Rok 2009

Názov materiáluČíslo mat.VystavenéTermínPoznámka
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. ... z .... 2010 o vzore formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy, s ktorými musí byť poistník oboznámený pred uzavretím zmluvy ORM-17896/2009 28.12.2009 19.1.2010 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska z ... 2010, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z. VG2-16765/2009 22.12.2009 15.1.2010 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom ORM-15822/2009 1.12.2009 21.12.2009 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o obsahu, členení a spôsobe predkladania výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva ORM-15823/2009 1.12.2009 21.12.2009 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme vnútornej kontroly a o činnosti útvaru vnútorného auditu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne ORM-15600/2009 27.11.2009 17.12.2009 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2009 o predkladaní hlásení poisťovňou z iného členského štátu na štatistické účely ORM-15767/2009 27.11.2009 17.12.2009 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie  povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu ORM-15773/2009 18.11.2009 8.12.2009 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2009, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov BMS-323/2009 3.11.2009 24.11.2009 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2009, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne ORM-14874/2009 2.11.2009 23.11.2009 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov a o zmene a doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska ORM-13295/2009 29.9.2009 19.10.2009 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom ORM-13042/2009 24.9.2009 14.10.2009 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely a ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov ORM-10992/2009 28.8.2009 21.9.2009 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely ORM-11012/2009 28.8.2009 21.9.2009 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, obmedzeniach a požiadavkách na podnikanie platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí ORM-11682/2009 28.8.2009 21.9.2009 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov

 OPS-567/2009

17.8.2009 7.9.2009 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách podľa § 105 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č . 449/2008 Z.z. ORM - 7976/2009 20. 7. 2009 7. 8. 2009
 ORM - 7976/2009  20. 7. 2009  7. 8. 2009 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska z ... 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách podľa § 65 ods. 14. zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 449/2008 Z.z. ORM - 7978/2009 20. 7. 2009 7. 8. 2009
 ORM - 7978/2009  20. 7. 2009  7. 8. 2009 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní ORM - 7762/2009 3. 6. 2009 23. 6. 2009 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska z ... 2009 o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ORM - 7515/2009 28. 5. 2009 17. 6. 2009 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska z ... 2009 o referenčnej hodnote konzervatívneho dôchodkového fondu a o referenčnej hodnote vyváženého dôchodkového fondu a rastového dôchodkového fondu ORM - 7517/2009 28. 5. 2009 5. 6. 2009 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska z ... 2009 o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch ORM - 4358/2009 9. 4. 2009 4. 5. 2009 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe určenia hodnoty majetku v podielovom fonde ORM - 1682/2009 13. 2. 2009 5. 3. 2009 pripomienkové konanie ukončené
Vyhláška Národnej banky Slovenska z ... 2009 o spôsobe stanovenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde ORM - 1809/2009 13. 2. 2009 5. 3. 2009 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o správe o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného auditu a o pláne činnosti útvaru vnútorneho auditu poiosťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne. ORM-18659/2008 19. 1. 2009 6. 2. 2009 pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d ods. 1 zákona č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch z úkony Národnej banky Slovenska ORM - 18539/2008 16. 1. 2009 29. 1. 2009 pripomienkové konanie ukončené

Archív materiálov na pripomienkové konanie za NBS

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002