Podmienky - medzibankový styk

R O Z H O D N U T I E


Národnej banky Slovenska z 22. septembra 1994,


ktorým sa ustanovujú podmienky na uskutočňovanie medzibankového
platobného styku formou príkazu tretej strany


Národná banka Slovenska podľa § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a § 9 písm. c) vyhlášky Národnej banky Slovenska č.275/1994 Z.z. o zásadách platobného styku medzi bankami ustanovuje:

§ 1


Účelom tohto rozhodnutia je ustanoviť podmienky, za ktorých sa uskutočňuje medzibankový platobný styk formou príkazu tretej strany1).

§ 2


Treťou stranou sa na účely tohto rozhodnutia rozumie účastník medzibankového platobného styku, ktorý je právnickou osobou so sídlom v Slovenskej republike, nie je bankou2) a na podnet ktorej sa uskutočňuje prevod finančných prostriedkov medzi bankami.

§ 3


/1/ Žiadateľ predloží Národnej banke Slovenska písomnú žiadosť o udelenie súhlasu vystupovať v medzibankovom platobnom styku ako tretia strana spolu s týmito dokladmi

a) výpisom z obchodného registra nie starším ako jeden mesiac, prípadne jeho úradne overenou kópiou,

b) projektom vzájomného zúčtovania,

c) súhlasom bánk uvedených v projekte oprávňujúcich žiadateľa debetovať a kreditovať ich účty,

d) stanoviskom Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, a.s. Bratislava k projektu vzájomného zúčtovania3),

/2/ Ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 a jeho účasť v medzibankovom platobnom styku podporí rozvoj finančného trhu v Slovenskej republike, udelí mu Národná banka Slovenska súhlas.

1)§ 9 písm. c) vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z. z. o zásadách platobného styku medzi bankami.
2)§ 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.
3)§ 2 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z. z. o zásadách platobného styku medzi bankami.

/3/ Na základe udeleného súhlasu stáva sa žiadateľ treťou stranou medzi- bankového platobného styku a môže uskutočňovať medzibankový platobný styk formou príkazu tretej strany.

§ 4


/1/ Na uskutočňovanie medzibankového platobného styku treťou stranou platia primerane ustanovenia osobitného predpisu4).

/2/ Tretia strana je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu údajov v dokladoch uvedených v § 3 ods. 1.

§ 5


/1/ Národná banka Slovenska udelí súhlas na dobu neurčitú. Súhlas nie je prevoditeľný na inú osobu.

/2/ Ak Národná banka Slovenska zistí, že tretia strana nespĺňa podmienky uvedené v § 3 odsek 1 a 2 a § 4 ods. 2, alebo dôjde z jej strany k závažným nedostatkom pri vykonávaní medzibankového platobného styku, súhlas zruší.

§ 6


Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

 
Vydávajúci útvar: odbor účtovníctva a platobného styku Ing.Tóthová - tel.: 319 2748

4)Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z.z. o zásadách platobného styku medzi bankami.

 
 
Národná banka Slovenska

Bratislava


O z n á m e n i e


Národná banka Slovenska podľa § 3 ods. 2 rozhodnutia Národnej banky Slovenska zo dňa 22. septembra 1994 , ktorým sa ustanovujú podmienky na uskutočňovanie medzibankového platobného styku formou príkazu tretej strany

u d e ľ u j e   s ú h l a s


pôsobiť ako tretia strana v medzibankovom platobnom styku


...........................................................................................................................


...........................................................................................................................
(názov a sídlo)


Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je neprevoditeľný na inú osobu.


Národná banka Slovenska