Rok 2012

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Poznámka
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2012 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 102 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ORE-11353/2012 27.11.2012 17.12.2012 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2012, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde ORE-11533/2012 20.11.2012 10.12.2012 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2012 o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika v dôchodkových fondoch ORE-11530/2012 21.11.2012 29.11.2012 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2012 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ORE-11033/2012 13.11.2012  21.11.2012 pripomienkové konanie ukončené
 Opatrenie Národnej banky Slovenska o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska  ORA-6496/2012  11.9.2012  1.10.2012 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ...., ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z.z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona OŠT - 205/2012 7.8.2012 27.8.2012 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č.6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu  a o zmene  opatrenia  Národnej banky Slovenska č.26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení neskorších predpisov ORA-3614/2012 7.5.2012 28.5.2012 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení nektorých zákonov ORA-2926/2012 17.4.2012 9.5.2012 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ORA-2413/2012 29.3.2012 20.4.2012 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti ORA-2368/2012 28.3.2012 19.4.2012 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením ORA-2420/2012 22.3.2012 13.4.2012 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde ORA-2425/2012 21.3.2012 12.4.2012 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

ORA-1849/2012

15.3.2012 4.4.2012 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti ORA-1871/2012 15.3.2012 4.4.2012 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany v dôchodkových fondoch ORA-1852/2012 12.3.2012  20.3.2012 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o podrobnostiach o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu strešného podielového fondu ÚDF-11183/2011  2.1.2012  23.1.2012 pripomienkové konanie ukončené

Archív materiálov na pripomienkové konanie za NBS

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002