Oblasť kapitálového trhu vrátane cenných papierov

 

 • Vyhláška č. 92/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára cenných papierov,
   
 • Vyhláška č. 494/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť burzy cenných papierov,
   
 • Vyhláška č. 495/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov,
       
 • Vyhláška č. 681/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá posudzovania trhovej praxe,
   
 • Vyhláška NBS č. 221/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia,
   
 • Vyhláška NBS č. 240/2008 Z. z., ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá,
 • Vyhláška NBS č. 319/2009 Z. z. o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, 

 • Opatrenie NBS č. 8/2007 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch (oznámenie č. 386/2007 Z. z.),
   
 • Opatrenie NBS č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom (oznámenie č. 651/2007 Z. z.),
   
 • Opatrenie NBS č. 64/2008 Z. z.,  ktorým sa ustanovujú rovnocenné požiadavky pre emitentov so sídlom v nečlenských štátoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
   
 • Opatrenie NBS č. 12/2008, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb  (oznámenie č. 198/2008 Z. z.),
 • Úplné znenie opatrenia NBS č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (oznámenie č. 423/2008 Z. z.), ako vyplýva zo zmien a doplnení podľa opatrenia č. 5/2009 (oznámenie č. 519/2009 Z. z.) opatrenia č. 14/2010 (oznámenie č. 368/2010 Z. z.) a opatrenia č. 11/2014 (oznámenie č. 154/2014 Z. z.)

 •  opatrenie NBS č. 6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení zmien a doplnení podľa opatrenia č. 4/2011 (oznámenie č. 146/2011 Z. z.), opatrenia č. 2/2012 (oznámenie č. 10/2012 Z. z.) a opatrenia č. 7/2012 (oznámenie č. 209/2012 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 1/2010 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu (oznámenie č. 39/2010 Z. z.), 

 • Opatrenie NBS č. 7/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch (oznámenie č. 220/2010 Z. z.),
 •  opatrenia NBS č. 9/2010 (oznámenie č. 259/2010 Z. z.) o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných opatrením č. 5/2013 (oznámenie č. 239/2013 Z. z.)

 • Opatrenie NBS č. 11/2010, ktorým sa ustanovujú metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceňovania (oznámenie č. 278/2010 Z. z.) v znení zmien a doplnení podľa opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. januára 2012 č. 4/2012 (oznámenie č. 45/2012 Z. z.)

 • opatrenia NBS č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk (oznámenie č. 77/2011 Z. z.) v znení zmien a doplnení podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č. 12/2011 z 8. novembra 2011 (oznámenie č. 413/2011 Z. z.)

 • Opatrenie NBS č. 5/2011 o podrobnostiach o obsahu informácií pre podielnikov pri zlúčení podielových fondov (oznámenie č. 264/2011 Z.z.)

 • Opatrenie NBS č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní  (oznámenie č. 265/2011 Z. z.)

 • Opatrenie NBS č. 7/2011 o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti (oznámenie č. 266/2011 Z.z.)

 • Opatrenie NBS č. 8/2011 o náležitostiach zmlúv, ktoré sa uzatvárajú pri hlavnom fonde a zbernom fonde a o obsahu vnútorných pravidiel činnosti správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný fond a zberný fond (oznámenie č. 267/2011 Z.z.)

 • Opatrenie NBS č. 9/2011 o podmienkach na vymedzenie likvidných finančných aktív a o podrobnostiach k prevoditeľným cenným papierom a nástrojom peňažného trhu obsahujúcim derivát a k podielovým fondom kopírujúcim zloženie indexu (oznámenie č. 284/2011 Z.z.)

 • Opatrenie NBS č. 10/2011 o kritériách, limitoch a obmedzeniach, ktoré musí spĺňať fond krátkodobého peňažného trhu a fond peňažného trhu (oznámenie č. 302/2011 Z.z.)

 • Úplné znenie opatrenia NBS č. 11/2011 (oznámenie č. 317/2011 Z. z.) o rizikách a systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných opatrením č. 7/2015 (oznámenie č. 196/2015 Z. z.)

 • Opatrenie NBS č. 13/2011 o spôsobe určenia hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a vo verejnom špeciálnom podielovom fonde a spôsobe výpočtu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií (oznámenie č. 428/2011 Z.z.)
 • Opatrenie NBS č. 3/2012 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom (oznámenie č. 101/2012 Z.z)
 • Opatrenie NBS č. 5/2012 o podrobnostiach o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu strešného podielového fondu,(oznámenie č. 182/2012 Z.z)
 • Opatrenie NBS č. 1/2013, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 102 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 7. januára 2014 č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní (oznámenie č. 76/2013 Z.z)

 •  Opatrenie NBS č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011(oznámenie č. 265/2011 Z. z.) o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní (oznámenie č. 5/2014 Z. z.)

 • Opatrenie NBS č. 2/2014 o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera (oznámenie č. 39/2014 Z. z.)

 • Opatrenie NBS č. 4/2014 o predkladaní výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva (oznámenie č. 82/2014 Z. z.)

 • Opatrenie NBS č. 10/2014 o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (oznámenie č. 153/2014Z.z.)

 • Opatrenie NBS č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámnenie č. 223/2014 Z .z.)
 • Opatrenie NBS č. 14/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu (oznámnenie č. 224/2014 Z .z.)

 • Opatrenie NBS č. 18/2014  o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond alebo podfond na štatistické účely (oznámnenie č. 247/2014 Z .z.)

 • Opatrenie NBS č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely (oznámnenie č. 248/2014 Z .z.)

 • Opatrenie NBS č. 20/2014 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č. 289/2014 Z.z.)

 • Opatrenie NBS č. 1/2015 o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika (oznámenie č. 43/2015 Z. z.) v znení opatrenia NBS č. 7/2016 (oznámenie č. 336/2016 Z. z.)

 • Opatrenie NBS č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

 • Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. júla 2017 č. 4/2017 o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah

  Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. júla 2017 č. 5/2017 o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí

 • Rozhodnutia NBS č. 10/2015 z 9. júna 2015 o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska v znení rozhodnutia NBS č. 13/2016

 • Rozhodnutie NBS č. 18/2016 z 24. mája 2016 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII
 • Rozhodnutie NBS č. 19/2016 z 24. mája 2016 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizik

 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 21/2016 z 27. septembra 2016 o uznaní miery tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika pre expozície nachádzajúce sa v Estónsku

 • Rozhodnutie NBS č. 22/2016  z 25. októbra 2016 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2017 z 31. januára 2017 o určení miery proticyklického kapitálového

 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2017 z 25. apríla 2017 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša 

 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2017 z 10. júla 2017, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2017 z 10. júla 2017 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša