Rok 2010

Názov materiáluČíslo mat.VystavenéTermínPoznámka
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č.26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely ORA-13251/2010 4.11.2010 25.11.2010 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z.z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok OPO-996/2010 26.10.2010 16.11.2010 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2010 o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona OŠT-329/2010 29.9.2010 19.10.2010 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska ORA-10951/2010 28.9.2010 18.10.2010 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi ORA-8580/2010 21.7.2010 10.8.2010 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti oznámenia o osobách s osobitným vzťahom k poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne a pobočke zahraničnej zaisťovne ORA-8654/2010 21.7.2010 10.8.2010 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení ORA-8659/2010 21.7.2010 10.8.2010 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk   21.7.2010 10.8.2010 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu ORM-8124/2010 8.7.2010 28.7.2010 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 5/2009 ORM-8174/2010 8.7.2010 28.7.2010 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č.8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska ORM-5443/2010 19.5.2010 27.5.2010 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie NBS z ... 2010, ktorým sa ustanovujú metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe banky a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe banky vrátane frekvencie tohto oceňovania a ktorým sa dopĺňa opatrenie NBS č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov ORM-5041/2010 29.4.2010 7.5.2010 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 45 ods. 1 zákona o poisťovníctve ORM-2303/2010 25.2.2010 17.3.2010 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách ORM-2280/2010 25.2.2010 17.3.2010 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch ORM-2283/2010 25.2.2010 17.3.2010 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. ... z .... 2010 o vzore formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy, s ktorými musí byť poistník oboznámený pred uzavretím zmluvy ORM-17896/2009 28.12.2009 19.1.2010 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska z ... 2010, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z. VG2-16765/2009 22.12.2009 15.1.2010 pripomienkové konanie ukončené

Archív materiálov na pripomienkové konanie za NBS

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002