Rok 2015

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Poznámka
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov ORE - 12151/2015 12.11.2015 23.11.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení oparenia č. 24/2008 ORE-11540/2015 22.10.2015 11.11.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ORE-10973/2015 21.10.2015 10.11.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia č. 2/2015 ORE-11594/2015 21.10.2015 10.11.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. januára 2012 č. 3/2012 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom ORE-10985/2015 21.10.2015 10.11.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu ORE-10965/2015 21.10.2015 10.11.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti ORE-10978/2015 21.10.2015 10.11.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch ORE - 10982/2015 20.10.2015 9.11.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia č. 25/2014 ORE-10510/2015 9.10.2015 29.10.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky ORE-10391/2015 9.10.2015 29.10.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami alebo inštitúciami elektronických peňazí ORE-10274/2015 9.10.2015 29.10.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely OST-202/2015 29.9.2015 19.10.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely OST-200/2015 29.9.2015 19.10.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2014 o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond alebo podfond na štatistické účely OST-201/2015 29.9.2015 19.10.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 22/2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely OST-203/2015 29.9.2015 19.10.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim ORE-9793/2015 28.9.2015 16.10.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou OŠT-260/2015 28.9.2015 16.10.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu podľa zákona o bankách ORE-10263/2015 21.9.2015 9.10.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov, hlásení, správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov ORE-9174/2015 9.9.2015 30.9.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim ORE-8524/2015 19.8.2015 9.9.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov a hlasení poisťovňou, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim ORE-8036/2015 18.8.2015 8.9.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk ORE-8157/2015 11.8.2015 31.8.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona OST - 188/2015 15.7.2015 4.8.2015

pripomienkové konanie

ukončené

 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy ORE - 6790/2015 15.7.2015 4.8.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazu veriteľom poskytujúcim spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu ORE - 7075/2015 10.7.2015 20.7.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim ORE - 6119/2015 3.7.2015 23.7.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve ORE - 5851/2015 18.6.2015 8.7.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim ORE - 5614/2015 16.6.2015 3.7.2015

pripomienkové konanie

ukončené

 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim ORE - 5209/2015 8.6.2015
16.6.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2011 o rizikách a systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany
ORE - 4696/2015
20.5.2015 9.6.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o maximálnej výške technickej úrokovej miery pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim ORE - 4010/2015 5.5.2015 26.5.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, a pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní ORE - 3395/2015 20.4.2015 28.4.2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení opatrenia č. 8/2013
ORE - 2452/2015 13. 3. 2015 23. 3. 2015

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. ... / ... o poisťovníctve ORE-171/2015 18.2.2015 9.3.2015

pripomienkové konanie

ukončené

 Opatrenie Národnej banky Slovenska o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu  ORE-33/2015  14.1.2015  3.2.2015  

pripomienkové konanie

ukončené