Opatrenie NBS č. 5/1994

O P A T R E N I E  č.  5


Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994


o regulácii menových pozícií bánk


Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21 / l992 Zb., o bankách a § 19 zákona č.566/1992 Zb., o Národnej banke Slovenska, ustanovuje:

Účel opatrenia


§ 1


/1/ Banka, ktorá na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska (ďalej len "NBS") vykonáva operácie s devízovými hodnotami, je vystavená riziku straty v dôsledku pohybu výmenných devízových kurzov (ďalej len "devízové riziko"). Devízové riziko závisí od rozsahu otvorenosti menovej pozície.

/2/ Účelom tohto opatrenia je limitovať prípadné straty, vyplývajúce z otvorených menových pozícií.

Základné pojmy


§ 2


/1/ "Individuálna menová pozícia" cudzej meny znamená pri platnom devízovom kurze protihodnotu v slovenských korunách (ďalej len SKK) sumy tej meny, ktorá určuje potenciálny zisk alebo stratu, ktoré banke vzniknú ak sa kurz devízového trhu príslušnej meny odchýli od jeho súčasnej úrovne.

/2/ Individuálnu menovú pozíciu hodnotenej meny vypočítame z hodnôt príslušných položiek aktív (zadávaných so znamienkom +) a pasív (zadávaných so znamienkom -)1).

K takýmto položkám aktív patria:

a) všetky cenné papiere, do ktorých banka investovala a u ktorých sa trhová hodnota obyčajne určuje na základe kótovania vyjadreného v posudzovanej mene;

b) všetky fixné aktíva, ktoré má banka v štáte kde je posudzovaná mena národnou menou;

c) všetky ostatné (peňažné) aktíva vedené v posudzovanej mene2);

d) všetky peňažné čiastky vedené v posudzovanej mene, ktoré banka obdrží za predaj záväzkov pred lehotou splatnosti vrátane okamžitých (spot), vopred

1) Zlato a iné cenné kovy sa považujú za menu.
2) Časové rozlíšenie viažuce sa k prijatým a vydaným úrokom splatným v zahraničnej mene - a iné ľubovolné príjmy alebo výdavky splatné v zahraničnej mene, ku ktorým sa časové rozlíšenie viaže - sú účtované v primeranej mene a primeraným spôsobom tak, že individuálna menová pozícia je vypočítaná pre ľubovolnú menu na základe účtovníctva a plne zohľadňuje skutočnú menovú pozíciu tak, ako je definovaná v ods.1.

preplatených (forward) i termínových (future) výmenných a menových kontraktov, krížových úrokových swapov, predaja cenných papierov alebo predaja ostatných aktív3);

e) cenné papiere a fixné aktíva, ktoré je banka povinná v budúcnosti prijať v deň určený dohodou, resp. v deň doručenia4);

f) pokladničná hotovosť, ktorou možno zabezpečiť predajné menové opcie vypísané bankou, pri ktorých kupujúci získal opčné právo vyplatiť čiastku peňazí v posudzovanej mene banke;

g) podľa uváženia vykazujúcej banky možno tu zahrnúť alebo nezahrnúť ľubovoľnú čiastku peňažných prostriedkov vedených v posudzovanej mene, ktorú môže banka získať v rámci predajných menových opcií vypísaných bankou za predpokladu, že agregovaná potenciálna strata v zahraničnej mene, ktorá by banke vznikla, ak by sa rozhodla realizovať tieto opcie, neprekročí celkom 0,5 % kapitálu vykazujúcej banky.

K takýmto položkám pasív patria:

a) všetky peňažné pasíva vedené v posudzovanej mene2), 5),

b) všetky peňažné čiastky vedené v posudzovanej mene, ktoré banka musí vyplatiť za záväzky nákupené pred lehotou splatnosti, vrátane záväzkov z okamžitých (spot), vopred preplatených (forward) i terminových (future) výmenných a menových kontraktov, krížových úrokových swapov, nákupu cenných papierov alebo nákupu iných aktív3);

c) cenné papiere a fixné aktíva, ktoré je banka povinná v budúcnosti predať v deň doručenia určený dohodou4);

d) pokladničná hotovosť, ktorou možno zabezpečiť nákupné menové opcie vypísané bankou, čím kupujúci získal opčné právo dostať od banky čiastku peňazí vedených v posudzovanej mene;

e) podľa uváženia vykazujúcej banky tu možno zahrnúť alebo nezahrnúť určitú čiastku peňažných prostriedkov vedených v posudzovanej mene, ktorú môže banka získať v rámci kúpnych menových opcií vypísaných bankou za predpokladu, že agregovaná potenciálna strata v zahraničnej mene, ktorá by mohla banke vzniknúť, ak by sa rozhodla tieto opcie realizovať, neprekročí celkom 0.5 % kapitálu vykazujúcej banky. Individuálna menová pozícia znamená teda absolútnu hodnotu rozdielu medzi aktívami a pasívami banky v jednotlivej cudzej mene vyjadrenú v SKK. Individuálna menová pozícia bude vypočítaná na základe všetkých uvedených súvahových a podsúvahových položiek bez ohľadu na to, či sú zúčtované v účtovníctve vykazujúcej banky v SR alebo v účtovníctve pobočky, ktoré je vedené v zahraničí.

3) Celý podiel aktív a pasív, t.j. nesplatených záväzkov kúpiť/predať tak ako sú zaznamenané v súvahe.
4) Ak cenné papiere a fixné aktíva sú zúčtované v mene v spojitosti s položkami a) a b).
5) Zahrnie sa tu hodnota kapitálu, ak je vyjadrený v posudzovanej mene.

/3/ Banka má "dlhú pozíciu", ak hodnota aktív je vyššia ako hodnota pasív, to znamená, že ich rozdiel je kladné číslo.

/4/ Banka má "krátku pozíciu", ak hodnota aktív je nižšia ako hodnota pasív, to znamená, že ich rozdiel je záporné číslo.

/5/ "Agregovaná pozícia v skupine mien" je väčší zo súčtov absolútnych hodnôt všetkých dlhých a všetkých krátkych individuálnych menových pozícií danej skupiny.

/6/ "Otvorená korunová pozícia" je rozdiel medzi súčtom absolútnych hodnôt všetkých "krátkych" a "dlhých" individuálnych menových pozícií. Vypočítaná hodnota sa uvedie do stĺpca s nižšou absolútnou hodnotou týchto súčtov v prílohe č.1.

/7/ "Celková menová pozícia" je súčet absolútnych hodnôt všetkých "krátkych" alebo všetkých "dlhých" individuálnych menových pozícii banky6).

/8/ "Priebežná pozícia" znamená pozíciu, ktorá platí v určitom čase počas obchodného dňa až do uzatvorenia obchodu.

/9/ "Medzidňová pozícia" znamená pozíciu, ktorá platí po uzatvorení obchodovania v danom dni a prenáša sa do nasledujúceho dňa.

/10/ Kapitálom banky sa na účely tohto opatrenia rozumie kapitál definovaný v opatrení NBS o kapitálovej primeranosti bánk7);

Limity


§ 3


/1/ Banka je povinná počas dňa obchodovať tak, aby udržiavala svoju menovú pozíciu v určenom limite prepočítanom z kapitálu banky.

6) Súčet všetkých krátkych pozícií a súčet všetkých dlhých pozícií sa nevyhnutne rovnajú ak:
     a) aktíva a pasíva v zahraničnej mene ako aj horeuvedené možné podsúvahové položky sú hneď zhodnotené podľa trhových podmienok existujúcich v tom čase a
     b) ak sa berie do úvahy aj individuálna menová pozícia v SKK.
7) Opatrenie NBS zo dňa 31. januára 1994 o kapitálovej primeranosti bánk.

/2/ Individuálna medzidňová pozícia v akejkoľvek voľne vymeniteľnej mene8) má limit 10 % .

/3/ Individuálna medzidňová menová pozícia v nie voľne vymeniteľnej mene9) má limit 2 %.

/4/ Pre ostatné voľne a nie voľne vymeniteľné meny platia rovnaké limity ako u individuálných mien danej skupiny10).

/5/ Agregovaná pozícia v nie voľne vymeniteľných menách s výnimkou SKK má limit 7%.

/6/ Medzidňová korunová pozícia v SKK, vzhľadom na prístupové podmienky obchodných bánk na devízový fixing NBS, má limit 15 % pre krátku pozíciu a 5 % pre dlhú pozíciu.

/7/ Medzidňová celková menová pozícia má limit 25 %.

/8/ Limity ustanovené v predchádzajúcich bodoch sa nevzťahujú na pobočky zahraničných bánk na území SR, ktoré sú vyňaté podľa § 12 Opatrenia NBS o kapitálovej primeranosti bánk za predpokladu, že:

- podobné reštrikcie platné v banke krajiny pôvodu sa budú vzťahovať na banku ako celok,
- organizácia banky umožní monitorovať pozície v zahraničnej mene vznikajúce pri transakciách pobočky, vrátane denného podávania správ o menových pozíciach ústrediu alebo jej regionálnemu centru.

Hlásenia


§ 4


/1/ Banka je povinná zostavovať hlásenie o menových pozíciach /ďalej len "hlásenie"/ denne a to podľa stavu medzidňovej pozície po uzatvorení dňa.

8) Voľne vymeniteľnými menami sa na účely tohto opatrenia rozumejú meny uvádzané v kurzovom liste NBS (kurzy devízového trhu) - BEF, DEM, DKK, ESP, FRF, GBP, IEP, ITL, LUF, NLG, PTE, XEU, ATS, FIM, GRD, CHF, NOK, SEK, AUD, CAD, USD, JPY a XDR.
9) Nie voľne vymeniteľnými menami sa na účely tohto opatrenia rozumejú meny uvádzané v kurzovom liste NBS (kurzy devízového trhu), okrem voľne vymeniteľných mien uvedených v bode /8/
10) Ostatnými voľne a nie voľne vymeniteľnými menami sa rozumejú všetky tie meny danej skupiny, ktoré nie sú uvedené v predtlači hlásenia alebo neboli uvedené pri aktualizácii formou Oznámenia bankového dohľadu.

/2/ Hlásenia sa zostavujú podľa vzorov uvedených v Prílohe 1 a predkladajú sa bankového dohľadu NBS týždenne v prvý pracovný deň po vykazovanom dni. Ak je vývoj menových pozícií banky nepriaznivý, môže bankový dohľad NBS vyžadovať i denné predkladanie týchto hlásení.

/3/ Útvar vnútornej kontroly banky overuje úplnosť a správnosť údajov obsiahnutých v hlásení.

/4/ Hlásenie musí byť podpísané dvoma osobami, oprávnenými konať v mene banky a zodpovednými za riadenie banky ako celku.

/5/ Hlásenia predkladajú všetky banky, vrátane pobočiek zahraničných bánk na základe zákona11).

/6/ Banka požiada audítora, aby overil a vypracoval správu12) o tom :

a) či systém na vypracovanie hlásení je vybudovaný tak, aby verne zobrazoval skutočné menové pozície banky;
b) či údaje obsiahnuté v hlásení k 31. decembru bežného roku sú správne.

/7/ Banka predloží bankovému dohľadu NBS správu podľa odseku 6 najneskôr do 20. apríla nasledujúceho roka.

Organizačné požiadavky


§ 5


/1/ Banky vytvoria zodpovedajúci informačný systém na sledovanie menových pozícií podľa požiadaviek obsiahnutých v tomto opatrení. Ďalej musia zabezpečiť, aby pri konsolidácii s pozíciami podnikov, ktoré priamo, alebo nepriamo riadia neprevýšili určené limity.

/2/ Banky vypracujú písomne Zásady devízovej politiky (ďalej len "zásady"). Zásady budú obsahovať minimálne nasledujúce údaje:

a) typ operácií, ktoré sú oprávnení vykonávať dealeri;
b) vnútorné limity banky pre otvorené devízové pozície;
c) vnútorný systém hlásení;
d) účtovný, overovací a kontrolný systém zaručujúci riadny prehľad o vnútorných limitoch a povolených výnimkách;
e) organizačné opatrenia zabezpečujúce oddelenie určitých činností u tých osôb, ktoré sú spojené aj s vykonávaním devízových operácii;
11) § 24 zákona č.21/1992 Zb., o bankách. 12) § 22 zákona č.21/1991 Zb., o bankách.

f) odôvodnenie pre ustanovenie niektorých vnútorných limitov (vo vzťahu k ziskovosti banky, kapitálu, premenlivosti kurzov určitých mien, veľkosti a likvidite trhu určitých mien, stupňu vedomostí pracovníkov vykonávajúcich devízové obchody, pokiaľ sa týka techniky riadenia rizík, trhu a spoľahlivosti týchto pracovníkov).

/3/ Najvyšší štatutárny orgán vykazujúcej banky schváli "zásady" formou príkazu.

/4/ Banky predložia kópiu "zásad" bankovému dohľadu NBS najneskôr do jedného mesiaca a to banky už fungujúce od nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia a novozaložené banky od začatia svojej činnosti.

/5/ Banky zabezpečia pravidelný a spoľahlivý tok informácií príslušným výkonným a kontrolným orgánom banky, čo im umožní sledovať menové pozície, prekračovanie vnútorných limitov a ziskovosť devízových operácií.

Prechodné a záverečné ustanovenia


§ 6


/1/ Limity ustanovené v § 3 platia od nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia a ich zmeny budú uverejňované formou Oznámenia NBS.

/2/ Ak banka v dôsledku mimoriadnych okolností dočasne prekročí limity stanovené v § 3, je povinná ich dosiahnuť už na druhý pracovný deň po dni prekročenia.

/3/ Dočasné prekročenie limitov musí byť vopred schválené vedúcim pracovníkom vykazujúcej banky, ktorý je zodpovedný za dodržiavanie limitov ustanovených v tomto opatrení.

§ 7


Zrušuje sa Opatrenie Štátnej banky československej č.26 z 1.júna 1992 o obmedzeniach a podmienkach pre nezabezpečené devízové pozície bánk.

§ 8


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

vypracoval: odbor dohliadací, Doc. Ing. František Kobyda, CSc., tel: 362 160

Príloha: HLÁSENIE O MENOVEJ POZÍCII BANKY - len vo vestníku NBS