Oblasť dôchodkového sporenia

 • Vyhláška NBS č. 221/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia,
 • Vyhláška NBS č. 545/2009 Z. z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
 • Opatrenie NBS č. 154/2012 Z. z. o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
 • Opatrenie NBS č. 162/2012 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
 • Opatrenie NBS č. 163/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením,
 • Opatrenie NBS č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde v znení opatrenia NBS č. 38/2013 Z. z.,
 • Opatrenie NBS č. 5/2013 Z. z. o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika v dôchodkových fondoch, 
 • Opatrenie NBS č. 6/2013 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom  dôchodkovom sporení,
 • Opatrenie NBS č. 436/2015 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom,
 • Opatrenie NBS č. 441/2015 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti
 • Opatrenie NBS č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (oznámenie č. 111/2014 Z. z.),
 • Opatrenie NBS č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oznámenie č. 112/2014 Z. z.),
 • Opatrenie NBS č. 15/2014, ktorým sa ustanovujú náležitosti štatútu doplnkového dôchodkového fondu, jeho rozsah, obsah a štruktúra informácií, ktoré má štatút obsahovať (oznámenie č. 236/2014 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 30/2015 o  poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch,                                                                                                                
 • Opatrenie NBS č. 31/2015  o  poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch,                                                                                                                      
 • Opatrenie NBS č. 32/2015 o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu,
 • Opatrenie NBS č. 2/2016 o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
 • Opatrenie NBS č. 3/2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou