Rozhodnutie - devízové prostriedky

R O Z H O D N U T I E


Národnej banky Slovenska zo dňa 17. decembra 1993


ktorým sa vyhlasuje rozsah predávaných devízových prostriedkov
devízovému tuzemcovi - fyzickej osobe za účelom platenia výdavkov
spojených so zahraničnou cestou v roku 1994.


Národná banka Slovenska podľa § 21 ods.1 Devízového zákona č.528/1990 Zb., v znení zákona č.228 /1992 Zb., v znení zákona č. 264/1992 Zb., v znení zákona č.26/1993 Z.z., v znení zákona č.1O6/1993 Z.z. a v znení zákona č.161/1993 Z.z. ustanovuje:

§1


Predaj devízových prostriedkov devízovému tuzemcovi - fyzickej osobe za slovenskú menu za účelom platenia výdavkov spojených so zahraničnou cestou uskutočňujú banky1) a iné oprávnené subjekty2) ( ďalej len "peňažné ústavy").

§2


1) Devízový tuzemec3) - fyzická osoba, ktorá v kalendárnom roku 1994 dovŕši 15 rokov veku, môže nakupovať v peňažných ústavoch devízové prostriedky vo voľne zameniteľných menách až do výšky 9 000,- Sk.

2) Devízový tuzemec - fyzická osoba vo veku od 6 do 15 rokov ("ďalej len dieťa") môže nakupovať devízové prostriedky v polovičnej výške vyššie stanoveného limitu. Predaj možno uskutočniť len na základe predloženého vlastného pasu dieťaťa. Nárok na predaj vzniká, ak v kalendárnom roku 1994 dovŕši dieťa 6 rokov veku.

3) Peňažné ústavy uskutočňujú predaj devízových prostriedkov v cestovných šekoch, alebo vo valutách, ktoré majú pri predaji k dispozícii.

4) Predaj devízových prostriedkov peňažný ústav vyznačí v platnom cestovnom pase4), s uvedením dátumu a výšky uskutočneného predaja. Tento záznam má len evidenčný charakter pre potrebu peňažného ústavu a nenahradzuje potvrdenie podľa §27 ods.1 písmeno a) Devízového zákona. Predaj devízových prostriedkov devízovému tuzemcovi - fyzickej osobe, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, ale má preukaz povolenia na trvalý

1) §1 ods.1 zákona č.21/1992 Zb. o bankách.
2) §7 ods 5 Devízového zákona č.528/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Opatrenie ŠBČS z 9.9.1992, ktorým sa stanovujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávané s inými osobami než bankami, vyhlásené v zbierke zákonov čiastka 94/1992.
3) §5 devízového zákona.
4) §5 zák.č.216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia.

pobyt v Slovenskej republike5) vydaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vyznačí peňažný ústav na tento preukaz.

5) Nákup devízových prostriedkov je možné uskutočniť postupne až do výšky limitu. Za každý nákup peňažný ústav účtuje poplatok v súlade so sadzobníkom toho ktorého peňažného ústavu.

6) Devízový tuzemec - fyzická osoba môže nakupovať devízové prostriedky iba pre svoju osobu a blízkych príbuzných (manželka, manžel, rodičia. deti), a to len na základe predloženia ich platného cestovného pasu a dokladovania príbuzenského vzťahu platným občianskym preukazom, prípadne iným vierohodným dokladom(napr. rodným listom) v prípade, že je držiteľom identifikačnej karty vydanej namiesto občianskeho preukazu.

7) Devízový tuzemec - fyzická osoba, ktorá preukazuje trvalý pobyt v Slovenskej republike preukazom povolenia na trvalý pobyt v Slovenskej republike môže nakupovať devízové prostriedky iba pre svoju osobu.

8) V roku 1994 nemožno nakupovať devízové prostriedky pre cestovanie do zahraničia z nevyčerpaného limitu v roku 1993.

§ 3


Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1.1.1994.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         
5) §9 zák. č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území ČSFR.

Prílohy len vo Vestníku NBS