Opatrenie NBS č. 1/1994

O P A T R E N I E  č.  1


Národnej banky Slovenska zo dňa 17. decembra 1994


ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 15. februára 1992, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálnu výšku základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj minimálnu výšku poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia


Národná banka Slovenska podľa § 4 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách ustanovuje:

Článok I.


/1/ § 1 znie:

"§ 1


Minimálna výška základného imania, pri akciových spoločnostiach upísaného základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia pôsobiť ako banka je 500 000 000,- Sk, alebo čiastka zodpovedajúca tejto sume vo voľne zameniteľnej mene.".

/2/ § 3 znie:

"§ 3


a) Minimálna výška poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky je 500 000 000,- Sk, alebo čiastka zodpovedajúca tejto sume vo voľne zameniteľnej mene.

b) Národná banka Slovenska môže rozhodnúť, že ustanovenie písmena a/ sa nebude vzťahovať na pobočku zahraničnej banky pri splnení predpokladov uvedených v § 12 ods. 2 Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 2/1994 o kapitálovej primeranosti bánk.".

Článok II.


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

vypracoval: Ing. Andrej Vlačiky
odbor: povoľovací, tel: 362 160