Oblasť platobného styku

 • Vyhláška NBS č. 221/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia

 • Opatrenie NBS č. 18/2015 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí

 • Opatrenie NBS č. 22/2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely v znení opatrení č. 24/2015 a 12/2017
 • Opatrenie NBS č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 22/2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely v znení opatrenia NBS č. 24/2015
 • Opatrenie NBS č. 6/2013 o identifikátore príjemcu inkasa a registri identifikátorov príjemcov inkás
 • Opatrenie NBS č. 14/2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí
 • Opatrenie NBS č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov (oznámenie č. 521/2009 Z. z.)

 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 14/2018 z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 10/2015 o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska v znení rozhodnutia NBS č. 13/2016

 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 13/2018 z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 12/2016 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska

 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK

 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK

 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 22/2019

 • Rozhodnutie NBS č. 10/2015 o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska v znení rozhodnutia NBS č. 13/2016
 • Rozhodnutie NBS č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov
 • Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov (číslo úplného znenia 13/2019)
 • Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení neskorších predpisov (číslo úplného znenia 10/2019)
 • Rozhodnutie NBS č. 9/2013 o podmienkach na vykonávanie hotovostných operácií bánk v znení rozhodnutia NBS č. 3/2016 (úplné znenie č. 6/2016)
 • Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov (číslo úplného znenia  č. 7/2019)
 • Rozhodnutie NBS č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov
 • Rozhodnutie NBS č. 9/2009, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov Národnej banky Slovenska za služby v oblasti hotovostného peňažného obehu pre klientov bez písomného zmluvného vzťahu s Národnou bankou Slovenska
 • Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie v znení neskorších predpisov (číslo úplného znenia 14/2019)