Opatrenie NBS č. 2/1994

O P A T R E N I E  č.  2


Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994


o kapitálovej primeranosti bánk


Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č.21/1992 Zb., o bankách a § 19 zákona č. 566/1992 Zb., o Národnej banke Slovenska ustanovuje:

§ 1


Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je ustanoviť minimálny pomer kapitálu k rizikovo váženým aktívam banky, ktorý zabezpečuje schopnosť banky kryť straty vyplývajúce z rizík jej podnikania a pritom si zachovať schopnosť v plnej výške uhradiť svoje záväzky voči veriteľom. Tento pomer nazývame kapitálová primeranosť. Opatrenie má chrániť veriteľov banky a vkladateľov pred znehodnotením ich majetku.

Vymedzenie kapitálu


§ 2


Na účely tohto opatrenia sa kapitálom banky rozumie súčet vlastného kapitálu podľa § 3 a dodatkového kapitálu podľa § 4, znížený o odpočítateľné položky podľa §5.

§ 3


/1/ Na účely tohto opatrenia sa vlastný kapitál skladá zo:

a) súčtu nominálnych hodnôt akcionármi upísaných bežných akcií (viď vysv.1 v príl. č.1);
b) ážiových fondov vzťahujúcich sa k vydaným a úplne splateným bežným akciám (vysvetlivka č.2 v príl.č.1);
c) splateného základného imania bánk založených ako štátne peňažné ústavy1);
d) zákonného rezervného fondu2);
e) ostatných rezervných fondov (vysvetlivka č.3 v príl.č.1), s výnimkou rezervných fondov na nové ocenenie aktív;
f) nerozdelených ziskov z minulých rokov (vysvetlivka č. 29 v príl. č. 1).

/2/ Z celkovej hodnoty vlastného kapitálu vypočítaného podľa odseku 1 sa odpočítajú:

a) neuhradené straty z predchádzajúcich rokov;
b)straty z bežného roku;
c) účtovná hodnota nehmotných aktív (vysvetlivka č.4 v príl.č.1);
1) Štátny peňažný ústav § 36 zákona č.21/1992 Zb., o bankách.
2) § 67 zákona č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
d) účtovné hodnoty vlastných akcií banky, ktoré má banka v držbe;
e) hodnota upísaného zatiaľ nesplateného kapitálu;
f) akékoľvek Národnou bankou Slovenska (ďalej len NBS) zistené nadhodnotenie aktív, ktoré banka nadobudla od akcionárov ako splátky za upísané bežné akcie alebo, ak bola založená ako štátny peňažný ústav, ktoré jej boli zverené ako jej základné imanie, alebo na krytie ktorých bol vytvorený kapitálový fond, ktorý je súčasťou vlastného kapitálu podľa ods. /1/.

§ 4


/1/ Na účely tohto opatrenia sa dodatkový kapitál skladá zo:

a) všeobecných rezerv na krytie strát z úverov a pôžičiek (viď. vysvetlivka č.5 v príl.č.1) až do výšky 1.25 % rizikovo vážených aktív; b) čiastky podriadeného dlhu (viď. vysvetlivka č.6 v príl.č.1) až do výšky 50 % vlastného kapitálu za predpokladu, že podriadený dlh spĺňa tieto kritériá:
1. je úplne splatený;
2. je nezabezpečený;
3. obsahuje klauzulu podriadenosti, ktorá je prijateľná pre NBS;
4. má pevnú lehotu splatnosti najmenej 5 rokov;
5. nesmie byť zaplatený alebo odvolaný bez predchádzajúceho súhlasu NBS pred termínom splatnosti.

Na účel výpočtu dodatkového kapitálu sa čiastka podriadeného dlhu postupne znižuje o 20 % ročne v priebehu posledných 5-tich rokov splatnosti dlhu.

/2/ Na účel výpočtu kapitálovej primeranosti nesmie dodatkový kapitál prevýšiť 100% vlastného kapitálu banky.

§ 5


/1/ Pri výpočte kapitálovej primeranosti banky sa od súčtu vlastného kapitálu banky podľa § 3 a dodatkového kapitálu banky podľa § 4 odpočíta:

a) celková čiastka kapitálových investícií (viď vysv. č. 7 v príl. č. 1) do iných bánk, keď':
1. hodnota akejkoľvek kapitálovej investície do inej banky je vyššia ako10% kapitálu banky, do ktorej je investované alebo
2. hodnota akýchkoľvek kapitálových investícií do iných bánk súhrnne je vyššia ako 10 % kapitálu vykazujúcej banky;
b) celková čiastka kapitálových investícií do iných právnických osôb, ktoré nie sú bankami (vysvetlivka č.8 v príl.č.1) a nad ktorými má banka kontrolu (vysvetlivka č.9 v príl.č.1), pričom ak NBS neustanoví inak, za postačujúce na získanie kontroly nad právnickou osobou sa považuje nadobudnutie účasti na jej kmeňovom imaní vo výške viac ako 25 %;
c) celková čiastka kapitálových investícií do právnických osôb, ktoré majú k banke osobitný vzťah3).
d)
1. do 31. decembra 1994 súčet akýchkoľvek pohľadávok voči právnickej osobe, ktorá má k banke osobitný vzťah a ktorý prevyšuje 25 % vlastného kapitálu banky podľa § 3, od 1. januára 1995 akákoľvek pohľadávka voči právnickej osobe, ktorá má k banke osobitný vzťah,
2. akákoľvek pohľadávka voči fyzickej osobe s osobitným vzťahom k banke, ak táto pohľadávka nie je úverom podľa § 20 zákona č. 21/1992 Zb., o bankách;
3. súčet akýchkoľvek pohľadávok voči právnickej osobe nad ktorou má banka kontrolu podľa písm.b), ktorý prevyšuje 25 % vlastného kapitálu banky podľa §3;
e) časti akýchkoľvek možných strát, u ktorých je odôvodnené očakávať, že prekročia hodnotu vytvorených opravných položiek, rezerv a ostatných rezervných fondov určených na krytie týchto strát (viď. vysvetlivka č.10 v prílohe č. 1).

/2/ Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na:

a) získanie majetkovej účasti (viď vysv. č.11 v prílohe č.1), ktorá bola dohodnutá na základe zákona č. 328/91 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, v prípade, že banka odpredá takto nadobudnutú majetkovú účasť do dvoch rokov od jej nadobudnutia, alebo do uplynutia inej doby, ak takú NBS ustanoví;
b) splácanie bankou poskytnutého úveru dlžníkom ak NBS uznala, že pohľadávku z úveru nebolo možné vymôcť iným spôsobom a že zmluva o poskytnutí úveru bola uzavretá v dobrej viere, za predpokladu, že banka odpredá takto nadobudnutú majetkovú účasť do dvoch rokov od jej nadobudnutia, alebo do uplynutia inej doby, ak takú NBS ustanoví;
c) majetkovú účasť v právnických osobách založených viacerými bankami na podporu alebo zlepšenie bankových činností v prípade, ak s tým NBS bude súhlasiť.

/3/ Ustanovenie odseku /1/ písm. d) bod 3. sa nevzťahuje na pohľadávky voči tým právnickým osobám, nad ktorými získala banka kontrolu podľa ods. /2/.

§ 6


Stanovenie kapitálu pobočiek zahraničných bánk


/1/ Pokiaľ NBS neustanoví inak, kapitálom pobočky zahraničnej banky na účely merania kapitálovej primeranosti sa rozumie rozdiel medzi aktívami podľa ods./2/, pasívami podľa ods./3/ a možnými stratami podľa ods. /4/.

3) Osobitný vzťah k banke § 19 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách
 
/2/ Všetky aktíva, ktoré sa vedú v účtovníctve pobočky a kde predstavitelia tejto pobočky sú zo zákona oprávnení vykonávať všetky práva banky vo vzťahu k takýmto aktívam, okrem:
a) akýchkoľvek pohľadávok voči fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa musia považovať podľa zákona 4) za devízového cudzozemca,
b) všetkých nehnuteľností mimo územia Slovenskej republiky,
c) akýchkoľvek majetkových účastí na právnických osobách, založených podľa práva cudzej krajiny.
 
/3/ Všetky pasíva, okrem:
a) akýchkoľvek pasív voči ústrediu banky, ku ktorej pobočka patrí, alebo voči ktorejkoľvek z jej organizačných zložiek,
b) akékoľvek iné záväzky voči právnickej osobe, nad ktorou má banka kontrolu,
c) akékoľvek záväzky voči akejkoľvek osobe, ktorá je podľa zákona devízovým cudzozemcom,

/4/ Tie časti akýchkoľvek možných strát, u ktorých je odôvodnené očakávať, že prekročia hodnotu v účtovníctve pobočky existujúcich opravných položiek a rezerv vytvorených na krytie týchto strát.

Vymedzenie rizikovo vážených aktív


§ 7


Rizikovo vážené aktíva sú aktíva banky podľa § 8 vynásobené príslušnou rizikovou váhou podľa stupňa úverového rizika každého jednotlivého druhu aktíva podľa § 10.

§ 8


/1/ Aktívami banky, na účely tohto opatrenia, sa rozumejú čisté účtovné hodnoty (viď vysv. č. 12 v príl. č. 1) súvahových aktív banky a úverové ekvivalenty podsúvahových záväzkov, ktoré predstavujú prípadné súvahové aktíva banky.

/2/ Úverový ekvivalent podsúvahového záväzku sa prepočítava vynásobením nominálnej hodnoty (viď vysv. č. 13 v príl. č 1) podsúvahového záväzku príslušným faktorom konverzie podľa § 9.

4) Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

§ 9


/1/ Jednotlivé druhy podsúvahových záväzkov sa premenia na úverový ekvivalent vynásobením príslušným faktorom konverzie podľa tejto tabuľky :

Podsúvahový záväzok
Faktor konverzie
Subjekt
1 2 3
Neodvolateľné platobné záruky vydané vykazujúcou bankou (viď. vysvetlivka č.14 v príl. č. 1) 1.0 žiadateľ o záruku
Záväzky prijaté bankou vyplývajúce z dohôd o predaji s právom spätného nákupu (viď. vysvetlivka č.15 v príl.č.1) 1.0 vydávateľ cenného papiera alebo, kde je to vhodné dlžník
Neodvolateľné záruky vydané vykazujúcou bankou, iné ako platobné (viď. vysvetlivka č.16 v príl.č.1) 0.5 žiadateľ o záruku
Neodvolateľné záväzky na poskytnutie úveru vydané bankou v prípade, že záväzok má pôvodnú splatnosť dlhšiu než 1 rok (viď. vysvetlivka č.17 v príl.č.1) 0.5 beneficient záväzku
Dokumentárne akreditívy otvorené alebo potvrdené bankou v prípade, že platí aspoň jedna z týchto podmienok:
a) dokumenty sa nevzťahujú na tovar,
b) banka nemá skutočnú kontrolu nad tovarom
c) trvanie záväzku presahuje 1 rok (viď. vysvetlivka č.18 v príl.č.1)
Dokumentárne akreditívy otvorené
Dokumentárne akreditívy potvrdené
0.5
žiadateľ
otvárajúca banka
Dokumentárne akreditívy otvorené alebo potvrdené bankou, v prípade, že platia súčasne všetky tieto podmienky
a) dokumenty sa vzťahujú na tovar
b) banka má skutočnú kontrolu nad tovarom
c) trvanie záväzku nepresahuje 1 rok,
Dokumentárne akreditívy otvorené
Dokumentárne akreditívy potvrdené
0.2
žiadateľ
otvárajúca banka
Devízy a slovenské koruny kúpené na základe menových zmlúv typu termínových menových zmluv, menových futures, "krížových" úrokových swapov, menových opcií a pod.;
Zmluvy s pôvodnou splatnosťou:
- kratšou než 1 rok
- za každý ďalší rok
0.02
0.03
partnerská strana
 
 
Záväzky prijaté vykazujúcou bankou od partnerskej strany vyplývajúce z úrokových zmlúv typu:
-úrokových swapov v jednej mene,termínových
-úrokových obchodov, úrokových futures,
-kúpených úrokových opcií, 'krížových"úrokových swapov a pod.,
Zmluvy s pôvodnou splatnosťou:
- kratšou než 1 rok
- za každý ďalší rok
0.005
0.01
partnerská strana
 
 

/2/ O výške faktora konverzie u ďaľších podsúvahových záväzkov neuvedených v tabuľke podľa odseku 1 rozhoduje NBS podľa povahy daného záväzku.

§ 10


Jednotlivé druhy aktív, tak ako sú definované v § 8 tohto opatrenia, sa oceňujú (vynásobia) rizikovými váhami podľa tejto tabuľky:
 
Riziková váha v %
Druh aktíva
0 pokladničné hodnoty
pohľadávky voči vláde SR a voči centrálnym vládam (vysvetlivka č.19 v príl.č.1) v štátoch zóny A (vysvetlivka č.20 v príl.č.1)
pohľadávky voči NBS a voči centrálnym bankám v štátoch zóny A
všetky položky, ktoré sa odpočítavajú z kapitálu (§ 5) a z vlastného kapitálu (§ 3 ods.2)
20 pohľadávky voči bankám so sídlom v SR a v štátoch zóny A (vysvetlivka č.21 v príl.č.1) okrem pohľadávok vo forme podriadeného dlhu
pohľadávky voči bankám so sídlom v štátoch zóny B, ktoré majú skutočnú splatnosť (vysvetlivka č.22 v príl.č.1) najviac 1 rok, okrem pohľadávok vo forme podriadeného dlhu
pohľadávky voči medzinárodným rozvojovým bankám (vysvetlivka č.23 v príl.č.1)
pohľadávky voči vládam územných celkov štátov zóny A (vysvetlivka č.24 v príl.č.1), ktoré sú oprávnené určovať príjmy rozpočtu územného celku
pohľadávky voči inštitúciám podporovaným vládou SR a centrálnymi vládami štátov zóny A (vysvetlivka č.25, príl.č.1)
50
finančné nástroje v procese inkasa a podobné nástroje (vysvetlivka č.26 v príl.č.1)
100
náklady a príjmy budúcich období 100 všetky ostatné aktíva, ktoré nie sú uvedené vyššie, najmä:
- majetkové podiely v bankách a pohľadávky voči bankám vo forme podriadeného dlhu okrem tých, ktoré sú odpočítané z kapitálu (§ 5, písm.a)
- majetkové podiely na právnických osobách, ktoré nie sú bankami, okrem tých, ktoré sú odpočítané z kapitálu (§ 5, písm.b)
- hmotné aktíva
- pohľadávky voči právnickým a fyzickým osobám okrem tých, ktoré sú odpočítané od kapitálu (§ 5,ods.1, písm.d),
- pohľadávky voči centrálnym vládam štátov zóny B
- pohľadávky voči vládam územných celkov štátov zóny B
- pohľadávky voči inštitúciám podporovaným centrálnymi vládami štátov zóny B,
- pohľadávky voči bankám so sídlom v štáte zóny B, ktoré majú skutočnú splatnosť dlhšiu než 1 rok.
- pohľadávky voči vládam územných celkov štátov zóny A, ktoré nie sú oprávnené určovať príjmy rozpočtu územného celku

§ 11


/1/ prípadoch, ak je pohľadávka alebo prípadná pohľadávka5) zabezpečená:
a) ručením alebo bankovou zárukou (ďalej len "záruka"), môže byť ocenená rizikovou váhou podľa ručiteľa (§ 10 ), za predpokladu že :
1. záruka je jednoznačná vo všetkých náležitostiach zmluvy;
2. záruka je neodvolateľná;

5) § 304 ods. 2 Obchodného zákonníka.

3. jedinou podmienkou na uplatnenie práva zo záruky je, že dĺžnik nesplnil svoje záväzky voči vykazujúcej banke;
4. záruka má písomnú formu;
5. záruka musí byť formulovaná tak, aby ručiteľovi ani inej osobe, žiadnym spôsobom neumožňovala krátenie právnych nárokov banky zo záruky;
b) peniazmi danými do zálohy vykazujúcej banke, môže byť ocenená rizikovou váhou 0 % za predpokladu, že :
1. peniaze sú uložené na účte vykazujúcej banky;
2. je uzatvorená písomná zmluva o zabezpečení pohľadávky;
3. vykazujúca banka je jediná oprávnená osoba, ktorá môže uplatniť svoje práva zo zálohy
4. písomná zmluva o zabezpečení pohľadávky je neodvolateľná
5. jediná podmienka na uplatnenie záložného práva je, že dlžník nesplnil svoje záväzky voči vykazujúcej banke;
6. zmluva o zriadení záložného práva musí byť formulovaná tak, aby zálohovateľovi ani inej osobe žiadnym spôsobom neumožňovala spochybniť právne nároky banky zo zálohy;
c) peniazmi danými do zálohy u iných bánk, môže byť ocenená rizikovou váhou prislúchajúcej banke, u ktorej sú prostriedky uložené (§10) za predpokladu, že sú splnené podmienky obsiahnuté v tomto odseku písm.b);
d) dlhopismi danými do zálohy vykazujúcej banke vrátane vkladových certifikátov na doručiteľa, môže byť ocenená rizikovou váhou podľa vystaviteľa dlhopisu (§10) za predpokladu, že sú splnené podmienky obsiahnuté v tomto odseku písm.b);
e) záložným právom na nehnuteľnosť, ktoré je svojim vznikom najstaršie (prvé v poradí), ak je nehnuteľnosť určená na bývanie, je alebo bude vo vlastníctve dlžníka-fyzickej osoby a je alebo bude ním užívaná na bývanie, môže byť ocenená rizikovou váhou 50 % za predpokladu, že úver bol bankou poskytnutý v súlade s obozretnou úverovou politikou banky, ktorá vychádza predovšetkým z konzervatívneho odhadu ceny príslušnej nehnuteľnosti ;
f) poistením, na základe ktorého bude banka odškodnená buď ako poistená osoba alebo z dôvodu, že je na ňu prevedené plnenie z poistného, môže byť ocenená rizikovou váhou podľa poistiteľa za predpokladu, že NBS bude súhlasiť s poistnými podmienkami (viď vysv. č. 27 v príl. č.1).

/2/ Ak pohľadávka nie je zabezpečená v plnej výške podľa odseku 1 písm. a-f, oceňuje sa jej nezabezpečená časť rizikovou váhou dlžníka (§ 10). Na účel prepočtu kapitálovej primeranosti sa taká pohľadávka delí na dve časti, na zabezpečenú a nezabezpečenú a tieto sa posudzujú oddelene.

Výpočet kapitálovej primeranosti


§ 12


/1/ Kapitálová primeranosť je pomer kapitálu podľa § 2 , v prípade, že sa meria kapitálová primeranosť pobočky zahraničnej banky, kapitálu podľa § 6, k súčtu všetkých rizikovo vážených aktív podľa § 7, vyjadrený v percentách.

/2/ NBS môže rozhodnúť, že toto opatrenie sa nebude vzťahovať na pobočku zahraničnej banky v SR, ktorá bola založená podľa zákona krajiny pôvodu, za predpokladu, že:

a) krajina, podľa zákona ktorej bola banka založená patrí do zóny A,
b) NBS obdržala písomné potvrdenie inštitúcie bankového dohľadu z krajiny pôvodu, že povoľuje otvorenie pobočky banky v SR,
c) NBS má hodnoverne preukázané, že pobočka podlieha dohľadu nad obozretným podnikaním na konsolidovanej báze, ktorý vykonávajú príslušné inštitúcie v krajine pôvodu,
d) príslušná banka rešpektuje v plnom rozsahu všetky zásady, zakotvené v dohode o kapitálových požiadavkách prijatej v rámci Bazilejského výboru pre bankový dohľad v júli 1988 a všetky nadväzujúce dohody platné pre túto oblasť,
e) banka poskytla NBS dostatočné záruky, že poskytne NBS také informácie o svojej činnosti a aktivitách ako i o činnosti každej svojej zložky, ktoré môže NBS vyžadovať v súlade s platným zákonom o bankách a zákonom o Národnej banke Slovenska,
f) NBS obdržala písomné rozhodnutia príslušného štatutárneho orgánu banky krajiny pôvodu, v ktorom sa zaväzuje a vyjadruje súhlas s tým, že:
1. ak NBS zistí, že úplné a včasné vyplatenie vkladov, ktoré prijala pobočka zahraničnej banky v SR je, alebo môžno očakávať, že sa stane pochybným, banka splní na prvé požiadanie ktorúkoľvek z nasledujúcich podmienok, ktoré NBS môže alternatívne uložiť na základe rozhodnutia a písomne o nich informuje ústredie banky krajiny pôvodu:
- prevedie do takej pobočky v priebehu 48 hodín od požiadania sumu peňazí, ktorú určí NBS ako primeranú na to, aby sa zabezpečilo, že pobočka dokáže v plnom rozsahu a bez zbytočného odkladu splniť svoje záväzky v súlade s pôvodnými zmluvnými podmienkami,
- ukončí bez zbytočného odkladu prijímanie vkladov, emitovanie alebo umiestňovanie dlhopisov v SR, vyrovná všetky záväzky v čase ich splatnosti, ktoré sú v účtovných knihách pobočky voči devízovým tuzemcom, ako ustanovuje devízový zákon a prevedie z ústredia banky sumu, ktorá je preukázateľne potrebná na tento účel a prevedie do účtovných kníh ústredia banky všetky ďalšie pasíva, ktoré sa nachádzajú v účtovných knihách pobočky a splní záväzky, ktoré súvisia s týmito pasívami v súlade s ich pôvodnými zmluvnými podmienkami,
- ukončí bez zbytočného odkladu prijímanie vkladov, emitovanie alebo umiestňovanie dlhopisov v SR, vyrovná v priebehu jedného týždňa bez ohľadu na pôvodný deň splatnosti všetky záväzky, ktoré sú v účtovných knihách pobočky voči devízovým tuzemcom ako ustanovuje devízový zákon a prevedie sumu peňazí z ústredia banky, ktorá je preukázateľne potrebná na tento účel a prevedie do účtovných kníh ústredia banky všetky ďalšie pasíva, ktoré sa nachádzajú v účtovných knihách pobočky a splní záväzky, ktoré súvisia s týmito pasívami v súlade s ich pôvodnými zmluvnými podmienkami.
2. nebude bez predchádzajúceho súhlasu NBS:
- poskytovať výhody alebo štatút priority svojim veriteľom mimo územia Slovenskej republiky,
- umožňovať zriadenie záložného práva na žiadne aktívum, aby splnila svoje záväzky voči svojim veriteľom mimo územia Slovenske republiky,
- umožňovať, aby takáto výhoda alebo záložné právo pretrvávali, okrem prípadu ak takáto výhoda:
* vznikla v zmysle zákona inej krajiny než je krajina, podľa zákona ktorej bola banka založená, t.j. banka krajiny pôvodu,
*sa poskytne všetkým právoplatným veriteľom banky alebo pobočky zahraničnej banky vykonávajúcej činnosť v takejto krajine alebo ich časti,
*sa poskytne všetkým veriteľom alebo vkladateľom takejto banky alebo pobočky, alebo ich časti,
za predpokladu, že veritelia alebo vkladatelia banky, v ktorejkoľvek z krajín, ktoré si môžu uplatňovať nárok na takúto výhodu majú pohľadávky voči banke, ktoré spolu neprevyšujú 20 % z celkovej sumy bankou prijatých vkladov, alebo
*ak sa takáto výhoda poskytla alebo poskytne centrálnej banke,
*ak na takéto aktíva bolo zriadené záložné právo na zabezpečenie záväzkov banky voči centrálnej banke, alebo
*ak na takéto aktíva bolo zriadené záložné právo na zabezpečenie špecifického záväzku banky alebo na zabezpečenie jej záväzkov voči špecifickému veriteľovi alebo špecifickej skupine prepojených veriteľov.
3. v súvislosti s akýmkoľvek súdnym sporom alebo konaním zo strany NBS vo vzťahu k vyššie uvedeným záväzkom:
-je povinná podriadiť sa výhradne súdnej právomoci súdov v SR,
-zriekne sa výslovne uplatňovania námietok na vecnú a miestnu príslušnosť súdov v SR.
4. ak sa o horeuvedených záväzkoch bude rozhodovať v súdnom konaní, v ktorom bude rozhodnuté v prospech NBS, je banka krajiny pôvodu povinná uhradiť náklady trov, spojených s týmto konaním (súdne poplatky, trovy konania, trovy právneho zastúpenia a pod.) 6).
6) § 142 a nasledujúce ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.
5. ak dôjde k likvidácii banky
* budú nekryté záväzky jej pobočky v SR vyrovnané v rovnakej miere ako všetky ostatné záväzky, okrem:
- tých, ktoré boli zvýhodnené alebo im bol poskytnutý štatút priority a uvádzajú sa v bode 2,
- tých záväzkov, ktoré sú jednorázovo kryté a uvádzajú sa v bode 2.
* za podmienky, že uspokojenie horeuvedených pohľadávok v rovnakej miere nie je v rozpore s ustanoveniami:
- stanov banky,
- platných zákonov krajiny pôvodu,
* plnenie týchto záväzkov nie je podmienené súhlasom, povolením, autorizáciou alebo iným rozhodnutím orgánu štátnej správy krajiny pôvodu,
* náklady spojené s vypracovaním expertíz, posudkov a iných odborných podkladov pre posúdenie činnosti pobočky bude uhrádzať v plnom rozsahu banka krajiny pôvodu.
* náklady spojené s vypracovaním posudkov osobitnej inštitúcie, voči ktorej nebude mať NBS výhrady, uhradí v plnej výške banka krajiny pôvodu.
* banka je všeobecne ako aj vzhľadom na vyššie uvedené záväzky podriadená právnym konaniam a nie je vyňatá spod právomoci príslušných orgánov v krajine pôvodu alebo v inej krajine.

Limity a obmedzenia


§ 13


/1/ Banka dosiahne najneskôr do 31.decembra 1996 kapitálovú primeranosť vo výške najmenej 8 % a akonáhle túto dosiahne, je povinná ju i naďalej udržovať.

/2/ Banka dosiahne najneskôr do 31.decembra 1995 kapitálovú primeranosť vo výške najmenej 7.25 %.

/3/ Banka dosiahne najneskôr do 31.decembra 1994 kapitálovú primeranosť vo výške najmenej 6.75 %

/4/ Banka, ktorá bola založená po 31. decembri 1991 nesmie znížiť svoju kapitálovú primeranosť pod 8 %.

/5/ Banka, ktorá chce vykonať operáciu, ktorá by znamenala zníženie kapitálu podľa §2 alebo §6, je povinná oznámiť tento zámer vopred bankovému dohľadu NBS.

/6/ Celková účtovná hodnota hmotných aktív a účtovná hodnota od vlastného kapitálu neodrátaných nehmotných aktív nepresiahne hodnotu kapitálu definovaného v tomto opatrení.

/7/ Bez ohľadu na iné opatrenia na nápravu, ktoré NBS môže uložiť, banka ktorá nesplní limit kapitálovej primeranosti podľa odseku 1,2 a 3 nebude oprávnená rozdeliť žiadne dividendy ani dotovať iné fondy, okrem zákonného rezervného fondu. Banka je povinná konať tak, aby sa výška kapitálovej primeranosti zvýšila na hodnotu požadovanú týmto opatrením.

Hlásenia


§ 14


/1/ Banka je povinná predložiť hlásenie o kapitálovej primeranosti NBS7) štvrťročne.

/2/ Ak nastane podstatná zmena kapitálu banky pre výpočet kapitálovej primeranosti (§ 2 alebo § 6 tohto opatrenia) (viď vysv. č. 28 v príl. č. 1) v inom mesiaci ako v tom, za ktorý sa zostavuje hlásenie podľa ods. 1, banka zostaví hlásenie k poslednému dňu mesiaca, v ktorom táto zmena nastala a zašle ho bankovému dohľadu NBS do 30 kalendárnych dní po poslednom dni vykazovaného mesiaca. Povinnosť predkladať hlásenie podľa ods. 1 zostáva nedotknutá.

/3/ Hlásenie sa zostavuje podľa vzoru. Záväzný vzor hlásenia ustanovuje NBS.

/4/ Hlásenia sa doručujú odboru bankového dohľadu NBS najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní nasledujúcich po poslednom dni vykazovaného štvrťroka.

/5/ Hlásenia za uplynulý kalendárny rok vypracované na základe predbežných údajov sa doručujú odboru bankového dohľadu NBS podľa odseku 4.

/6/ Hlásenia za uplynulý kalendárny rok vypracované na základe definitívnych údajov sa doručujú odboru bankového dohľadu NBS najneskôr do 10. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

§ 15


/1/ Hlásenia musia byť podpísané dvomi osobami, oprávnenými konať v mene banky a zodpovednými za riadenie banky ako celku.

/2/ Útvar vnútornej kontroly banky overuje úplnosť a správnosť údajov obsiahnutých v hláseniach.

7) §24 zákona č.21/1992 Zb., o bankách.

/3/ Banka požiada audítora určeného podľa osobitných predpisov8), aby overil a vypracoval správu o tom, či :

a) systém na vypracovanie hlásenia je vybudovaný tak, aby verne zobrazoval skutočnú kapitálovú primeranosť;

b) údaje uvádzané v hlásení o kapitálovej primeranosti k 31. decembru kalendárneho roka sú správne.

/4/ Banka predloží odboru bankového dohľadu NBS správu podľa odseku 3 za uplynulý kalendárny rok najneskôr do 20.apríla nasledujúceho roka.

Prechodné a záverečné ustanovenia


§ 16


/1/ NBS je oprávnená, podľa vývoja kapitálovej primeranosti bánk, skrátiť lehotu uvedenú v §14 ods.1.

/2/ Banka je povinná zasielať odboru bankového dohľadu NBS hlásenia podľa § 14 a § 15 ods. 1 a 2 počnúc 1. štvrťrokom 1994.

/3/ Banka doručí odboru bankového dohľadu NBS prvú správu podľa § 15 ods. 3 a 4 najneskôr do 20.apríla 1994.

/4/ Položku uvedenú v § 5 ods.1,písm. b) a písm. d) bod 3. odpočíta banka s účinnosťou od 1.januára 1995.

§ 17


Týmto opatrením sa zrušuje Opatrenie ŠBČS č.8 zo 16. marca 1992 o kapitálovej primeranosti bánk v znení opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej č.27 zo 4. augusta 1992.

§ 18


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

vypracoval: Odbor dohliadací
Ing. Ľubomír Kučera tel. 362 160

8) §22 zákona č.21/1992 Zb., o bankách.

Príloha č.1

Pojmy, ktoré nie sú vysvetľované v tejto prílohe, sa rozumejú tak ako sú chápané v účtovníckej praxi.

1. Bežná akcia - akcia, ktorá má túto charakteristiku:

1) nemá stanovenú lehotu splatnosti;
2) držiteľ tejto akcie nie je oprávnený žiadať jej vyplatenie pred tým, ako dôjde k likvidácii spoločnosti, ktorá akciu emitovala a pokiaľ nie sú úplne uspokojené pohľadávky veriteľov;
3) vydávajúca spoločnosť je oprávnená nielen odložiť, ale aj zastaviť vyplatenie akýchkoľvek dividend alebo príjmov vyplývajúcich z vlastníctva akcie, ak tak rozhodne príslušný orgán spoločnosti.

2. Ážiový fond

Tvorí sa z emisného ážia, ktoré je príplatkom k nominálnej cene emitovanej akcie pri jej predaji. Pri založení spoločnosti zabezpečuje, aby sa straty z ročného hospodárenia spoločnosti mohli odpísať bez toho, aby bolo potrebné znižovať upísaný kapitál spoločnosti. Spĺňa teda rovnakú úlohu ako zákonný rezervný fond ale ážiový fond je fond kapitálový, zákonný rezervný fond je fond ziskový. Pri zvyšovaní kapitálu spoločnosti sú v emisnom ážiu zahrnuté aj zisky spoločnosti z minulých rokov, ktoré boli rozdelené inak ako do dividend akcionárom. Takto sa zabezpečuje rovnaký ideálny podiel základného imania spoločnosti na jednu akciu, bez ohľadu na to, kedy bola emitovaná.

3. Ostatné rezervné fondy

V súlade s účtovnou osnovou platnou od 1.1.1993 sa ostatné rezervné fondy účtujú na syntetickom účte 556-Ostatné rezervné fondy. Ak na analytických účtoch založených k tomuto účtu vedie banka fondy, ktoré majú povahu:

a) osobitnej rezervy, t.j. rezervy, ktorá sa vytvorila aby kryla straty, ktoré sa dajú očakávať na základe súčasných podmienok, hodnôt a skutočností, ako výsledok zhoršenia platobnej schopnosti špecifického dlžníka, s ohľadom na akúkoľvek záruku zabezpečujúcu toto aktívum, alebo ako výsledok odpisovania iného špecifického aktíva (cenné papiere, nehnuteľnosť, atď.);

b) rezervy, ktorá si vytvorila, aby pokryla straty, ktoré sa dajú očakávať na základe súčasných podmienok, hodnôt a skutočností ako výsledok zhoršenia kvality špecifickej skupiny jasne vymedzených aktív vykazujúcich silnú podobnosť z hľadiska možných strát (podobné skúsenosti so stratami z takýchto aktív na základe štatistických časových radov, stupňa rizika krajiny v ktorej sú tieto aktíva umiestnené, rizika meny, v ktorej sú splatné, rizika devízovej pozície v príslušnej mene a pod.);

c) všeobecných rezerv, ako sa definujú vo vysv. č. 5 tejto prílohy;

d) zdrojov na pokrytie vytvorených, ale nezaplatených výdavkov, ako sú výdavky, ktoré nastali vo vzťahu k tovarom, službám alebo záväzkom, ktoré prispievajú k tvorbe príjmu v súčasnom finančnom roku, ale ktoré sú splatné až po jeho skončení, alebo zdrojov na pokrytie výdavkov, ktoré nastali vo vzťahu k tovarom službám alebo záväzkom, ktoré prispievajú k tvorbe príjmu v súčasnom finančnom roku a sú v jeho priebehu aj splatné alebo zdrojov na krytie iných nákladov; nemôžu sa tieto započítať do vlastného kapitálu banky podľa § 3. Do vlastného kapitálu banky podľa § 3 sa nesmú započítať ani sumy, ktoré sa rozdelili do rezervných fondov na základe rozhodnutia iného orgánu spoločnosti ako toho, ktorý je na takéto rozhodnutie podľa stanov spoločnosti oprávnený.

Ak banka vyčísľuje tiché rezervy, ktoré nie sú uvedené v účtovných výkazoch banky, nemôže ich započítať do vlastného kapitálu.

4. Nehmotné aktíva

Na účel tohto opaternia predstavujú najmä :

a) Zriaďovacie náklady - napr. náklady spojené s upísaním kapitálu, náklady na obstaranie nehnuteľností, náklady vynaložené na úpravu budov, ktorými sa nezvyšuje hodnota budov a iné jednorázové náklady spojené so založením banky;

b) Goodwill - hodnota zahrnutá do aktív vykazujúcej banky pri kúpe inej banky(spoločnosti) ako rozdiel zaplatenej kúpnej ceny a hodnoty aktív kúpenej banky (spoločnosti);

c) Software.

5. Všeobecné rezervy na krytie strát

Rezervy vytvorené z nákladov (uvedené v účtových výkazoch), ktoré sú určené na krytie neidentifikovaných strát vyplývajúcich zo všeobecného úverového rizika banky, devízového rizika, rizika úveruschopnosti krajiny (country risk) alebo rizika znehodnotenia majetkových cenných papierov alebo iných aktív banky a pod. Do všeobecných rezerv na krytie strát sa nezahrňujú rezervy, ktoré boli vytvorené alebo sú určené na krytie : konkrétnych aktív - súboru určitých rizikových aktív voči rovnakému dĺžnikovi - súboru identifikovateľných aktív, ktoré majú zhodné rysy, pokiaľ ide o riziko (sú skúsenosti z minulých období, pokiaľ ide o rozsah strát, podobná riziková angažovanosť voči určitej krajine, devízová riziková angažovanosť voči rovnakej mene atď.)

6. Podriadený dlh

Predstavuje taký dlh, ktorý má vykazujúca banka voči veriteľovi (iná banka, inštitúcia a pod.), ktorý musí spĺňať tieto kritériá :

a) je úplne splatený vykazujúcej banke - peňažné prostriedky boli veriteľom prevedené na účet dĺžnika (vykazujúcu banku);

b) je nezaistený - pôžička nie je zaistená žiadnym aktívom banky ani žiadnou zárukou vydanou treťou stranou v záujme a na účet vykazujúcej banky;

c) obsahuje doložku podriadenosti - v dohode o pôžičke musí byť výslovne uvedené, že ak bude banka v likvidácii, bude pôžička splatená až po splatení záväzkov banky voči vkladateľom a ostatným veriteľom, doložku podriadenosti schvaľuje NBS

d) má pevnú lehotu splatnosti najmenej 5 rokov - podriadený dlh musí mať pevnú lehotu splatnosti najmenej 5 rokov. Posledných 5 rokov do splatnosti sa na účely výpočtu dodatkového kapitálu banky jeho hodnota znižuje o 20% ročne, čo vyjadruje klesajúcu hodnotu tohto nástroja ako trvalého zdroja kapitálu.

Podriadený dlh je možné použiť na krytie strát banky iba v prípade likvidácie banky. Vzhľadom na toto obmedzené použitie sa započitava do kapitálu iba do výšky 50 % vlastného kapitálu.

7. Kapitálové investície do bánk.

Kapitálovými investíciami sa rozumejú majetkové účasti a tiež pohľadávky vo forme podriadeného dlhu, pokiaľ je tento súčasťou dodatkového kapitálu banky, do ktorej sa investovalo.

8. Kapitálové investície do iných právnických osôb, ktoré nie sú bankami.

Rozumejú sa majetkové účasti - viď vysvetlivku č.11 tejto prílohy.

9. Kontrola nad právnickou osobou

Oprávnenie vyplývajúce z podielu vlastníctva na majetku právnickej osoby, ktoré umožňuje presadzovať na ňu rozhodujúci vplyv a tým mať nad ňou kontrolu. To závisí aj od vlastníckej štruktúry právnickej osoby. Čím rozdrobenejšie je vlastníctvo, tým menší podiel na ňom je potrebné na to, aby mal jeho vlastník kontrolný vplyv nad touto právnickou osobou. V extrémnych prípadoch na to môže stačiť 5 % kapitálu.

10. Ocenenie možných strát banky.

V prípade možných strát z pohľadávok sa za ich ocenenie považuje NBS odporučená hodnota rezerv k štandardným pohľadávkam a opravných položiek ku klasifikovaným pohľadávkam. Toto odporúčanie sa nachádza v platných Zásadách NBS o tvorbe opravných položiek a rezerv k rizikovým aktívam bánk.

11. Majetková účasť.

Na účely tohto opatrenia sa pod majetkovou účasťou rozumie účasť na kmeňovom imaní, t.j. majetková účasť, ktorá oprávňuje jej držiteľa na podiel pri likvidácii právnickej osoby v ktorej má majetkovú účasť, na podiel na čistom príjme rozdeľovanom touto právnickou osobou a na hlasovacie právo na valnom zhromaždení tejto právnickej osoby.

12. Čistá účtovná hodnota aktíva.

Čistou účtovnou hodnotou akéhokoľvek aktíva sa rozumie hodnota tohto aktíva v ktorej bolo zaúčtované do účtovných kníh, od ktorej sa odrátajú odpisy, opravné položky a rezervy vytvorené k tomuto aktívu. 13. Nominálna hodnota podsúvahového záväzku v prípade menových a úrokových zmlúv.

V týchto prípadoch sa úverový ekvivalent vypočíta vynásobením pomyselnej hodnoty istiny, dohodnutej medzi partnermi pri uzatváraní zmluvy, príslušným faktorom konverzie. 14. Neodvolateľná platobná záruka vydaná vykazujúcou bankou

Každá neodvolateľná záruka alebo podobný záväzok vydaný vykazujúcou bankou, na základe ktorej je banka povinná zaplatiť beneficientovi v prípade, že tretia strana nesplní svoj platobný záväzok. Patrí sem napr. banková záruka, aval a indosament (žírovanie) zmeniek, bankové akcepty, ktoré prijímajúca banka neeskontovala a pod.

15. Záväzky prijaté vykazujúcou bankou vyplývajúce z dohôd o predaji spätným nákupom

Ide o prípadnú pohľadávku vykazujúcej banky, ktorá vznikla na základe dohody uzatvorenej s partnerskou stranou o predaji a spätnom nákupe cenných papierov, keď partnerská strana je zaviazaná predať kúpené aktívum späť vykazujúcej banke alebo kúpiť predané aktívum späť od vykazujúcej banky.

Príklad : Vykazujúca banka predá cenný papier s krátkodobou splatnosťou (napr. štátne pokladničné poukážky) a uzatvorí s kupujúcim dohody, v ktorej súhlasí, že cenný papier kúpi späť za dohodnutú cenu a obvykle za určitú dobu. Vykazujúca banka má vo vzťahu k partnerskej strane prípadnú pohľadávku.

16. Neodvolateľná záruka vydaná vykazujúcou bankou iná než platobná

Každá neodvolateľná záruka alebo podobný záväzok vydaný vykazujúcou bankou, na základe ktorého je banka povinná zaplatiť beneficientovi v prípade, že tretia strana nesplní svoje záväzky špecifikované v kontrakte (iné ako platobné). Patria sem napr. záruky za včasné a bezchybné splnenie dodávky.

17. Neodvolateľný záväzok banky poskytnúť úver v prípade, že záväzok má pôvodnú splatnosť dlhšiu ako 1 rok

Banka nemá právo z vlastnej vôle (iba na základe svojho vlastného rozhodnutia) zrušiť úverovú linku skôr, ako po jednom roku, od doby kedy bol záväzok vydaný.

18. Dokumentárny akreditív otvorený alebo potvrdený vykazujúcou bankou v prípade, že je splnená aspoň jedna z týchto podmienok :

a) dokumenty predložené banke sa nevzťahujú k obchodnej transakcii;

b) banka nemá skutočnú kontrolu nad tovarom (dokumenty, ktoré predstavujú právo na tovar nie sú predložené banke, alebo nie sú vystavené na rad banky, alebo sú odovzdané resp. uvoľnené bankou bez zaplatenia dlžníkom);

c) trvanie záväzku je dlhšie ako 1 rok (trvanie záväzku banky predstavuje obdobie medzi dátumom vystavenia alebo potvrdenia dokumentárneho akreditívu bankou a najneskorším dátumom, kedy je banka povinná platiť).

19. Centrálna vláda

Pod pojmom centrálna vláda sa rozumejú ministerstvá a oddelenia výkonných orgánov centrálnej vlády a orgány štátnej správy, taktiež vládne agentúry založené alebo poverené vládou, slúžiace verejným účelom, ktorých záväzky sú úplne zaručené bezpodmienečnou, výslovnou, neobmedzenou zárukou centrálnej vlády.

20. Zóna A

Zahrňuje všetky štáty OECD t.j. Rakúsko, Austráliu, Belgicko, Kanadu, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, SRN, Grécko, Island, Írsko, Taliansko, Japonsko, Luxembursko, Nový Zéland, Nórsko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Veľkú Britániu a USA.

Zóna B Zahrňuje všetky štáty mimo zónu A a SR.

21. Banka v štáte zóny A (B)

Banka so sídlom v štáte, ktorý sa nachádza v zóne A (B). Napr. pobočka banky pôsobiaca v štáte zóny B, ktorá má sídlo v zóne A sa považuje za banku zo štátu zóny A. Pobočka banky pôsobiaca v štáte zóny A, ktorá má sídlo v zóne B sa považuje za banku zo štátu zóny B.

22. Skutočná splatnosť pohľadávky

Rozumie sa zbytková splatnosť plus doba zadržania splátok z akéhokoľvek dôvodu.

23. Medzinárodné rozvojové banky

Zahrňujú : IBRD International Bank for Reconstruction and Development Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj EBRD Europan Bank for Reconstruction and Development Európska banka pre obnovu a rozvoj IFC International Finance Corporation Medzinárodná finančná korporácia IADB Inter-American Development Bank Vnútroamerická rozvojová banka EIB European Investment Bank Európska investičná banka

24. Vláda územného celku zóny A (B)

Vládou územného celku zóny A (B) sa rozumejú ministerstvá a výkonné úrady týchto vlád územných celkov štátov (republík, kantonov a pod.), ktorých záväzky sú úplne zaručené bezpodmienečnou, výslovnou a neobmedzenou zárukou územnej vlády. 25. Vládou podporované inštitúcie

Vládou podporovaná inštitúcia sa rozumie každá inštitúcia založená alebo najatá vládou, slúžiaca verejným účelom, ktorej záväzky nie sú bezpodmienečne, výslovne a neobmedzene zaručené centrálnou vládou, ale existuje vysoká pravdepodobnosť, že v prípade finančných ťažkostí by takúto inštitúciu podporil štát.

26. Finančné nástroje v procese inkasa a podobné nástroje

Patria sem šeky a hodnoty k inkasu prijaté od klientov a korešpondentov, pokiaľ banka pripísala peňažnú čiastku v prospech účtu veriteľa skôr, ako obdržala inkaso.

27. Kvalita poistných podmienok

Poistné podmienky musia byť také, že poistenie uzatvorené podľa týchto poistných podmienok sa svojou kvalitou blíži bankovej záruke.

28. Výrazná zmena kapitálu pre výpočet kapitálovej primeranosti.

Rozumie sa zmena vlastného kapitálu podľa § 3 o viac ako 10 % alebo zväčšenie dodatkového kapitálu v dôsledku získania pôžičky charakteru podriadeného dlhu.

29. Započítanie zisku z minulého roku do vlastného kapitálu banky.

Zisk z minulého roku sa môže započítať do vlastného kapitálu banky až po schválení ročnej učtovnej závierky valným zhromaždením.