Rozhodnutie - devízové prostriedky

R O Z H O D N U T I E


Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1994,


ktorým sa vyhlasuje rozsah predávaných devízových prostriedkov devízovému tuzemcovi - fyzickej osobe za účelom platenia výdavkov spojených so zahraničnou cestou v roku 1995


Národná banka Slovenska podľa § 21 ods. 1 Devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 161/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z. ustanovuje:

§ 1


Predaj devízových prostriedkov devízovému tuzemcovi1) - fyzickej osobe za slovenskú menu za účelom platenia výdavkov spojených so zahraničnou cestou uskutočňujú banky2) a iné oprávnené subjekty3) (ďalej len "peňažné ústavy").

§ 2


/1/ Devízový tuzemec - fyzická osoba, ktorá v kalendárnom roku 1995 dovŕši 15 rokov veku, môže nakupovať v peňažných ústavoch devízové prostriedky vo voľne vymeniteľných menách až do výšky 16 000,- Sk.

/2/ Devízový tuzemec - fyzická osoba vo veku od 6 do 15 rokov (ďalej len "dieťa") môže nakupovať devízové prostriedky v polovičnej výške vyššie stanoveného limitu. Predaj možno uskutočniť len na základe predloženého vlastného pasu dieťaťa4). Nárok na predaj vzniká, ak v kalendárnom roku 1995 dovŕši dieťa 6 rokov veku.

/3/ Peňažné ústavy uskutočňujú predaj devízových prostriedkov v cestovných šekoch alebo vo valutách, ktoré majú k dispozícii.

/4/ Predaj devízových prostriedkov devízovému tuzemcovi - fyzickej osobe, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky sa vyznačí do pasu pri súčasnom predložení preukazu - povolenia na pobyt pre cudzinca, ktorý vydávajú útvary cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V preukaze musí byť výslovne uvedené, že ide o trvalý pobyt. Číslo cestovného pasu uvedené v preukaze - povolenie na pobyt pre cudzinca sa musí zhodovať s číslom predloženého cestovného pasu.

1)§ 5 Devízového zákona.
2) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
3) § 7 ods. 5 Devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie ŠBČS z 9. 9. 1992, ktorým sa stanovujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávané inými osobami ako bankami vyhlásené v Zbierke zákonov čiastka 94/1992.
4) § 5 zákona č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia.

/5/ Nákup devízových prostriedkov je možné uskutočňovať postupne až do výšky limitu. Za každý nákup účtuje peňažný ústav poplatok v súlade so sadzobníkom toho ktorého peňažného ústavu.

/6/ Devízový tuzemec - fyzická osoba môže nakupovať devízové prostriedky iba pre svoju osobu a blízkych príbuzných (manžel, manželka, rodičia, deti), a to len na základe predloženia ich platného cestovného pasu a vydokladovania príbuzenského vzťahu platným občianskym preukazom, prípadne iným vierohodným dokladom (napr. rodným listom) v prípade, že je držiteľom identifikačnej karty vydanej namiesto občianskeho preukazu.

/7/ Devízový tuzemec - fyzická osoba, ktorá preukazuje trvalý pobyt v Slovenskej republike môže nakupovať devízové prostriedky iba pre svoju osobu.

/8/ V roku 1995 nemožno nakupovať devízové prostriedky pre cestovanie do zahraničia z nevyčerpaného limitu v roku 1994.

§ 3


Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. 1. 1995.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér