Rok 2013

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Poznámka
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov ORE-13093/2013 16.12.2013 10.1.2014 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska č.1/2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a voči cudzozemcom ORE-13949/2013 31.12.2013 10.1.2014 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... č. ...,  ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera ORE-12571/2013 27.11.2013 17.12.2013 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o registri bankových úverov a záruk ORE-11881/2013 21.11.2013 11.12.2013 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a finančného poradenstva ORE-11909/2013 18.11.2013 6.12.2013 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č.467/2010 Z.z. o predkladaní hlásení Devízového zákona v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č.332/2012 Z.z. OMP-288/2013 11.11.2013 19.11.2013 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. .../2013 z ... 2013, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č.27/2008 o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní na štatistické účely a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č.4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení,  prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní OST-309/2013 28.10.2013 18.11.2013 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. .../2013 z ... 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č.6/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní OST-308/2013 28.10.2013 18.11.2013 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. .../2013 z ... 2013, o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na štatistické účely OST-307/2013 28.10.2013 18.11.2013 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2011 č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní ORE-10587/2013 11.10.2013 31.10.2013 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. ..../2013 z ....2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2011 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely OMP-226/2013 17.9.2013 7.10.2013 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska ORE-8048/2013 2.8.2013 12.8.2013 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska  č. .../2013 z ... 2013 o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č.6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov OST-225/2013 17.7.2013 6.8.2013 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o identifikátore príjemcu inkasa a registri identifikátorov príjemcov inkás UOF-247/2013 22.7.2013 2.8.2013 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov ORE-6357/2013 27.6.2013 8.7.2013 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie  Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č.9/2010 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve ORE-6358/2013 27.6.2013 8.7.2013 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2013, ktorým sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery ORE-2534/2013 28.3.2013 19.4.2013 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne v znení opatrenia č. 12/2009 ORE-507/2013 8.2.2013 28.2.2013 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu, spôsob preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami
ORE-99/2013
30.1.2013
19.2.2013
pripomienkové konanie ukončené