Opatrenie NBS 1993

O P A T R E N I E


Národnej banky Slovenska zo dňa 2. 12. 1993


ktorým sa ustanovuje


Predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk
Národnej banke Slovenska v roku 1994


Národná banka Slovenska podľa § 24 ods.2 zák.č. 21/1992 Zb. o bankách ustanovuje:

§1


/1/ Banky1/ a pobočky zahraničných bánk2/ zostavujú a Národnej banke Slovenska predkladajú tieto výkazy:

Označenie výkazu Názov výkazu
Bil /NBS/ 1-12 Mesačná bilancia aktív a pasív

Bil /NBS/ 2-04 Štvrťročný výkaz ziskov a strát

V /NBS/ 1-12 Výkaz o hotovostnom peňažnom obehu

V /NBS/ 2-12 Mesačný výkaz o hotovostnom peňažnom obehu

V /NBS/ 3-12 Mesačný výkaz o úveroch

V /NBS/ 4-55 Hlásenie o stave úverov a vkladov bánk

V /NBS/ 5-12 Mesačný výkaz o vkladoch

V /NBS/ 6-36 Dekádny prehľad o aktívach a pasívach

V /NBS/ 7-12 Prehľad o stave úverov v členení podľa úrokových sadzieb

V /NBS/ 8-12 Cenné papiere v bankách

V /NBS/ 9-12 Prehľad o čerpaní úverov v členení podľa úrokových sadzieb

V /NBS/ 11-04 Štvťročný výkaz o výške úrokových sadzieb z vkladov

V /NBS/ 12-12 Výkaz o medzibankových vkladoch

V /NBS/ 13-04 Štvťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch

V /NBS/ 17-98 Evidencia nákupov a predajov na medzibankovom trhu

1/ § 1 ods.1 zákona č.21/1992 Zb., o bankách
2/ § 1 ods.5 zákona č.21/1992 Zb., o bankách

Dev /NBS/ 11-12 Mesačný výkaz o devízovej pozícii

Dev /NBS/ 12-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných menách

Dev /NBS/ 13-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v nekonvertibilných menách

Dev /NBS/ 14-04 Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa územného členenia

Dev /NBS/ 19-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v členení podľa mien

Dev /NBS/ 20-98 Denný výkaz o devízovej pozícii

Dev /NBS/ 21-52 Hlásenie o nákupe a predaji konvertibilných mien

Dev /NBS/ 22-12 Mesačný výkaz o nákupe a predaji valút a šekov v Kč a HUF

E /NBS/ 1-04 Prehľad o rozvoji peňažného sektora v SR

FORM 1363 /E/ FORM 1: Základné údaje o každom jednotlivom dlhodobom záväzku

FORM 1364 /E/ FORM 1A: Budúca výška splátok istiny a úroku
                                              /upresňujúce resp. opravné údaje k výkazu FORM 1/

FORM 1365 /E/ FORM 2: Stav a transakcie vo vykazovanom období

FORM 1366 /E/ FORM 3: Vykazovanie opráv

FORM 1388 /E/ FORM 4: Vykazovanie súkromného negarantovaného dlhu

2/ Vzory výkazov podľa odseku 1 sú prílohou tohoto opatrenia.

§ 2


1/ Banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú výkazy stanovené v § 1 ods.1. Národnej banke Slovenska týmto spôsobom:

P r e d k l a d a n i e v ý k a z u 
Označenie výkazu Periodicita Termín Forma 
Bil /NBS/ 1-12 mesačne do 20. kalendárneho dňa automatizovane 
 nasledujúceho mesiaca 
Bil /NBS/ 2 -04 štvrťročne do 25. kalendárneho dňa automatizovane 
 nasledujúceho mesiaca 
 po ukončení štvrťroka 
V /NBS/ 1-12 mesačne do 13. kalendárneho dňa písomne 
 nasledujúceho mesiaca 
V /NBS/ 2-12 mesačne do 13. kalendárneho dňa písomne 
 nasledujúceho mesiaca 
V /NBS/ 3-12 mesačne do 20. kalendárneho dňa automatizovane 
 nasledujúceho mesiaca 
V /NBS/ 4-55 2 krát každý tretí a posledný automatizovane 
 týždenne pracovný deň v týždni /faxom/ 
 do 11:00 hod. 
V /NBS/ 5-12 mesačne do 20. kalendárneho dňa automatizovane 
 nasledujúceho mesiaca 
V /NBS/ 6-36 dekádne do 5.,15. a 25. kalendár. automatizovane 
 dňa v mesiaci 
V /NBS/ 7-12 mesačne do 20. kalendárneho dňa automatizovane 
 nasledujúceho mesiaca 
V /NBS/ 8-12 mesačne do 20. kalendárneho dňa automatizovane 
 nasledujúceho mesiaca 
V /NBS/ 9-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa automatizovane 
 nasledujúceho mesiaca 
V /NBS/ 11-04 štvrťročne do 20. kalendárneho dňa automatizovane 
 nasledujúceho mesiaca 
 po ukončení štvťroka 
V /NBS/ 12-12 mesačne do 20. kalendárneho dňa automatizovane 
 nasledujúceho mesiaca 
V /NBS/ 13-04 štvrťročne do 20. kalendárneho dňa automatizovane 
 nasledujúceho mesiaca 
 po ukončení štvťroka 
V /NBS/ 17-98 denne v prípade uzatvorených automatizovane 
 obchodov do 12:00 h. /faxom/ 
 nasledujúceho mesiaca 
Dev /NBS/ 11-12 mesačne do 20. kalendárneho dňa automatizovane 
 nasledujúceho mesiaca 
Dev /NBS/ 12-12 mesačne do 20. kalendárneho dňa automatizovane 
 nasledujúceho mesiaca 
Dev /NBS/ 13-12 mesačne do 20. kalendárneho dňa automatizovane 
 nasledujúceho mesiaca 
Dev /NBS/ 14-04 štvrťročne do 20. kalendárneho dňa automatizovane 
 nasledujúceho mesiaca 
 po ukončení štvrťroka 
Dev/NBS/ 19-12 mesačne do 20. kalendárneho dňa automatizovane 
 nasledujúceho mesiaca 
Dev /NBS/ 20-98 denne do 11:00 hod. nasledujúceho automatizovane 
 pracovného dňa /faxom/ 
Dev/NBS/ 21-52 týždenne každý posledný pracovný písomne 
 deň v týždni do 11:00hod. /faxom/ 
 mesačne nasledujúci pracovný písomne 
 deň po skončení mesiaca /faxom/ 
 do 11:00 hod. 
Dev /NBS/ 22-12 mesačne do 10. kalendárneho dňa písomne 
 nasledujúceho mesiaca 
E /NBS/ 1-04 štvrťročne do 5. kalendárneho dňa písomne 
 nasledujúceho mesiaca 
 po ukončení štvrťroka 
FORM 1363 /E/ štvrťročne do 15. kalendárneho dňa písomne 
 nasledujúceho mesiaca 
 po ukončení štvrťroka, 
 v ktorom záväzok vznikol 
FORM 1364 /E/ štvrťročne v prípadoch stanovených písomne 
 metodikou Svetovej banky 
 do 15. kalendárneho dňa 
 nasledujúceho mesiaca 
 po ukončení štvrťroka 
FORM 1365 /E/ ročne do 15. marca nasledujúceho písomne 
 roka 
FORM 1366 /E/ štvrťročne v prípade opráv ročných písomne 
 údajov do 15. marca, 
 v prípade opráv štvrťročných 
 údajov do 15. kalendárneho 
 dňa po ukončení štvrťroka 
FORM 1388 /E/ ročne do 15. marca písomne 
 nasledujúceho roka 

/2/ Výkazy predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk organizačným útvarom Národnej banky Slovenska tak ako sú uvedené na jednotlivých výkazoch. Výkazy V/NBS/1-12 aV/NBS/2-12 predkladajú banky v regionálnom členení pobočkám Národnej banky Slovenska. Výkazy V/NBS/3-12 a V/NBS/5-12 predkladajú banky v regionálnom členení pobočkám Národnej banky Slovenska podľa regiónu a súhrnne ústrediu Národnej banky Slovenska.

Výkazy Svetovej banky predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk odboru štatistiky Národnej banky Slovenska.

§3


/1/ Banky a pobočky zahraničných bánk pôsobiace v Slovenskej republike predkladajú Národnej banke Slovenska výkazy podľa § 2 v týchto variantoch:

a/ výkazy banky za Slovenskú republiku, t.j. súhrnne za centrálu a pobočky v Slovenskej republike,

b/ výkazy za centrálu a pobočky banky v Slovenskej republike podľa ich regionálnej príslušnosti k pobočkám Národnej banky Slovenska,

c/ výkazy banky ako akciovej spoločnosti alebo štátneho peňažného ústavu celkom /vrátane pobočiek banky v zahraničí/,

d/ výkazy pobočiek zahraničných bánk, ktoré pôsobia v Slovenskej republike.

/2/ Jednotlivé výkazy predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk vo variantoch podľa odseku 1 takto /uplatnené varianty sú označené "x"/:

Označenie výkazu V a r i a n t p r e d l o ž e n i a v ý k a z u 
 a/ b/ c/ d/ 
Bil /NBS/ 1-12 x x x 
Bil /NBS/ 2-04 x x 
V /NBS/ 1-12 x x 
V /NBS/ 2-12 x x 
V /NBS/ 3-12 x x x 
V /NBS/ 4-55 x x 
V /NBS/ 5-12 x x x 
V /NBS/ 6-36 x x 
V /NBS/ 7-12 x x 
V /NBS/ 8-12 x x 
V /NBS/ 9-12 x x 
V /NBS/ 11-04 x x 
V /NBS/ 12-12 x x 
V /NBS/ 13-04 x 
V /NBS/ 17-98 x x x 
Dev /NBS/ 11-12 x x 
Dev /NBS/ 12-12 x x 
Dev /NBS/ 13-12 x x 
Dev /NBS/ 14-04 x x 
Dev /NBS/ 19-12 x x 
Dev /NBS/ 20-98 
strana 1 a 2 x x 
strana 3 a 4 x x 
Dev /NBS/ 21-52 x x 
Dev /NBS/ 22-12 x x 

3/ Výkaz E/NBS/1-04 predkladajú banky s uvedením údajov za banku celkom a obchodné spoločnosti, v ktorých má banka kapitálovú účasť ako i za pobočky zahraničných bánk.

4/ Výkazy RORM 1- 4 predkladajú banky podľa metodiky stanovenej svetovou bankou.

§4


Národná banka Slovenska môže v nevyhnutných prípadoch vykonať zmeny vo výkazoch, ktoré sú prílohou tohto Opatrenia.

§5


Týmto opatrením nie je dotknutá povinnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk predkladať Národnej banke slovenska výkazy resp. iné podklady stanovené podľa iných ustanovení zákona č.21/1992 Zb., zákona č.528/1990 Zb., v znení neskorších predpisov a zákona č.566/1992 Zb. v znení nesorších predpisov.

§6


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Vydávajúci útvar: Odbor štatistiky

referent: Ing. Darina Rojková č.tel. 325 441- 4 kl. 236

Prílohy - sú len vo Vestníku NBS