Oznámenie - dohoda

O Z N Á M E N I E


Národnej banky Slovenska zo dňa 30. marca 1994


o uzavretí dohody medzi Národnou bankou Slovenska a Maďarskou národnou bankou
o vzájomných platbách


V súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky (SR) a vládou Maďarskej republiky (MR) o obchode a platbách zo dňa 1.1.1993,

Národná banka Slovenska a Maďarská národná banka (ďalej len NBS a MNB; obidve zmluvné banky)

- potvrdzujú a podporujú použitie voľne vymeniteľných mien (VVM) pri obchodných platbách medzi oboma krajinami,
- uznávajú a podporujú použitie slovenskej koruny (SKK) a maďarského forintu (HUF) pri vzájomných neobchodných platbách medzi SR a MR,
- spoločne sa snažia zjednodušiť prevody niektorých druhov neobchodných platieb (inkasné príkazy) medzi fyzickými a právnickými osobami SR a MR).

V súvislosti s tým sa NBS a MNB dohodli nasledovne:

Článok I


Osoby, ktoré sú považované za devízových tuzemcov v zmysle devízových predpisov SR alebo MR, môžu pri pobyte v druhej krajine používať jej menu na platby spojené s ich pobytom v krajine.

Článok II


Nákup a predaj národnej meny (hotovosti a šekov) sa uskutočňuje v obidvoch krajinách oprávnenými peňažnými ústavmi (komerčnými bankami a inými oprávnenými subjektami) podľa trhového kurzu t. j. vychádzajúc z ponuky a dopytu na základe ich zainteresovanosti. Uvedené zmenárenské subjekty budú trvale oznamovať svoje obchodné podmienky výmeny hotovosti a šekov.

Článok III


Každá zo zmluvných bánk bude na požiadanie subjektu druhej krajiny vymieňať svoje bankovky a mince, ktoré stiahla z obehu, za ekvivalentnú hodnotu platných bankoviek a mincí v priebehu stanovenej lehoty takejto výmeny.

Článok IV


a) Limit dovozu/vývozu hotovosti HUF do MR pre osoby SR bude 10 000,- HUF/osoba/cesta, limit dovozu/vývozu hotovosti SKK do SR pre osoby MR bude 4000 SKK/osoba/cesta, v súčasnosti v bankovkách nominálnej hodnoty neprevyšujúcej 1000 HUF a 500 SKK. Pri prevoze hotovosti SKK alebo HUF v rámci horeuvedeného limitu sa nebude na hraničných priechodoch vyžadovať preukázanie pôvodu hotovosti.

b) Obmedzenia uvedené v bode a/ tohoto článku sa nevzťahujú na oprávnené finančné inštitúcie pri dovoze / vývoze národných mien spojenej s ich činnosťou nákupu a predaja národných mien ( s pripísaním prebytkov na účte alebo pre ekvivalentnú výmenu národných mien). Zmluvné banky povoľujú zainteresovaným oprávneným bankám vývoz/dovoz do druhej krajiny sumy v národných menách prevyšujúce vyššie uvedené limity.

Článok V


a) Zmluvné banky povoľujú zainteresovaným komerčným bankám vydávať svoje šeky v SKK a HUF s cieľom zabezpečenia osôb pre ich cesty do druhej krajiny. Banky, vydávajúce šeky a tiež zmenárenské subjekty, ktoré ich predávajú a nakupujú, berú na seba zodpovedajúce povinnosti platné v medzinárodnej praxi.

b) Vývoz/dovoz šekov, ich predaj, výmena a spätný nákup zmluvnými bankami nebudú obmedzené.

Článok VI


a/ S cieľom uskutočňovania bezhotovostných platieb neobchodných operácií obidve zmluvné banky budú napomáhať, aby zainteresované oprávnené komerčné banky obidvoch krajín otvorili navzájom zodpovedajúce účty( ďalej zmluvné účty ) v národných menách SKK a HUF. Bezhotovostné operácie v národných menách sa uskutočňujú len medzi bankami, ktoré uzatvorili dvojstrannú dohodu, alebo prostredníctvom týchto bánk.

b/ Podmienky vedenia zmluvných účtov( použitie prostriedkov, úrokové sadzby atď.) musia byť odsúhlasené a zakotvené v dohode o vedení zmluvných účtov medzi splnomocnenými zmluvnými komerčnými bankami.

Pri tomto musia byť dodržané nasledovné princípy

- splnomocnená banka vedie zmluvný účet v národnej mene svojej krajiny pre banku druhej krajiny,
- zmluvné účty v národnej mene môžu byť kryté

1/ hotovostným vkladom a bezhotovostným prevodom v národnej mene na základe platobného príkazu majiteľa účtu,
2/ simultánnou výmenou ekvivalentných súm v národných menách t.j. súčasným kreditovaním oboch účtov,
- oprávnené banky budú uskutočňovať vzájomnú výmenu národných mien na základe vzájomne dohodnutého kurzu,
- oprávnené banky budú vo vzťahu k svojim klientom využívať vlastné trhové kurzy stanovené na základe dopytu a ponuky,
-limity prostriedkov na zmluvných účtoch a tiež limity debetných zostatkov sa stanovia komerčným bankám v objemoch odsúhlasených centrálnymi bankami.

c/ Pasívne saldo neobchodných platieb je možné na základe Dohody zmluvných bánk vyrovnať prostredníctvom zúčtovania za zahraničnoobchodné a iné operácie.

d/ Platby prostredníctvom "zmluvných účtov" sa budú medzi komerčnými bankami uskutočňovať v súlade s touto Dohodou a devízovým zákonom každej krajiny a tiež v súlade s dohodou o podmienkach vedenia zmluvných účtov, pričom bude potrebné uvádzať platobný titul.

e/ Zmluvné banky určujú, s prihliadnutím na svoj systém devízového dohľadu, niektoré tituly neobchodných platieb, pod ktorými sa budú uskutočňovať prevody prostredníctvom splnomocnených inštitúcií.

Článok VII


Komerčným bankám je povolené uskutočňovať prevody neobchodných platieb pod následovnými titulmi:

a/ platby za organizovanú a individuálnu turistiku medzi právnickými osobami obidvoch krajín,
b/ platby spojené s pobytom v druhej krajine, ako napríklad štipendiá, liečebné náklady, účasť na kongresoch, sympóziach a iných medzinárodných podujatiach,
c/ platby spojené s poskytnutím rýchlej zdravotníckej pomoci v druhej krajine,
d/ platby spojené s úmrtím človeka na území druhej krajiny alebo s prevozom zosnulého do svojej krajiny,
e/ nepredvídané výdavky spojené s odtiahnutím alebo prepravou havarovaných a pokazených automobilov,
f/ prevody miezd, autorských honorárov a iných príjmov spojených s pracovnou činnosťou do svojej krajiny,
g/ prevody rodinného majetku (napr. v dôsledku spojenia rodín a blízkych príbuzných) do krajiny nového trvalého pobytu,
h/ prevody dedičstva, včítane príjmu z predaja nehnuteľností, do domácej krajiny,
i/ pokuty, poplatky a iné výdavky uložené úradmi druhej krajiny,
j/ prevody dôchodkov do krajiny trvalého pobytu,
k/ prevody výživného a iných súm súdne uložených pre osoby druhej krajiny,
l/ akýkoľvek iný druh platby neobchodného charakteru sa môže uskutočňovať na základe tejto Dohody, ak to nie je v rozpore s devízovými predpismi krajiny, z ktorej sa platba vykonáva alebo, ak devízový orgán tejto krajiny dal na to povolenie( napr. dary a pod.)

Platby dôchodkov, výživného a autorských honorárov sa môžu uskutočňovať aj vo voľne vymeniteľných menách.

Článok VIII


Dodržiavanie existujúcich devízových obmedzení sa kontroluje kompetentnými orgánmi krajiny, ktorá uložila príslušné obmedzenia.

Článok IX


Zmluvné banky spolu s kompetentnými orgánmi svojich krajín budú skúmať účelnosť a možnosť použitia v budúcnosti SKK a HUF pre obchodné a iné platby,ktoré nie sú stanovené danou Dohodou o platbách.

Článok X


Zmluvné banky sa budú navzájom informovať:

a/ o svojich inštrukciách, ktoré budú vydané v súvislosti s touto Dohodou,
b/ o stanovení alebo zrušení devízových obmedzení, týkajúcich sa platieb medzi SR a MR,
c/ o zmenárenských subjektoch splnomocnených vykonávať nákup a predaj meny druhej krajiny a tiež o zmenárenských subjektoch, ktoré vydávajú, predávajú a/alebo preplácajú šeky, o bankách, ktoré majú povolenie na otvorenie zmluvných účtov,
d/ o stiahnutí bankoviek, mincí a šekov z obehu a o termíne ich stiahnutia a výmeny,
e/ o objeme obratu v mene druhej krajiny a o možných problémoch spojených s platbami medzi SR a MR.

Článok XI


Zmluvné banky budú informovať kompetentné orgány svojich krajín o pravidlách určených touto Dohodou, ako komerčné banky, zmenárne a verejnosť o pravidlách, obsiahnutých v predmetnej dohode.

Článok XII


a/ Predmetná Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania. Dohoda môže byť menená alebo doplňovaná len na základe súhlasu oboch zmluvných bánk. Dohoda platí, pokiaľ jedna zo zmluvných bánk oznámi 6 mesiacov vopred, že nemá záujem na trvaní tejto dohody.
b/ Odstúpenie od Dohody ktoroukoľvek stranou nezbavuje ani odstupujúcu ani druhú stranu od splnenia svojich záväzkov umožniť komerčným bankám vyrovnať zostatky na zmluvných účtoch, otvorených v súlade s čl. 6 tejto Dohody.
c/ Dňom podpísania tejto Dohody medzi Národnou bankou Slovenska a Maďarskou národnou bankou strácajú platnosť dohody uzatvorené predtým medzi ŠBČS a MNB a to: " O využití platobných prostriedkov na zabezpečenie vzájomných ciest občanov ČSFR a MR" zo dňa 27.2.1991 a " O použití národných mien pre niektoré platby neobchodného charakteru " zo dňa 24.9.1991.

Dohoda je podpísaná v dvoch origináloch v anglickom jazyku.
 
 
Ing. Vladimír Masár, v. r. Péter Ákos Bod, v. r.
guvernér Národnej banky Slovenska prezident Maďarskej národnej banky

 
 
 
 
 
Budapešť, 30.3.1994