15) ten istý alebo nasledujúci pracovný deň po dni, kedy chybné zúčtovanie zistila., alebo sa o ňom dozvedela od klienta, prípadne od inej banky. Opravu zúčtovania je oprávnená vykonať iba banka, ktorá chybu zavinila, a to opravným zúčtovaním v prospech alebo na ťarchu účtu (storno). Banka označí položku opravného zúčtovania konštantným symbolom v súlade s prílohou č. 2 týchto zásad (premenná časť konštantného symbolu v hodnote 5).

2) Ako súčasť opravného zúčtovania banka, ktorá škodu zavinila nahradí klientovi škodu na účet vo výške úroku z peňažných prostriedkov za obdobie, kedy s nimi klient nemohol nakladať, prípadne ďalšiu preukázanú škodu.

3) Pokiaľ sa opravné zúčtovanie vykonáva na ťarchu klienta inej banky, je táto banka povinná zúčtovanie vykonať i keď v ostatných prípadoch platby na ťarchu účtu klienta z podnetu inej banky nevykonáva.

4) Za oprávnenosť a správnosť opravného zúčtovania zodpovedá banka, ktorá ho vykonáva. V prípade chybného vykonania opravného zúčtovania je táto banka povinná najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, kedy chybu zistila alebo sa o nej dozvedela, vrátiť peňažné prostriedky na označené bankové spojenie.

Čl. XXIX


1) Banka je povinná o vykonaní opravného zúčtovania, ktoré vykonala po dni zúčtovania platby, vyrozumieť ihneď písomne banku, ktorá vedie účet, v prospech ktorého alebo na ťarchu ktorého sa opravné zúčtovanie vykonáva.

14) § 376 Obchodného zákonníka.
15) § 711 ods. 2 Obchodného zákonníka.

2) Klienta, ktorému je v dôsledku opravného zúčtovania odpísaná suma z účtu i klienta, ktorému je z toho istého dôvodu suma na účet pripísaná, je povinná vyrozumieť o vykonaní opravného zúčtovania banka, ktorá vedie jeho účet. O vykonaní opravného zúčtovania, ktoré vykonala po dni zúčtovania platby, vyrozumie banka klienta písomne, a to v ten istý alebo nasledujúci pracovný deň po dni, kedy opravné zúčtovanie vykonala alebo kedy sa o jeho vykonaní dozvedela od inej banky.

D R U H Á  Č A S Ť


Šeky


Čl. XXX


1) Klient môže po dohode s bankou používať šek ako platobný prostriedok pri bezhotovostnom platení alebo na výber sumy v hotovosti v banke.

2) Šeky alebo šekovú knižku vydáva klientovi banka, ktorá vedie jeho účet. Vzor univerzálneho šeku je uvedený v prílohe č. 4.

3) Vystavovanie šekov a ďalšie úkony týkajúce sa šekov sa riadia osobitným zákonom16).

4) Banka dohodne s klientom, ktorého účet vedie, podmienky vydávania a používania šekov. Klient je povinný chrániť šeky pred stratou a zneužitím a dodržiavať podmienky používania šekov, s ktorými bol vopred bankou oboznámený.

Čl. XXXI


1) Klient môže vystaviť na banku, ktorá vedie jeho účet

a) šek na bezhotovostný prevod čiastky zo svojho účtu v prospech účtu prijímateľa (šek na zúčtovanie), ktorý musí byť označený na líci šeku slovami "len na zúčtovanie",
b) šek na výplatu hotovosti zo svojho účtu v prospech príjemcu hotovosti (ďalej iba "pokladničný šek").

2) Klient nesmie vystaviť šek, na ktorého preplatenie nie je na účte dostatok peňažných prostriedkov (nekrytý šek).

16) Zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb.

3) Šeky, ktorých výstaviteľom je banka, sa nazývajú bankové šeky (príloha č. 5).

Čl. XXXII


1) Šek musí byť vyplnený podľa predtlače a musí obsahovať okrem náležitostí ustanovených osobitným zákonom16) i bankové spojenie platiteľa, konštantný symbol a číslo šeku. Na šekoch vydaných Slovenskou štátnou sporiteľnou sa namiesto údaja "číslo šeku" uvádza číslo sporožírového účtu klienta. Údaje na líci šeku nesmú byť prepisované, prečiarkované a inak menené. Údaje nesmú na líci šeku zasahovať do bieleho pruhu umiestneného v dolnej časti šeku; tento biely pruh môže byť na líci šeku vyplnený iba bankou, na rube šeku nesmie byť vyplnený.

2) Šek musí byť vlastnoručne podpísaný majiteľom účtu alebo osobou oprávnenou disponovať s peňažnými prostriedkami na účte podľa podpisového vzoru uloženého v banke, ktorá vedie jeho účet. Ak je vystaviteľom šeku právnická osoba, musí byť na šeku uvedené i jej označenie.

3) Na šeku na meno musí byť osoba, ktorej má byť zo šeku vyplatené, uvedená neskráteným názvom vrátane sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo neskráteným menom, priezviskom a adresou, ak ide o fyzickú osobu (u podnikateľa obchodné meno).

4) Na šeku na majiteľa uvedie vystaviteľ namiesto údajov uvedených v ods. 3 text "majiteľovi".

Čl. XXXIII


1) Banky a iné osoby (ďalej iba "príjemca šeku") prijímajú šeky na základe dohody s bankou, ktorá vydáva šeky klientom. Za dohodu sa považuje i prijatie šeku pri dodržaní týchto podmienok, prípadne ďalších podmienok určených bankou.

2) Banky sú povinné vhodným spôsobom oboznámiť príjemcu šeku s podmienkami prijímania šeku.

3) Banka môže určiť odlišný postup pre prijímanie vlastných šekov.

Čl. XXXIV


1) Klient je pri predložení šeku povinný preukázať svoju totožnosť. Pri výplate šeku v hotovosti je ďalej povinný potvrdiť príjem sumy svojím podpisom na šeku.

2) Príjemca šeku je povinný overiť totožnosť predložiteľa šeku podľa platného preukazu totožnosti a na rube šeku poznačiť rodné číslo predložiteľa šeku; v prípade, že nejde o slovenského občana, číslo jeho cestovného dokladu alebo iného obdobného dokladu.

3) Ak nie je šek riadne vyplnený, alebo ak predložiteľ šeku nepreukáže svoju totožnosť, alebo nesplní ďalšie podmienky ustanovené v týchto zásadách, prípadne v podmienkach banky, vracia príjemca šeku predložiteľovi šek bez preplatenia. Pokladničný šek predložený v banke, ktorá vedie účet, na ktorého ťarchu je šek vystavený, vracia banka predložiteľovi, ak na jeho preplatenie nie je na tomto účte dostatok voľných peňažných prostriedkov.

Čl. XXXV


1) Šeky sa predkladajú banke na preplatenie v lehote určenej zákonom16).

2) Za služby spojené s preplatením šeku môže banka požadovať od klienta úhradu ceny uvedenej v sadzobníku banky (čl. XXIII).

3) Preplatené šeky sú archivované v banke, ktorá ich preplatila, po dobu určenú zákonom17) a nie sú zasielané naspäť banke, ktorá šeky vydala. Pre účely odstránenia chýb v zúčtovaní je banka archivujúca šeky povinná na požiadanie zaslať banke, ktorá tlačivá šekov vydala, fotokópiu šeku.

4) Za účelom ochrany svojich klientov si banky vzájomne oznamujú údaje o stratených a odcudzených šekoch a vedú si o nich evidenicu.

Zaručené šeky


Čl. XXXVI


1) Ak je šek vystavený do výšky 6.500,- Sk, preplatí ho banka, ktorá šek vydala, príjemcovi takéhoto šeku, ak dodržal zásady uvedené v týchto podmienkách, vždy, bez toho, aby požadovala overovanie krytia tohoto šeku (ďalej len "zaručený šek").

17) Zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve.

2) V prípade platby, alebo výberu vyššej sumy môže klient vystaviť i niekoľko zaručených šekov, najviac však desať, alebo nezaručený šek na vyššiu sumu, ako je uvedené v ods. 1.

3) Banka, ktorá zaručený šek vydala, preplatí banke, prípadne inému subjektu, ktorý takýto šek akceptoval, vyplatenú sumu vždy, ak boli dodržané zásady, uvedené v týchto podmienkach.

Čl. XXXVII


Banka, ktorá šeky vydáva, viaže prijímanie zaručeného šeku na preukázanie totožnosti predložiteľa,alebo na predloženie záručnej karty vydanej bankou k šekom.

Čl. XXXVIII


Príjemca zaručeného šeku je povinný kontrolovať, či suma predloženého zaručeného šeku neprevyšuje sumu uvedenú v čl.XXXVI ods. 1 a či nebolo predložených viac než desať zaručených šekov.

Čl. XXXIX


Ak je prijímanie zaručeného šeku viazané na preukázanie totožnosti predložiteľa, postupuje príjemca zaručeného šeku podľa čl.XXXIV.

Čl. XL


1) Ak je prijímanie zaručeného šeku viazané na predloženie záručnej karty vydanej k šekom, musí sa klient pri predložení zaručeného šeku preukázať záručnou kartou a musí podpísať tento šek v prítomnosti príjemcu zaručeného šeku.

2) Príjemca zaručeného šeku je povinný skontrolovať platnosť záručnej karty a ďalej, či podpis predložiteľa na zaručenom šeku zodpovedá podpisovému vzoru na záručnej karte. Príjemca zaručeného šeku skontroluje zhodnosť ďalších údajov uvedených na tomto šeku a na záručnej karte, najmä názov banky, ktorá šeky vydala a číslo účtu klienta; na rube zaručeného šeku napíše číslo záručnej karty.

3) Ak predkladá klient tri alebo viac zaručených šekov súčasne, je príjemca zaručených šekov okrem kontroly záručnej karty podľa ods. 1 a 2 povinný naviac overiť totožnosť predložiteľa a postupovať pri tom podľa čl. XXXIV; rovnako postupuje, ak má pochybnosti o predložiteľovi jedného alebo dvoch zaručených šekov.

Zmenky predkladané v banke


Čl. XLI


Klient môže predkladať zmenky v banke na eskont, na obstaranie inkasa, alebo na obstaranie akceptu. Zmenka predkladaná na eskont musí obsahovať indosament (rubopis) vyplnený na banku alebo blankoindosament; zmenka predkladaná na obstaranie inkasa môže obsahovať splnomocňovací indosament na banku. Odporúčaný vzor zmenky je uvedený v prílohe č. 6.

Čl. XLII


1) Zmenka obsahuje okrem náležitostí určených osobitným zákonom16) spravidla aj bankové spojenie platiteľa. Zmenku, ktorá neobsahuje predpísané náležitosti alebo má iné formálne nedostatky, vráti banka predložiteľovi bez obstarania inkasa alebo akceptu, alebo bez vykonania eskontu.

2) Vystaviteľ, osoba, ktorej má byť zo zmenky plnené i osoba zmenkového dlžníka musí byť na zmenke uvedená neskráteným názvom vrátane sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo neskráteným menom, priezviskom a adresou, ak ide o fyzickú osobu (u podnikateľa obchodné meno).

Čl. XLIII


1) Údaje na zmenke prijatej na obstaranie inkasa musia byť bez prepisovania, prečiarkovania a iných zmien, ktoré by vyvolali pochybnosť o platnosti zmenky. O prijatí zmenky na obstaranie inkasa vydá banka klientovi potvrdenie.

2) Banka oznamuje splatnosť zmenky a podľa splatnosti predloží zmenku zmenkovému dlžníkovi v zákonnej dobe na zaplatenie. Zmenková suma môže byť zaplatená v hotovosti alebo bezhotovostne. Ak sa predpokladá bezhotovostné platenie, upozorní banka zmenkového dlžníka na nadchádzajúcu splatnosť zmenky tak, aby predložil banke príkaz na úhradu vyhotovený na podklade údajov uvedených na zmenke v lehote uvedenej v čl.XXI ods. 1.

3) Ak dlžník zmenkovú sumu v dobe splatnosti nezaplatí, postupuje banka podľa príkazu klienta alebo podľa dohody s ním.

Čl. XLIV


Klient sa môže s bankou písomne dohodnúť, že bude banka z jeho účtu odpisovať sumy jednotlivých zmeniek, v ktorých vystupuje klient ako zmenkový dlžník, ak budú tieto zmenky ich majitelia predkladať banke na obstaranie inkasa.

Čl. XLV


1) Pri eskonte zmenky vykonáva majiteľ zmenky jej úplatný prevod na banku. Údaje na lícnej strane zmenky predkladanej na eskont nesmú byť prepisované, prečiarkované ani inak menené. Banka preplatí predložiteľovi zmenku podľa dohody v hotovosti alebo bezhotovostne a stáva sa jej majiteľom.

2) Klient je pri predložení zmenky banke na eskont výplatou sumy v hotovosti povinný preukázať svoju totožnosť.

3) Banka podľa splatnosti zmenky požaduje v zákonnej lehote zaplatenie sumy uvedenej na zmenke od zmenkového dlžníka. Pokiaľ zmenkový dlžník zmenku nezaplatí, postupuje banka podľa osobitného zákona16).

4) Banka sa môže dohodnúť s klientom, ktorého zmenku eskontovala, že si vyberie z jeho účtu sumu uvedenú na zmenke, ak nebude eskontovaná zmenka v deň splatnosti zaplatená.

5) Ak bola eskontovaná zmenka, ktorá neobsahovala doložku oslobodzujúcu majiteľa zmenky od povinnosti obstarať protest pre neplatenie, a ak nezaplatí zmenkový dlžník zmenkovú sumu, obstará banka protest a vydá klientovi zmenku s protestnou listinou.

Čl. XLVI


1) Po zaplatení zmenky vydá banka zmenkovému dlžníkovi zmenku obsahujúcu potvrdenie o zaplatení a podpisy podľa podpisových vzorov banky.

2) Zmenku nie je môžné použiť ako účtovný doklad alebo príkaz na zúčtovanie; pri bezhotovostnom platení je podkladom pre vyhotovenie príkazu na zúčtovanie.

Bankové platobné karty


Čl. XLVII


1) Banková platobná karta (ďalej iba "platobná karta"), ktorou klient vykonáva bezhotovostné platby a výbery hotovosti z účtu vedeného v banke, je platobný prostriedok, ktorého fyzikálne charakteristiky vrátane materiálu, konštrukcie, vlastnosti a rozmerov musia byť v súlade s medzinárodnými technickými normami vydávanými Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (normy ISO).

2) Platobná karta musí obsahovať tieto náležitosti:

a) označenie vydávateľa platobnej karty,
b) meno držiteľa platobnej karty, prípadne identifikáciu držiteľa platobnej karty napr. rodné číslo, podpis),
c) číslo platobnej karty,
d) dobu platnosti,
e) nosič na záznam dát (magnetický prúžok , mikročip, optický alebo iný špeciálny nosič na záznam dát) .

3) Platobné karty podľa ods. 1 sú oprávnené vydávať iba banky.

Čl. XLVIII


1) Platobnú kartu vydáva klientovi banka, ktorá vedie jeho účet. Banka môže vydať k jednému účtu niekoľko platobných kariet, a to pre majiteľa účtu a osoby, ktoré sú oprávnené disponovať s peňažnými prostriedkami na účte.

2) Banka dohodne s klientom, ktorého účet vedie, podmienky vydávania a používania platobnej karty, najmä rozsah a spôsob vykonávania platobných operácií prostredníctvom platobnej karty, dobu jej platnosti, výšku, do akej môžu byť platobné operácie prostredníctvom platobnej karty uskutočňované.

3) Klient je povinný chrániť platobnú kartu pred stratou a zneužitím a dodržiavať podmienky používania platobnej karty, s ktorými bol vopred bankou oboznámený.

Čl. XLIX


1) Za konečnú úpravu platobnej karty vrátane údajov týkajúcich sa jej držiteľa zodpovedá banka, ktorá platobnú kartu vydala.

2) Údaje zaznamenané na nosiči dát na platobnej karte (čl.XLVII ods. 2 písm. e/) sú predmetom bankového tajomstva a banka je povinná ich zabezpečiť pred zneužitím.

Čl. L


Údaje obsiahnuté na platobnej karte môžu byť snímané prostredníctvom elektronických snímacích zariadení z nosiča dát, alebo mechanicky. Platobné karty určené k mechanickému snímaniu musia byť vybavené i viditeľným reliéfnym záznamom, ktorý slúži k mechanickému snímaniu údajov obsiahnutých na platobnej karte a na ich kontrolu.

Čl. LI


1) Platobná karta je majetkom banky, ktorá ju vydala a ktorá je oprávnená v prípadoch určených týmito podmienkami (čl. LIV ods. 2) alebo podmienkami banky, požadovať od držiteľa platobnej karty jej vrátenie.

2) Platobné karty, ktoré boli vrátené alebo stiahnuté z obehu, je banka, ktorá ich vydala, povinná znehodnotiť.

Čl. LII


1) Banka a iná osoba (ďalej len "príjemca platby") prijíma platby vykonávané prostredníctvom platobných kariet na základe dohody s bankou, ktorá vydáva platobné karty klientom. Za dohodu sa považuje i prijatie platby prostredníctvom platobnej karty, alebo umožnenie výberu peňažných prostriedkov v hotovosti platobnou kartou pri dodržiavaní týchto podmienok, prípadne ďalších podmienok určených bankou, ktorá platobnú kartu vydala.

2) Banky sú povinné vhodným spôsobom zoznámiť príjemcu platby s podmienkami prijímania platobných kariet.

Čl. LIII


1) Banka, ktorá platobné karty vydáva, viaže používanie platobnej karty na správnu voľbu osobného identifikačného kódu alebo preukázanie totožnosti predložiteľa, prípadne na overenie jeho podpisu podľa podpisového vzoru uvedeného na platobnej karte. Osobný identifikačný kód musí byť zabezpečený proti zneužitiu.

2) Príjemca platby je povinný pri platobných kartách, ktorých používanie je viazané na preukázanie totožnosti predložiteľa, overiť totožnosť predložiteľa platobnej karty podľa platného preukazu totožnosti a pri platobných kartách, ktorých používanie je viazané na overenie podpisu, overiť, či podpis predložiteľa odpovedá podpisovému vzoru na platobnej karte.

Čl. LIV


1) Za účelom ochrany svojich klientov si banky vzájomne oznamujú údaje o stratených, odcudzených a zneužitých platobných kartách a vedú ich evidenciu.

2) Ak držiteľ platobnej karty vykoná platbu alebo výber hotovosti prostredníctvom platobnej karty vo výške, ktorá nie je krytá zostatkom na účte, alebo pokiaľ sa banka odôvodnene obáva zneužitia platobnej karty, môže banka zamedziť klientovi používanie takej platobnej karty, zaradiť ju do evidencie podľa ods. 1 a žiadať jej vrátenie.

T R E T I A  Č A S Ť


Záverečné ustanovenia


Čl. LV


Banky si môžu vypracovať vlastné podmienky na vedenie účtov klientom a vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch, ktoré musia byť v súlade s týmito podmienkami.

Čl. LVI


Zrušujú sa Všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa určujú zásady vedenia účtov klientov v bankách a zásady vykonávania platobného styku a zúčtovania na týchto účtoch (zverejnené v oznamovacej časti Vestníka ŠBČS č. 17/1992).

Čl. LVII


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom vydania.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Vypracoval : JUDr. D. Rybovič č.t.319 2744
                    JUDr. K. Krippel č.t.319 2652