Rok 2011

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Poznámka
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2010, ktorým sa ustanovujú metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceňovania ÚDF-12512/2011  22.12.2011  2.1.2012 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom  ORA - 11561/2011  18.11.2011  8.12.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky
ORA-10689/2011 20.10.2011 3.11.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov ORA-10834/2011 12.10.2011 26.10.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č.6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č.26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2011 ORA-10678/2011 6.10.2011 26.10.2011  pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk ORA-8932/2011 7.9.2011 28.9.2011  pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi ORA-8933/2011 7.9.2011 28.9.2011  pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk ORA-8589/2011 22.8.2011 13.9.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a zahraničnú banku na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky ORA-8391/2011 15.8.2011 6.9.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazu správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely OŠT-263/2011 23.8.2011 2.9.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o kritériách, limitoch a obmedzeniach, ktoré musí spĺňať fond peňažného trhu a fond krátkodobého peňažného trhu ORA-7337/2011 14.7.2011 10.8.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o rizikách a systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany ORA-7336/2011 14.7.2011 10.8.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe určenia hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a vo verejnom špeciálnom podielovom fonde a spôsobe výpočtu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií ORA-7339/2011 14.7.2011 10.8.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií elektronických peňazí ORA-7929/2011 25.7.2011 2.8.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2011 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely OŠT-196/2011 13.7.2011 2.8.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o podmienkach na vymedzenie prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, likvidných finančných aktív, prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu obsahujúcich derivát a podielových fondov, ktorých investičnou politikou je kopírovanie zloženia indexu ORA-7338/2011 14.7.2011 22.7.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o podrobnostiach o obsahu informácií pre podielnikov pri zlúčení podielových fondov ORA-5711/2011 31.05.2011 8.6.2011 pripomienkové konanie ukončené

Opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach obsahu zmluvy medzi správcovskými spoločnosťami spravujúcimi hlavný fond a zberný fond, zmluvy o vzájomnom poskytovaní informácií medzi depozitármi hlavného fondu a zberného fondu a zmluvy o vzájomnom poskytovaní informácií medzi audítormi alebo audítorskými spoločnosťami hlavného fondu a zberného fondu

ORA-5712/2011 31.05.2011 8.6.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní ORA-5713/2011 31.05.2011 8.6.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí ORA-5183/2011 20.5.2011 8.6.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti ORA-5710/2011 30.5.2011 7.6.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a  požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi  v znení neskorších predpisov ORA-2356/2011 11.3.2011 21.3.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov poisťovňami a zaisťovňami, ktoré sú predmetom dohľadu nad skupinou ORA-15727/2010 24.1.2011 11.2.2011 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o registri bankových úverov a záruk ORA-15636/2010 24.1.2011 1.2.2011 pripomienkové konanie ukončené

Archív materiálov na pripomienkové konanie za NBS

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002