Opatrenie NBS č. 4/1994

O P A T R E N I E  č   4


Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994


o pravidlách likvidity bánk


Národná banka Slovenska podľa § l5 zákona č.21/l992 Zb.,o bankách a § 19 zákona NR SR č.566/l992 Zb., o Národnej banke Slovenska, ustanovuje:

Účel opatrenia


§ 1


/1/ Bankový dohľad má oprávnený záujem na primeranom riadení likvidity v komerčných bánkách, pretože dlhodobá nelikvidnosť môže spôsobiť ich zlyhanie.

/2/ Účelom tohto opatrenia je zabezpečiť likviditu bánk, t.j. schopnosť bánk plniť si v plnom rozsahu a bezodkladne v ustanovenej lehote svoje platobné záväzky.

§ 2


/1/ Jedným zo základných spôsobov riadenia likvidity banky je projektovanie zvyšovania /prílivu/ a znižovania /odlivu/ peňažných prostriedkov /ďalej len "peňažný tok"/ v budúcnosti.

/2/ Projektovanie peňažných tokov vychádza z dvoch základných predpokladov a to:

a) z existencie vhodného informačného systému, založeného v prevažnej miere na účtovníctve;
b) neodkladného zaúčtovania všetkých účtových operácií a záväzkov.

§ 3


/1/ Banka v rámci svojho informačného systému bude členiť aktíva, pasíva a podsúvahové záväzky najmä podľa týchto (v niektorých prípadoch aj prekrývajúcich sa) kritérií:

a) doby splatnosti aktív, pasív a podsúvahových položiek s pevnou lehotou splatnosti;

b) očakávaného vývoja pasív s pevnou lehotou splatnosti s prihliadnutím na pravdepodobnosť výskytu zmien v rozsahu, v akom vkladatelia obnovia svoje vklady po skončení doby splatnosti;

c) skúsenosti zo správania sa skupiny majiteľov účtov neterminovaných vkladov a vkladov s výpovednou lehotou za zmluvne určených podmienok;

d) stupňa likvidnosti aktív meraného podľa možnosti:

da) použiť ich ako voľné prostriedky na možné krytie vonkajších platieb;

db) ich rýchlej premeny na peňažné prostriedky v Národnej banke Slovenska (ďalej len "NBS");

dc) ich rýchlej predajnosti na organizovanom finančnom trhu, ktorého dostatočná veľkosť umožní predaj požadovaného objemu aktív za cenu blížiacu sa ich trhovej cene, prípadne za cenu vyššiu alebo rovnajúcu sa ich účtovnej hodnote;

dd) predaja, rýchlej premeny alebo zníženia hodnoty aktív súčasne so znížením príslušných pasív (požiadavky na rezervy);

e) povahy a stupňa záväznosti podsúvahových záväzkov vydaných alebo prijatých bankou1);

f) druhu meny, v ktorej sú aktíva, pasíva a podsúvahové položky vyjadrené, so zvláštnym ohľadom triedenia na slovenskú korunu, voľne vymeniteľné a voľne nevymeniteľné cudzie meny;

g) štátov, v ktorých sú aktíva, pasíva a podsúvahové záväzky účtovne vedené, najmä u bánk, ktoré majú pobočky v zahraničí;

h) rozlíšenia majiteľa účtu podľa štátu, geografickej oblasti, v ktorej má majiteľ sídlo a nástrojov prostredníctvom, ktorých záväzok zmluvne vznikol.

/2/ Banky, ktoré majú jednu alebo viac pobočiek v zahraničí alebo kontrolujú inú banku, prispôsobia týmto skutočnostiam svoj informačný systém a politiku likvidity.

§ 4


Za účelom zabezpečenia likvidity uplatní banka vo svojej činnosti významné ochranné opatrenia zamerané predovšetkým na:

a) zvýšenie spoľahlivosti stabilných zdrojov financovania z hľadiska dohodnutých zmluvných podmienok alebo lehoty splatnosti,

b) rozloženie zdrojov financovania z hľadiska splatnosti a klientely,

c) prijatie organizačných opatrení na efektívne riadenie likvidity (vymedzenie zodpovednosti určitého pracovníka banky za riadenie, zavedenie účinnej kontroly stavu likvidity a vnútorného audítu banky, začlenenie špecifickej problematiky spojenej s existenciou pobočiek banky v zahraničí a dcérskych spoločností, atď.),

d) stupeň zapojenia banky do rozvoja peňažného trhu, rozvoja dlžobných cenných papierov s krátkou lehotou splatnosti a obchodovania s nimi na trhu,

e) pravidelné jednoznačné formulovanie svojej obchodnej politiky súčasne s plánovaním jej financovania tak, aby nedošlo k nedostatku zdrojov pre jej rozvojové plány a obmedzila sa štrukturálna nevyváženosť aktív a pasív, vyplývajúca z rozdielnych lehôt splatnosti,

f) pravidelné zostavovanie plánu pre prípady mimoriadnych okolností, ohrozujúcich likviditu banky, ktorý obsahuje tomu zodpovedajúce hlavné smery, činnosti a opatrenia banky.

1) Stupňom záväznosti sa rozumie právna záväznosť zmluvných strán, z ktorej vyplýva možnosť, alebo nemožnosť odstúpiť od zmluvy.

Organizačné požiadavky


§ 5


/1/ Banky by mali udržiavať informačný systém na úrovni zodpovedajúcej účelu riadenia likvidity a to aj s ohľadom na stupeň komplexnosti ich podnikania.

/2/ Banky musia zaúčtovať všetky účtovné prípady v deň, v ktorom boli uskutočnené.

/3/ Banky musia pravidelne formulovať svoju obchodnú stratégiu v kombinácii so stratégiou vytvárania zdrojov tak, aby sa:
- predišlo napätosti plánov, ktoré by banka nebola schopná pokryť príslušnými fondami2),
- obmedzil štrukturálny nesúlad medzi aktívami a pasívami, ktorý je charakterizovaný rozličným zmluvným i nezmluvným profilom lehôt splatnosti3).

/4/ Banky musia pravidelne zostavovať plán pre prípad výskytu nepredvídaných okolností, ktorý zahrňuje postup nevyhnutný na zabezpečenie likvidity banky pri rozličných scenároch a to od normálneho chodu banky až po prípad, že by sa banka dostala do nelikvidity.

/5/ Banky musia určiť vedúceho pracovníka, ktorý je zodpovedný za:

- navrhovanie a implementáciu politiky likvidity vzhľadom na existujúci stav likvidity banky,
- monitorovanie vývoja a návrhy každodenných rozhodnutí v tejto oblasti,
-udržiavanie prehľadu o riadení likvidity so zameraním na zisťovanie neopodstatnene veľkých rezerv hotovosti alebo iných vysokolikvidných aktív, ktoré spôsobujú banke zvýšené náklady.
Meno tohto pracovníka oznámi banka bankovému dohľadu NBS.

/6/ Politiku likvidity banky musí schváliť príslušný výkonný orgán banky.

/7/ Politiku likvidity pravidelne vyhodnocuje príslušný kontrolný orgán banky.

/8/ Banky zorganizujú pravidelný a spoľahlivý tok informácií, ktoré sú predkladané príslušným výkonným a kontrolným orgánom a poskytujú reálny obraz o situácii v likvidite a o primeranej a správnej implementácii politiky likvidity.

/9/ Systém riadenia likvidity podlieha pravidelnej kontrole útvaru vnútornej kontroly banky.

2) V rozsahu súvahy.
3) Zmenšenie štrukturálneho nesúladu si vyžaduje zmeny v obchodnej stratégii počas dlhšieho obdobia.

Hlásenia


§ 6


/1/ Banka je povinná predkladať bankovému dohľadu NBS hlásenie o likvidite štvrťročne4). V budúcnosti sa bude od bánk požadovať predkladanie týchto hlásení s mesačnou periodicitou, ktoré budú dokumentovať likvidnosť banky za existujúcich podmienok, vrátane určitého obmedzeného počtu scenárov banky v nepriaznivej situácii.

/2/ Hlásenia sa zostavujú na formulároch a podľa pokynov uvedených v Prílohe.

/3/ Hlásenia sa predkladajú najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí posledného dňa vykazovaného štvrťroka.

/4/ Hlásenie za posledný štvrťrok uplynulého roka, ktoré je spracované na základe predbežných údajov sa predkladajú podľa ods. 3.

/5/ Hlásenie za uplynulý kalendárny rok spracované na základe definitívnych údajov sa predkladajú najneskôr do 10. marca nasledujúceho roka.

§ 7


/1/ Hlásenie musí byť podpísané dvoma osobami, oprávnenými konať v mene banky a zodpovednými za riadenie banky ako celku. V prípade pobočky zahraničnej banky musí byť hlásenie podpísané dvomi osobami oprávnenými konať v mene tejto pobočky a zodpovedných za riadenie pobočky bez obmedzenia.

/2/ Útvar vnútornej kontroly banky overuje úplnosť a správnosť údajov obsiahnutých v hlásení.

/3/ Banka požiada audítora určeného podľa osobitných predpisov5) , aby overil a vypracoval správu o tom:

a) či systém na vypracovanie hlásení je vybudovaný tak, že je zárukou verného zobrazovania skutočnej likvidity banky,

b) či údaje v hláseniach o likvidite sú správne.

/4/ Audítorská správa musí obsahovať aj vyhlásenie na jej uverejnenie.

/5/ Banka predloží bankovému dohľadu NBS správu podľa odseku 3 za uplynulý kalendárny rok najneskôr do 20. apríla nasledujúceho roka.

4) Podľa § 24 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách
5) Podľa § 22 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách

Prechodné a záverečné ustanovenia


§ 8


Oznámenie podľa § 5 odseku 5 doručia bankovému dohľadu NBS banky fungujúce v čase vydania tohto opatrenia najneskôr do 30 dní od jeho uverejnenia a novozaložené banky do 30 dní po začatí svojej činnosti.

§ 9


Toto opatrenie sa vzťahuje aj na pobočky zahraničných bánk na území Slovenskej republiky.

§ 10


Zrušuje sa Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej č.9 zo 16.marca 1992 o pravidlách likvidity bánk v znení Opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej č.27 zo dňa 4. augusta 1992.

§ 11


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

vypracoval: odbor dohliadací, Doc. Ing. František Kobyda, CSc., tel: 362 160

Príloha

P O K Y N Y


na zostavenie hlásenia
"Prehľad skutočnej /zostatkovej/ splatnosti aktív a pasív"


1. Hlásenie sa zostavuje v menovom členení, t.j. sumár za Sk celkom, sumár za voľne vymeniteľné meny celkom, sumár za ostatné meny celkom a celkový sumár za všetky meny. Každý sumár treba jasne vyznačiť v ľavej časti záhlavia hlásenia podľa kategórií (A,B,C,D) prečiarknutím nevhodných kategórií.

2. Jednotlivé riadky hlásenia presne nadväzujú na výkaz Bil l-l2 podľa stĺpca "b". Na riadkoch 29 a 36 "ostatné" sa uvedú údaje vzniknuté odpočítaním od celkových aktív, resp. položiek pasív, ktoré sú zahrnuté v predchádzajúcich riadkoch.

3. Medzi jednotlivými riadkami hlásenia platia pre všetky stĺpce tieto väzby:
- r. 40 = r. 24
- r. 40 = r. 41 až 43
- r. 44 = r. 25
- r. 44 = r. 45 až 49
- r. 52 + 58 + 64 = r. 32 + 33
- r. 52 = r. 53 až 57
- r. 58 = r. 59 až 63
- r. 64 = r. 65 až 69
- rozpis v oddiele III. sa týka iba vkladov bánk a klientov uvedených na r. 32 a 33 a nie napr. vkladových certifikátov uvedených na r. 34.

4. Pokladničné hodnoty na r.22 sa vykazujú v dvoch stĺpcoch a to: pokladnica v stĺpci 1 a zlato, drahé kovy a ostatné pokladničné hodnoty v stĺpci 9

5. Povinné minimálne rezervy sa vykazujú na r.23 v stĺ. 9 a zostatok hodnoty účtov u NBS sa rozpíše podľa doby splatnosti.

6. Za "neterminované vklady" na r. 64 / ako aj členenie na r. 65 až 69/ sa považujú vklady "a vista", t.j. bežné účty, sporožírové účty, vkladné knižky bez výpovede a iné.

7. Kumulatívna netto súvahová pozícia na r.38 sa vypočíta súčtom hodnôt zo všetkých predchádzajúcich stĺpcov vrátane vyplňovaného stĺpca uvedených na r.37. Napríklad - kumulatívna netto súvahová pozícia v stĺ. 4 sa vypočíta ako súčet hodnôt na r. 37 v stĺ. 1 až 4.

8. Za "pridružené banky" na r. 53,59 a 65 sa považujú banky, v zmysle definície uvedenej v Postupoch účtovania čl. 1, ods.19 účtovej osnovy. Kontrolou nad bankou sa rozumie vlastníctvo rozhodujúceho podielu akcií alebo právomoc voliť štatutárny orgán vykazujúcej banky alebo iným spôsobom presadzovať rozhodujúci vplyv na jej konanie v zmysle zákona č.21/1992 Zb.,o bankách.

9. Za "nepridružené banky" na r. 54,60 a 66 sa považujú všetky ostatné banky.

10. Do kategórie "podniky a inštitúcie" na r. 56,62 a 68 patria štátne podniky, družstvá, podnikatelia súkromného sektoru, poisťovne a neziskové organizácie.

11. V jednotlivých stĺpcoch sa vykazujú účtové hodnoty (po odpočítaní oprávok a opravných položiek) podľa skutočnej (zostatkovej) splatnosti vrátane posledného dňa sledovaného obdobia.

12. Bežné účty a netermínované vklady sa zahrňujú do stĺpca 1, t.j. s dobou splatnosti kratšou ako l týždeň. Výnimku z tohto pravidla môže dočasne povoliť bankový dohľad na základe odôvodnenej žiadosti banky.

13. Bežné účty debetné tzv. zmluvný kontokorent sa vykazujú v jednotlivých stĺpcoch podľa skutočnej doby splatnosti, v ostatných prípadoch debetného zostatku sa hodnota uvedie v stĺpci 9 - nešpecifikované.

14. Pokiaľ členenie z hľadiska skutočnej /zostatkovej/ splatnosti nedáva zmysel alebo nie je sledované, uvedie sa táto hodnota do stĺpca 9 - nešpecifikované.

15. Do stĺpca 9 - nešpecifikované sa uvedie tiež stav na účte 233 - Úvery nezaplatené ku dňu splatnosti.

16. Časové členenie sumárnych položiek z odd. I v jednotlivých stĺpcoch, ktoré sú rozpisované v odd. II a III, musí byť totožné.

17. V stĺpci 10 sa uvádzajú všetky neštandardné aktíva, ako sú definované v Zásadách pre tvorbu opravných položiek a rezerv k rizikovým aktívam bank.