dovodova

Odôvodnenie

Všeobecná časť

Dôvodom predloženia návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2007 (ďalej len „návrh opatrenia“) je spresnenie textu platného opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2007 (ďalej len „opatrenie č. 4/2007), oprava chybných odkazov v niektorých ustanoveniach a doplnenie niektorých nových ustanovení do textu opatrenia č. 4/2007. Tieto návrhy zmien a doplnení vyplynuli po poldruharočnej aplikácii platného znenia opatrenia č. 4/2007, sú výsledkom aplikačnej praxe a zistení Národnej banky Slovenska pri vykonávaní dohľadu, viacerých rokovaní so zástupcami Slovenskej bankovej asociácie a Asociácie obchodníkov s cennými papiermi. Opatrenie č. 4/2007 aj po uplatnení navrhovaných zmien a doplnení bude naďalej v súlade so znením smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (ďalej len „smernica 2006/48/ES“) a smernice Európskeho parlamentu 2006/49/ES o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie) (ďalej len „smernica 2006/49/ES“) prevzatého do právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2007 zásadným spôsobom zmenili a doplnili pravidlá obozretného podnikania bánk a obchodníkov s cennými papiermi.

Prax ukázala najmä nutnosť úprav v oblasti definovania využiteľných zabezpečení na účel zmierňovania kreditného rizika vrátane definovania pojmu nezávislého oceňovateľa, nutnosť viacerých opráv textu pokiaľ ide o používanie vnútorných odkazov, nutnosť viacerých zásahov v oblasti výpočtu majetkových angažovaností (§ 220 a 221 opatrenia č. 4/2007) a nutnosť úprav v oblasti výpočtu rizikovo vážených expozícií voči iným orgánom verejnej moci a právnickým osobám iným ako podnikateľom (§ 20 opatrenia č. 4/2007).

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2007 s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Predkladateľ opatrenia:
Národná banka Slovenska.

2. Názov návrhu opatrenia:
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2007.

3. Problematika návrhu opatrenia:
a) je upravená v práve Európskych spoločenstiev:
- v sekundárnom práve:
1. v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo dňa 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) v platnom znení (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006),
2. v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo dňa 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie) v platnom znení (Ú. v. EÚ L 177. 30.6.2006)
b) nie je upravená v práve Európskej únie,
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a) 31. decembra 2006,
b) v danej oblasti transpozície nebolo začaté konanie proti SR podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení,
c) v sekundárnom práve:
1. v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo dňa 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) v platnom znení (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006),
2. v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo dňa 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie) v platnom znení (Ú. v. EÚ L 177. 30.6.2006)

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu opatrenia s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie:
úplný

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
Národná banka Slovenska.

DOLOŽKA FINANČNÝCH, EKONOMICKÝCH, ENVIRONMENTÁLNYCH VPLYVOV, VPLYVOV NA ZAMESTNANOSŤ A PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2007

1. Odhad dopadov na verejné financie

            Prijatím predloženého návrhu opatrenia sa nepredpokladá negatívny dopad na výdavky štátneho rozpočtu, na rozpočty obcí či vyšších územných celkov (samosprávnych krajov) ani na ostatné rozpočty patriace do okruhu verejných rozpočtov.

2. Odhad dopadov na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb

            Realizáciou navrhovaného opatrenia sa nepredpokladá negatívny dopad na obyvateľstvo ani na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

3. Odhad dopadov na životné prostredie

            Realizáciou navrhovaného opatrenia sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie.

4. Odhad dopadov na zamestnanosť

            Realizáciou navrhovaného opatrenia sa nepredpokladá negatívny vplyv na nezamestnanosť ani na zamestnanosť v Slovenskej republike.

5. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

            Realizáciou predloženého návrhu opatrenia sa nepredpokladá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Osobitná časť

Čl. I

Bod 1
            Zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES – príloha VIII, časť 2, bod 8, písm. b). Navrhovaná úprava je taktiež výsledkom rokovaní so Slovenskou bankovou asociáciou. Snahou je rozšíriť okruh osôb, ktoré by sa považovali za nezávislých oceňovateľov. Navrhuje sa, aby činnosť nezávislého oceňovateľa nemusela byť činnosťou znalca podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ako tomu je doteraz.

Bod 2
            Zosúladenie a spresnenie textu s textom smernice 2006/48/ES – príloha VIII, časť 1, bod 13. Navrhovaná úprava je taktiež výsledkom rokovaní so Slovenskou bankovou asociáciou. Dopĺňa sa definícia komerčnej nehnuteľnosti, ktorá taktiež môže bankách resp. obchodníkom s cennými papiermi, ktorí využívajú na výpočet svojich požiadaviek na vlastné zdroje krytia kreditného rizika prístup interných ratingov, slúžiť ako predmet zabezpečenia na zmiernenie kreditného rizika. Naďalej z dôvodu obozretnosti ostávajú vylúčené z rozsahu zabezpečenia nezastavané pozemky a rozostavané nehnuteľnosti.
            Potreba definície dostatočného poistenia vyplynula z potrieb aplikačnej praxe.

Bod 3
            Zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES. Ostatné kapitálové fondy neboli v minulosti do textu opatrenia č. 4/2007 zaradené, nakoľko ak banka postupuje v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami, nemôže podľa ustanovení predmetnej smernice do vlastných zdrojov zahrnúť hodnoty iných fondov, než tých, ktoré má vytvorené z rozdelenia zisku. Iná situácia je u obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nie sú od určitého obdobia povinní (ale môžu, ak chcú) postupovať pri účtovaní v zmysle medzinárodných účtovných štandardov. Na základe uvedeného sa táto položka ustanovuje ako súčasť položiek vytvárajúcu hodnotu základných vlastných zdrojov.

Bod 4
            Nakoľko zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na základe oficiálnej pripomienky Národnej banky Slovenska k jestvujúcemu návrhu novely tohto zákona bude upravovať § 46 tohto zákona špeciálne vo vzťahu k nekapitálovým cenným papierom, ktoré sú súčasťou majetku, na ktorý je vyhlásený konkurz (uplatňovanie režimu hnuteľných vecí), je možné z opatrenia č. 4/2007 vypustiť klauzulu o tom, že podriadený dlh nemôže mať podobu cenného papiera (dlhového cenného papiera).

Bod 5
            Zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES – článok 63, odsek 3.

Bod 6
            Zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES – článok 57, druhá veta, písm. q). Návrh priamo súvisí s predchádzajúcim bodom. Z ustanovenia § 6písm. 1 písm. c) opatrenia č. 4/2007 vyplýva, že súčet základných a dodatkových vlastných zdrojov sa má znížiť o pozitívnu hodnotu rozdielu podľa ustanovenia § 48 (výška očakávaných strát sa odpočíta od súčtu úprav ocenenia a rezerv). V tejto súvislosti je však nutné zdôrazniť že k predmetnému zníženiu nemá – podľa smernice čl. 57 písm. q) smernice č. 2006/48/EC – prichádzať v prípade pozitívneho, ale v prípade negatívneho výsledku rozdielu podľa § 48.

Bod 7
            Detto ako k bodu 4.

Bod 8
            Zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES – príloha II.

Bod 9
            Navrhnutá úprava je výsledkom rokovaní so Slovenskou bankovou asociáciou. Snahou je zosúladenie textu opatrenia s textom smernice 2006/48/ES. Doterajšia úprava opatrenia nezodpovedá ustanoveniam smernice, nakoľko ustanovuje nulovú rizikovú váhu voči expozíciám každého štátu a jeho centrálnej banke, nie iba členského štátu a centrálnej banke členského štátu.

Bod 10
            Ide o technickú úpravu, ktorá vyplýva z návrhu predchádzajúceho bodu. Výška rizikovej váhy expozícií voči Európskej centrálnej banke bude ustanovená v samostatnom odseku návrhu opatrenia v doterajšej výške – 0 %.

Bod 11

K § 20písm. 2 návrhu opatrenia č. 4/2007:

            Za účelom dosiahnutia jednoduchšej identifikácie iných orgánov verejnej moci a právnických osôb okrem podnikateľov (ďalej len „PSE“) sa má v úmysle ustúpiť od súčasného členenia v § 20písm. 2 opatrenia č. 4/2007 a nahradiť ho registrom subjektov verejnej správy vedeným štatistickým úradom, ku ktorému majú v súčasnosti sprostredkovane (cez NBS) prístup aj banky.
            V tejto súvislosti je nutné rozlišovať medzi úvermi prijatými pred a po 1. januári 2005, keďže od tohto dátumu môže byť (v zmysle ustanovenia § 19písm. 12 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy) príjemcom úveru – spomedzi ostatných subjektov verejnej správy zaradených podľa osobitného predpisu v ústrednej správe a vo fondoch sociálneho / zdravotného poistenia – len Ministerstvo financií SR a verejné vysoké školy (pokiaľ sú splnené podmienky podľa § 16písm. 6 až 9 zákona o vysokých školách). Uvedené opatrenie bolo zavedené za účelom zvýšenia kontroly nad deficitom verejných financií. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná právna úprava by sa mala paradoxne vo väčšej miere uplatňovať na úvery, ktoré boli prijaté subjektmi verejnej správy (rozpočtové/príspevkové organizácie, Slovenský rozhlas / televízia, Fond národného majetku, Slovenský pozemkový fond, Sociálna poisťovňa) v minulosti.
            Pokiaľ ide o navrhovanú právnu úpravu, možno konštatovať, že prichádza k eliminácii preferenčného zaobchádzania vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám samospráv, ktoré bude nutné v budúcnosti chápať ako „právnické osoby okrem podnikateľov“. Dôvodom navrhovanej zmeny je obava, že sledovanie limitov podľa § 20písm. 4 opatrenia č. 4/2007 (dlhová služba, celkový dlh a viazanosť v rozpočte zriaďovateľa) na permanentnej báze by bolo - najmä vzhľadom na skutočnosť, že príslušné ustanovenie by sa malo týkať najmä zmlúv uzavretých v minulosti (§ 19písm. 12 zákona o rozpočtových pravidlách) – veľmi ťažko uskutočniteľné.

K § 20písm. 3 návrhu opatrenia č. 4/2007:

            Štátne rozpočtové organizácie hospodária s prostriedkami štátu v rámci schváleného rozpočtu, pričom sú oprávnené prekročiť rozpočtový limit výdavkov len v zákonom stanovených prípadoch.
            V prípade štátnej príspevkovej organizácie má byť príspevok zriaďovateľa poskytnutý v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný (uvedené neplatí, ak je príspevková organizácia zdravotníckym zariadením, ktorému patrí úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu).
            Navyše predpokladáme prirodzený záujem štátu, aby boli záväzky subjektov verejnej správy čo najnižšie, keďže v opačnom prípade by štát čelil hrozbe zvýšenia dlhu verejnej správy, a tým zníženia svojho ratingu, od ktorého závisia náklady štátu vynakladané na svoje externé financovanie.
            Berúc do úvahy uvedené skutočnosti možno konštatovať, že právne postavenie štátnej rozpočtovej a príspevkovej organizácie zodpovedá „primeranej garancii štátu“, ktorú požaduje smernica 2006/48/ES (príloha VI bod 15).

K § 20písm. 4 návrhu opatrenia č. 4/2007:

            Čo sa týka prvej vety, ako príklad možno uviesť verejnoprávne inštitúcie (Slovenský rozhlas, Slovenská televízia), verejné vysoké školy, Fond národného majetku, Slovenský pozemkový fond, Sociálna poisťovňa, atď.
            V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na skutočnosť, že príslušné preferenčné váženie sa nebude vzťahovať na Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií. V prípade týchto subjektov by sa postupovalo podľa súčasne platného ustanovenia § 20písm. 1 opatrenia č. 4/2007, tzn. uplatňovanie rizikového váženia 100 %.
            Recyklačný fond plní verejnoprospešné úlohy, má výhradné postavenie v oblasti svojho pôsobenia (napr. na rozdiel od zdravotných poisťovní), a navyše jeho hlavným zdrojom príjmu sú zákonom stanovené príspevky výrobcov a dovozcov tovarov. Z uvedeného vyplýva, že Recyklačný fond svojou povahou spĺňa kritériá smernice 2006/48/ES pre kvalifikáciu na PSE.
            Pokiaľ ide o rozhodnutie uviesť Recyklačný fond priamo v texte predmetného ustanovenia, jeho dôvodom je skutočnosť, že Recyklačný fond sa nenachádza v registri subjektov verejnej správy, na ktorý sa odvolávame (za účelom zjednodušenia procesu identifikácie osôb, vo vzťahu ku ktorým opatrenie umožňuje preferenčné zaobchádzanie na účely plnenia požiadavky na vlastné zdroje) v návrhu jednotlivých ustanovení § 20 opatrenia č. 4/2007.
            V tejto súvislosti je rovnako nutné zdôrazniť, že Recyklačný fond bol - v zmysle ustanovenia § 81písm. 10 zákona o odpadoch – oprávnený prijať úver len jednorázovo, a to pri začatí svojej činnosti.
            V prípade Fondu ochrany vkladov a Garančného fondu investícií nie je podľa nášho názoru možné - najmä vzhľadom na úlohu, ktorú majú tieto dva subjekty plniť (poskytovanie náhrad za vklady, ktoré sa stali nedostupnými) – uplatňovať voči nim na účely plnenia požiadavky na vlastné zdroje preferenčné váženie.

K § 20písm. 5 návrhu opatrenia č. 4/2007:

            Zosúladenie textu opatrenia s textom smernice 2006/48/ES (príloha VI bod 15). Uvedené ustanovenie má okrem iného vplyv na postavenie Eximbanky.

Bod 12
            Vypustenie odseku 6 v § 20 opatrenia č. 4/2007 súvisí priamo s predchádzajúcimi návrhmi uvedenými pod bodom 11, nakoľko sa znenie tohto ustanovenia zapracovalo do vyššie navrhovaných ustanovení.

Bod 13
            Zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES – príloha VI, časť 1, bod 48, písm. d).

Bod 14
            Spresnenie textu opatrenia č. 4/2007 v súlade s textom smernice Príloha VI časť 1 bod 66 a 67 smernice č. 2006/48/EC. Opatrenie č. 4/2007 by naďalej nedefinovalo „venture capital firms“ a „private equity firms“ – znamená to, že v prípade spoločností (alebo podnikov kolektívneho investovania), ktorých predmetom činnosti (alebo investovania) je nadobúdanie podielov na (novo vznikajúcich) právnických osobách podnikateľoch (za účelom ich reštrukturalizácie a následného predaja) sa postupuje ako v prípade bežných právnických osôb podnikateľov alebo podnikov kolektívneho investovania. Rovnako sa navrhuje neuplatniť 50% váženie za podmienky, že príde k 50% úprave ocenenia smerom nadol.

Bod 15
            Definíciou dochádza k spresneniu a sprísneniu pojmu pravdepodobnosť zlyhania. Navrhuje sa, aby obdobie jedného roku, odkedy môže dôjsť k zlyhaniu, nebolo viazané na termín uzavretia zmluvy, ako je tomu doteraz, ale na ľubovoľné obdobie v priebehu trvania zmluvného vzťahu.

Bod 16
            Ide o spresnenie textu. Konjunkcia sa nahrádza alternatívou, aby splnenie ktorejkoľvek z dvoch podmienok bolo dôvodom na naplnenie definície očakávanej straty podľa opatrenia.

Bod 17
            Oprava chyby v texte.

Bod 18
            Zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES.

Bod 19
            Zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES.

Bod 20
            Oprava textu.

Bod 21
            Oprava textu.

Bod 22
            Uvedený návrh súvisí s predchádzajúcou úpravou v bodoch 18 až 21.

Bod 23
            Oprava chyby v texte.

Bod 24
            Oprava nesprávnej gramatiky v texte.

Bod 25
            Spresnenie textu.

Bod 26
            Prax ukazuje ako nevyhnutné ustanoviť pevnú hranicu významnosti záväzku v definícii zlyhania, pričom sa zohľadňuje povaha niektorých tried expozícií a skúsenosť z rokovaní s inými zainteresovanými orgánmi dohľadu.

Bod 27
            Spresnenie textu opatrenia č. 4/2007 v súlade s textom smernice 2006/48/ES - príloha VIII, časť 1, bod 7, písm. f). Navrhovaný zoznam hlavných indexov uverejnených na internetovej stránke NBS je nasledovný:

Európa:
            Euronext 100 Index®, NYSE Euronext, Inc.
            OMX Nordic 40 Tradable Index, OMX Nordic Exchange
            OMX Baltic 10 Tradable Index, OMX Nordic Exchange
            CECE Composite Index (CECE), Wiener Börse
            FTSE 100 Index, FTSE The Index Company
            DAX®, Deutsche Börse,
            MDAX®, Deutsche Börse
            Austrian Traded Index (ATX), Wiener Börse
            SMI®, SWX Swiss Exchange
            MIB30, Borsa Italiana
            IBEX 35®, Sociedad de Bolsas

Spojené štáty americké/Kanada:
            S&P 500, Standard&Poor's
            S&P/TSX 60 Index, Standard&Poor's

Ázia:
            Nikkei Stock Average (Nikkei 225), Nihon Keizai Shimbun ( Japan Economic Times)
            Straits Times Index (STI) (Large Cap headline index), FTSE The Index Company

Bod 28
            Ide o opravu chyby v texte.

Bod 29
            Návrh zmeny súvisí s ustanovením definície komerčnej nehnuteľnosti, aby táto nehnuteľnosť mohla slúžiť ako zabezpečenie a slúžila na zmiernenie kreditného rizika. Taktiež ide o zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES. Naďalej sa vylučujú také typy nehnuteľností, ako sú napríklad samostatne stojace pozemky.

Bod 30
            Ide o opravu súčasného znenia opatrenia č. 4/2007, nakoľko z praxe vyplynulo, že súčasné znenie je nezrozumiteľné.

Bod 31
            Ide o opravu súčasného znenia opatrenia č. 4/2007, nakoľko z praxe vyplynulo, že súčasné znenie je nezrozumiteľné.

Bod 32
            Ide o opravu súčasného znenia opatrenia č. 4/2007, nakoľko z praxe vyplynulo, že súčasné znenie je nezrozumiteľné.

Bod 33
            Návrh zmeny súvisí s ustanovením definície komerčnej nehnuteľnosti. Navrhuje sa monitorovanie hodnoty komerčnej nehnuteľnosti minimálne raz ročne, vzhľadom na možné pohyby cenových hladín týchto nehnuteľností. V prípade obytných nehnuteľností sa ponecháva frekvencia monitorovania cenovej hladiny minimálne raz za tri roky. Ide o zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES – príloha VIII, časť 2, bod 8, písm. b).

Bod 34
            Návrh zmeny súvisí s rozšírením druhov nehnuteľností, ktoré majú účinky zmierňujúce kreditné riziko o komerčné nehnuteľnosti.

Bod 35
            Ide o spresnenie textu opatrenia.

Bod 36
            Na účel dosiahnutia vyššej právnej istoty bánk resp. obchodníkov s cennými papiermi, ktorí na monitorovanie a preceňovanie nehnuteľností využívajú štatistické metódy v súlade s § 110 písm. b) opatrenia č. 4/2007, sa navrhujú ustanoviť počiatočné požiadavky na tieto štatistické metódy, a to vzhľadom na kvalitu údajov tvoriacich štatistický súbor, kvalitu samotného štatistického súboru (resp. výberovej vzorky) a kvalitu štatistického ukazovateľa (modelu).

Bod 37
            Ide o opravu súčasného znenia opatrenia č. 4/2007, nakoľko z praxe vyplynulo, že odkaz je chybný.

Bod 38
            Ide o opravu súčasného znenia opatrenia č. 4/2007, nakoľko z praxe vyplynulo, že odkaz je chybný.

Bod 39
            Ide o opravu súčasného znenia opatrenia č. 4/2007, nakoľko z praxe vyplynulo, že znenie je nezrozumiteľné.

Bod 40
            Spresnenie textu opatrenia č. 4/2007 a snaha zvýšiť obozretnosť banky (a obchodníka s cennými papiermi) v oblasti zmierňovania kreditného rizika pre kreditné riziko, ak na výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií a hodnoty očakávaných strát používajú prístup interných ratingov.

Bod 41
            Zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES.

Bod 42
            Ide o opravu súčasného znenia opatrenia č. 4/2007, nakoľko z praxe vyplynulo, že odkaz je chybný.

Bod 43
            Ide o opravu súčasného znenia opatrenia č. 4/2007, nakoľko z praxe vyplynulo, že odkaz je chybný.

Bod 44
            Ide o opravu súčasného znenia opatrenia č. 4/2007, nakoľko z praxe vyplynulo, že odkaz je chybný.

Bod 45
            Zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES. Ukázalo sa, že postup podľa predmetného ustanovenia daná smernica nedovoľuje.

Bod 46
            Oprava chybného odkazu v texte.

Bod 47
            Ide o opravu textu, výpočet pozícií, ktorým sú priradené príslušné koeficienty, je úplne vyčerpaný písmenami a) až c).

Bod 48
            Zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES. Smernica výslovne vyžaduje, aby sa uvádzané podmienky v texte vzťahovali na všetky metódy v rámci štandardizovaného prístupu pre operačné riziko.

Bod 49
            Ide o úpravu súčasného znenia opatrenia č. 4/2007, nakoľko z praxe vyplynulo, že súčasné znenie je nezrozumiteľné.

Bod 50
            Ide o úpravu súčasného znenia opatrenia č. 4/2007, nakoľko z praxe vyplynulo, že súčasné znenie je nezrozumiteľné.

Bod 51
            Návrhom sa chce umožniť používať aj iné metódy na zmierňovanie operačného rizika, okrem poistenia.

Bod 52
            Dôvodom je snaha zaviesť jednotný prístup pre vypracúvanie správy útvaru vnútornej kontroly pri overovaní správnosti a výpočtovej presnosti u operačného rizika tak, ako je to už v súčasnosti pri trhovom a kreditnom riziku.

Bod 53
            Dôvodom je skúsenosť z aplikačnej praxe, ktorá ukázala, že nepredvídané udalosti môžu nastať aj v iných oblastiach ako iba v oblasti informačných technológií.

Bod 54
            Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) umožňuje obchodníkovi s cennými papiermi, ktorého celkové pozície v obchodnej knihe nepresahujú 50 miliónov EUR a ktorého priemerný počet zamestnancov v priebehu finančného roku neprekročí 100, aby požiadal o udelenie predchádzajúceho súhlasu NBS, ktorým sa nahradí požiadavka na vlastné zdroje krytia operačného rizika inou hodnotou určenou podľa zákona o cenných papieroch. Náležitosti žiadosti obchodníka s cennými papiermi o predchádzajúci súhlas doteraz nie sú ustanovené v opatrení a z tohto dôvodu sa navrhuje ich vymedziť novelou opatrenia č. 4/2007.
            Podľa zákona o cenných papieroch je možné túto výnimku využívať najviac do 31. decembra 2011. Uvedená výnimka sa netýka postupu bánk.

Bod 55
            Definícia zabezpečenia (financovaného zabezpečenia a nefinancovaného zabezpečenia) je už ustanovená priamo v zákone č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bankách“) (§ 23písm. 6 zákona o bankách) a preto samostatná definícia v opatrení č. 4/2007 už nie je potrebná.

Bod 56
            Zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES podľa čl. 106 až 118 po zohľadnení zmien a doplnení podľa čl. 29 až 32 smernice 2006/49/ES, ako to vyplýva zo znenia čl. 28písm. 1 a 2 smernice 2006/49/ES; zosúladenie so znením § 33epísm. 9 písm. d) zákona o bankách v spojení s § 33epísm. 12 písm. e) zákona o bankách.

Bod 57
            V návrhu je zohľadnené znenie čl. 106.1.2 smernice 2006/48/ES, v nadväznosti na rozšírenie prílohy IV tejto smernice o nové metódy výpočtu hodnoty expozície pri derivátových obchodoch a možnosti využitia účinkov zmlúv o započítaní pohľadávok a zmlúv o novácii. Ide aj o zosúladenie s textom § 33epísm. 9 písm. c) zákona o bankách v spojení s § 33epísm. 12 písm. e) zákona o bankách.

Bod 58
            Zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES – čl. 113.3 písm. c), f), g).

Bod 59
            Zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES – čl. 117. Množina poskytovateľov zabezpečenia nebude obmedzená (ako tomu je v súčasnosti) na banky a multilaterálne rozvojové banky, ale relevantným poskytovateľom nefinancovaného zabezpečenia môže byť ktorýkoľvek zo subjektov podľa § 102 opatrenia, ktorý má aspoň taký stupeň kreditnej kvality resp. ktorému prislúcha hodnota pravdepodobnosti zlyhania ako dlžníkovi. Súčasne sa odstraňuje pravidlo, že majetková angažovanosť môže byť prenesená iba na osobu vo vzťahu ku ktorej sa uplatňuje nižšie váženie majetkovej angažovanosti.

Bod 60
            Zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES. Problematika súladu mien a splatností je riešená už v navrhovanom ustanovení § 221písm. 2 opatrenia č. 4/2007, kde sa hovorí o zohľadnení úprav podľa § 128 (currency mismatch – nesúlad mien) a § 134 opatrenia č. 4/2007 (maturity mismatch – nesúlad splatností).

Bod 61
            Súčasná právna úprava vo všeobecnosti ukladá, aby boli pohľadávky banky voči inej banke vážené na účely majetkovej angažovanosti 100 %. Opatrenie v tejto súvislosti pripúšťa výnimku – v podobe preferenčného váženia 20 % - za predpokladu, že banka, voči ktorej smeruje majetková angažovanosť, má sídlo v štáte s 0 % rizikovou váhou (podľa § 32 zákona o bankách) alebo pohľadávka tvoriaca majetkovú angažovanosť je denominovaná v mene štátu, v ktorom má dlhujúca banka svoje sídlo.
            Dve vyššie uvedené výnimky týkajúce sa preferenčného váženia boli do súčasnej (tak ako aj pôvodnej) právnej úpravy majetkovej angažovanosti zavedené na základe predpokladu, že štáty - ktorým sa priraďuje podľa § 32 zákona o bankách 0 % riziková váha – 1. majú pre bankový sektor vhodné makroekonomické prostredie, 2. kladú vysoké požiadavky na obozretné podnikanie bánk, a 3. súčasne sú dostatočne ekonomiky silné na to, aby zabránili zlyhaniu – z pohľadu ich bankového sektora – systémovej banky („too big to fail“). Pokiaľ ide o preferenčné zaobchádzanie vo vzťahu k pohľadávkam denominovaným v mene štátu sídla banky (bez ohľadu na kreditnú kvalitu príslušného štátu), pri tvorbe príslušného ustanovenia sa vychádzalo z predpokladu, že štátna moc má prirodzený záujem o zachovanie hodnovernosti, resp. funkčnosti bankového systému vo svojej krajine, pričom možnosť jej prípadného zásahu (nepriameho alebo priameho) nie je bezprostredne podmienená - vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o pohľadávky denominované v domácej mene - globálnou silou ekonomiky príslušného štátu.
            V pripravovanom návrhu opatrenia sa kladie väčší dôraz na kvalitu regulačného prostredia sídla banky, voči ktorej smeruje majetková angažovanosť. Vzhľadom na uvedené navrhuje sa rozšíriť množinu štátov so stupňom kreditnej kvality 1 o štáty, v súvislosti s ktorými sa dá vysoká kvalita regulácie obozretného podnikania bánk predpokladať vzhľadom na ich členstvo v EU. Naopak, navrhuje sa vypustiť ustanovenie § 221písm. 5 písm. c) opatrenia č. 4/2007, ktoré umožňuje váženie majetkovej angažovanosti 20 %(-ami) len na základe skutočnosti, že príslušná pohľadávka je denominovaná v domácej mene dlhujúcej banky, pričom neberie do úvahy mieru prepojenia banky na bankový sektor v štáte jej sídla (tzv. systémovosť banky – inak veľmi ťažko zadefinovateľnú), ktorá môže mať do značnej miery vplyv na rozsah prípadného (nepriameho/priameho) zásahu štátu, resp. vôbec na ochotu štátu zasiahnuť.

Bod 62
            Doplnením § 220 opatrenia č. 4/2007 o písmeno j) je § 221písm. 8 (už podľa novo navrhovaného označovania odsekov) nadbytočný (duplicitný).

Bod 63
            Zákon o cenných papieroch umožňuje obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý nemá povolenú ako svoju činnosť obchodovanie na vlastný účet a upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, aby požiadal o udelenie predchádzajúceho súhlasu NBS, ktorým sa nahradí požiadavka na vlastné zdroje inou hodnotou určenou v zákone o cenných papieroch. Náležitosti žiadosti obchodníka s cennými papiermi o predchádzajúci súhlas doteraz nie sú ustanovené v opatrení a z tohto dôvodu sa navrhuje ich vymedziť v novele opatrenia č. 4/2007.
            Uvedené sa navrhuje upraviť až v spoločných ustanoveniach, nakoľko v ostatných častiach opatrenia č. 4/2007 sa nevyskytujú také ustanovenia, ktoré by upravovali všeobecné pravidlá výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje – text je členený podľa jednotlivých rizík; uvedená výnimka sa vo väzbe na § 74písm. 5 zákona o cenných papieroch sa týka výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje en-bloc.
            Uvedená výnimka sa netýka postupu bánk.

Bod 64
            Zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES – čl. 153 tretí odsek.

Bod 65 až 67
            Zosúladenie s textom smernice 2006/48/ES.

Čl. II

            Účinnosť návrhu opatrenia sa navrhuje čo najskôr, nie však neskôr ako 1. septembra 2008.