Úplné znenia zákonov patriacich do kompetencie NBS

Úplné znenie zákonov uverejené na webovom sídle NBS majú len informatívny charakter. Záväzné sú znenia zákonov uverejnené v Zbierke zákonov SR.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov,

Výňatok z Ústavy SR - ustanovenie o Národnej banke Slovenska 

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 11. 2008

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 6. 2019

Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa stavu k  1. 1. 2019

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 11. 2018

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, podľa stavu k  1. 1. 2019 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 1. 2019 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 6. 2017  

  • Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady zo dňa 12. 10. 2011
  • Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupné bankové vklady fyzických osôb v bankách a v pobočkách zahraničných bánk zo dňa 14. 12. 1999 
  • Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady zo dňa 13. 11. 2002 

  • Maximálna možná výška náhrady z Fondu ochrany vkladov za nedostupný vklad v banke alebo v pobočke zahraničnej banky od 30. decembra 2010

  • Maximálna možná výška náhrady z Fondu ochrany vkladov za nedostupný vklad v banke alebo v pobočke zahraničnej banky od 1. januára 2009 

  • Maximálna možná výška náhrady z Fondu ochrany vkladov za nedostupný vklad v banke alebo v pobočke zahraničnej banky od 1. mája 2004 do 31. decembra 2008 

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa stavu k 1. 6. 2019 

Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 30. 11. 2009 

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách  (zákon o cenných papieroch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 7 .2019

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 1. 2018 

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k  21. 7. 2019 

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, podľa stavu k 1. 7. 2019

Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní  v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 27. 5. 2009 

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa stavu k 1. 1. 2019

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 31. 12. 2015 

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 1. 2019 

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 1. 2019   

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 7. 2019  - vyznacená zmena k 1.1.2020 a k 1.1.2022

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 1. 2019

Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa stavu k 1. 1. 2019

Zákon č. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa stavu k 1. 9. 2018