Rok 2014

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Poznámka
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu
ORE - 11750/2014

 

11. 12. 2014

7. 1. 2015

 

pripomienkové konanie

ukončené

 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu  ORE-10361/2014  3.11.2014  11.11.2014

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely UMS-297/2014 3.11.2014 11.11.2014

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí Iniciatívny materiál 21.10.2014 10.11.2014

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu ORE - 8858/2014 18. 9. 2014

 

8.10.2014

pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní v znení opatrenia č. 27/2008 ORE-8387/2014 10.9.2014 1.10.2014 pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi ORE-6811/2014 25.7.2014 4.8.2014 pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska návrh opatrenia NBS z ... 2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely OŠT-131/2014 6.6.2014 26.6.2014 pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska návrh opatrenia NBS z....2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely OŠT-133/2014 6.6.2014 26.6.2014 pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska návrh opatrenia NBS z ...2014 o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond alebo podfond na štatistické účely OŠT-132/2014 6.6.2014 26.6.2014 pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti štatútu, jeho rozsah, obsah a štruktúra informácií, ktoré má štatút doplnkového dôchodkového fondu obsahovať ORE-3994/2014 16.5.2014 5.6.2014 pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk ORE-2736/2014 24.3.2014 11.4.2014 pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2007 o predkladaní výkazov, hlásení, správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov v znení opatrenia č. 24/2008 OŠT-95/2014 12.3.2014 24.3.2014 pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve ORE-553/2014 18.2.2014 10.3.2014 pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ORE-603/2014 12.2.2014 4.3.2014 pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ORE-602/2014 12.2.2014 4.3.2014 pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu ORE-1187/2014 21.2.2014 3.3.2014 pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu ORE-1210/2014 21.2.2014 3.3.2014 pripomienkové konanie

ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu ORE-1178/2014 21.2.2014 3.3.2014 pripomienkové konanie

ukončené

 Opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve
ORE-14164/2013

22.1.2014

11.2.2014


pripomienkové konanie

ukončené