Opatrenie NBS č. 6/1994

O P A T R E N I E  č.  6


Národnej banky Slovenska zo dňa 17. júna 1994,


ktorým sa určujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami
vykonávanými bankami


Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 29 písm. c / zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska určuje podmienky pre obchod so zahraničnými cennými papiermi vykonávaný bankami a pobočkami zahraničných bánk za podmienok ustanovených Devízovým zákonom č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 1


Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je určiť podmienky obchodovania so zahraničnými cennými papiermi na vlastný účet alebo na účet klienta.

§ 2


Rozsah pôsobnosti


Toto opatrenie sa vzťahuje na banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len "banka"), ktoré môžu v zmysle povolenia1) vydaného Národnou bankou Slovenska obchodovať2) (so zahraničnými cennými papiermi3)) na vlastný účet alebo na účet klienta.

Obchodovanie na vlastný účet


§ 3


/1/ Banky môžu obchodovať na vlastný účet so zahraničnými cennými papiermi len s devízovými cudzozemcami a bankami podľa ustanovenia § 2.

/2/ Banky môžu na vlastný účet nakúpiť od devízových tuzemcov len zahraničné cenné papiere nadobudnuté v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä dedením, darovaním, odkazom, na základe udeleného devízového povolenia).

1)§ 1 ods.3 písm. h/ bod 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb.
2)§ 2 písm.f/ zákona č. 528/1990 Zb. Devízový zákon v znení neskorších predpisov - úplné znenie č. 50/1994 Z.z.
3)§ 2 písm. d/ zákona č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov - úplné znenie č. 50/1994 Z.z.

§ 4


Banky môžu na vlastný účet nakupovať zahraničné cenné papiere, s ktorými je spojené právo účasti na majetku v zahraničí (najmä akcií, dočasných listov alebo podielových listov) a predávať ich devízovému cudzozemcovi len na základe devízového povolenia4).

§ 5


Obchodovanie na účet klienta


Banky môžu obchodovať so zahraničnými cennými papiermi na účet klienta len
a/ s devízovými cudzozemcami,
b/ s bankami,
c/ s devízovými tuzemcami, ktorým bolo udelené devízové povolenie na nákup alebo predaj zahraničných cenných papierov5).

§ 6


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Vydávajúci útvar: Úsek bankového dohľadu

Vypracoval: JUDr. František Hetteš, tel. 362 160

4) § 34 zákona č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov - úplné znenie č. 50/1994 Z.z.
5) § 7 ods. 3, § 14, § 23 ods. 3, § 34 zákona č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov - úplné znenie č. 50/1994 Z.z.