Oblasť bankovníctva

 • Úplné znenie opatrenia Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 237/2014 Z. z.) v znení opatrenia NBS č. 13/2015 (oznámenie č. 303/2015 Z. z.), opatrenia NBS č. 15/2018 (oznámenie č. 328/2018 Z. z.) a opatrenia NBS č. 6/2020 z 8. decembra 2020 (oznámenie č. 378/2020 Z. z.)
 • Úplné znenie opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia NBS č. 18/2018 (oznámenie č. 7/2019 Z. z.), opatrenia NBS č. 6/2019 z 13. decembra 2019 (oznámenie č. 458/2019 Z. z.) a opatrenia NBS č. 7/2020 z 8. decembra 2020 (oznámenie č. 379/2020 Z. z.)
 •  Vyhláška NBS č. 221/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia
 • Opatrenie NBS č. 14/2004, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre audit bánk a pobočiek zahraničných bánk (oznámenie č. 674/2004 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov a bánk a pobočiek zahraničných bánk (oznámenie č. 632/2005 Z. z.)
 • Opatrenia NBS č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (oznámenie č. 423/2008 Z. z.), ako vyplýva zo zmien a doplnení podľa opatrenia č. 5/2009 (oznámenie č. 519/2009 Z. z.), opatrenia č. 14/2010 (oznámenie č. 368/2010 Z. z.), opatrenia č. 11/2014 (oznámenie č. 154/2014 Z. z.) a opatrenia č. 9/2018 (oznámenie č. 250/2018 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách (oznámenie č. 219/2010 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách (oznámenie č. 46/2018 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky (oznámenie č. 454/2011 Z.z.)
 • Opatrenie NBS č. 3/2018, ktorým sa mení opatrenie NBS č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky
 • Opatrenie NBS č. 8/2012 o poplatkoch za úkona Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 376/2012 Z. z.)  v znení opatrenia NBS č. 8/2013 (oznámenie č. 315/2013 Z. z.), opatrenia NBS č. 3/2015 (oznámenie č. 69/2015 Z. z.), opatrenia NBS č. 33/2015 (oznámenie č. 66/2016 Z. z.), opatrenia NBS č. 2/2017 (oznámenie č. 169/2017 Z. z.) a opatrenia NBS č. 4/2018
 • Opatrenie NBS č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk (oznámenie č. 83/2014 Z. z.) v znení opatrenia NBS č. 6/2016 (oznámenie č. 333/2016 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 10/2014 o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (oznámenie č. 153/2014Z.z.)
 • Opatrenie NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 237/2014 Z.z.)
 • Opatrenie NBS č. 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
 • Opatrenie NBS č. 15/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení opatrenia NBS č. 13/2015
 • Opatrenie NBS č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie NBS č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 246/2014 Z.z.) v znení opatrenia NBS č. 21/2015, opatrenia NBS č. 9/2016 a opatrenia NBS č. 11/2017
 • Opatrenie NBS č. 18/2014 o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond alebo podfond na štatistické účely
 • Opatrenie NBS č. 22/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 18/2014 o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond alebo podfond na štatistické účely
 • Opatrenie NBS č. 22/2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely v znení opatrenia NBS č. 24/2015 a opatrenia NBS č. 12/2017
 • Opatrenie NBS č. 4/2015 o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu (oznámenie č. 81/2015 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 17/2015 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu podľa zákona o bankách
 • Opatrenie NBS č. 18/2015 o predkladní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí
 • Opatrenie NBS č. 19/2015 o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky
 • Opatrenie NBS č. 4/2016 o obsahu správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim
 • Opatrenie NBS č. 5/2016, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti
 • Opatrenie NBS č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie
 • Opatrenie NBS č. 3/2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu
 • Opatrenie NBS č. 4/2017 o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah
 • Opatrenie NBS č. 5/2017 o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí
 • Úplné znenie opatrenia NBS č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného prepisu (oznámenie č. 305/2017 Z. z.) v znení  opatrenia č. 1/2019 (oznámenie č. 19/2019 Z. z.)

 • Opatrenie NBS č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
 • Opatrenie NBS č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu
 • Opatrenie NBS č. 7/2020, ktorým sa mení opatrenie NBS č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení nekorších predpisov
 • Opatrenie NBS č. 14/2017 o predkladaní výkazov veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery na účely vykonávania dohľadu
 •  Opatrenie NBS č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2019 z 1. októbra 2019

 • Opatrenie NBS č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách

 •  Opatrenie NBS č. 3/2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky

 • Opatrenie NBS č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 

 • Opatrenie NBS č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

 • Opatrenie NBS č. 6/2018 , ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver

 • Opatrenie NBS č. 7/2018 , ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

 • Opatrenie NBS č. 8/2018 , ktorým sa ustanovuje vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy

 • Opatrenie NBS č. 9/2018 , ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov

 • Opatrenie NBS č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk

 • Opatrenie NBS č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

 • Opatrenie NBS č. 4/2020 z 24. novembra 2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre úvery na bývanie
 • Opatrenie NBS č. 5/2020 z 24. novembra 2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre spotrebiteľské úvery
 • Úplné znenie opatrenia NBS č. 13/2017 z 12. decembra 2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení zmien a doplnení podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č. 18/2018 z 18. decembra 2018 (oznámenie č. 7/2019 Z. z.)

 •  Rozhodnutie NBS č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2020 zo 17. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov
  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 21/2020 z 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov
 • Rozhodnutie NBS č. 4/2015 o určení lokálne systémovo významných bánk
 • Rozhodnutie NBS č. 18/2016 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII
 • Rozhodnutie NBS č. 19/2016 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizik
 • Rozhodnutie NBS č. 21/2016 o uznaní miery tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika pre expozície nachádzajúce sa v Estónsku
 • Rozhodnutie NBS č. 5/2017 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII      
 • Rozhodnutie NBS č. 6/2017 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika     
 • Rozhodnutie NBS č. 4/2018 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII

 • Rozhodnutie NBS č. 5/2018 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika

 • Opatrenie NBS č. 12/2018  o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie

 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2019 z 28. mája 2019 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII

 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2019 z 28. mája 2019 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika 

 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2019 z 28. mája 2019, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok registra bankových úverov a záruk

 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2020 z 28. apríla 2020 určení miery proticyklického kapitálového vankúša
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2020 z 15. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov
 •  Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2020 z 26. mája 2020  o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII

 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2020 z 26. mája 2020 o  určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika

 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 11/2020 z 26. mája 2020 o odpustení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na druhý polrok 2020 v znení rozhodnutia NBS č. 18/2020